Сегодня: Четверг 4 июня 2020 | EUR: 19.5379 | USD: 17.4407
 
"Contabilitate şi audit" № 4, 2019
Главная » Архив журнала » № 4, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii aprilie

Modul de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi ajustat

În legătură cu dificultăţile apărute la implementarea noii metode de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, Ministerul Finanţelor a iniţiat procesul de perfecţionare a următoarelor acte normative:

- Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin HG nr. 289/2007;

- Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin HG nr. 338/2003.

Se preconizează că proiectele de modificare a acestor acte normative vor fi transmise spre consultări publice până la finele lunii mai 2019.

Considerăm că modificările preconizate trebuie să se axeze, în mod prioritar, pe soluţionarea următoarelor probleme:

1) modificarea/completarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale prin:

expunerea modului de deducere a amortizării în scopuri fiscale a activelor biologice imobilizate şi a investiţiilor imobiliare (de exemplu, a clădirilor transmise în leasing operaţional) care la data tranziţiei la metoda liniară se regăseau în una din categoriile de proprietate prevăzute la art. 26 din CF. Problema a apărut ca rezultat al substituirii începând cu 01.01.2019 a noţiunii „Proprietatea pe care se calculează amortizarea (art. 26 din CF) cu noţiunea „Mijloace fixe pe care se calculează amortizarea” (art. 261 din CF);

introducerea reglementărilor ce vizează modul de determinare a bazei valorice a investiţiilor în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune în cazul în care acestea sunt supuse reparaţiei curente de mai multe ori pe parcursul perioadei fiscale. Problema constă în faptul că, potrivit art. 261 alin. (11) din CF, baza valorică a acestor obiecte se determină anual, însă amortizarea lor în scopuri fiscale trebuie calculată lunar;

stipularea concretă a duratei de amortizare în scopuri fiscale a investiţiilor efectuate în mijloacele fixe prevăzute de art. 261 alin. (3) din CF (primite în baza contractului de locaţiune, comodat etc.). În opinia noastră, această durată trebuie să coincidă cu termenul contractului respectiv;

acordarea posibilităţii de revizuire a duratei de exploatare a mijloacelor fixe în cazul capitalizării costurilor de reparaţie în modul prevăzut de pct. 58 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale” şi de efectuare a ajustărilor respective în Registrul privind calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale;

descrierea modului de deducere a amortizării mijloacelor fixe care în unele luni ale anului nu au fost utilizate (activitatea sezonieră etc.), precum şi a modului de completare în astfel de situaţii a Registrului privind calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale;

introducerea unor norme clare pentru mijloacele fixe conservate care, ca rezultat al modificărilor operate în HG nr. 289/2007 prin HG nr. 1251/2018 (în vigoare din 21.12.2018), au fost excluse din categoria obiectelor care nu se supun amortizării în scopuri fiscale. De menţionat că, potrivit pct. 63 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, în contabilitate pentru aceste mijloace fixe se calculează amortizarea;

dezvăluirea aspectelor ce ţin de deducerea bazei valorice a mijloacelor fixe determinate la data tranziţiei la metoda liniară potrivit pct. 29 din HG nr. 289/2007, dar care nu vor putea fi amortizate, dat fiind faptul că durata de funcţionare utilă a acestora, conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, a expirat;

2) modificarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale prin:

revizuirea duratelor de funcţionare utilă prevăzute în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale ţinând cont de realităţile economice ale entităţilor, precum şi completarea acestuia cu tipuri de obiecte noi;

dezvăluirea situaţiilor ce ţin de stabilirea duratei de funcţionare utilă în scopuri fiscale pentru obiectele care până la intrarea la entitate s-au aflat în exploatare, precum şi a celor ce ţin de stabilirea duratei respective pentru investiţiile efectuate în mijloacele fixe prevăzute la art. 261 alin. (3) din CF.

 

Aspecte noi în utilizarea facturilor fiscale

Ministerul Finanţelor a prezentat pentru consultări publice proiectul ordinului1 prin care vor fi operate modificări în formularul tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi în Instrucţiunea privind completarea acestuia.

Astfel, entităţile cărora li se acordă dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale, cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, vor beneficia de dreptul nominalizat pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepţia perioadei în care ele vor fi incluse în Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza facturile fiscale electronice „e-Factura”.

Factura fiscală se va utiliza nu doar la livrarea mărfurilor, ci şi a activelor, inclusiv în cazul emiterii avizelor de însoţire a mărfurilor, la prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, la transmiterea activelor nu doar în leasing, arendă, locaţiune, ci şi cu drept de uzufruct.

La întocmirea facturilor fiscale pentru mărfurile livrate în baza avizelor de însoţire a mărfii, se vor indica (în rândul 4 „Documente anexate”) doar seria şi numărul avizelor respective, fără anexarea acestora la factura fiscală.

S-a concretizat faptul că codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor se va indica în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” doar în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă, pentru care este specificată poziţia tarifară în art. 96 din CF.

Pornind de la prevederile art. 12 din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (în vigoare din 01.01.2019), se propune excluderea cerinţei de întocmire a facturii fiscale cu menţiunea „Non livrare» în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial (de exemplu, de la depozit până la unitatea comercială). Pentru asemenea operaţiuni se vor perfecta documente primare fără regim special, iar factura fiscală cu menţiunea „Non livrare” se va întocmi în cazul transportării activelor în afara entităţii (la prelucrare, la expertiză, la păstrare etc.) fără transmiterea dreptului de proprietate, precum şi la transmiterea activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct.

 

În atenţia întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu

Conform prevederilor art. 42 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu sunt obligate să notifice Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA). În acest scop, a fost aprobat formularul notificării pentru efectuarea transportului rutier în cont propriu2. ANTA, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, va elibera extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier. Totodată, pentru efectuarea operaţiunilor sus-menţionate, conducătorul auto trebuie să deţină certificatul de competenţă profesională.

Cerinţa de notificare simplificată se referă la întreprinderile care dispun de vehicule rutiere destinate transportului de persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cele destinate transportului de mărfuri cu masă maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone.

Efectuarea operaţiunilor de transport rutier în cont propriu fără documentele sus-menţionate se sancţionează conform art. 197 alin. (5) şi (6) din Codul contravenţional nr. 218/2008. Mărimea amenzii poate să ajungă până la 12 000 lei.

 

A fost stabilit modul de depunere şi recepţionare a petiţiilor în cadrul SFS

În scopul implementării Codului administrativ al Republicii Moldova, SFS a aprobat Regulamentul cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor3 care a intrat în vigoare de la 1 aprilie 2019. Conform prevederilor acestuia, petiţia reprezintă orice cerere, sesizare sau propunere prin care se solicită emiterea unui act administrativ individual. Petiţiile pot fi depuse la SFS în scris ori expediate prin poştă sau fax, transmise în formă electronică (pe adresa mail@sfs.md) sau verbal.

 

Se pun în aplicare certificatele medicale electronice

Începând cu 1 iulie 2019, certificatele de concediu medical se vor întocmi în formă electronică4 şi se vor transmite prin mijloace electronice de către medicii care le eliberează pentru stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi angajatorului, cu respectarea cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal.

Certificatele se vor elibera salariaţilor şi ucenicilor asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi şomerilor care au dreptul la ajutor de şomaj pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă; prevenirea îmbolnăvirilor (carantină); recuperarea capacităţii de muncă; maternitate; îngrijirea copilului bolnav; accident de muncă şi boală profesională.

 

Majorarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real

Se preconizează că, începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică) va constitui 16,42 lei pe oră sau 2 775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună5.

 

* * *

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să Vă aducă Lumină, Încredere, Speranţă şi Iubire.

 

Paşte fericit!
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.