Сегодня: Четверг 9 июля 2020 | EUR: 19.4776 | USD: 17.2651
 
"Contabilitate şi audit" № 7, 2019
Главная » Архив журнала » № 7, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iulie

Modificări la Planul general de conturi contabile

Au fost publicate modificările la Planul general de conturi contabile1. Scopul acestor modificări este de a aduce Planul de conturi actual în concordanţă cu noile prevederi ale SNC, precum şi de a asigura sub aspect informaţional obţinerea indicatorilor respectivi din noile formate ale situaţiilor financiare. Modificările vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020. Comentariile privind această problemă sunt expuse în prezentul număr al revistei2.

 

A fost aprobat un nou SNC

Începând cu perioada de raportare 2020, grupurile mari de entităţi, precum şi grupurile mici şi mijlocii, în cazul în care una dintre entităţile afiliate este entitate de interes public, sunt obligate să întocmească situaţii financiare consolidate conform SNC „Prezentarea situaţiilor financiare consolidate”, aprobat recent. Vă atenţionăm asupra faptului că bilanţul consolidat, situaţia consolidată de profit şi pierdere şi nota explicativă la situaţiile financiare consolidate sunt obligatorii, iar situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu şi situaţia consolidată a fluxurilor de numerar au un caracter de recomandare şi vor fi întocmite în funcţie de necesităţile informaţionale ale utilizatorilor3. Pentru anul 2019, subiecţii nominalizaţi vor întocmi situaţiile financiare consolidate în conformitate cu IFRS 10 „Situaţii financiare consolidate”.

 

S-a modificat modul de completare a dărilor de seamă IPC 18 şi IRM 19

Dat fiind faptul că de la 1 iulie 2019 sunt în vigoare noile reguli de stabilire şi achitare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, Ministerul Finanţelor a operat modificări în Ordinul nr. 126/20174:

• Ordinul nominalizat este completat cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (anexa nr. 9). În legătură cu aceasta, a fost abrogat5 Ordinul CNAS nr. 236-A/2017 „Cu privire la aprobarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate”;

• Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC 18 este completată cu punctul 8 în care sunt prezentate explicaţiile ce ţin de declararea în tabelul nr. 3 a informaţiei pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019;

• preambulul formularului tipizat IRM 19 este completat cu poziţii prevăzute pentru indicarea tipului dării de seamă (primară sau de corectare), precum şi a numărului dării de seamă care se corectează6;

• Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului tipizat IRM  19 este completată cu prevederi ce ţin de reflectarea informaţiei în coloanele 4 şi  11. Astfel, se concretizează că, în cazul lipsei codului personal de asigurare socială, atribuit la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenţei individuale, în coloana 4 se va indica „0” (zero). Codurile funcţiilor persoanelor asigurate, care acordă dreptul la pensie în condiţii avantajoase, se indică în coloana 11 nu  doar de către contribuabilii care angajează astfel de persoane, ci şi de către cei care le transferă.

 

Aspecte noi în efectuarea controlului fiscal

Conform art. 214 alin. (3) din CF, procedura controlului fiscal constă într-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi desfăşurare a controlului, precum şi de valorificare a rezultatelor lui. Metodele şi operaţiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal sunt determinate în instrucţiunile cu caracter intern ale SFS. Întru executarea acestor prevederi, SFS a aprobat formularul Deciziei privind iniţierea controlului şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestuia, care se publică în prezentul număr al revistei7 şi se aplică începând cu 1 august 2019.

 

De la 1 ianuarie 2020 vor fi modificate unele formulare ale dărilor de seamă privind impozitul pe venit

Ministerul Finanţelor a prezentat pentru consultări publice proiectul modificărilor8 operate în următoarele formulare ale dărilor de seamă privind impozitul pe venit şi în instrucţiunile cu privire la modul de completare a acestora:

• IALS 18 „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”

Astfel, plăţile salariale (inclusiv primele şi facilităţile acordate) achitate în folosul angajaţilor conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în mărime de până la 10 000 lei pe lună, se vor declara la codul sursei de venit „TAXI”, iar sumele care depăşesc pragul dat – la codul sursei de plată „SAL”. În afară de aceasta, se concretizează că corectarea erorilor comise în Nota de informare IALS 18 se efectuează prin prezentarea unei dări de seamă corectate în baza prevederilor art.  188 din CF;

• INR 14 „Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente”9

Acest formular este completat cu o nouă coloană 51 „Codul ţării” care se completează conform noii anexe 31;

• NER-17 „Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia”.

 

Termenul utilizării obligatorii a e-facturii a fost amânat

Conform art. 117 alin. (13) din CF, începând cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrărilor impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiecţii impozabili sunt obligaţi să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura), cu excepţia livrărilor de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciilor de comunicaţii electronice şi serviciilor comunale. Luând în considerare dificultăţile de ordin tehnic şi financiar, care au apărut în legătură cu aceasta, Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificările la CF, care prevăd amânarea termenului nominalizat cu un an, adică până la 1 iulie 2020.

Problemele privind implementarea e-facturii sunt abordate în prezentul număr al revistei10.

 

Iniţiative noi ale Ministerului Finanţelor în domeniul politicii fiscale

În cadrul conferinţei de presă care a avut loc la 23 iulie 2019, dna Natalia Gavriliţa, ministrul finanţelor, a punctat prevederile politicii fiscale pentru anul 2020. Principalele dintre acestea se rezumă la următoarele:

menţinerea cotei impozitului pe venit pentru persoanele fizice şi juridice la nivelul de 12 %;

neacordarea scutirii personale persoanelor fizice al căror venit anual depăşeşte 360 mii lei;

anularea moratoriului asupra efectuării controalelor fiscale pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018;

extinderea bazei de impozitare a creşterii de capital: pentru persoanele fizice – până la 50 %, pentru persoanele juridice – până la 100 %;

modificarea regimului fiscal aferent tichetelor de masă (aplicarea contribuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM, precum şi a impozitului pe venit);

revenirea la cota standard a TVA (20 %) pentru sectorul HoReCa;

majorarea cu 50 % a taxei pentru poluarea mediului aferente articolelor din plastic.1 Ordinul MF nr. 100/2019 (MO nr. 230–237/19.07.2019).

 

2 Vezi p. 8.

 

3 Ordinul MF nr. 93/2019 (MO nr. 209–216/28.06.2019).

 

4 Vezi p. 115.

 

5 Ordinul CNAS nr. 81-A/2019 (MO nr. 230–237/19.07.2019).

 

6 Vezi p. 51.

 

7 Vezi p. 111.

 

9 Vezi p. 44.

 

10 Vezi p. 16.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.