Сегодня: Субота 30 мая 2020 | EUR: 19.4009 | USD: 17.6277
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2014
Главная » Архив журнала » № 1, 2014 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul VII. TAXELE LOCALE

Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 288. Noţiuni

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:

1) Taxă locală – plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

2) Cota maximă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită conform prezentului titlu.

3) Cota concretă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective, care nu poate fi mai mare decît cota maximă stabilită conform prezentului titlu.

4) Unitate comercială şi/sau de prestări servicii de deservire socială – unitate de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

5) Servicii de deservire socială – servicii sociale particulare indicate în secţiunea G grupa 50.2 şi secţiunea O clasa 92.71 şi diviziunea 93 ale Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM).

6) Producător de publicitate – persoană care conferă informaţiei publicitare forma necesară plasării şi difuzării.

7) Difuzor de publicitate – persoană care asigură plasarea şi difuzarea publicităţii prin orice mijloc de informare.

8) Dispozitiv publicitar – sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice.

9) Publicitate socială – publicitate care reprezintă interesele societăţii şi ale statului în propagarea unui mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, păstrarea integrităţii resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială.

10) Numărul mediu scriptic de salariaţi – efectiv de personal pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic.

11) Parcare – garare a autovehiculului pe un teritoriu special sau într-o construcţie specială, destinate garării şi păstrării mijloacelor de transport şi prestării de servicii aferente contra plată.

12) Servicii de piaţă – servicii prestate de pieţe contra plată.

13) Simbolică locală – stema unui oraş sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.

14) Unitate de transport – orice autocar, autobuz, microbuz, autoturism, motocicletă, scuter, motoretă, camion, tractor, tractor cu remorcă, altă tehnică agricolă, vehicul cu tracţiune animală.

15) Autoritate deliberativă a administraţiei publice locale – autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale (consiliul local).

16) Autoritate executivă a administraţiei publice locale– autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local (primarul).

 

Articolul 289. Relaţiile reglementate de prezentul titlu

 

(1) Prezentul titlu determină procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale.

 

(2) Sistemul taxelor locale reglementate de prezentul titlu include:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);

d) taxa de aplicare a simbolicii locale;

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f) taxa de piaţă;

g) taxa pentru cazare;

h) taxa balneară;

i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);

j) taxa pentru parcare;

Litera k) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

Litera l) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

Litera m) este abrogată prin Legea nr. 324 din 27.12.2012.

Litera n) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;

Litera p) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

q) taxa pentru dispozitivele publicitare.

 

(3) Taxele locale enumerate la alin.(2) se aplică de către autorităţile administraţiei publice locale.

 

Capitolul 2
SUBIECŢII IMPUNERII, Obiectele impunerii Şl BAZA IMPOZABILĂ

 

Articolul 290. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt pentru:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă;

b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – organizator al licitaţiilor şi loteriilor;

c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);

Litera c1) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

d) taxa de aplicare a simbolicii locale – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricate;

e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f) taxa de piaţă – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – administrator al pieţei;

g) taxa pentru cazare – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare;

h) taxa balneară – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament;

i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);

j) taxa pentru parcare – persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare;

Litera k) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

Litera l) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

Litera m) este abrogată prin Legea nr. 324 din 27.12.2012.

Litera n) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – persoanele juridice sau fizice care dispun de unităţi stradale pentru comercializarea produselor şi/sau prestarea serviciilor;

Litera p) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

q) taxa pentru dispozitivele publicitare – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care deţin în posesie/folosinţă sau sînt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare (cu excepţia cazurilor cînd proprietari sînt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale).

 

Articolul 291. Obiectele impunerii şi baza impozabilă

 

(1) Obiectul impunerii îl constituie:

a) la taxa pentru amenajarea teritoriului – salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi;

b) la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – bunurile declarate la licitaţie sau biletele de loterie emise;

c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace  (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);

d) la taxa de aplicare a simbolicii locale – produsele fabricate cărora li se aplică simbolica locală;

e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

f) la taxa de piaţă – suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei;

g) la taxa pentru cazare – serviciile prestate de structurile cu funcţii de cazare;

h) la taxa balneară – biletele de odihnă şi tratament;

i) la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri;

j) la taxa pentru parcare – parcarea;

Litera k) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

Litera l) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

Litera m) este abrogată prin Legea nr. 324 din 27.12.2012.

Litera n) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

o) la taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor – unităţile de comerţ şi/sau
de prestare a serviciilor, cum ar fi chioşcurile, gheretele, frigiderele, tonetele, tarabele, unităţile de transport specializate şi altele, amplasate în afara pieţelor autorizate;

Litera p) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

q) la taxa pentru dispozitive publicitare – suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar, a afişei, pancartei, panoului şi a altor mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară.

 

(2) Baza impozabilă a obiectelor impunerii este cea stabilită în anexa la prezentul titlu.

 

Capitolul 3
COTELE, MODUL DE CALCUL Şl DE PLATĂ A TAXELOR LOCALE

 

Articolul 292. Cotele şi termenele de plată a taxelor locale

 

(1) Cota maximă şi termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale privind taxele locale pentru subiecţii impunerii sînt cele stabilite în anexa la prezentul titlu. Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 31  martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxele locale, cu excepţia celei stipulate la art. 291 lit. a) din Codul fiscal, în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu achitarea taxelor în acelaşi termen.

 

(2) Cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

 

(3) Dările de seamă aferente taxelor locale se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).

 

Articolul 293. Modul de calculare

 

(1) Calculul taxelor enumerate la art. 291, cu excepţia celor stipulate la lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. o), se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora.

 

(2) Calculul taxelor stipulate la art. 291 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. o) se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.

 

(3) Plata taxelor enumerate la art. 291 se efectuează de subiecţii impunerii.

 

(4) În cazul în care obiectul impunerii stipulat la art. 291 lit. e) este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor, taxa se calculează de contribuabil în mod individual, proporţional suprafeţei aflate pe teritoriul administraţiei publice locale.

 

(5) În cazul obiectelor impunerii stipulate la art. 291 lit.e), i), j) , taxele aferente acestora se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.

Autoritatea administraţiei publice locale va prezenta, trimestrial, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care au primit autorizaţii (coordonări), cărora le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora, indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase sau la care termenul de valabilitate a expirat.

 

Articolul 294. Plata taxelor locale

 

(1) Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

 

(2) Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) pot achita taxa pentru amenajarea teritoriului nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

Alineatul (3) este abrogat prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

 

Capitolul 4
ÎNLESNIRI LA PLATA TAXELOR LOCALE

 

Articolul 295. Scutirea de taxe

Se scutesc de plata:

a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) tuturor taxelor locale – misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

c) tuturor taxelor locale – Banca Naţională a Moldovei;

d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;

e) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;

f) taxei pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;

g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială – persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

Litera h) este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

i) tuturor taxelor locale – proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei.

 

Articolul 296. Scutirea de taxe locale şi înlesnirile acordate de autoritatea administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate:

a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art. 295;

b) să acorde amînări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv;

c) să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

 

Capitolul 5
ADMINISTRAREA TAXELOR LOCALE

 

Articolul 297. Atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale

 

(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale.

 

(2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu are dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de prezentul titlu.

 

(3) Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

 

(4) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezintă organelor fiscale în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

 

Articolul 298. Responsabilitatea

 

(1) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale, cu excepţia celor stipulate la art. 289 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. o), şi pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale revine contribuabililor.

 

(2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale stipulate la art. 289 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. o) revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

 

(3) Inspectoratele fiscale de stat teritoriale exercită controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale execută prezentul titlu.

 

(4) Taxele netransferate în termen sînt percepute conform legislaţiei.

 

Anexă

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

 

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Cota maximă

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite

a) Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

5%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

d) Taxă de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

0,1%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, cu excepţia celor care se află total în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate

municipiul Chişinău
– 18 000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială

– 100 000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 9 februarie 2000

municipiile Bălţi şi Comrat

– 11 000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială

– 75 000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 9 februarie 2000

oraşe, sate (comune)

– 7 000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială

– 23 000 lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din  9 februarie 2000

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

f) Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei

 

municipiul Chişinău

– 96 lei anual pentru fiecare metru pătrat

municipiul Bălţi

– 60 lei anual pentru fiecare metru pătrat

oraşe, sate (comune)
– 30 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

g) Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare

 

5%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

h) Taxă balneară

Venitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi tratament

1%

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

i) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Numărul de locuri în unitatea de transport

– lunar, 500 de lei pentru fiecare unitate de transport
cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv

– lunar, 1 000 de lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de la 9 la 16 locuri inclusiv

– lunar, 1 500 de lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de la 17 la 24 de locuri inclusiv

– lunar, 1 900 lei pentru fiecare unitate de transport
cu capacitatea de la 25 la 35 de locuri inclusiv

– lunar, 2 100 lei pentru fiecare unitate de transport
cu capacitatea de peste 35 de locuri

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

j) Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

16 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

k) Taxă pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

Suprafaţa ocupată de unităţile stradale de comerţ
şi/sau de prestare a serviciilor, amplasarea lor, tipul produselor comercializate
şi/sau serviciilor prestate

200 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

l) Taxă pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

300 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

 

Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă darea de seamă fiscală.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.