Сегодня: Четверг 13 мая 2021 | EUR: 21.5330 | USD: 17.7606
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2020
Главная » Архив журнала » № 6, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iunie

SIA „e-Factura” se perfecţionează

 

Potrivit prevederilor art. 117 din CF, era preconizat ca subiecţii economici care participă la operaţiunile de achiziţii publice să utilizeze factura fiscală electronică (e-Factura) începând cu 1 iulie 2020. Însă, conform modificărilor în CF, efectuate prin Legea nr.  102/2020, adoptată recent de către Parlament şi care urmează a fi publicată1, termenul menţionat este amânat până la  1  ianuarie 2021.

Totodată, va fi lansată o versiune actualizată a SIA „e-Factura” cu noi funcţionalităţi care simplifică procesul de integrare a sistemelor de contabilitate ale entităţilor cu sistemul menţionat, extind posibilităţile de modificare a datei de livrare/eliberare a unui set de facturi fiscale, stabilesc formulele de calcul pentru toate boxele facturii fiscale care permit calcularea automatizată inversă, oferă posibilităţi noi de descărcare a listei facturilor fiscale emise de furnizor şi a facturilor fiscale recepţionate de cumpărător.

Unele aspecte problematice ce ţin de utilizarea facturilor fiscale electronice sunt examinate în prezentul număr al revistei2.

 

Cotele taxelor locale pentru mun. Chişinău au fost modificate

Pentru a susţine entităţile care şi-au suspendat activităţile conform dispoziţiilor CSE şi hotărârilor CNESP, Consiliul municipal Chişinău a aprobat3 modificările operate în cotele taxelor locale pentru anul 2020 (plasate pe pagina web a Primăriei la 29 mai 2020). Aceste modificări prevăd aplicarea în perioada suspendării activităţii a cotei „zero” pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii şi a taxelor majorate pentru entităţile comerciale care au continuat să funcţioneze fără întrerupere, precum şi pentru vânzătorii de produse alcoolice şi din tutun.

Comentariile privind modificările cotelor taxelor locale sunt prezentate în acest număr al revistei4.

 

Modul de subvenţionare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale este ajustat

Unele dispoziţii ale Regulamentului aprobat prin Ordinul MF nr. 58/20205 au fost modificate6 şi prevăd următoarele:

subvenţia se acordă pentru indemnizaţiile/salariile aferente şomajului tehnic şi/sau staţionării nu doar în perioada stării de urgenţă, ci şi în perioada 16 mai – 30  iunie 2020 (pct. 5);

cererea de solicitare a subvenţiei poate fi depusă în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv, după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit şi altor plăţi obligatorii aferente indemnizaţiei/salariului pentru care se solicită subvenţionarea (pct. 13);

în cadrul controlului fiscal tematic se va verifica corectitudinea calculării sumei pasibile subvenţionării aferente indemnizaţiei/salariului, însă fără condiţia „în cazul sistării activităţii“ (pct. 18).

Conform noii redacţii7 a pct. 16 lit. c) din Regulament, pentru confirmarea subvenţiei se vor prezentă în copie documentele contabile (scripte) întocmite în modul corespunzător, care confirmă achitarea salariului (anterior era prevăzut ordinul de plată cu suma totală a salariului/indemnizaţiei transferată pe contul salarial al entităţii pentru luna de gestiune).

Este de menţionat că, recent, Guvernul a aprobat8 prelungirea, până la 31 iulie 2020 inclusiv, a termenului de aplicare a mecanismului de subvenţionare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii.

Modul de acordare a subvenţiilor menţionate a fost examinat în revista „Contabilitate şi audit”, 2020, nr. 5, p. 8.

 

Atribuţiile Camerei de Comerţ şi Industrie vor fi ajustate

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a prezentat pentru consultare publică proiectul de lege9 prin care în Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr.  393/1999 vor fi operate modificări menite să o aducă în concordanţă cu noile prevederi ale legislaţiei civile. Necesitatea acestora este determinată de faptul că în Codul civil conceptul „forţă majoră” a fost substituit10 cu conceptul „impediment care justifică neexecutarea obligaţiei”, constatându-se astfel o discrepanţă dintre prevederile Legii nr. 393/1999 şi ale Codului civil.

Comentariile la modificările preconizate sunt expuse în prezentul număr al revistei11.

 

Rambursarea TVA deductibile din perioada precedentă este reglementată

A intrat în vigoare Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor contribuabili ai TVA care înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară12. Acesta se aplică asupra cazurilor de rambursare a TVA, pentru perioadele fiscale începând cu luna ridicării stării de urgenţă, declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020, şi până în luna decembrie 2020 inclusiv. În acesta sunt reglementate modul de solicitare a rambursării TVA, acţiunile SFS la solicitarea rambursării de către subiectul impozabil, determinarea sumei TVA spre rambursare.

Comentariile detaliate la acest subiect sunt expuse în prezentul număr al revistei13.

 

Ajustări în modul de completare a Dării de seamă IPC 18

A intrat în vigoare Ordinul MF14 prin care se operează modificări în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC 18. Aceste modificări se referă la:

modul de completare a dării de seamă menţionate de către angajatorii din sectorul agrar care au dreptul să aplice tariful diminuat pentru calcularea contribuţiilor de ASSO. Facilitatea în cauză se acordă contribuabilului cu condiţia că ponderea venitului obţinut din activităţile menţionate în grupele 01.1–01.06 din CAEM constituie 95  % şi mai mult din totalul veniturilor din activitatea operaţională;

modul de reflectare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2021, potrivit modificărilor operate prin Legea nr. 60/202015, povara fiscală se va repartiza între angajator şi angajat astfel: contribuţiile de ASSO conform tarifului de 24 % (18 % + 6 %) sau 29 % (23 % + 6 %) se vor achita de către angajatori, iar primele de AOAM în mărime de 9 % (4,5 % + 4,5 %)  – de către angajat. În acest context, Ministerul Finanţelor a prezentat pentru consultări publice proiectul ordinului16 prin care vor fi aprobate formularul tipizat al Dării de seamă IPC 21 şi Instrucţiunea privind modul de completare al acestuia, ajustate la noile prevederi ale legislaţiei.2 Vezi p. 19 şi 48.

 

4 Vezi p. 30.

 

5 Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare în contextul situaţiei epidemiologice (COVID-19) (MO nr. 110–111/ 30.04.2020).

 

6 Ordinul MF nr. 69/2020 în vigoare de la 12 iunie 2020 (MO nr. 142–146/12.06.2020).

 

7 Ordinul MF nr. 64/2020 în vigoare de la 22 iunie 2020 (MO nr. 118–123/22.05.2020).

 

8 HG nr. 434/2020 (MO nr. 153–158/26.06.2020).

 

10 Legea privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative nr. 133/2018 (MO nr. 467–479/14.12.2018).

 

11 Vezi p. 74.

 

12 Vezi p. 101.

 

13 Vezi p. 8.

 

14 Vezi p. 104.

 

15 Vezi „Contabilitate şi audit”, 2020, nr. 5, p. 108.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.