Сегодня: Воскресение 27 сентября 2020 | EUR: 19.5261 | USD: 16.7700
 
"Contabilitate şi audit" № 10, 2019
Главная » Архив журнала » № 10, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii octombrie

Ajustarea modului de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

 

Ministerul Finanţelor a elaborat1 proiectul Hotărârii Guvernului care prevede aprobarea a două acte normative noi: a Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării în scopuri fiscale şi a Catalogului mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.

Noul mod de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale presupune:

- trecerea de la calculul amortizării lunare la calculul amortizării anuale proporţional cu perioada (lunile) de exploatare a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale;

- determinarea duratei de amortizare a investiţiilor efectuate în mijloacele fixe care sunt obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat sau sublocaţiune, în funcţie de durata contractului sau durata estimativă de utilizare a mijlocului fix la entitate;

- includerea TVA în suma calculată a locaţiunii, arendei sau redevenţei (plăţii pentru concesiune) care serveşte drept bază pentru determinarea plafonului deducerii cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor fixe (15 %) nereflectate în bilanţul contribuabilului;

- modificarea structurii Registrului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale cu reflectarea separată în acesta a amortizării calculate pentru perioadele de până la/după efectuarea reparaţiei.

Scopul elaborării noului Catalog al mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale este ajustarea acestuia la realităţile economice curente.

Dintre principalele prevederi ale proiectului Catalogului vom menţiona următoarele:

- duratele de funcţionare utilă prevăzute în Catalog se vor aplica doar pentru mijloacele fixe procurate şi neexploatate anterior (noi);

- în cazul mijloacelor fixe achiziţionate, exploatate anterior, cu durata de funcţionare utilă neconsumată, pentru care se cunosc datele de identificare (data fabricării, data punerii în funcţiune, perioada de exploatare), recuperarea valorii de intrare se va face pe durata de funcţionare utilă rămasă;

- în cazul mijloacelor fixe achiziţionate, exploatate anterior, cu durata de funcţionare utilă expirată sau pentru care nu  se cunosc datele de identificare, durata de funcţionare utilă se va stabili individual de către entitate în limitele intervalelor prevăzute în Catalog;

- în cazul în care anumite mijloace fixe nu   vor fi indicate în Catalog, durata de funcţionare utilă a acestora se va determina în baza experienţei proprii a entităţii în exploatarea activelor similare, experienţei altor entităţi sau cu implicarea experţilor independenţi.

Noul Catalog al mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale va intra în vigoare la 1  ianuarie 2020, iar duratele de funcţionare utilă ale mijloacelor fixe puse în funcţiune până la această dată nu se vor revizui.

 

Măsuri noi de susţinere a mediului de afaceri

În Parlamentul Republicii Moldova a fost înregistrată o iniţiativă legislativă2 menită să creeze condiţii mai favorabile pentru mediul de afaceri. Principalele prevederi ale acesteia se rezumă la următoarele:

- acceptarea deducerii cheltuielilor şi a sumei TVA pentru achiziţiile efectuate în baza bonurilor de casă emise de ECC în mărime de până la 1 000 lei per bon, dar nu mai mult de 1 % din venitul din vânzări;

- excluderea ştampilei din lista elementelor obligatorii ale documentelor primare cu regim special;

- acceptarea documentelor semnate olografic, scanate şi transmise prin poşta electronică în calitate de document confirmativ pentru deducerea cheltuielilor şi a sumei TVA;

- acordarea posibilităţii de prezentare a dării de seamă unificate (o dată pe an), pe parcursul primilor trei ani de activitate, de către societăţile cu răspundere limitată şi alte forme de organizare care au până la trei angajaţi şi nu  sunt înregistrate în calitate de plătitori de TVA;

- simplificarea modului de utilizare a facturii electronice prin extinderea perioadei în care poate fi emisă e-factura: în cazul mărfurilor – până la 3 zile înainte de livrare, iar în cazul serviciilor – în decurs de 10 zile după livrare.

Se preconizează ca măsurile propuse să fie implementate începând cu 1 ianuarie 2020.

 

Privind neonorarea obligaţiilor în legătură cu defecţiunile care afectează funcţionalitatea serviciilor fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat informează3 că contribuabilii nu vor fi sancţionaţi în situaţiile în care nu şi-au onorat obligaţiile fiscale din motivul întreruperii posibilităţii de accesare a serviciilor fiscale electronice sau imposibilităţii utilizării semnăturilor electronice din motive tehnice sau de altă natură, care nu depind de utilizatori.

Absolvirea de răspundere în situaţiile menţionate va fi confirmată în cadrul controalelor fiscale pentru fiecare situaţie în parte.

Totodată, în cazurile în care nu este cert din primele probe cine se face responsabil de neonorarea obligaţiilor fiscale care urmau a fi executate prin intermediul serviciilor fiscale electronice, va fi sesizată Comisia de soluţionare a situaţiilor litigioase a SFS.

Utilizatorii serviciilor electronice sunt obligaţi să asigure onorarea obligaţiilor corespunzătoare până la finele zilei următoare celei în care a fost restabilită funcţionalitatea serviciilor electronice.

Cu referinţă la eliberarea facturilor fiscale electronice generate în SIA ,,e-Factura”, suplimentar la cele expuse, este de menţionat că, în condiţiile imposibilităţii utilizării acestuia, subiecţilor care sunt obligaţi să aplice în exclusivitate facturile fiscale electronice li se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale pe suport de hârtie, cu respectarea cerinţelor stabilite pentru modalitatea respectivă de documentare.

 

Lansarea un nou serviciu electronic

Casa Naţională de Asigurări Sociale a lansat un nou serviciu electronic ,,Statutul certificatului de concediu medical”. El poate fi accesat de către beneficiarii de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă pe pagina-web https://servicii.gov.md/medicine prin indicarea în câmpul respectiv a numărului certificatului.

Beneficiarii de indemnizaţii vor putea afla la ce etapă se află examinarea certificatului medical:

1) datele din certificat nu au fost încă transmise CNAS;

2) datele din certificat au fost recepţionate şi sunt în proces de examinare;

3) decizia de stabilire a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este aprobată;

4) indemnizaţia este transferată unei bănci comerciale sau ÎS „Poşta Moldovei” pentru a fi achitată beneficiarului;

5) este adoptată decizia de refuz în stabilirea indemnizaţiei.

 

Privind exportul de mărfuri prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale

Serviciul Vamal a aprobat Instrucţiunea cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenţii economici prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale4.

Potrivit Instrucţiunii menţionate, dacă unul şi acelaşi agent economic exportă periodic mărfuri (cu excepţia mărfurilor accizate) prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale a căror valoare facturală per livrare nu depăşeşte suma de 1 000 euro şi are cel puţin două livrări la export în decurs de 30 zile calendaristice, biroul vamal poate să-i permită depunerea unei singure declaraţii vamale electronice pentru toate loturile de mărfuri exportate în perioada menţionată.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.