Сегодня: Воскресение 17 января 2021 | EUR: 20.9996 | USD: 17.2814
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2013
Главная » Архив журнала » № 1, 2013 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul VII. TAXELE LOCALE

Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 288. Noţiuni

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:

1) Taxă locală – plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

Punctul 2) este abrogat prin Legea nr. 48 din 26.03.2011.

3) Cota taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

4) Unitate comercială şi/sau de prestări servicii de deservire socială – unitate de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

5) Servicii de deservire socială – servicii sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM).

6) Producător de publicitate – persoană care conferă informaţiei publicitare forma necesară plasării şi difuzării.

7) Difuzor de publicitate – persoană care asigură plasarea şi difuzarea publicităţii prin orice mijloc de informare.

8) Dispozitiv publicitar – sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice.

9) Publicitate socială – publicitate care reprezintă interesele societăţii şi ale statului în propagarea unui mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, păstrarea integrităţii resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială.

10) Numărul mediu scriptic de salariaţi – efectiv de personal pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic.

11) Parcare – garare a autovehiculului pe un teritoriu special sau într-o construcţie specială, destinate garării şi păstrării mijloacelor de transport şi prestării de servicii aferente contra plată.

12) Servicii de piaţă – servicii prestate de pieţe contra plată.

13) Simbolică locală – stema unui oraş sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.

14) Unitate de transport – orice autocar, autobuz, microbuz, autoturism, motocicletă, scuter, motoretă, camion, tractor, tractor cu remorcă, altă tehnică agricolă, vehicul cu tracţiune animală.

15) Autoritate deliberativă a administraţiei publice locale – autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale (consiliul local).

16) Autoritate executivă a administraţiei publice locale – autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local (primarul).

 

Articolul 289. Relaţiile reglementate de prezentul titlu

 

(1) Prezentul titlu determină procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale.

 

(2) Sistemul taxelor locale reglementate de prezentul titlu include:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);

d) taxa de aplicare a simbolicii locale;

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f) taxa de piaţă;

g) taxa pentru cazare;

h) taxa balneară;

i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);

j) taxa pentru parcare;

k) taxa de la posesorii de cîini;

Litera l) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

Litera m) este abrogată prin Legea nr. 324 din 27.12.2012.

n) taxa pentru parcaj;

o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;

p) taxa pentru evacuarea deşeurilor;

q) taxa pentru dispozitivele publicitare.

 

(3) Taxele locale enumerate la alin.(2) se aplică de către autorităţile administraţiei publice locale.

 

Capitolul 2
SUBIECŢII IMPUNERII,
Obiectele impunerii Şl BAZA IMPOZABILĂ

 

Articolul 290. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt pentru:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă;

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – organizator al licitaţiilor şi loteriilor;

c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);

c1) în cazul transmiterii în posesie şi/sau folosinţă a afişelor, a pancartelor, a panourilor şi a altor mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, ai căror proprietari sînt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale – deţinătorii drepturilor patrimoniale, dacă aceştia sînt persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător;

d) taxa de aplicare a simbolicii locale – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate;

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f)  taxa de piaţă – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – administrator al pieţei;

g) taxa pentru cazare – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare;

h) taxa balneară – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament;

i)  taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);

j)  taxa pentru parcare – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare;

k) taxa de la posesorii de cîini – persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative – locuinţe de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi în apartamente privatizate;

Litera l) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

Litera m) este abrogată prin Legea nr. 324 din 27.12.2012.

n) taxa pentru parcaj – persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul;

o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – persoanele juridice sau fizice care dispun de unităţi stradale pentru comercializarea produselor şi/sau prestarea serviciilor;

p) taxa pentru evacuarea deşeurilor – persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu;

q) taxa pentru dispozitivele publicitare – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sînt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.

 

Articolul 291. Obiectele impunerii şi baza impozabilă

 

(1) Obiectul impunerii îl constituie:

a) la taxa pentru amenajarea teritoriului – salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi;

b) la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – bunurile declarate la licitaţie sau biletele de loterie emise;

c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), precum şi afişele, pancartele, panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară;

d) la taxa de aplicare a simbolicii locale – produsele fabricate cărora li se aplică simbolica locală;

e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f)  la taxa de piaţă – suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei;

g) la taxa pentru cazare – serviciile prestate de structurile cu funcţii de cazare;

h) la taxa balneară – biletele de odihnă şi tratament;

i)  la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri;

j)  la taxa pentru parcare – parcarea;

k) la taxa de la posesorii de cîini – cîinii aflaţi în posesiune pe parcursul unui an;

Litera l) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

Litera m) este abrogată prin Legea nr. 324 din 27.12.2012.

n) la taxa pentru parcaj – locul de parcaj special amenajat, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen;

o) la taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, cum ar fi chioşcurile, gheretele, frigiderele, tonetele, tarabele, unităţile de transport specializate şi altele, amplasate în afara pieţelor autorizate;

p) la taxa pentru evacuarea deşeurilor – numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu;

q) la taxa pentru dispozitivele publicitare – suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.

 

(2) Baza impozabilă a obiectelor impunerii este cea stabilită în anexa la prezentul titlu.

 

Capitolul 3
COTELE, MODUL DE CALCUL Şl DE PLATĂ A TAXELOR LOCALE

 

Articolul 292. Cotele şi termenele de plată a taxelor locale

 

(1) Termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale privind taxele locale pentru subiecţii impunerii sînt cele stabilite în anexa la prezentul titlu. Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxele locale, cu excepţia celei stipulate la art. 291 lit. a) din Codul fiscal, în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu achitarea taxelor în acelaşi termen.

 

(2) Cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

 

(3) Dările de seamă aferente taxelor locale se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).

 

Articolul 293. Modul de calculare

 

(1) Calculul taxelor enumerate la art. 291, cu excepţia celor stipulate la lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. k), n), o) şi p), se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora.

 

(2) Calculul taxelor stipulate la art. 291 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. k), n), o) şi p) se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.

 

(3) Plata taxelor enumerate la art. 291 se efectuează de subiecţii impunerii.

 

(4) În cazul în care obiectul impunerii stipulat la art. 291 lit. e) şi q) este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor, taxa se calculează de contribuabil în mod individual, proporţional suprafeţei aflate pe teritoriul administraţiei publice locale.

 

(5) În cazul obiectelor impunerii stipulate la art. 291 lit. e), i), j) şi q), taxele aferente acestora se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.

Autoritatea administraţiei publice locale va prezenta, trimestrial, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care au primit autorizaţii (coordonări), cărora le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora, indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase sau la care termenul de valabilitate a expirat.

 

Articolul 294. Plata taxelor locale

 

(1) Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

 

(2) Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) pot achita taxa pentru amenajarea teritoriului nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

 

(3) Taxa de la posesorii de cîini, taxa pentru parcaj, taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor şi taxa pentru evacuarea deşeurilor pot fi achitate organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

 

Capitolul 4
ÎNLESNIRI LA PLATA TAXELOR LOCALE

 

Articolul 295. Scutirea de taxe

Se scutesc de plata:

a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

c) tuturor taxelor locale – Banca Naţională a Moldovei;

d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;

e) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;

f)  taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;

g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială – persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

Litera h) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

i)  tuturor taxelor locale – proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei.

 

Articolul 296. Scutirea de taxe locale şi înlesnirile acordate de autoritatea administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295;

b) să acorde amînări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv;

c) să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

 

Capitolul 5
ADMINISTRAREA TAXELOR LOCALE

 

Articolul 297. Atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale

 

(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale.

 

(2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu are dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de prezentul titlu.

 

(3) Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

 

(4) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

 

Articolul 298. Responsabilitatea

 

(1) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale, cu excepţia celor stipulate la art. 289 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. k), l), n), o) şi p), şi pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale revine contribuabililor.

 

(2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale stipulate la art. 289 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. k), l), n), o) şi p) revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

 

(3) Inspectoratele fiscale de stat teritoriale exercită controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale execută prezentul titlu.

 

(4) Taxele netransferate în termen sînt percepute conform legislaţiei.

 

Anexă

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

 

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură a cotei

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite

a) Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrelor localităţilor)

Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

d) Taxă de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor)

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

f) Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

g) Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare

%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

h) Taxă balneară

Venitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi tratament

%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

i) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Numărul de unităţi de transport

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

j) Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

k) Taxă de la posesorii de cîini

Numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an

lei anual pentru fiecare cîine

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

Litera l) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

Litera m) este abrogată prin Legea nr. 324 din 27.12.2012.

n) Taxă pentru parcaj

Locul de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

o) Taxă pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

Suprafaţa ocupată de unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, amplasarea lor, tipul produselor comercializate şi/sau serviciilor prestate

lei pentru fiecare unitate stradală de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

p) Taxă pentru evacuarea deşeurilor

Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în dependenţă de: apartament şi bloc sau casă la sol

lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

Lunar, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare lunii gestionare

q) Taxă pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

 

Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă fiscală.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.