Сегодня: Субота 6 июня 2020 | EUR: 19.4833 | USD: 17.3920
 
"Contabilitate şi audit" № 11, 2018
Главная » Архив журнала » № 11, 2018 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii noiembrie

Contabilitatea în cadrul parteneriatului public-privat

Au fost aprobate Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public-privat1. Acestea conţin recomandări concrete privind contabilitatea operaţiunilor la partenerii publici şi privaţi în cadrul contractelor de antrepriză/prestări servicii, de administrare fiduciară, de societate civilă, de locaţiune/arendă şi concesiune.

 

Aspecte noi în evidenţa contribuabililor

Au fost operate modificări şi completări în Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor2. Însă, este de menţionat că modul de declarare a obligaţiilor fiscale aferente subdiviziunilor a rămas acelaşi3. Totodată, întru executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308/2017, au fost aprobate formularele declaraţiilor despre beneficiarul efectiv, care se prezintă de către contribuabili (cu excepţia celor înregistraţi de Agenţia Servicii Publice) la SFS în cazul luării la evidenţa fiscală, efectuării modificărilor în actele de constituire sau radierii lor din Registrul fiscal de stat.

 

A fost extins domeniul de aplicare a actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente

În urma modificărilor operate în Ordinul comun al MF şi BNS nr. 88/106/20084, actul de achiziţie a serviciilor şi a cheltuielilor aferente, aprobat prin acest ordin, se va aplica nu doar în cazul serviciilor de locaţiune a imobilelor, ci şi la transmiterea în arendă a terenurilor.

 

Declararea vamală a mărfurilor de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente

A fost stabilită procedura de declarare vamală a mărfurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente5. Vămuirea mărfurilor se va efectua în baza următoarelor documente:

1) confirmarea privind luarea la evidenţa fiscală a persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente (eliberată de către SFS);

2) actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vânzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.);

3) formularul tipizat DV-6 al declaraţiei vamale.

 

Este reglementată stimularea fiscală pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS

A fost aprobat Regulamentul care stabileşte mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală în partea ce ţine de plăţile administrate de CNAS, inclusiv plăţile luate în evidenţă specială în conformitate cu deciziile SFS6. Stimularea fiscală se efectuează prin anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întârziere (penalităţilor) calculate pentru neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale, neachitate la data de 17 august 2018. Condiţia obligatorie de aplicare faţă de plătitorii de contribuţii la BASS a stimulării fiscale prevede că, până la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, aceştia vor asigura achitarea integrală a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv pentru fiecare clasificaţie economică.

 

A fost aprobat modul de recuperare a sumelor achitate necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale

CNAS a aprobat Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării declaraţiilor corectate7. Restituirea sumelor este condiţionată de faptul că mărimea prestaţiilor de asigurări sociale, calculate şi achitate în baza datelor declarate iniţial de către angajator, urmează a fi revizuită după prezentarea declaraţiilor REV 5 sau dărilor de seamă IPC 18 de corectare în legătură cu depistarea greşelilor sau omiterilor atât în datele financiare, cât şi în cele nefinanciare. Astfel, în termen de 30 de zile de la data recepţionării de la CTAS a avizului de recuperare a sumei, angajatorul trebuie să transfere la BASS sumele achitate necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale. Sumele restituite ale prestaţiilor de asigurări sociale se virează în contul „Alte venituri încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat” şi nu se reflectă în darea de seamă IPC 18.

 

Se preconizează noi modificări în CF

Parlamentul a examinat în prima lectură un proiect de lege care prevede operarea modificărilor în CF8. Acestea se vor referi, mai întâi de toate, la cazurile speciale de eliberare a facturilor fiscale. Astfel, conform noii redacţii a art. 1171 alin. (11) din CF, expedierea mărfurilor valoarea impozabilă a cărora se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător, ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, va putea fi documentată fie prin factura fiscală, fie prin avizul de însoţire, fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sunt cunoscuţi. După determinarea valorii impozabile pe livrarea în cauză, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor fiscale sau avizelor de însoţire a mărfurilor. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, factura fiscală pe livrările efectuate se va elibera nu mai rar decât o dată pe lună.

Totodată, în proiectul menţionat se prevede că dreptul persoanelor trase la răspundere pentru încălcare fiscală la o reducere cu 50 % a amenzilor aplicate conform art. 234 alin. (2) din CF nu se va extinde asupra amenzilor aplicate pentru comiterea repetată în decursul unei perioade de şase luni consecutive a încălcărilor legate de neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată în numerar/aparatelor de schimb valutar, precum şi de nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători şi neeliberarea biletelor de călătorie.

Proiectul prevede, de asemenea, că Ministerul Finanţelor va stabili cazurile în care etaloanele valorice în care sunt exprimate faptele economice nu sunt obligatorii la completarea documentelor primare.1 Ordinul MF nr. 192/2018 (MO nr. 430 – 439/23.11.2018).

 

2 Ordinul SFS nr. 540/2018 (MO nr. 410–415/02.11.2018).

 

3 Vezi p. 37.

 

4 Ordinul MF nr. 189/2018 (MO nr. 424–429/16.11.2018).

 

5 Ordinul SV nr. 484-О/2018 (MO nr. 430–439/23.11.2018).

 

6 Ordinul CNAS nr. 139-А/2018 (MO nr. 400–409/26.10.2018).

 

7 Vezi p. 118.

 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.