Сегодня: Среда 22 ноября 2017 | EUR: 20.5096 | USD: 17.4900
 
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
НА ФОРУМЕ

Тема: Diferente de suma
Автор: webmaster
Дата: 22.11.2017
ответов: 35, просмотров: 19069

Тема: трудовая книжка
Автор: Accountant
Дата: 22.11.2017
ответов: 1, просмотров: 32

Тема: Contabilitate pentru incepatori
Автор: Accountant
Дата: 17.11.2017
ответов: 911, просмотров: 279101

 
РЕКЛАМА
 
"Contabilitate şi audit" № 10, 2017
Главная » Архив журнала » № 10, 2017 » ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Olga GOLBAN
economist

Despre necesitatea întocmirii facturii pentru cheltuielile de executare

ÎNTREBARE: În luna curentă, întreprinderea a primit de la executorul judecătoresc pentru achitare borderoul de calcul al cheltuielilor de executare în sumă de 24 500 lei aferentă cheltuielilor de executare în cadrul procedurii de încasare a datoriei conform titlului executoriu. Această sumă a fost transferată executorului judecătoresc, dar la solicitarea facturii pentru cheltuielile de executare întreprinderea a primit refuz, executorul judecătoresc motivînd aceasta prin faptul că borderoul prezentat este suficient pentru reflectarea cheltuielilor respective în contabilitate şi deducerea lor în scopuri fiscale. În acest context, corespund oare acţiunile executorului judecătoresc prevederilor legislaţiei în vigoare?

 

RĂSPUNS: Conform art. 36 alin. (1) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004, cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare şi onorariul executorului judecătoresc.

În baza art. 38 alin. (1) din Codul de executare, onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare.

Sub aspect procedural, conform prevederilor art. 38 din Legea privind executorii judecătoreşti nr. 113/2010,

- executorul judecătoresc are dreptul la remunerarea lucrului său şi la rambursarea cheltuielilor legate de activitatea sa (alin. (1));

- taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare sînt achitate în avans, în temeiul unui borderou întocmit de executorul judecătoresc, de către creditor sau de persoana care solicită efectuarea acţiunilor respective (alin. (2));

- taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare vor fi considerate cost al acestei proceduri (alin. (3));

- mărimea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare se stabileşte de Guvern (alin. (5)).

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (3) din Codul de executare, în termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, şi propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen de 15 zile, fără să întreprindă acţiuni de punere în executare a documentului executoriu. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului de executare.

Taxele pentru actele efectuate de executorul judecătoresc şi spezele procedurii de executare suportate de executorul judecătoresc îi sînt rambursate în măsură deplină (pct. 3 din Regulamentul privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare, aprobat prin HG nr. 886/2010).

Regula generală, stabilită de art. 24 din CF şi pct. 37-39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin HG nr. 77/2008, constă în faptul că se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Pentru deducerea cheltuielilor, acestea trebuie să fie confirmate documentar în modul prevăzut de legislaţie.

Astfel, în conformitate cu art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr. 113/2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, care se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.

Potrivit art. 20 din Legea contabilităţii, în cazul prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, entităţile sînt obligate să utilizeze formulare tipizate de documente primare cu regim special.

Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special a fost aprobat prin HG nr. 294/1998 (anexa nr. 1). Conform pct. 1 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (anexa nr. 2 la HG nr. 294/1998), în calitate de documente primare cu regim special utilizate pentru confirmarea prestării serviciilor sînt stabilite, după caz, factura sau factura fiscală.

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc este obligat să ţină evidenţa financiar-contabilă a activităţii sale în condiţiile stabilite de lege. Iar art. 2 din Legea contabilităţii stabileşte în mod expres că prevederile acesteia se aplică inclusiv asupra executorilor judecătoreşti.

Pornind de la cele menţionate mai sus, executorul judecătoresc urmează să elibereze debitorului pentru onorariul încasat factura, iar începînd cu 28 octombrie 20171 – factura fiscală.

În urma emiterii încheierii de imposibilitate a executării silite a obligaţiei fiscale, taxele şi spezele avansate de creditor sînt restituite acestuia, parţial restituite sau nu sînt restituite, iar procedura de executare încetează pentru sumele avansate de creditor, care nu-i vor fi restituite, sau pentru sumele care nu sînt compensate de debitor. La solicitarea părţilor procedurii de executare, executorul judecătoresc va elibera raportul detaliat privind costurile procedurii de executare.

Prin urmare, dat fiind faptul că taxele pentru efectuarea actelor, potrivit art. 38 din Legea privind executorii judecătoreşti, reprezintă cost al procedurii de executare, concomitent cu raportul detaliat privind costurile procedurii de executare, se va elibera şi factura, iar începînd cu 28 octombrie 2017 – factura fiscală, cu ajutorul cărora vor fi refacturate cheltuielile suportate de către executorul judecătoresc în activitatea sa.

În cazul în care cerinţele de documentare sus-menţionate nu vor fi respectate, întreprinderea va putea deduce cheltuielile suportate în cadrul procedurii de executare doar în mărime de 0,2 % din venitul impozabil (art. 24 alin. (10) din CF).

Unii specialişti consideră că executorii judecătoreşti nu ar trebui să elibereze facturi fiscale, deoarece aceştia sînt exponenţii puterii de stat, activitatea lor nu este activitate de întreprinzător, mărimea taxelor percepute nu este negociabilă şi, prin urmare, executorii judecătoreşti nu prestează servicii.

Este de menţionat că, potrivit pct. 10 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 886/2010, în componenţa taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc intră şi taxele pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti. Iar în ce priveşte cuantumul taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezelor procedurii de executare, într-adevăr, pentru anumite taxe acesta este stabilit în mărime fixă, iar pentru altele – conform contractelor de prestări servicii (de exemplu, taxa pentru întocmirea actului de constatare a faptului, stării de fapt; taxa pentru depozitarea, administrarea silită a bunurilor sechestrate în procesul de executare, precum şi a celor gajate etc.).

Totodată, studiind practica altor ţări, spre exemplu, a României2, putem afirma cu certitudine că executorii judecătoreşti prestează servicii pentru care trebuie emisă factura către fiecare beneficiar în parte, în modul general stabilit de legislaţie.1 La 28.10.2017, intră în vigoare Ordinul MF nr. 118/2017 prin care a fost aprobat noul formular al facturii fiscale care va înlocui formularele facturii şi facturii fiscale utilizate pînă la această dată.

 

 2 http://infotva.manager.ro/articole/studii-de-caz/onorarii-executor-judecatoresc-de-la-debitori-persoane-fizice-cand-e-obligatorie-emiterea-facturii-17499.html  
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.