Сегодня: Четверг 26 ноября 2020 | EUR: 20.4593 | USD: 17.2165
 
"Contabilitate şi audit" № 4, 2013
Главная » Архив журнала » № 4, 2013 » ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Dina TROFIM
economist

Impozitarea cîştigurilor de la campanii promoţionale – „surprize noi”

Prin Legea nr. 307 din 26 decembrie 2012 au fost operate modificări în Codul fiscal (în continuare – CF) în partea ce ţine de regimul de impozitare a cîştigurilor de la campanii promoţionale.

Astfel, începînd cu 4 februarie 2013 (data publicării Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi, respectiv, a intrării în vigoare a noii legi), în CF au fost incluse următoarele modificări:

■ art. 20 a fost completat cu o nouă sursă de venit neimpozabilă, şi anume: cîştigurile de la campaniile promoţionale, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din CF;

■ art. 901 a fost completat cu un alineat nou (33), potrivit căruia fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:

– 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din CF, dar nu depăşeşte 50 mii lei;

– 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.

 

Totodată, este foarte important de menţionat faptul că prevederea veche stabilită prin art. 901 alin. (1) din CF nu a fost abrogată. Respectiv, potrivit aceluiaşi articol, fiecare plătitor de cîştiguri de la campaniile promoţionale (indiferent de valoare) este obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%.

Vă reamintim, de asemenea, faptul că, potrivit prevederilor fiscale aplicabile, următorii termeni sînt utilizaţi cu semnificaţiile specificate mai jos:

campanie promoţională – modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri (art. 5 pct. 38) din CF);

cîştiguri – venituri obţinute de la jocurile de noroc şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară (art. 12 pct. 14) din CF);

stabilirea unui obiect al impunerii specific – pentru cîştigurile şi veniturile specificate la art. 901 din CF obiect al impunerii este exclusiv acest cîştig şi/sau venit (art. 14 alin. (3) din CF);

stabilirea unui regim special de impozitare/declarare – reţinerea finală a impozitului stabilit prin art. 901 din CF scuteşte beneficiarul cîştigurilor respective de includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de declararea acestora (art. 901 alin. (4) din CF).

 

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, probabil, pentru fiecare dintre noi este important să găsim răspunsuri la o serie de întrebări privind aplicabilitatea practică a noilor reglementări. În prezentul articol vom analiza unele întrebări, care, credem că la moment nu sînt încă soluţionate, dar trebuie să fie abordate.

 

ÎNTREBARE: Cum urmează să fie impozitate cîştigurile de la campaniile promoţionale începînd cu 4 februarie 2013, ţinînd cont de modificările operate în CF?

 

Mai întîi de toate, este necesar de menţionat că modificările respective vor avea impact asupra cîştigurilor achitate după data de 4 februarie, avînd în vedere faptul că, în condiţiile art. 44 din CF, persoanele fizice constată venitul potrivit metodei de casă.

Cît priveşte modul efectiv de taxare a cîştigurilor de publicitate începînd cu data sus-menţionată, este clar că părerile sînt împărţite.

Astfel, pe de o parte, se susţine ideea aplicării exclusiv a modului de taxare prevăzut de art. 901 alin. (33) din CF, invocîndu-se, în acest sens, prevederile art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, potrivit căruia în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior. Argumentele privind aplicarea modului de taxare prevăzut de art. 901 alin. (33) din CF sînt plasate pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal1, în baza cărora, începînd cu 4 februarie 2013, cîştigurile de la campaniile promoţionale se impozitează în felul următor:

• în cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din CF, asupra venitului în cauză nu se aplică impozitul pe venit (art. 20 lit. p1) din CF);

• în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este mai mare de 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar mai mică de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 18% (art. 901 alin. (33) din CF);

• în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau mai mare de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 25% (art. 901 alin. (33) din CF).

Aceeaşi poziţie de aplicare a normelor posterioare a fost reflectată şi în revista „Contabilitate şi audit”, 2013, nr. 2.

Totodată, pentru a avea un răspuns clar privind aplicarea regimului de impozitare, avînd în vedere redacţia art. 901 din CF după 4 februarie 2013, este necesar să se analizeze în complex toate normele legale aferente unei astfel de circumstanţe, şi anume:

1. Potrivit art. 4 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, la elaborarea, adoptarea şi aplicarea actului legislativ se respectă următoarele principii:

a) oportunitatea, coerenţa, consecvenţa şi echilibrul între reglementările concurente;

b) consecutivitatea, stabilitatea şi predictibilitatea normelor juridice;

c) transparenţa, publicitatea şi accesibilitatea.

2. Potrivit art. 2 din Legea privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 424-XV din 16.12.2004, revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător au la bază următoarele principii:

– transparenţa şi stabilitatea reglementării activităţii de întreprinzător;

– prezumţia respectării actelor normative de către întreprinzători; tratarea în favoarea întreprinzătorului a îndoielilor apărute la aplicarea legislaţiei ce ţine de activitatea de întreprinzător.

3. Codul fiscal care, la rîndul său, recunoaşte protecţia contribuabilului oferită de prevederile art. 11 în cazul apariţiei îndoielilor la aplicarea legislaţiei fiscale, care, în mod evident, urmează să fie interpretate în favoarea contribuabilului.

4. Regula stabilită de prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 se aplică doar în cazul apariţiei unui conflict de norme între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării. În cazul nostru, divergenţele de norme se regăsesc exclusiv în aceeaşi lege – Codul fiscal.

Avînd în vedere circumstanţele descrise mai sus, considerăm că dreptul contribuabilului de a opta pentru aplicarea unui sau altui regim de taxare prevăzut de art. 901 al CF (fie art. 901 alin. (1), fie art. 901 alin. (33) din CF) este unul absolut fundamentat. Respectiv, la achitarea cîştigurilor promoţionale începînd cu 4 februarie 2013, putem lua în considerare următoarea abordare:

Valoarea fiecărui cîştig în partea ce nu va depăşi suma de 912 lei urmează a fi constatată drept sursă de venit neimpozabilă în condiţiile art. 20 lit. p1) din CF. Reamintim că scutirea personală pentru anul 2013 constituie 9 120 lei.

Pentru fiecare cîştig a cărui valoare va depăşi 912 lei, contribuabilul poate opta pentru aplicarea următorului regim de impozitare:

• 10% din valoarea fiecărui cîştig care depăşeşte suma de 912 lei, indiferent de valoarea maximă a acestuia, în condiţiile aplicării normelor art. 20 lit. p1) şi art. 901 alin. (1) din CF; sau

• 18% din valoarea fiecărui cîştig de la campaniile promoţionale care depăşeşte suma de 912 lei, dar nu depăşeşte 50 mii lei; şi

• 25% din valoarea fiecărui cîştig de la campaniile promoţionale în partea în care aceasta este egală sau depăşeşte 50 mii lei, în condiţiile aplicării prevederilor art. 20 lit. p1) şi art. 901 alin. (33) din CF.

 

ÎNTREBARE: Care este mecanismul de aplicare a cotei de 25% prevăzută de art. 901 alin. (33) din CF?

 

De menţionat că este interpretabilă şi aplicarea cotei de 25% pentru cîştigurile ce depăşesc 50 mii lei, şi anume, pentru care valoare se va aplica această cotă? Opţiunile de taxare, în acest context, sînt următoarele:

a) impozitarea valorii efective a cîştigului la cota de 25%;

b) impozitarea valorii efective a cîştigului minus 912 lei la cota de 25%;

c) impozitarea valorii cîştigului de 49 088 lei (50 000 – 912) la cota de 18%, iar diferenţa (valoarea mai mare de 50 000 lei) la cota de 25%.

Noile reglementări introduse de legiuitor urmăresc, în esenţă, aplicarea unui regim de taxare diferenţiat, în funcţie de valoarea cîştigurilor promoţionale. Un regim de impozitare bazat pe aceleaşi principii este prevăzut şi pentru impozitarea veniturilor persoanelor fizice şi întreprinzătorilor individuali (art. 15 lit. a) din CF).

Luînd în considerare argumentele expuse în acest articol, rezultă că pentru cîştigurile promoţionale care depăşesc valoarea de 50 mii lei impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 25% urmează să fie aplicat în mod gradual, şi anume: cota de 18% aplicabilă valorii cîştigului de 49 088 lei (50 000 – 912), iar cota de 25% – aplicabilă diferenţei rezultate (pentru valoarea ce depăşeşte 50 mii lei).

 

ÎNTREBARE: Care este regimul fiscal aplicabil la nivelul beneficiarilor unor astfel de cîştiguri?

 

După cum s-a menţionat anterior, indiferent de regimul de impozitare aplicat de contribuabil (fie art. 901 alin. (1), fie art. 901 alin. (33) din CF), beneficiarul acestor cîştiguri nu va urma să declare aceste venituri şi să le impoziteze ulterior.

Atenţie! Pentru beneficiarii unor astfel tipuri de venituri cu statut de persoane fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător este prevăzut un mod special de declarare (a se vedea Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012).

Avînd în vedere anvergura problematicii expuse în acest articol, în mod evident, ar fi binevenit ca tratamentul fiscal aplicabil cîştigurilor promoţionale, ca urmare a modificărilor operate, să fie confirmat de către autorităţile competente în domeniu prin emiterea unei poziţii oficiale în acest sens.1  http://www.fisc.md/ShowQuestions.aspx?category=2d745dd7-166b-4860-91bc-6d23311b82d9&nr=29.1.7

 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.