Сегодня: Воскресение 17 января 2021 | EUR: 20.9996 | USD: 17.2814
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2009
Главная » Архив журнала » № 1, 2009 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

 

Aarticolul 299. Noţiuni

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:

1) Resurse naturale – apa captată din orice surse (izvoare), mineralele utile (zăcămintele), lemnul eliberat pe picior.

2) Minerale utile – zăcămintele minerale naturale care se conţin în subsol.

3) Subsol – partea scoarţei terestre situată mai jos de stratul de sol şi de fundul bazinelor de apă, care se întinde pînă la adîncimi accesibile pentru studiere şi valorificare geologică.

4) Spaţii subterane pentru construcţii subterane – peşterile, spaţiile subterane artificiale, minele din care au fost extrase minerale utile.

5) Construcţii subterane – minele din care se extrag sau au fost extrase minerale utile, alte construcţii (obiective) executate în subsol pentru activitatea de întreprinzător.

6) Normă de extragere a apei – volumul de apă extras în lipsa contorului, care se stabileşte de către organul de stat împuternicit de Guvern.

7) Apă destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă şi de masă – apa atribuită la una din aceste categorii în baza certificatului de producere şi îmbuteliere a apei, conform standardelor internaţionale.

8) Apa extrasă – apa obţinută din obiectivele acvatice amplasate în graniţele Republicii Moldova.

9) Ape de suprafaţă – sursele (izvoarele) situate în obiective acvatice de la suprafaţa pămîntului (rîuri, lacuri naturale şi artificiale, iazuri, ape care se află temporar la suprafaţa obiectivelor acvatice).

10) Apă utilizată – apa folosită în scopul desfăşurării propriei activităţi de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor.

 

Articolul 300. Relaţiile reglementate de prezentul titlu

(1) Prezentul titlu stabileşte tipurile de taxe pentru resursele naturale, cotele, modul de calculare şi achitare, precum şi înlesnirile la aplicarea acestora.

(2) Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de prezentul titlu include:

a) taxa pentru apă;

b) taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice;

c) taxa pentru efectuarea explorărilor geologice;

d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;

e) taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;

f) taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;

g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

 

Articolul 301. Termenele de achitare şi prezentare a dărilor de seamă

(1) Dacă prezenta lege nu prevede altfel, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial darea de seamă respectivă şi achită în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale taxele în cauză pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune.

Alineatul (2) este exclus prin Legea nr. 172-XVI din 10.07.2008.

(3) În lipsa obiectului impunerii, stabilit de prezentul titlu, darea de seamă privind calculul taxelor nu se prezintă la organul fiscal teritorial.

(4) Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă, cu achitarea taxei în acelaşi termen.

 

Capitolul 2

TAXA PENTRU APĂ

 

Articolul 302. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.

 

Articolul 303. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este:

a) volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia celui pentru care nu se aplică taxa pentru apă;

b) volumul de apă utilizat de hidrocentrale.

 

Articolul 304. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezentul titlu.

 

Articolul 305. Modul de calculare a taxei

(1) Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare.

(2) Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern.

 

Articolul 306. Înlesniri fiscale

Taxa nu se aplică pentru:

a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;

b) apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri;

d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora;

e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora.

 

Capitolul 3

TAXA PENTRU EFECTUAREA PROSPECŢIUNILOR GEOLOGICE

 

Articolul 307. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru efectuarea prospecţiunilor geologice sînt persoanele juridice şi fizice, care efectuează prospecţiuni geologice, cu excepţia instituţiilor finanţate din bugetele de toate nivelurile.

 

Articolul 308. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor pentru efectuarea prospecţiunilor geologice.

 

Articolul 309. Cota impunerii

Cota taxei pentru efectuarea prospecţiunilor geologice se stabileşte în mărime de 2% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor.

 

Articolul 310. Modul de calculare şi achitare a taxei

Taxa se calculează de plătitor de sine stătător şi se achită integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de prospecţiuni geologice.

 

Capitolul 4

TAXA PENTRU EFECTUAREA EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

 

Articolul 311. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru efectuarea explorărilor geologice sînt persoanele juridice şi fizice care efectuează explorări geologice, cu excepţia instituţiilor finanţate din bugetele de toate nivelurile.

 

Articolul 312. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor pentru efectuarea explorărilor geologice.

 

Articolul 313. Cota impunerii

Cota taxei pentru efectuarea explorărilor geologice se stabileşte în mărime de 5% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor.

 

Articolul 314. Modul de calculare şi achitare a taxei

(1) Taxa se calculează de către plătitor de sine stătător şi se achită integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de explorări geologice.

(2) Nu se percepe taxă pentru prospecţiunile de explorare efectuate în limitele perimetrului minier al întreprinderii de extracţie minieră în funcţiune.

 

Capitolul 5

TAXA PENTRU EXTRAGEREA MINERALELOR UTILE

 

Articolul 315. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru extragerea mineralelor utile sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care efectuează extragerea mineralelor utile.

 

Articolul 316. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este costul mineralelor utile extrase.

 

Articolul 317. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc potrivit anexei nr. 2 la prezentul titlu.

 

Articolul 318. Modul de calculare şi achitare a taxei

(1) Taxa se calculează de plătitor de sine stătător şi se achită la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat.

(2) La calcularea taxei se iau în considerare volumul extracţiei mineralului util şi pierderile suportate în procesul de extracţie a acestuia.

(3) Pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile se reportează la consumuri sau cheltuieli.

(4) La pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile nu se atribuie pierderile tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor miniere subterane care, conform proiectului, asigură securitatea oamenilor şi exclud prăbuşirea suprafeţei terestre.

 

Articolul 319. Înlesniri

Se scutesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar.

 

Capitolul 6

TAXA PENTRU FOLOSIREA SPAŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL CONSTRUCŢIEI OBIECTIVELOR SUBTERANE, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE

 

Articolul 320. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru folosirea spatiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile, sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător.

 

Articolul 321. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului.

 

Articolul 322. Cota impunerii

Cota taxei se stabileşte în mărime de 3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului.

 

Articolul 323. Modul de calculare şi achitare a taxei

Taxa se calculează de către plătitor de sine stătător şi se achită integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de construcţie.

 

Articolul 324. Înlesniri

Se scutesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită, a căror listă se aprobă de Guvern.

 

Capitolul 7

TAXA PENTRU EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE

 

Articolul 325. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile, sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător.

 

Articolul 326. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este valoarea de bilanţ a construcţiilor subterane exploatate.

 

Articolul 327. Cota impunerii

Cota taxei se stabileşte în mărime de 0,2% din valoarea de bilanţ a construcţiei subterane.

 

Articolul 328. Modul de calculare şi achitare a taxei

Taxa se calculează de către plătitori de sine stătător şi se achită la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor.

 

Articolul 329. Înlesniri

Se scutesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită, lista cărora se aprobă de Guvern.

 

Capitolul 8

TAXA PENTRU LEMNUl ELIBERAT PE PICIOR

 

Articolul 330. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru lemnul eliberat pe picior din pădurile din cadrul fondului forestier, precum şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, sînt beneficiarii forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi beneficiarii forestieri persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător.

 

Articolul 331. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii este volumul lemnului eliberat pe picior la tăierile din pădurile fondului forestier şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia.

 

Articolul 332. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc în funcţie de specia forestieră, grupa materialului lemnos şi destinaţia lemnului eliberat pe picior, potrivit anexei nr. 3 la prezentul titlu.

 

Articolul 333. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Beneficiarii forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, calculează de sine stătător taxa şi o achită în bugetul unităţii administrativ-teritoriale în termenele stabilite la articolul 301.

(2) Beneficiarii forestieri persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător achită taxa pînă la obţinerea autorizaţiei corespunzătoare (autorizaţia de exploatare a pădurii sau biletul silvic), eliberate de organele gospodăriei silvice.

 

Articolul 334. Înlesniri

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior nu se aplică în cazul în care acesta a fost recoltat:

a) de către întreprinderile silvice la efectuarea tăierilor de reconstrucţie ecologică, a celor de conservare şi a celor de produse secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a lucrărilor de cercetare şi de proiectare pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare a efectelor calamităţilor naturale, precum şi a altor lucrări silvice legate de îngrijirea pădurilor;

b) în procesul efectuării activităţilor expuse la lit. a) din prezentul articol, cînd întreprinderea silvică respectivă îndeplineşte aceste activităţi pe teritoriul altei întreprinderi silvice.

 

Anexa nr. 1

Cotele taxei pentru apă

Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi:

1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor – 0,3 lei;

2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă, de altă apă extrasă destinată îmbutelierii – 16 lei;

3) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.

 

Anexa nr. 2

Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile

Nr. crt.

Minerale utile

Taxa, în procente din costul mineralelor utile extrase

1.

 

 

2.

  3.

4.

5.

Materii prime metalifere şi materii prime nemetalifere pentru industrie (granit, gabronorit, diatomite, tripoluri, calcaruri fondate, argile bentonitice, greu fuzibile, refractate şi de modelare, materii prime pentru fabricarea sticlei de cuarţ şi silicioase)

Materiale de construcţie nemetalifere (materii prime pentru ciment, cretă, piatră de parament, piatră tăiată, piatră brută, piatră spartă, nisip de construcţie, amestecuri de pietriş cu nisip, prundiş, pietriş, materie primă pentru cheramzită, argilă pentru cărămidă etc.)

Petrol

Gaz

Ghips, gresie

 

 

7

6

20

20

10

 

Anexa nr. 3

Cotele taxelor pentru lemnul eliberat pe picior

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specia forestieră

Taxa pentru 1 m3, în lei

Lemn de lucru (fără scoarţă)

Lemn de foc (cu scoarţă)

mare

mijlociu

mic

1.

Pin

16

11

6

2

2.

Molid

14

10

5

2

3.

Stejar, frasin, paltin (arţar), fag

28

20

10

3

4.

Salcîm

25

19

9

3

5.

Cais, cireş, dud, măr, păr

43

30

16

3

6.

Mesteacăn, ulm, tei, carpen, glădiţă

16

11

6

2

7.

Plop tremurător, plop, salcie

10

7

4

2

8.

Nuc

52

37

26

2

9.

Salcie (lozie)

-

-

2

-

10.

Diverse tipuri de arbori tari

22

18

8

2

11.

Diverse tipuri de arbori moi

9

6

3

2

12.

Diverse tipuri de arbori răşinoase

12

9

4

2

Pentru lemnul de foc din coroană, cuantumul taxei constituie 40 la sută, iar pentru nuiele, crăci şi ramuri – 20 la sută din taxa pentru lemnul de foc din speciile respective.

Pentru lemnul din cioturi şi rădăcini defrişate destinate folosirii ca combustibil pentru foc, cuantumul taxei constituie 20 la sută din taxa stabilită pentru lemnul de foc din speciile respective.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.