Сегодня: Пятница 22 марта 2019 | EUR: 19.6502 | USD: 17.2491
 
"Contabilitate şi audit" № 7, 2018
Главная » Архив журнала » № 7, 2018 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iulie

Amenda în mărime fixă pentru neprezentarea facturilor fiscale este neconstituţională

 

Curtea Constituţională a examinat sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 260 alin. (4) din CF şi a declarat neconstituţională sintagma „amendă în mărime de 3 600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată”. Până la operarea de către Parlament a modificărilor în Codul fiscal, amenda respectivă poate fi stabilită în mărime de până la 3 600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, în funcţie de circumstanţele concrete ale cazului. Totodată, sintagma „dar nu mai mult de 72 000 lei” (este vorba despre amenda pentru toate facturile neprezentate în termenele stabilite) a fost declarată constituţională1.

Vom menţiona că în proiectul de lege2 prezentat de către Ministerul Finanţelor pentru consultări publice deja este prevăzută modificarea sancţiunilor aplicate conform art. 260 alin. (4) din CF. Astfel, în locul amenzii în mărime fixă, se propune stabilirea diapazonului acesteia – de la 3 000 la 3 600 lei.

 

Reglementări noi privind impozitul pe venit

Întru executarea prevederilor art. 151 din CF, Guvernul a aprobat trei regulamente noi care stabilesc modul de determinare a impozitului pe venit pentru diverse categorii de contribuabili:

● Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător;

● Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova;

● Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenţilor.

Odată cu intrarea în vigoare a regulamentelor menţionate, vor fi abrogate 10 hotărâri ale Guvernului, în vigoare la moment, care reglementează diverse aspecte ale impozitării (limitele cheltuielilor de asigurare şi de reprezentanţă, neconfirmate documentar, permise spre deducere; modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare; modul de calculare a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină; cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor pentru hrană şi studiile profesionale ale angajatului etc.).

Elaborarea noilor regulamente este salutabilă, întrucât unele din actele normative care urmează a fi abrogate, inclusiv regulamentele aprobate prin HG nr. 77/2008, nu corespund normelor Codului fiscal.

 

Se preconizează modificări în legislaţia fiscală

Ministerul Finanţelor a prezentat pentru consultări publice un proiect de lege3 care prevede modificarea şi completarea unor acte legislative cu impact asupra fiscalităţii. Cele mai semnificative modificări şi completări, după părerea noastră, sunt următoarele:

● În definiţia obligaţiei fiscale (art. 129 pct. 6) din CF) vor fi incluse contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM stabilite în cotă procentuală. În afară de aceasta, pct. 11) din art. 129 va fi completat cu o normă, conform căreia controlul fiscal se efectuează pentru verificarea corectitudinii respectării obligaţiilor fiscale prevăzute nu doar de legislaţia fiscală, ci şi de alte acte normative.

● Articolul 131 din CF va fi completat cu un nou alin. (11) care va reglementa modul de comunicare a SFS cu contribuabilii. Astfel, toate actele administrative, citaţiile, precum şi alte acte sau răspunsuri adresate contribuabililor care prezintă dări de seamă electronice vor fi comunicate prin intermediul cutiei poştale din cabinetul electronic personal al acestora de pe portalul SFS. Întrucât astfel de documente se vor considera recepţionate de la momentul intrării lor în cutia poştală, contribuabilii vor trebui să monitorizeze informaţia primită de la SFS.

● În art. 187 alin. (21) din CF, care stabileşte obligaţia de prezentare a dărilor de seamă fiscale cu utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică, începând cu 1 ianuarie 2019, vor fi incluşi contribuabilii care au cinci angajaţi. Actualmente, cerinţa dată vizează contribuabilii care au mai mult de cinci angajaţi.

● Vor fi modificate amenzile prevăzute în Codul fiscal. Astfel, vor fi anulate amenzile în mărime fixă şi stabilite limitele minime şi maxime ale acestora. De exemplu, conform noii redacţii a art. 254 alin. (1) din CF, încălcarea regulilor de utilizare a MCC se va sancţiona cu amendă în mărime de la 5 000 lei la 15 000 lei. Toate tipurile de încălcări posibile în acest domeniu vor fi prevăzute în alin. (1) al acestui articol, iar alineatele (2)–(7) vor fi abrogate.

În privinţa modificărilor propuse la art. 260 din CF, vă atragem atenţia asupra faptului că alineatele (2) şi (3) vor fi excluse, iar amenda prevăzută la alin. (1) se va aplica pentru toate încălcările legate de întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă fiscale. În acest caz, mărimea amenzii aplicate contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător va constitui de la 500 lei la 1 000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10 000 lei pentru toate dările de seamă fiscale.

La aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul fiscal pentru nerespectarea modului de plată a contribuţiilor de ASSO şi a primelor de AOAM stabilite în cotă procentuală, se va ţine cont de caracterul încălcării fiscale (semnificativă sau nesemnificativă).

● În art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1056/2000 va fi amânat (de la 1 ianuarie 2019 la 1 ianuarie 2020) termenul de implementare a sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare, bazat pe valoarea de piaţă, pentru bunurile neevaluate la această valoare. Până la data menţionată, impozitarea unor astfel de obiecte se va efectua conform regulilor în vigoare la moment.

● Se preconizează excluderea din art. 15 al Legii nr. 1593/2002 a alin. (2) care obligă instituţiile financiare să elibereze mijloace băneşti pentru achitarea salariilor şi altor recompense concomitent cu virarea integrală a primelor de AOAM calculate în conformitate cu legislaţia.

● Amenzile aplicate pentru contravenţiile fiscale conform Codului contravenţional nr. 218/2008 vor fi prezentate într-un singur articol 3011 (art. 266 alin. (1), (3) şi (4), art. 294, art. 2941 şi art. 301 vor fi excluse). Este vorba despre amenzile aplicate persoanelor cu funcţie de răspundere pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor care rezultă din acestea privind impozitele şi taxele prevăzute de Codul fiscal, precum şi contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM. De menţionat că art. 3011 în redacţia actuală se limitează la stabilirea mărimii amenzii aplicate persoanelor cu funcţie de răspundere în cazul neprezentării în termenele stabilite de legislaţie a dărilor de seamă fiscale.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.