Сегодня: Четверг 9 июля 2020 | EUR: 19.4776 | USD: 17.2651
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2010
Главная » Архив журнала » № 5, 2010 » ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Alexandru NEDERIŢA
doctor habilitat în economie,
profesor universitar
Andrei APOSTU
consultant al revistei "Contabilitate şi audit",
deţinător al certificatului CAP

Aspecte problematice privind evaluarea şi contabilizarea mijloacelor fixe depuse în capitalul statutar

În prezent, ţinînd cont de facilităţile fiscale şi vamale existente, un număr tot mai mare de întreprinderi recurg la majorarea capitalului statutar din contul mijloacelor fixe depuse în calitate de aporturi de către asociaţi/acţionari. Legislaţia în vigoare prevede două modalităţi de bază de majorare a capitalului statutar:

  • procurarea mijloacelor fixe de către asociaţi/acţionari şi transmiterea lor întreprinderii;
  • procurarea mijloacelor fixe nemijlocit de către întreprinderea, al cărei capital statutar se majorează.

În funcţie de modalitatea aleasă, majorarea capitalului statutar va fi reflectată în mod diferit.

La contabilizarea operaţiunilor de majorare a capitalului statutar apar o serie de probleme. Astfel, S.N.C. 16 nu prevede în mod expres modul de evaluare a mijloacelor fixe primite în calitate de aport în capitalul statutar. În unele cazuri valoarea acestora indicată în documentele primare poate să nu coincidă cu suma coordonată de asociaţi/acţionari cu care se majorează capitalul statutar.

Totodată, la depunerea aporturilor în capitalul statutar sînt suportate diverse cheltuieli (de transport, de vămuire, de instalare, de modificare a documentelor de constituire etc.) care, în funcţie de sursa lor de acoperire, trebuie reflectate în modul corespunzător.

În prezentul articol se discută problemele existente şi se oferă unele soluţii pentru ele.

Invităm cititorii să-şi expună opinia asupra acestui subiect prin adăugarea comentariilor la articol.

 

În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, activele materiale a căror valoare depăşeşte 3 000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an1, destinate includerii în capitalul statutar al întreprinderii, sînt scutite de TVA. Conform art. 28 lit. q) din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997, la importul activelor sus-menţionate acestea sînt scutite şi de taxa vamală.

Procedura de majorare a capitalului statutar prin depunerea activelor sus-menţionate este stabilită în Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 23) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit. q) al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 102 din 30.01.2007 (în continuare – Regulament). Totodată, este de remarcat că aspectele privind evaluarea şi reflectarea în contabilitate a mijloacelor fixe depuse în capitalul statutar nu sunt suficient reglementate sub aspect normativ şi abordate în literatura de specialitate.

Modul de evaluare şi de contabilizare a mijloacelor fixe primite sub formă de aport la capitalul statutar al întreprinderii este condiţionat de trei factori principali:

1) sursa de majorare;

2) locul procurării;

3) modalitatea de procurare.

Capitalul statutar al societăţilor cu răspundere limitată şi pe acţiuni poate fi majorat pe seama a două surse principale: mijloace proprii (profit, rezerve) şi/sau aporturi suplimentare ale asociaţilor (acţionarilor) (art. 33 alin. (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată şi art. 43 alin. (3) din Legea privind societăţile pe acţiuni).

În conformitate cu art. 23 alin. (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007, în societăţile cu răspundere limitată valoarea aportului nebănesc se stabileşte de către un evaluator independent şi se aprobă de adunarea generală a asociaţilor.

Potrivit art. 41 alin. (6) şi (7) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, valoarea aportului nebănesc în capitalul social al societăţii pe acţiuni se aprobă prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor ori prin decizia consiliului societăţii în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al unei alte organizaţii specializate care nu este persoană afiliată a societăţii.

Procurarea mijloacelor fixe poate fi efectuată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în afara acesteia.

În cazul procurării obiectelor de mijloace fixe pe teritoriul Republicii Moldova, evaluarea lor se efectuează pînă la luarea deciziei de majorare a capitalului statutar. De aceea valoarea aportului, de regulă, coincide cu valoarea de procurare a mijlocului fix.

În conformitate cu pct. 17 din Regulament, pentru a beneficia de scutirea de TVA, întreprinderea al cărei capital statutar se majorează pe seama mijloacelor fixe procurate pe teritoriul republicii trebuie să dispună de următoarele documente:

a) copia statutului persoanei juridice în capitalul social al căreia vor fi incluse activele materiale;

b) copia contractului de constituire (dacă legislaţia prevede existenţa acestuia);

c) copia hotărîrii cu privire la formarea sau majorarea capitalului social cu active materiale;

d) copia deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea modificărilor.

În baza documentelor menţionate furnizorul trebuie să elibereze factura2/factura de expediţie.

În cazul procurării obiectelor de mijloace fixe în afara teritoriului Republicii Moldova, evaluarea lor se efectuează pînă la vămuirea acestor obiecte. În unele cazuri valoarea stabilită de evaluatorul independent nu coincide cu valoarea indicată în documentele de import. Însă, de regulă, capitalul statutar se majorează în mărimea valorii determinate de evaluator. Ca urmare, apare problema privind înregistrarea diferenţei dintre valoarea conform documentelor de import şi cea stabilită de evaluator. Actualmente actele normative în vigoare nu reglementează explicit procedeul de contabilizare a diferenţei nominalizate. În această situaţie, conform art. 16 alin. (4) din Legea contabilităţii, întreprinderea este în drept să elaboreze de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanţă procedeul sus-menţionat. În acest context, trebuie aplicate în următoarea consecutivitate prevederile:

a) Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;

b) S.I.R.F. şi S.N.C., în care se examinează probleme similare;

c) altor acte normative privind problema respectivă sau o problemă analogică.

După părerea noastră, diferenţele dintre valoarea de procurare confirmată prin documentele primare şi valoarea efectivă a mijloacelor fixe stabilită de evaluator constituie diferenţe din reevaluare. Această afirmaţie se argumentează prin faptul că iniţial mijloacele fixe se înregistrează în contabilitate (în contul 121) în baza documentelor de procurare. Ulterior aceste obiecte se evaluează în baza valorii de piaţă conform aceloraşi reguli ca şi la reevaluarea obiectelor nominalizate. Prin urmare, diferenţele dintre valoarea de procurare şi cea efectivă urmează să fie contabilizate în conformitate cu prevederile paragrafelor 31-38 din S.N.C. 16 şi înregistrate ca majorare (diminuare) a capitalului propriu. Dacă valoarea stabilită de evaluator depăşeşte valoarea indicată în documentele de import, diferenţa constituie ecart de reevaluare şi trebuie să fie reflectată prin formula contabilă:

debit contul 121,

credit contul 3413.

În caz contrar, diferenţa reprezintă reducere de reevaluare şi urmează să fie înregistrată prin formula contabilă inversă:

debit contul 341,

credit contul 121.

Procedeul de contabilizare a diferenţelor dintre valoarea de procurare şi valoarea evaluată a mijloacelor fixe depuse în capitalul statutar trebuie reflectat în politica de contabilitate a întreprinderii. În acelaşi timp, la determinarea bazei valorice a mijloacelor fixe trebuie de luat în considerare prevederile art. 27 alin. (11) din Codul fiscal, potrivit cărora diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale nu se recunosc.

Conform pct. 13 din Regulament, pentru a beneficia de scutirea de taxa vamală şi de TVA aferente mijloacelor fixe importate, destinate includerii în capitalul statutar, întreprinderea urmează să prezinte biroului vamal următoarele documente:

a) copia statutului persoanei juridice în capitalul social al căreia vor fi incluse activele materiale;

b) copia contractului de constituire (dacă legislaţia prevede existenţa acestuia);

c) copia hotărîrii cu privire la formarea sau majorarea capitalului social cu activele materiale;

d) decizia Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea modificărilor şi copia acesteia.

Cheltuielile (consumurile) aferente procurării mijloacelor fixe şi pregătirii acestora pentru utilizare după destinaţie (încărcarea, descărcarea, montarea, reparaţia etc.) se suportă de către întreprindere, dacă decizia de majorare a capitalului statutar nu prevede altfel4.

În cazul majorării capitalului statutar, inclusiv prin aporturi cu mijloace fixe, apar cheltuieli de perfectare şi de înregistrare a modificărilor în documentele de constituire. Aceste cheltuieli nu sînt nemijlocit legate de intrarea mijloacelor fixe şi trebuie înregistrate ca cheltuieli curente în contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative”.

Indiferent de locul procurării, valoarea de intrare a mijloacelor fixe depuse în capitalul statutar trebuie să cuprindă valoarea acestora indicată în decizia de majorare a capitalului statutar şi cheltuielile legate de procurarea şi pregătirea lor pentru utilizare după destinaţie.

Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul statutar pot fi procurate prin două modalităţi:

nemijlocit de către asociaţi (acţionari);

de către întreprinderea al cărei capital statutar urmează să fie majorat.

În continuare vom examina modul de contabilizare a operaţiunilor de majorare a capitalului statutar prin aporturi sub formă de mijloace fixe procurate nemijlocit de către asociaţi/acţionari (exemplul 1) şi de către întreprindere (exemplul 2).

 

Exemplul 1. Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul statutar sînt procurate de către asociaţi/acţionari

Asociatul unic al întreprinderii „Beta” S.R.L. a decis la 22 aprilie 2010 să majoreze capitalul statutar prin depunerea unui camion procurat pe teritoriul Republicii Moldova. Valoarea camionului stabilită de către evaluatorul independent constituie 150 000 lei, iar cheltuielile legate de înmatricularea de stat achitate de titularul de avans - 700 lei şi de asigurare civilă obligatorie - 1 800 lei. La înregistrarea de stat a modificărilor în documentele de constituire au fost suportate cheltuieli în mărime de 480 lei, care au fost achitate de către titularul de avans.

În baza datelor din exemplul 1 se întocmesc formulele contabile prezentate în tabelul 1.

 

Tabelul 1

Formule contabile pentru operaţiunile de majorare a capitalului statutar din contul mijloacelor fixe procurate de către asociaţi/acţionari

 

Nr. crt.

Temei pentru înregistrare (documentul primar sau de alt tip)

Conţinutul operaţiunii

Suma, lei

Conturi corespondente

debit

credit

1

2

3

4

5

6

1.

Decizia asociatului privind majorarea capitalului statutar, raportul de evaluare a aportului nebănesc, procesul-verbal de primire-predare a camionului

Reflectarea valorii de procurare a camionului depus în capitalul statutar stabilită de către evaluator şi aprobată de către asociat

150 000

121

537

2.

Factura/factura de expediţie, decontul de avans

Înregistrarea cheltuielilor privind înmatricularea de stat a camionului

700

121

532

3.

Factura/factura de expediţie, decontul de avans

Înregistrarea cheltuielilor privind asigurarea civilă obligatorie a camionului

1 800

121

533

4.

Procesul-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe

Reflectarea valorii de intrare a camionului pus în funcţiune (150 000 lei + 700 lei + 1 800 lei)

152 500

123

121

5.

Factura, decontul de avans

Reflectarea cheltuielilor privind modificarea documentelor de constituire*

480

713

532

6.

Decizia Camerei Înregistrării de Stat

Înregistrarea majorării capitalului statutar al întreprinderii din contul camionului depus de către asociat

150 000

537

311

_____________________________________

* Conform art. 103 alin. (1) pct. 6) din Codul fiscal, serviciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din registrele de stat respective sînt scutite de TVA.

 

În exemplul 1 este examinată situaţia în care valoarea de procurare a mijlocului fix coincide cu suma majorării din contul aportului suplimentar al asociatului (acţionarului). În unele cazuri aceste sume pot să nu coincidă, de exemplu, la depunerea în capitalul statutar a unui obiect indivizibil, a cărui valoare efectivă depăşeşte mărimea aportului suplimentar. Diferenţa dintre valoarea efectivă şi cea nominală a aportului nebănesc poate să fie, la înţelegerea părţilor, restituită asociatului (acţionarului) sau înregistrată ca patrimoniu primit cu titlu gratuit. Dacă diferenţa nominalizată se restituie asociatului (acţionarului), apare problema reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată în conformitate cu art. 90 alin. (3) din Codul fiscal.

 

Exemplul 2. Mijloacele fixe destinate includerii în capitalul statutar sînt procurate de către întreprindere

Adunarea generală a asociaţilor întreprinderii „Sigma” S.R.L. a hotărît să majoreze capitalul statutar prin importarea unui utilaj. Utilajul a fost importat nemijlocit de către întreprinderea „Sigma” S.R.L. Drept sursă pentru majorarea capitalului a servit profitul nerepartizat în sumă de 200 000 lei şi aporturile băneşti suplimentare ale fondatorilor în mărime de 100 000 lei. Valoarea utilajului conform invoice-ului constituie 16 700 EUR, cheltuielile de transport – 58 000 lei, cursul oficial stabilit de BNM la data importului – 16,75 lei/EUR, valoarea serviciilor de evaluare – 7 800 lei, inclusiv TVA – 1 300 lei, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale – 1 351 lei.

Achitarea utilajului a fost efectuată în avans la cursul de 16,68 lei/EUR. Valoarea utilajului stabilită de către evaluatorul independent şi aprobată prin hotărîrea adunării generale a asociaţilor constituie 300 000 lei şi coincide cu suma majorării capitalului statutar înregistrată la Camera Înregistrării de Stat. La înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire au fost suportate cheltuieli în mărime de 850 lei, care au fost achitate de către titularul de avans.

În baza datelor din exemplul 2 se întocmesc formulele contabile prezentate în tabelul 2.

 

Tabelul 2

Formule contabile pentru operaţiunile de majorare a capitalului statutar din contul mijloacelor fixe importate de către întreprindere

 

Nr. crt.

Temei pentru înregistrare (documentul primar sau de alt tip)

Conţinutul operaţiunii

Suma, lei

Conturi corespondente

debit

credit

1

2

3

4

5

6

1.

Decizia adunării generale a asociaţilor, ordinul de încasare a numerarului, extrasul de cont

Primirea mijloacelor băneşti de la asociaţi pentru procurarea mijloacelor fixe destinate includerii capitalului statutar

100 000

242

537

2.

Ordinul de plată în valută străină, extrasul de cont

Transferarea mijloacelor băneşti în avans pentru procurarea utilajului (16 700 EUR x 16,68 lei/EUR)

278 556

521

243

3.

Invoice

Reflectarea valorii de procurare a utilajului importat (16 700 EUR x 16,75 lei/EUR)

279 725

121

521

4.

Nota de contabilitate

Reflectarea diferenţei de curs favorabile aferente utilajului importat [(16,75 lei/EUR – 16,68 lei/EUR) x 16 700 EUR]

1 169

521

622

5.

Nota de contabilitate, raportul de evaluare a aportului nebănesc

Reflectarea diferenţei dintre valoarea evaluată şi valoarea de procurare a utilajului depus în capitalul statutar (300 000 lei – 279 725 lei)

20 275

121

341

6.

Factura/factura de expediţie

Înregistrarea cheltuielilor de transport aferente utilajului importat

58 000

121

521

7.

Declaraţia vamală

Calcularea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale

1 351

121

539

8.

Factura fiscală

Înregistrarea valorii serviciilor de evaluare (fără TVA)

6 500

121

539

9.

Factura fiscală, Registrul de evidenţă a procurărilor

Trecerea în cont a sumei TVA aferentă serviciilor de evaluare

1 300

534

539

10.

Procesul-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe

Reflectarea valorii de intrare a utilajului primit sub formă de aport în capitalul statutar
(279 725 lei + 20 275 lei + 58 000 lei + 1 351 lei + 6 500 lei)*

365 851

123

121

11.

Factura, decontul de avans

Reflectarea cheltuielilor privind modificarea documentelor de constituire

850

713

532

12.

Decizia Camerei Înregistrării de Stat

Înregistrarea majorării capitalului statutar pe seama:

  • profitului nerepartizat
  • aporturilor suplimentare ale asociaţilor

 

 

200 000

100 000

 

 

332

537

 

 

311

311

_______________________________________________________

* Potrivit prevederilor art. 27 alin. (11) din Codul fiscal, baza valorică a utilajului nu va include diferenţa din reevaluare, care în exemplul 2 constituie 20 275 lei.

 

De menţionat că în practică au loc situaţii cînd întreprinderile, pentru a beneficia de scutirea de TVA şi taxa vamală la import, recurg la procedura de depunere în capitalul statutar a mijloacelor fixe procurate din surse împrumutate (credite, împrumuturi)5.

Aceste operaţiuni nu corespund prevederilor legislaţiei în vigoare. Astfel, Legea privind societăţile cu răspundere limitată (art. 33 alin. (2)) şi Legea privind societăţile pe acţiuni (art. 43 alin. (3)) stabilesc în mod expres sursele de majorare a capitalului statutar (profitul net, rezervele sau aporturile suplimentare ale asociaţilor (acţionarilor)), precum şi faptul că înregistrarea modificărilor în actul de constituire a societăţii se efectuează doar după vărsarea efectivă a aporturilor. Totodată, art. 114 din Codul civil prevede că nu pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea capitalului social al societăţii de capital creanţele şi drepturile nepatrimoniale.

În cazul majorării capitalului statutar pe seama surselor împrumutate poate fi diminuată semnificativ mărimea activelor nete. Diminuarea acestor active are loc şi în cazul în care majorarea capitalului statutar a fost înregistrată, însă aporturile nu au fost efectiv depuse de către asociaţi/acţionari6.

Dacă valoarea acestor active devine mai mică decît mărimea capitalului social, apare riscul dizolvării întreprinderii. Astfel, conform art. 35 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, dacă la expirarea celui de-al doilea an şi a fiecărui an financiar următor, valoarea activelor nete ale societăţii cu răspundere limitată este mai mică decît capitalul social, şi asociaţii nu acoperă pierderile survenite, întreprinderea este obligată să-şi reducă capitalul social. În caz contrar, la cererea creditorilor sau a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, întreprinderea poate fi lichidată prin hotărîre judecătorească.

În conformitate cu art. 39 din Legea privind societăţile pe acţiuni, în cazul diminuării semnificative a mărimii activelor nete societăţile pe acţiuni suportă aceleaşi consecinţe ca şi societăţile cu răspundere limitată. Totodată, dreptul de a se adresa în instanţa judecătorească cu cererea privind dizolvarea societăţii îl are orice acţionar al acesteia.

 


1 Conform paragrafului 6 din S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, activele materiale a căror valoare unitară depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie (3 000 lei), iar durata de funcţionare utilă – un an sînt considerate drept mijloace fixe.

 

2 Factura a fost inclusă în nomenclatorul documentelor primare cu regim special în conformitate cu pct. 6 din Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998” nr. 1185 din 20.10.2008 şi substitue factura de expediţie. Totodată, potrivit pct. 5 din hotărîrea menţionată, se admite utilizarea de către entităţi a stocurilor de formulare ale facturii de expediţie şi anexei la aceasta pînă la epuizarea deplină a acestora. Formularul tipizat „Factura” şi Instrucţiunea privind modul de completare a facturii au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 47 din 31.03.2010, sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58–60 din 23.04.2010 şi în prezentul număr al revistei „Contabilitate şi audit”.

 

3 Potrivit paragrafului 37 din S.N.C. 16, diferenţele din reevaluare se decontează la venituri sau cheltuieli din activitatea de investiţii la ieşirea obiectelor de mijloace fixe. Totodată, conform paragrafelor 39–41 din Standardul Internaţional de Contabilitate 16 „Imobilizări corporale”, acceptat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 109 din 19.12.2008, aceste diferenţe, în special ecartul din reevaluare, pot fi decontate uniform la rezultatul financiar pe parcursul duratei de funcţionare utilă rămase a mijlocului fix reevaluat.

 

4 Unii specialişti, inclusiv funcţionarii fiscali, consideră că cheltuielile legate de procurarea obiectelor de mijloace fixe primite în calitate de aport în capitalul statuar şi de pregătire a acestora pentru utilizare după destinaţie, în cazul în care ele, conform deciziei de majorare a capitalului statutar, sînt suportate de către întreprindere, nu trebuie să fie incluse în valoarea de intrare a obiectelor nominalizate, ci trebuie recuperate pe contul asociaţilor/acţionarilor. În opinia noastră, aceste recomandări nu sînt justificate din următoarele motive:

actele normative actuale în domeniul contabilităţii şi fiscalităţii nu conţin restricţii referitoare la includerea cheltuielilor sus-menţionate în valoarea de intrare a mijloacelor fixe;

excluderea cheltuielilor de procurare şi de pregătire a mijloacelor fixe pentru utilizare după destinaţie din valoarea de intrare a acestora contravine prevederilor paragrafului 13 din S.N.C. 16 şi art. 27 alin. (1) din Codul fiscal privind modul de determinare a valorii mijloacelor fixe intrate;

cheltuielile de procurare şi de pregătire a mijloacelor fixe pentru utilizare după destinaţie sînt justificate prin documente primare (inclusiv cu regim special), emise în modul corespunzător în adresa întreprinderii;

la stabilirea mărimii cotei în capitalul statutar cheltuielile nominalizate nu se iau în calcul. Mai mult decît atît, unele cheltuieli, de exemplu, de instalare, de reparaţie etc., pot fi efectuate după înregistrarea de stat a majorării capitalului statutar şi sînt legate de intrarea mijloacelor fixe.

Considerăm ca cheltuielile specificate urmează să fie incluse în valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe, depuse în capitalul statutar în baza regulilor generale stabilite de prevederile S.N.C. 16 şi Codului fiscal. Valoarea acestor obiecte va fi decontată la cheltuieli/consumuri (deduceri) pe măsura calculării uzurii atît în contabilitate, cît şi în scopuri fiscale.

În cazul în care decizia de majorare a capitalului statutar prevede recuperarea cheltuielilor pe contul asociatului (acţionarului), aceste cheltuieli nu vor fi incluse în valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe depuse în capitalul statutar. Dacă cheltuielile nominalizate sînt efectuate şi suportate de către asociat (acţionar), ele nu se reflectă în contabilitatea întreprinderii al cărei capital statutar se majorează. În caz contrar, adică atunci cînd cheltuielile menţionate sînt confirmate prin documente primare emise în adresa întreprinderii, însă, ulterior, sînt recuperate de către asociaţi (acţionari), ele urmează a fi refacturate şi înregistrate prin următoarele formule contabile:

1) la suma cheltuielilor suportate de întreprindere: debit contul 229, credit unul din conturile 521, 539;

2) la suma mijloacelor băneşti primite de la asociaţi/acţionari pentru recuperarea cheltuielilor de procurare şi de pregătire a mijloacelor fixe depuse în capitalul statutar: debit unul din conturile 241, 242, 243; credit contul 229.

 

5 Majorarea capitalului statutar pe seama surselor împrumutate poate fi reflectată prin formula contabilă: debit unul din conturile 313 sau 229, credit contul 311.

 

6 Astfel de situaţii apar în practică din cauza divergenţelor dintre prevederile actelor legislative ce reglementează constituirea şi majorarea capitalului statutar. Astfel, conform art. 17 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007, pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;

c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

După cum rezultă din prevederile legii menţionate, la înregistrarea majorării capitalului statutar nu este solicitat documentul ce confirmă depunerea efectivă a aporturilor. Totodată, potrivit prevederilor art. 33 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, înregistrarea modificărilor operate în actul de constituire a societăţii în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor în cazul majorării capitalului social se efectuează după vărsarea efectivă a aporturilor şi confirmarea acestui fapt de către asociaţi.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.