Сегодня: Субота 30 мая 2020 | EUR: 19.4009 | USD: 17.6277
 
"Contabilitate şi audit" № 4, 2020
Главная » Архив журнала » № 4, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii aprilie

Măsuri de susţinere a mediului de afaceri în perioada stării de urgenţă

 

În vederea atenuării consecinţelor nefavorabile ale stării de urgenţă pentru activitatea de întreprinzător, au fost întreprinse diverse măsuri de susţinere a mediului de afaceri, principalele fiind următoarele:

■ prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (în continuare – CSE) nr.  14/06.04.20201:

1) suspendarea termenelor de efectuare, în conformitate cu prevederile cap. 111 al titlului V din CF, a verificărilor fiscale prealabile şi/sau a controalelor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, inclusiv a celor iniţiate până la instituirea stării de urgenţă;

2) prelungirea termenului de desfăşurare a adunărilor generale anuale ale acţionarilor cu cel mult 2 luni începând cu 29  mai 2020;

3) prelungirea termenului de publicare a raportului anual pe anul 2019 al emitenţilor de valori mobiliare până la 29 mai 2020;

■ prin Dispoziţia CSE nr. 16/10.04.20202:

4) subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii, prin restituirea integrală (100 %) sau parţială (60 %) a impozitelor salariale achitate în perioada stării de urgenţă. În vederea implementării mecanismului subvenţionării, Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului respectiv3;

5) prelungirea până la 25.07.2020 a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pe trimestrul   I 2020 pentru agenţii economici care şi-au sistat totalmente sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică (în continuare – CNESP) şi/sau cu dispoziţiile CSE;

6) suspendarea termenului de valabilitate al patentelor de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi prelungirea ulterioară a acestuia la cererea titularului de patentă;

7) restituirea contribuţiilor de ASSO în sumă fixă aferente perioadei de sistare a activităţii în conformitate cu deciziile CNESP şi/sau cu dispoziţiile CSE persoanelor indicate la poziţiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr. 1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 (fondatorilor de întreprinderi individuale, persoanelor care practică activităţi independente, notarilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, titularilor patentei de întreprinzător).

Modul de aplicare a măsurilor sus-menţionate este examinat în prezentul număr al revistei4;

■ prin Legea privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/20205:

8) aprobarea programului de subvenţionare a dobânzilor, care este menit să faciliteze contractarea creditelor în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Scopul acestuia este acordarea suportului pentru entităţile care beneficiază de credite, fără a restricţiona destinaţia acestora (achitarea salariilor, mijloace circulante, investiţii etc.), prin compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată. Este de menţionat că sunt pasibile subvenţionării doar dobânzile achitate în perioada menţionată mai sus în limita maximă a creditelor ce corespunde sumei plăţilor salariale pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020. Suma subvenţiei se va determina ţinând cont de limita maximă a ratei dobânzii în mărime  de  8,76  % pentru creditele acordate în lei şi de 4,40 % pentru creditele acordate în valută străină;

9) implementarea programului de rambursare a TVA care oferă contribuabililor plătitori de TVA dreptul de a solicita rambursarea sumelor TVA după ridicarea stării de urgenţă. Rambursarea se va efectua în modul stabilit de către Ministerul Finanţelor, care va fi descris în unul din numerele viitoare ale revistei;

10) excluderea din CF a prevederilor care limitau dreptul de deducere a cheltuielilor de investiţii la mărimea venitului din investiţii astfel încât deducerea acestor cheltuieli se admite în modul general stabilit (art. 36 alin.  (4) din CF);

11) simplificarea modalităţii de confirmare a rezidenţei de către persoanele juridice nerezidente astfel încât, pe lângă certificatul de rezidenţă eliberat de autoritatea statului străin, în calitate de document ce confirmă rezidenţa persoanei juridice nerezidente poate servi şi documentul de înregistrare a acesteia în ţara sa de rezidenţă sau extrasul de pe pagina web a autorităţii competente din străinătate (art. 793 din CF);

12) clarificarea modului de impozitare a câştigurilor de la jocurile de noroc astfel încât cu certitudine rezultă că nu  constituie venit impozabil doar câştigurile din loterii şi pariuri sportive în limita plafonului de 1 % din mărimea anuală a scutirii personale (240 de lei) (art. 901 alin. (33) din CF);

13) reducerea cotei TVA de la 20 % la 15 % pentru sectorul HoReCa (art. 93 şi 96 lit. b) din CF);

14) precizarea modului de aplicare a taxării inverse cu TVA:

întreprinderile aflate în procedura de restructurare şi de realizare a planului vor aplica TVA pe principii generale (art. 95 alin. (1) lit. e) din CF),

livrările către persoanele fizice care nu   desfăşoară activitate de întreprinzător nu vor cădea sub incidenţa taxării inverse cu TVA, asupra acestora fiind aplicat regimul general de impozitare (art. 95 alin. (2) lit. g) din CF). Totodată, persoanele care desfăşoară activitate profesională sunt obligate să aplice principiul taxării inverse cu TVA în condiţiile prevăzute de titlul III din CF;

15) excluderea din CF a condiţiei ce permitea deducerea TVA la serviciile importate doar în cazul dispunerii de documentul care confirmă achitarea acesteia la buget (art. 102 alin. (10) lit. c) din  CF);

16) acordarea contribuabililor a dreptului la deducerea oricăror donaţii, atât în formă monetară, cât şi nemonetară, efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea infecţiei cu virusul COVID-19 la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor în acest sens sau către instituţiile medico-sanitare publice. Donaţiile menţionate mai sus nu cad sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (5) din CF. Atragem atenţia asupra faptului că, potrivit normei expuse, dreptul la deducerea donaţiilor menţionate se răsfrânge asupra donaţiilor efectuate pe parcursul întregului an, cuprinzând şi perioada de până la punerea în aplicare a Legii nr. 60/2020. Acest subiect este dezvăluit mai detaliat în prezentul număr al revistei6;

17) lărgirea sferei de aplicare a facilităţii care constă în achitarea din bugetul de stat a 6 % din suma contribuţiilor de ASSO. Astfel, dacă până la modificări de facilitatea în cauză beneficiau doar întreprinderile agricole ce desfăşoară în exclusivitate activităţile specificate la grupele   01.1 – 01.6 din CAEM, atunci în urma modificărilor operate, de facilitatea dată vor beneficia şi acei angajatori din agricultură la care ponderea activităţilor menţionate constituie 95  % şi mai mult. Astfel, această facilitate va fi aplicabilă şi întreprinderilor agricole care înregistrează venituri nesemnificative din alte activităţi, păstrându-şi profilul agricol. La determinarea raportului se va lua în considerare ponderea venitului obţinut din desfăşurarea activităţilor menţionate în totalul veniturilor din activitatea operaţională a contribuabilului. Prevederile în cauză se pun în aplicare retroactiv începând cu 01.01.2020;

18) prelungirea perioadei de aplicare a impozitului unic de către rezidenţii parcurilor IT până la 31 decembrie 2026.

 


4 Vezi p. 8.

 

5 MO nr.108–109/25.04.2020. Legea nr. 60/2020 a fost adoptată ca urmare a declarării neconstituţionalităţii Legii nr. 56/2020, aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.

 

6 Vezi p. 18.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.