Сегодня: Четверг 13 декабря 2018 | EUR: 19.5436 | USD: 17.2410
 
"Contabilitate şi audit" № 12, 2017
Главная » Архив журнала » № 12, 2017 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii decembrie

Politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2018 este aprobată

Parlamentul a adoptat în lectura finală Legea care prevede operarea de modificări şi completări în Codul fiscal, Codul vamal şi alte acte legislative. Vă atragem atenţia asupra următoarelor aspecte noi:

- a fost majorată de la 3 % la 5 % cota impozitului pe venit reţinut din plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice la procurarea producţiei din fitotehnie, horticultură şi zootehnie (art. 901 alin. (35) din CF);

- a fost majorat de la 0,2 % la 0,5 % plafonul livrărilor de mărfuri şi servicii efectuate în scopuri de publicitate, care nu se impozitează cu TVA (art. 95 alin. (2) din CF);

- expres s-a stipulat posibilitatea trecerii în cont a sumei TVA în luna primirii facturilor fiscale eliberate în perioadele fiscale precedente, fără a fi necesară corectarea declaraţiilor privind TVA pentru perioadele precedente (art. 102 alin. (13) din CF).

 

Privind contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM în anul 2018

Cotele contribuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM în anul 2018 vor rămîne la nivelul anului 2017. Vă atenţionăm asupra faptului că, de la 1 ianuarie 2018, se abrogă lista plăţilor pentru care nu se calculează primele de AOAM (anexa nr. 3 la Legea nr. 1593/2002), iar tipurile respective de plăţi se vor determina în conformitate cu art. 20, 89, 90 şi 901 din CF1.

 

Noi modificări în regulile de completare a facturilor fiscale2

În cazul efectuării operaţiunilor fără transmiterea dreptului de proprietate, adică de tip „Non-livrare”, coloanele din partea tabelară a facturii fiscale (10.6 и 10.7), în care se reflectă TVA, se vor completa la decizia subiectului. Astfel, au fost soluţionate problemele care apar la mişcarea mărfurilor în comerţul cu amănuntul la preţul de vînzare, iar, ţinînd cont de explicaţiile SFS3, – şi în cazul returului de mărfuri furnizorului4.

Factura fiscală „veche”, aprobată prin Ordinul MF nr. 115/2010, poate fi completată în acelaşi mod, ca şi factura „nouă”, inclusiv în cazul operaţiunilor de tip „Non-livrare”. Această prevedere vizează atît formularele imprimate tipografic, cît şi cele imprimate de sine stătător, cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere primite pînă la 28.10.2017.

Pentru subiecţii care imprimă de sine stătător facturile fiscale s-a precizat că partea verso a facturii fiscale (rîndurile 18–22) nu se va imprima, dacă aceasta nu conţine indicatori. În unele cazuri, a fost simplificat modul de completare a facturii fiscale: a fost exclusă necesitatea reflectării codului poziţiei tarifare la livrarea mărfurilor scutite de TVA, iar la completarea facturilor fiscale cu menţiunea „Non-livrare” (în rîndul 7) tipul operaţiunii se indică doar în caz de necesitate.

Au fost modificate şi regulile de reflectare a refacturării cheltuielilor de către neplătitorii de TVA – cota şi suma TVA în coloanele 10.6 şi 10.7 nu se indică, iar suma totală a refacturării se indică în coloana 10.8. Astfel, a fost epuizată dilema privind existenţa dreptului de trecere în cont a TVA în baza facturii fiscale primite de la un neplătitor de TVA pentru refacturare – cu certitudine, un astfel de drept nu există. În privinţa refacturării s-a precizat, de asemenea, că în coloana 10.1 se va indica tipul operaţiunii, iar în rîndul 7 nu se va indica nimic (nu se va face menţiunea „Non-livrare”).

 

Taxele locale în mun. Chişinău pentru anul 2018 – fără modificări esenţiale

Pe pagina web a Primăriei mun. Chişinău5 au fost plasate cotele taxelor locale pentru anul 2018. Acestea rămîn la nivelul anului 2017, cu unele excepţii – a fost majorată cota taxei pentru parcare (de la 12 la 18 lei anual pentru fiecare m2), au fost micşorate cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de pasageri pe teritoriul mun. Chişinău.

 

În aşteptarea noii dări de seamă IPC 18

Cum de activat operativ poliţa salariaţilor şi de prezentat la momentul oportun informaţia privind veniturile pentru stabilirea indemnizaţiilor sociale în folosul acestora? Din cîte am aflat, formularul dării de seamă va fi completat cu două anexe care vor fi prezentate, după caz, pînă la depunerea dării de seamă propriu-zise, în scopul activării poliţei şi stabilirii indemnizaţiilor. Vă reamintim că prima perioadă fiscală pentru prezentarea dării de seamă IPC 18 este luna ianuarie 2018, iar termenul-limită de prezentare – pînă la 26 februarie 2018.

 

Regulile pentru parcurile IT devin mai clare

Se suplineşte baza normativă care reglementează activitatea parcurilor IT. Un şir de hotărîri ale Guvernului au fost completate cu norme speciale6 privind calcularea indemnizaţiilor sociale pentru angajaţii parcurilor IT, deducerea cheltuielilor aferente mijloacelor fixe etc.

Baza de calcul a indemnizaţiilor, inclusiv a celor pentru incapacitate temporară de muncă, va constitui 60 % din salariul mediu lunar prognozat pe economie, indiferent de venitul efectiv obţinut de către angajat în parcul IT (în anul 2017 acest indicator ar fi constituit 3 360 lei). Rezidenţii parcurilor, care au achitat indemnizaţii sociale în folosul angajaţilor săi, au dreptul la restituirea acelei părţi a indemnizaţiilor care se finanţează din bugetul de asigurări sociale.

Rezidenţii parcurilor IT vor prezenta lunar la SFS7 Declaraţia cu privire la impozitul unic (forma IU 17), anual – Nota de informare privind salariul şi alte plăţi în folosul angajaţilor (forma ISAPTI 17), iar pînă la 1 martie urmează să înmîneze angajaţilor săi Nota de informare privind salariul şi alte plăţi.

 

Informarea Serviciului Fiscal de Stat conform regulilor noi

În noua Instrucţiune privind evidenţa contribuabililor8, spre deosebire de cea precedentă, lipseşte prevederea precum că, la declararea subdiviziunii, trebuie să se prezinte copiile documentelor care atestă dreptul de folosire a obiectului ce formează subdiviziunea. În cererea respectivă se vor indica doar denumirea şi codul fiscal al locatorului. O altă regulă nouă – subdiviziunilor din aceeaşi localitate li se va atribui un cod unic. Astfel, la declararea şi achitarea obligaţiilor fiscale decade necesitatea distribuirii acestora între subdiviziunile amplasate în aceeaşi localitate.

La iniţierea procedurii de lichidare, agenţii economici au obligaţia de a prezenta la SFS copia anunţului publicat în Monitorul Oficial. Trebuie de menţionat, însă, că prin Legea nr. 104/2017 obligaţia contribuabilului de a informa SFS despre iniţierea procedurii de lichidare a fost anulată (art. 83 alin. (6) din CF), deoarece, conform art. 37 alin. (11) din Legea nr. 220/2007, această informaţie este furnizată SFS de către organul înregistrării de stat.

 

Antreprenoriatul social este reglementat

Peste jumătate de an vor intra în vigoare normele legale aferente antreprenoriatului social9 al cărui scop este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei. Statutul de întreprindere socială îl vor putea obţine SRL şi cooperativele de producţie care vor întruni anumite condiţii.

 

Cum se va confirma valoarea activelor de capital

De la începutul anului curent, acţionează noile reguli ale CF în privinţa activelor de capital. Baza valorică a acestora trebuie confirmată documentar în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. Lista documentelor ce confirmă baza valorică a fost prezentată recent în proiectul de ordin al Ministerului Finanţelor10. Documentele respective sînt necesare agenţilor economici la procurarea bunurilor de la cetăţeni pentru determinarea corectă a creşterii de capital în cazul reţinerii impozitului la sursa de plată. Totodată, în baza acestor documente, cetăţenii îşi vor putea realiza dreptul la restituirea impozitului pe venit în cazul în care acesta a fost reţinut din valoarea totală a activelor de capital, şi nu din suma creşterii de capital.

 

Noile legi privind contabilitatea şi auditul – în vigoare din anul 2019

În Parlament a fost adoptată noua Lege a contabilităţii. Deşi din start se preconiza ca Legea să intre în vigoare începînd de la 1 ianuarie 2018, a fost luată decizia de a o aplica din anul 2019. În decurs de 6 luni de la data publicării Legii nominalizate, Ministerul Finanţelor urmează să ajusteze SNC şi Planul de conturi la prevederile acesteia, iar entităţile – să se pregătească pe parcursul anului 2018 pentru implementarea noilor norme.

De la 1 ianuarie 2019, va intra în vigoare şi noua Lege privind auditul situaţiilor financiare.

 

Vor fi oare eliminate incertitudinile privind taxa ecologică

Amendamentele la Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540/199811 se află în procesul de dezbateri. Aşa-numita taxă ecologică s-a dovedit a fi cea mai problematică taxă din anul curent. Modificările propuse au misiunea de a clarifica numeroasele întrebări şi de a înlătura momentele inechitabile. Trebuie de menţionat că amendamentele sînt destul de semnificative, dar afectează, cu preponderenţă, taxa pentru poluarea mediului cu mărfuri nocive. Dacă proiectul va fi aprobat de către organul legislativ, asupra agenţilor economici care nu au achitat taxa ecologică nu se vor aplica sancţiuni, cu condiţia achitării şi declarării ei în termenele stabilite pentru aceasta. Sperăm că în curînd va fi soluţionată şi această problemă.

 

Dragi prieteni!

Vă exprimăm sincere mulţumiri pentru încredere şi colaborare fructuoasă. Fie ca Noul an – 2018 să Vă aducă bucurii, prosperitate şi noroc.

 

CRĂCIUN FERICIT! LA MULŢI ANI!1 Vezi p. 57.

 

2 Vezi p. 120.

 

3 Modul de documentare a returului de mărfuri este explicat în răspunsul la întrebarea nr. 28.23.33 din BGPF.

 

4 Vezi p. 43.

 

6 HG nr. 996/2017 (MO nr. 411420/24.11.2017).

 

7 Ordinul MF nr. 135/2017 (МО nr. 399410/17.11.2017).

 

8 Ordinul SFS nr. 352/2017 (МО nr. 429433/08.12.2017).

 

9 Legea nr. 223/2017 (МО nr. 411420/24.11.2017).

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.