Сегодня: Субота 29 февраля 2020 | EUR: 19.4479 | USD: 17.7711
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2008
Главная » Архив журнала » № 1, 2008 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul IX. TAXELE RUTIERE

Capitolul 1

DISPoZIŢII GeNeRale

 

Articolul 335. Sistemul taxelor rutiere

(1) Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

(2) Sistemul taxelor rutiere include:

a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;

b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;

c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise;

d) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;

e) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;

f) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

(3) Subiecţii impunerii achită taxele rutiere la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, conform clasificaţiei bugetare.

(4) Taxele rutiere plătite se includ în componenţa cheltuielilor ce vor fi deduse în conformitate cu titlul II al prezentului cod.

 

Articolul 336. Noţiuni generale

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni generale:

1) Activitate agricolă - activitate de producţie, prestare de servicii, executare de lucrări în domeniul fitotehniei, horticulturii şi zootehniei.

2) Autovehicul - sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, care serveşte în mod normal la transportul de pasageri, bagaje, mărfuri pe drumuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor; această noţiune nu include tractoarele agricole.

3) Autovehicul mixt - autovehicul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate.

4) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz - autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală, autovehicul de asistenţă tehnică, autovehicul-generator, autovehicul-laborator, staţie radiologică, radiofurqon etc.).

5) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion - autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autocamion (automacara, autovehicul de asistenţă tehnică şi de intervenţie, de pompare, de curăţare a drumurilor, de curăţare a zăpezii, de depanare, de stingere a incendiilor, de curăţare a străzilor, de împrăştiere a materialelor, autobetonieră, autoatelier, unitate autoradiologică etc.).

6) Autovehicul înmatriculat în Republica Moldova - autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat, pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic.

7) Autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe osie sau ale cărui gabarite depăşesc limitele admise - autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe osie sau ale cărui gabarite depăşesc limitele admise pentru efectuarea pe drumuri a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite stabilite de normativele în vigoare.

8) Folosire a drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova - intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova cu autovehicule care nu au certificat de înmatriculare de stat eliberat de autorităţile abilitate ale Republicii Moldova.

9) Mărfuri periculoase - mărfuri stabilite prin hotărîre de Guvern, care, prin proprietăţile lor fizico-chimice, prezintă pericol pentru om şi pentru mediu.

10) Motocicletă - autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, avînd o capacitate cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3, precum şi autovehicul cu trei roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (motocar), avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3 şi masa echipată mai mică de 400 kg.

11) Posesor de autovehicul - persoană fizică sau persoană juridică în a cărei posesie se află autovehiculul.

12) Tranzit (tranzitare) - trecere pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculului în cazul în care nici punctul de pornire/expediţie al autovehiculului, nici punctul de destinaţie al acestuia nu se află în Republica Moldova.

13) Zonă de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - fîşie de teren adiacentă drumurilor din afara perimetrului localităţilor, a cărei lăţime se stabileşte în funcţie de destinaţia şi amplasarea acestor drumuri.

 

Capitolul 2

Taxa PeNTRU FoloSIRea DRUMURIloR De cĂTRe aUToVeHIcUlele ÎNMaTRIcUlaTe ÎN RePUBlIca MolDoVa

 

Articolul 337. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

 

Articolul 338. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova, folosite de către persoanele fizice în scopuri personale, iar de către persoanele juridice şi persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător - în activitatea de întreprinzător: motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.

(2) Nu constituie obiect al impunerii:

a) tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă;

b) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric.

 

Articolul 339. Cotele impunerii

(1) Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentul titlu.

(2) Pentru autovehiculele reutilate, cota taxei se stabileşte conform anexei nr. 1 la prezentul titlu, pornind de la categoria autovehiculului reutilat şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

 

Articolul 340. Perioada fiscală şi termenele de achitare a taxei

(1) Perioada fiscală este anul calendaristic.

(2) Taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin.

(3) Subiecţii impunerii achită taxa:

a) la data înmatriculării de stat a autovehiculului;

b) la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată;

c) la data efectuării reviziei tehnice/testării tehnice anuale a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată.

(4) Înmatricularea, precum şi revizia tehnică/testarea tehnică a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează.

 

Articolul 341. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcţie de obiectul impunerii şi de cota impunerii.

(2) În cazul apariţiei divergenţelor privind aprecierea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor, inclusiv ale celor reutilate, concluziile de specialitate le prezintă Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.

(3) Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată.

(4) Taxa se calculează ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia, şi se indică în documentul de plată.

(5) Taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei. Taxa nu se achită pentru autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice în scopuri personale, pentru autovehiculele nefolosite de persoanele juridice şi fizice în activitatea de întreprinzător, inclusiv autovehiculele rebutate, precum şi pentru cele provizoriu neexploatate, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor. Dacă pentru aceste autovehicule taxa a fost achitată pînă la data radierii din evidenţă/scoaterii din circulaţie, taxa achitată nu se restituie.

(6) În cazul înstrăinării autovehiculului pentru care taxa pe perioada fiscală curentă a fost achitată, noul posesor nu achită taxa, iar fostului posesor nu i se restituie taxa achitată.

(7) Pentru autovehiculele care, în baza legii sau a unui act juridic, se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), taxa se calculează şi se achită de către posesor.

(8) Pentru autovehiculele mixte, cota taxei se calculează prin sumarea cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de pasageri şi a cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de mărfuri, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

(81) Dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează în conformitate cu cotele stabilite la pct.2 şi 6 din anexa nr. 1 la prezentul titlu.

(9) Pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse reviziei tehnice/testării tehnice de două ori pe an, subiecţii impunerii achită taxa o singură dată, printr-o plată unică şi în volum deplin, la data cînd autovehiculele sînt supuse reviziei tehnice/testării tehnice prima oară.

(10) Taxa se achită indiferent de rezultatele reviziei tehnice/testării tehnice. Dacă, în urma reviziei tehnice/testării tehnice, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. În cazul în care taxa a fost achitată şi autovehiculul nu a trecut revizia tehnică/testarea tehnică din cauza necorespunderii lui normelor stabilite, la supunerea repetată a autovehiculului reviziei tehnice/testării tehnice în aceeaşi perioadă fiscală de gestiune, taxa nu se achită.

(11) Suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit.

 

Articolul 342. Darea de seamă privind achitarea taxei

(1) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă organelor fiscale de la sediul/domiciliul contribuabilului de către următorii subiecţi ai impunerii.

a) persoane juridice;

b) persoane fizice care practică activitate de întreprinzător.

(2) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă de către subiecţii menţionaţi la alin. (1) din prezentul articol, anual, pînă la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune. Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată.

(3) Organele care efectuează revizia tehnică şi întreprinderile care efectuează testarea tehnică a autovehiculelor sînt obligate să ţină computerizat evidenţa autovehiculelor care au fost supuse reviziei tehnice/testării tehnice şi să transmită Ministerului Dezvoltării Informaţionale informaţia necesară pentru completarea Registrului de stat al transporturilor (conturul "G" - "Evidenţa executării legislaţiei fiscale").

(4) Ministerul Dezvoltării Informaţionale asigură accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.

 

Articolul 343. Înlesniri

Sînt scutiţi de taxă invalizii posesori de autovehicule cu acţionare manuală.

 

Capitolul 3

Taxa PeNTRU FoloSIRea DRUMURIloR RePUBlIcII MolDoVa De cĂTRe aUToVeHIcUlele NeÎNMaTRIcUlaTe ÎN RePUBlIca MolDoVa

 

Articolul 344. Subiecţii impunerii

(1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu sînt subiecţi ai impunerii:

a) persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;

b) posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip "Scutit de plata taxelor".

 

Articolul 345. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este autovehiculul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

 

Articolul 346. Cotele impunerii

(1) Cotele taxei se stabilesc în euro, conform anexei nr. 2 la prezentul titlu. Taxa se achită în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă, la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

(2) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri periculoase, cota stabilită a taxei se dublează.

(3) În cazul în care autocamioanele ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova depăşesc termenul de 24 de ore de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, subiectul impunerii va achita, pentru fiecare 24 de ore următoare de şedere, o taxă de 24 de euro. Taxa se calculează pentru fiecare 24 de ore depăşire, nu pentru fiecare oră de şedere peste termen.

(4) Nu se achită taxa specificată la alin. (3) din prezentul articol pentru autovehiculele ce s-au reţinut pe teritoriul Republicii Moldova din cauze obiective (boala şoferului, condiţii nefavorabile pentru circulaţia rutieră, calamităţi naturale sau tehnogene, accidente rutiere). Caracterul obiectiv al reţinerii se confirmă, după caz, prin extrasul din fişa medicală, prin certificatul eliberat de către conducătorul agentului economic abilitat să exploateze sectorul de drum pe care a avut loc reţinerea sau, în cazul unor accidente rutiere, prin certificatul eliberat de organul competent al poliţiei rutiere.

 

Articolul 347. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează, pentru fiecare obiect al impunerii, de către Întreprinderea de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" şi se achită la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.

(2) În cazul autovehiculului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, se achită doar taxa pentru tranzitarea ţării, nu şi pentru intrare.

(3) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul instituţiilor financiare, în numerar, în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă, la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. În cazul lipsei instituţiilor financiare la punctele de trecere a frontierei de stat, taxa se achită prin intermediul Întreprinderii de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional", care varsă sumele încasate la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

(4) Persoanele juridice subiecţi ai impunerii, precum şi posesorii de autovehicule de pasageri care efectuează rute internaţionale regulate pot achita taxa în prealabil, prin virament. La punctul de trecere a frontierei de stat, ei vor prezenta originalul documentului de plată ce confirmă achitarea taxei şi vor lăsa copia acestuia.

(5) Întreprinderea de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

 

Articolul 348. Înlesniri

Prevederile prezentului capitol nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova a încheiat acorduri bi - şi multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.

 

Capitolul 4

Taxa PeNTRU FoloSIRea DRUMURIloR De cĂTRe aUToVeHIcUle a cĂRoR MaSĂ ToTalĂ, SaRcINĂ MaSIcĂ Pe oSIe SaU ale cĂRoR GaBaRITe DePĂŞeSc lIMITele aDMISe

 

Articolul 349. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi) şi persoanele juridice (rezidente şi nerezidente) posesoare de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise.

 

Articolul 350. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.

 

Articolul 351. Cotele impunerii

(1) Taxa pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se achită conform cotelor stabilite în anexa nr. 3 la prezentul titlu.

(2) Taxa pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se achită conform cotelor stabilite în anexa nr. 4 la prezentul titlu.

(3) În cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe osie, şi gabaritele depăşesc limitele admise, taxa se constituie din suma taxelor calculate pentru fiecare indice în parte.

(4) Cotele stabilite ale taxei se dublează pentru autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise dacă aceste autovehicule circulă fără autorizaţie specială sau dacă masa totală, sarcina masică pe osie sau gabaritele lor nu coincid cu cele indicate în autorizaţie.

 

Articolul 352. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

(1) Taxa se calculează:

a) pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova - de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, conform anexei nr. 3 la prezentul titlu;

b) pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova - de către Întreprinderea de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional", conform anexei nr. 4 la prezentul titlu.

(2) Modul de calculare a masei totale, a sarcinii masice pe osie şi a gabaritelor se stabileşte de Guvern.

(3) Subiecţii impunerii achită taxa, în mărime deplină, pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise.

(4) În cazul în care, la ieşirea din ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe osie sau gabaritele acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, Întreprinderea de Stat  "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" calculează taxa conform art. 351 alin. (4) din prezentul cod şi nu permite trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.

(5) În cazul în care, pe teritoriul ţării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe osie sau gabaritele acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, organul poliţiei rutiere şi/sau colaboratorul abilitat al Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţie şi calculează taxa conform art. 351 alin. (4) din prezentul cod.

(6) În cazul în care situaţia specificată la alin. (5) din prezentul articol se referă la un autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţie se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite subdiviziunii Întreprinderii de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" de la punctul de trecere a frontierei de stat, conform itinerarului stabilit pentru autovehiculul respectiv.

(7) În cazul în care situaţia specificată la alin. (5) din prezentul articol se referă la un autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţie se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul subiectului impunerii.

(8) Taxa se achită în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă, la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data eliberării actelor ce permit circulaţia cu depăşirea limitelor admise. În cazul specificat la alin. (4) din prezentul articol, taxa se calculează pornind de la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. În cazul menţionat la alin. (5) din prezentul articol, taxa se calculează pornind de la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data întocmirii procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţia specială.

(9) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul instituţiilor financiare. În cazul lipsei instituţiilor financiare la punctele de trecere a frontierei de stat, taxa se achită prin intermediul Întreprinderii de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional", care varsă sumele încasate la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

(10) Organele specificate la alin. (1) din prezentul articol prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, darea de seamă privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

(11) Subiecţii impunerii rezidenţi ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise, darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.

 

Capitolul 5

Taxa PeNTRU FoloSIRea ZoNeI De PRoTecŢIe a DRUMURIloR DIN aFaRa PeRIMeTRUlUI localITĂŢIloR PeNTRU eFecTUaRea lUcRĂRIloR De coNSTRUcŢIe Şl MoNTaJ

 

Articolul 353. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru efectuarea, în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, a lucrărilor subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, a lucrărilor de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor, cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

 

Articolul 354. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt proiectele de lucrări de construcţie şi montaj, lucrările subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, lucrările de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor.

 

Articolul 355. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 5 la prezentul titlu.

 

Articolul 356. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, prin înmulţirea cotei taxei cu:

a) numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 5 la prezentul titlu;

b) fiecare metru pătrat de suprafaţă folosită, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 3 lit. a), pct. 5 şi pct. 6 din anexa nr. 5 la prezentul titlu;

c) fiecare metru liniar de suprafaţă folosită, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 3 lit. b) - d) şi pct. 4 din anexa nr. 5 la prezentul titlu.

(2) Taxa se achită prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică:

a) la data depunerii proiectelor şi, respectiv, la data invitării specialistului la obiect, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 5 la prezentul titlu;

b) pînă la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor.

(3) Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor eliberează actele necesare pentru efectuarea lucrărilor doar la prezentarea copiei documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.

(4) Sumele taxelor achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 5 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a actelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

(5) Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei.

(6) Subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor, darea de seamă privind achitarea taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.

 

Capitolul 6

Taxa PeNTRU FoloSIRea ZoNeI De PRoTecŢIe a DRUMURIloR DIN aFaRa PeRIMeTRUlUI localITĂŢIloR PeNTRU aMPlaSaRea PUBlIcITĂŢII exTeRIoaRe

 

Articolul 357. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

 

Articolul 358. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt proiectele de amplasare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de publicitate exterioară, obiectivele de publicitate exterioară amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: afişe, panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi pe acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice publicitare.

 

Articolul 359. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 6 la prezentul titlu.

 

Articolul 360. Perioada fiscală

Perioada fiscală este anul calendaristic.

 

Articolul 361. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

(1) Pentru obiectivele de publicitate exterioară amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin înmulţirea cotei taxei cu:

a) numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

b) fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 3 din anexa nr. 6 la prezentul titlu.

(2) La calcularea taxei se iau în calcul ambele suprafeţe publicitare ale obiectivului (recto şi verso).

(3) Sumele taxelor achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară.

(4) Taxa se achită pînă la efectuarea acţiunilor specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct. 3 din această anexă.

(5) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, care trebuie să prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată.

(6) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 1 martie a perioadei fiscale curente. În acest caz, subiectul impunerii prezintă:

a) pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat) o dare de seamă privind taxa calculată;

b) la data achitării taxei, agentului economic abilitat să exploateze sectorul de drum în a cărui zonă de protecţie este amplasat obiectivul de publicitate exterioară o copie a documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.

(7) Agenţii economici abilitaţi să exploateze sectoare ale drumurilor din afara perimetrului localităţilor în a căror zonă de protecţie sînt amplasate obiective de publicitate exterioară transmit, pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul subiectului impunerii o dare de seamă privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.

(8) În cazul în care terenul ocupat de obiectivul de publicitate exterioară este situat parţial în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează pornind de la raportul dintre suprafaţa de teren aflată în zona de protecţie a drumurilor şi suprafaţa totală a terenului ocupat de obiectiv, la care se aplică cota corespunzătoare a taxei.

(9) Dacă obiectivul de publicitate exterioară a fost amplasat sau a fost retras pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează din ziua în care a fost obţinută autorizaţia sau, respectiv, pînă în ziua în care obiectivul a fost retras în modul stabilit.

 

Capitolul 7

Taxa PeNTRU FoloSIRea ZoNeI De PRoTecŢIe a DRUMURIloR DIN aFaRa PeRIMeTRUlUI localITĂŢIloR PeNTRU aMPlaSaRea oBIecTIVeloR De PReSTaRe A SeRVIcIIloR RUTIeRe

 

Articolul 362. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.

 

Articolul 363. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt proiectele de amplasare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, puncte de vulcanizare, tarabe, unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei.

 

Articolul 364. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.6 la prezentul titlu.

 

Articolul 365. Perioada fiscală

Perioada fiscală este anul calendaristic.

 

Articolul 366. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

(1) Pentru obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin:

a) înmulţirea cotei taxei cu numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

b) înmulţirea cotei taxei cu numărul:

- contoarelor de evidenţă a combustibilului livrat, în cazul obiectului impunerii specificat la pct. 4 lit. a) din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

- posturilor de prestare a serviciilor, în cazul obiectului impunerii specificat la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

- punctelor de vulcanizare;

c) înmulţirea cotei taxei cu numărul de obiective amplasate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct. 4 lit. d) şi e) din anexa nr. 6 la prezentul titlu.

(2) Taxa se achită pînă la efectuarea acţiunilor specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct. 4 din această anexă.

(3) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, care trebuie să prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată.

(4) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 1 martie a perioadei fiscale curente. În acest caz, subiectul impunerii prezintă:

a) pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat) o dare de seamă privind taxa calculată;

b) la data achitării taxei, agentului economic abilitat să exploateze sectorul de drum în a cărui zonă de protecţie este amplasat obiectivul de prestare a serviciilor rutiere o copie a documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.

(5) Agenţii economici abilitaţi să exploateze sectoarele de drum în a căror zonă de protecţie sînt amplasate obiective de prestare a serviciilor rutiere transmit, pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul subiectului impunerii, o dare de seamă privind fiecare subiect al impunerii, privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.

(6) În cazul în care terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere (inclusiv intrările şi ieşirile, căile de acces şi parcările) este situat parţial în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează pornind de la raportul dintre suprafaţa de teren aflată în zona de protecţie a drumurilor şi suprafaţa totală a terenului ocupat de obiectiv, la care se aplică cota corespunzătoare a taxei.

(7) Dacă obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a început să funcţioneze sau a fost lichidat pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează, în modul stabilit, din ziua în care obiectivul a început să funcţioneze sau, respectiv, pînă în ziua în care obiectivul a încetat să funcţioneze.

(8) Taxele achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                                       Dumitru MoŢPaN

Nr. 1163-XII. Chişinău, 24aprilie 1997.

 

 PDF

Anexa nr. 1

 

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

 

Anexa nr. 2

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

 

Anexa nr. 3

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

 

Anexa nr. 4

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

 

Anexa nr. 5

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

 

Anexa nr. 6

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei
de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.