Сегодня: Субота 29 февраля 2020 | EUR: 19.4479 | USD: 17.7711
 
"Contabilitate şi audit" № 10, 2018
Главная » Архив журнала » № 10, 2018 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii octombrie

Aspecte noi privind reţinerea impozitului pe venit din salariu şi alte plăţi

În legătură cu aplicarea, începând cu 01.10.2018, a cotei unice a impozitului pe venit pentru persoanele fizice (în mărime de 12%), au fost operate modificări în Regulamentul aprobat prin HG nr. 697/20141. Principalele din ele rezidă în următoarele:

- la achitarea restanţelor la salariu în anul fiscal următor celui în care au fost încetate raporturile de muncă sau la efectuarea achitărilor în urma restabilirii angajatului eliberat nelegitim, impozitul pe venit se va determina la momentul achitării în conformitate cu prevederile art. 44 din CF, luând în consideraţie scutirile la care angajatul are dreptul şi cotele în vigoare la data obţinerii venitului, fără a se ţine cont de scutirile nefolosite în anul fiscal precedent. Modificarea în cauză este legată de abrogarea art. 24 alin. (11) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;

- până în ultima zi a perioadei fiscale, angajatorul este obligat să recalculeze obligaţia aferentă impozitului pe venit în situaţia în care au fost admise erori ca urmare a acordării scutirilor la care angajatul are dreptul sau a aplicării cotei de impozitare;

- au fost aprobate formularele noi „Confirmarea privind neutilizarea de către soţ (soţie) a scutirii…” şi „Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului…”.

 

Privind dările de seamă ale contribuabililor cu statut de persoană fizică pentru anul 2018

Întreprinderile urmează să prezinte beneficiarilor veniturilor Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri separat pentru etapele I şi II ale perioadei fiscale 2018. S-a stabilit, de asemenea, că ultima perioadă de raportare pentru care se prezintă formularul-tip IALS 14 va fi etapa I a anului 2018.

Întreprinderile individuale (ÎI) şi gospodăriile ţărăneşti (GŢ) vor prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici (forma VEN 12), iar persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma DAJ 17) distinct, pentru etapele I şi II ale perioadei fiscale 20182.

Pentru subiecţii impozabili obligaţi să prezinte darea de seamă fiscală unificată (ÎI şi GŢ numărul mediu anual de angajaţi al cărora nu depăşeşte trei unităţi şi care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori de TVA) a fost stabilită următoarea modalitate de declarare a obligaţiilor aferente impozitului de venit3:

а) pentru etapa I – prin prezentarea Dării de seamă fiscale unificate/(Declaraţiei) (formularul UNIF 14), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1804/2014;

b) pentru etapa II – prin prezentarea Dării de seamă fiscale unificate/(Declaraţiei) (formularul UNIF 18), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 456/2018.

S-a stabilit, de asemenea, că obligaţiile fiscale aferente taxelor locale şi impozitelor pe proprietate pentru perioada fiscală 2018 se vor declara în anexa nr. 5, tabelele nr. 6 şi 7 ale Dării de seamă UNIF 18 .

 

Privind stimularea fiscală

În vederea executării Legii privind declararea benevolă şi stimularea fiscală nr. 180/2018, au fost aprobate Regulamentul privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi al Serviciului Vamal4, precum şi Regulamentul privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale5.

Vă reamintim că stimularea fiscală presupune anularea datoriilor aferente amenzilor şi penalităţilor reflectate în sistemele de evidenţă ale SFS, SV şi CNAS conform situaţiei din 17 august 2018, cu condiţia achitării plăţilor de bază aferente impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget până la 20 decembrie 2018 inclusiv.

 

Privind aplicarea MCC în cazul acceptării spre plată a tichetelor de masă

Unităţile comerciale/de alimentaţie publică urmează să se adreseze la furnizorii/producătorii MCC sau la centrele de asistenţă tehnică pentru MCC pentru reprogramarea MCC cu opţiuni suplimentare în vederea acceptării tichetelor de masă în calitate de instrument de plată. Acestea, de asemenea, trebuie să achiziţioneze şi să deschidă un Registru nou al MCC, conform formularului în vigoare, care a fost completat cu coloane destinate reflectării sumelor achitate cu tichete de masă6.

 

Au fost extinse funcţiile şi atribuţiile SFS

În legătură cu acordarea SFS a atribuţiilor în domeniul constatării infracţiunilor, au fost introduse modificări în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat7. Totodată, în regulamentul menţionat au fost incluse atribuţiile privind efectuarea controlului asupra respectării regulilor de utilizare a tichetelor de masă; efectuarea, la solicitarea Ministerului Finanţelor, a verificării respectării de către beneficiarii subvenţionării a obligaţiilor privind crearea locurilor de muncă; efectuarea altor tipuri de controale, cu excepţia celor prevăzute de CF.

 

Certificatul privind lipsa restanţelor faţă de buget nu este necesar la autentificarea notarială a tranzacţiilor

Ca urmare a excluderii din art. 51 alin. (1) al Legii cu privire la notariat nr. 1453/2002 a cerinţei privind prezentarea, în cazul autentificării notariale a contractului de înstrăinare şi de gaj al bunurilor, a Certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective, SFS a operat modificările de rigoare în Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget8. Acum certificatul nominalizat se va elibera doar la solicitarea persoanelor juridice sau fizice.

 

Se preconizează noi modificări în legislaţia fiscală

Parlamentul urmează să adopte în lectură finală un act legislativ9 prin care vor fi operate modificări în Codul fiscal şi Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Principalele dintre acestea prevăd următoarele:

anularea cerinţei, conform căreia, pentru aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 10 % la serviciile de cazare, precum şi la produsele alimentare şi băuturi (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), activitatea operaţională a agenţilor economici trebuia să fie constituită exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică;

permiterea spre deducere în mărime de 100 % a cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor de transport utilizate în regim de taxi. Însă rămâne nesoluţionată problema privind faptul asupra căror mijloace de transport se vor extinde prevederile în cauză – doar asupra celor aflate în proprietate sau şi asupra celor primite în locaţiune;

stabilirea sumei minime а impozitului pentru contribuabilii care desfăşoară activitate independentă şi se lichidează pe parcursul perioadei fiscale. Persoanele respective vor achita obligaţia fiscală în mărime de 1 % din venitul obţinut, dar nu mai puţin de 1/12 din suma de 3 000 lei proporţional cu lunile în care а fost desfăşurată activitatea;

schimbarea anuală a timbrelor de acciz pentru marcarea articolelor din tutun. Se preconizează că comercializarea articolelor de tutun marcate cu timbru de acciză de modelul anului precedent se va permite până la 1 mai a anului curent.1 HG nr. 970/2018 (MO nr. 377–383/05.10.2018).

 

2 Ordinul MF nr. 162/2018 (MO nr. 377–383/05.10.2018).

 

3 Ordinul SFS nr. 527/2018 (MO nr. 384–395/12.10.2018).

 

4 Ordinul MF nr. 158/2018 (MO nr. 377–383/05.10.2018).

 

5 Ordinul CNAS nr. 139-A/2018.

 

7 HG nr. 926/2018 (MO nr. 366–376/28.09.2018).

 

8 Ordinul SFS nr. 429/2018 (MO nr. 377–383/05.10.2018).

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.