Сегодня: Четверг 9 июля 2020 | EUR: 19.4776 | USD: 17.2651
 
"Contabilitate şi audit" № 2, 2020
Главная » Архив журнала » № 2, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii februarie

Modificări noi în SNC şi Planul general de conturi contabile

 

De la 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare ordinele MF nr. 48/2019 şi nr. 100/2019 prin care au fost modificate unele SNC şi Planul general de conturi contabile. Însă în redacţia iniţială a acestor ordine au fost operate anumite modificări1 care sunt comentate în prezentul număr al revistei2.

Modul de implementare a modificărilor prevăzute de Ordinul MF nr. 171/2019 este prezentat în proiectul Recomandărilor metodice3, elaborat de către Ministerul Finanţelor. Proiectul stabileşte, în particular, că OMVSD, anvelopele şi acumulatoarele procurate separat de mijloacele de transport, reflectate în bilanţ conform situaţiei din 31.12.2019, se vor deconta în baza regulilor în vigoare până la data menţionată.

În legătură cu abrogarea, începând cu 01.01.2020, a Ordinului MF nr. 87/2004 „Сu privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului anvelopelor şi acumulatoarelor la mijloacele de transport”, a devenit posibilă decontarea în mărime deplină a valorii activelor menţionate la transmiterea lor în exploatare.

 

Privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale

A fost aprobat Regulamentul4 care explică metodologia de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalitatea de determinare a sumelor aferente cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe permise la deducere, precum şi particularităţile determinării rezultatului fiscal în cazul ieşirii mijloacelor fixe.

Este de menţionat că pentru perioada fiscală 2019 entităţile care utilizează la calcularea amortizării fiscale metoda liniară pot aplica, la discreţia lor, fie Regulamentul „vechi”5, fie Regulamentul „nou”6.

 

Taxarea inversă – regim nou la plata TVA

De la 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare prevederile CF care stabilesc principiul taxării inverse la plata TVA. Astfel, la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, TVA la buget se achită nu de furnizor, ci de către cumpărător.

În legătură cu implementarea noului mecanism, au apărut un şir de întrebări, şi anume:

• Cum se va stabili dacă furnizorul este declarat sau nu în proces de insolvabilitate?

• Asupra căror cumpărători se aplică taxarea inversă la plata TVA?

• Când apare obligaţia de plată a TVA în cazul acestui regim?

• Care este modul de declarare a TVA la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

Răspunsurile la întrebările enumerate, precum şi la alte întrebări din acest domeniu pot fi găsite în prezentul număr al revistei7.

 

Au fost modificate Declaraţia privind TVA şi modul de completare a acesteia

Formularul Declaraţiei privind TVA (forma TVA 12) şi modul de completare a acesteia au fost completate cu prevederi referitoare la taxarea inversă, precum şi la procurarea proprietăţilor gajate, ipotecate şi sechestrate8.

Atenţionăm, de asemenea, asupra faptului că SFS a aprobat formularul Declaraţiei privind TVA destinat utilizării de către companiile străine care prestează servicii în formă electronică9. Reamintim că de la 1 aprilie 2020 entităţile nerezidente care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei juridice de organizare în Republica Moldova sunt obligate să calculeze şi să achite TVA aferentă serviciilor electronice prestate prin reţeaua Internet persoanelor fizice aflate în Republica Moldova. Pentru aceasta companiile respective urmează a fi luate în evidenţa fiscală la SFS prin intermediul serviciului electronic „e-Commerce-VAT”.

 

A fost actualizat formularul tipizat IPC 1810

A fost concretizată informaţia privind veniturile care urmează a fi reflectată în unele din rândurile existente ale tabelului nr. 1 din darea de seamă IPC 18:

• în rândul 41 – veniturile de la transmiterea proprietăţii mobiliare şi imobiliare nu doar în locaţiune, arendă, uzufruct, ci şi în superficie;

• în rândul 45 – câştigurile de la jocurile de noroc şi câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive;

• în rândul 46 – câştigurile de la campaniile promoţionale.

Tabelul nr. 1 a fost completat cu rândurile 49 и 491 în care se reflectă, respectiv, donaţiile în formă de mijloace băneşti, efectuate de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură şi/sau fitotehnie şi/sau obiecte ale regnului vegetal.

Atenţionăm, de asemenea, că în Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii, aprobat prin Ordinul MF nr.  126/2017, la codul 115, sintagma „(art.  83 din CM)” a fost substituită cu sintagma „(art. 82 din CM, cu excepţia lit.  b))”. Totodată, a fost modificat şi prezentat în redacţie nouă Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate.

 

A fost aprobat formularul unui nou borderou de achiziţie11

Borderoul de achiziţie a producţiei din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal se eliberează odată cu înregistrarea subiectului la subdiviziunea SFS, se editează şi se broşează tipografic sub formă de Registru şi se completează în ziua efectuării achiziţiilor, prin indicarea faptelor economice în ordine cronologică. În acesta nu se admit ştersături, corectări sau alte procedee similare, precum şi spaţii libere între operaţiunile înscrise. Subiecţii sunt obligaţi să păstreze borderourile o perioadă de 3 ani după completarea integrală a acestora.

Atenţionăm că SFS a aprobat Regulamentul privind luarea la evidenţă fiscală/încetarea activităţii în domeniul achiziţiilor produselor agricole din horticultură şi fitotehnie şi a obiectelor regnului vegetal, desfăşurate de persoanele fizice rezidente12, iar MADRM – Nomenclatorul de produse în fitotehnie, horticultură şi de obiecte ale regnului vegetal achiziţionate de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător13.

 

Aspecte noi în achitarea şi evidenţa plăţilor la buget14

Clasificaţia economică a fost completată cu două coduri noi: ECO 113161 – Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi ECO 113171 – Impozitul funciar al persoanelor fizice - cetăţeni. Concomitent, au fost excluse codurile 113110, 113120, 113130, 113140 şi 113150. Contribuabilii persoane juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoane fizice - cetăţeni vor achita obligaţiile fiscale care vor apărea pe aceste coduri după 1 ianuarie 2020 (restanţele la impozite, sumele calculate suplimentar) la codul ECO  113161 şi/ sau la codul ECO 113171 respectiv.

 

A fost aprobat cuantumul salariului mediu prognozat15

Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost aprobat în mărime de 7 953 lei şi urmează a fi utilizat în modul stabilit de legislaţie.

 

* * *

Vă dorim să încheiaţi cu succes raportarea pentru anul 2019! Primăvara să Vă aducă dispoziţie bună, succese şi multă sănătate!1 Ordinul MF nr. 171/2019 (МО nr. 388–392/27.12.2019).

 

2 Vezi p. 46, p. 51 şi p. 59.

 

4 Vezi p. 111.

 

5 Aprobat prin HG nr. 289/2007.

 

6 Aprobat prin HG nr. 704/2019.

 

7 Vezi p. 81.

 

8 Ordinul SFS nr. 01/2020 (МО nr. 7–13/17.01.2020).

 

9 Ordinul SFS nr. 12/2020 (МО nr. 14–23/24.01.2020).

 

10 Ordinul MF nr. 19/2020 (МО nr. 24–34/31.01.2020).

 

11 Ordinul MF nr. 3/2020 (МО nr. 3–6/10.01.2020).

 

12 Ordinul SFS nr. 623/2019 (МО nr. 14–23/24.01.2020).

 

13 Ordinul MADRM nr. 14/2020 (МО nr. 44–54/14.02.2020).

 

14 Ordinul MF nr. 172/2019 (МО nr. 393–399/27.12.2019).

 

15 HG nr. 678/2019 (МО nr. 400–406/31.12.2019).
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.