Сегодня: Пятница 7 августа 2020 | EUR: 19.6789 | USD: 16.6157
 
"Contabilitate şi audit" № 7, 2020
Главная » Архив журнала » № 7, 2020 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii iulie

Verificăm corectitudinea implementării modificărilor la SNC

 

Ministerul Finanţelor a aprobat1 Recomandările metodice care stabilesc modul de implementare a modificărilor la SNC2 şi prevăd:

● contabilizarea diferenţelor favorabile/ nefavorabile aferente implementării modificărilor în creditul/debitul contului 335, cu întocmirea înregistrărilor contabile conform situaţiei din 01.01.2020;

● excluderea capitalului suplimentar prin decontarea soldului debitor/creditor al contului 312, respectiv, în conturile 335 şi 317;

● transferarea soldurilor creanţelor părţilor afiliate şi a avansurilor pe termen lung din conturile 161 şi 162, respectiv, în conturile 162 şi 163;

● reclasificarea datoriilor pe termen lung şi a datoriilor preliminate privind leasingul financiar prin decontarea soldurilor conturilor 413 şi 541, respectiv, în conturile 421 şi 521;

● transferarea surplusului de reevaluare din contul 343 „Alte elemente de capital propriu”3 în contul 343 „Rezerve din reevaluare”;

● decontarea activelor şi datoriilor amânate privind impozitul pe venit la entităţile care aplică SNC din conturile 172 şi 428 în contul 335;

● contabilizarea elementelor recunoscute până la implementarea modificărilor operate în SNC conform regulilor în vigoare până la 31.12.2019.

Modificările operate în SNC se implementează după întocmirea situaţiilor financiare şi reformarea bilanţului pe anul 2019.

 

Subvenţionarea dobânzilor şi rambursarea TVA: reglementări noi

Începând cu data de 01.07.2020, au intrat în vigoare modificările4 operate în prevederile Legii nr. 60/20205 privind subvenţionarea dobânzilor şi rambursarea TVA, conform cărora:

● la subvenţionarea dobânzilor, în calitate de creditori pot participa nu doar instituţiile bancare, ci şi cele de creditare nebancară (art. 1 lit. b));

● se majorează suma maximă a creditelor pentru care se acordă subvenţia aferentă dobânzilor, drept bază pentru determinarea acesteia servind suma cumulativă a plăţilor salariale pentru o perioadă mai mare: septembrie 2019 – februarie 2020 (art. 4 alin. (2));

● cererea de acordare a subvenţiei poate fi depusă şi cumulativ pe mai multe luni, până la finele lunii următoare celei în care se finalizează Programul de subvenţionare (art. 4 alin.  (5) şi (6));

● a fost simplificat modul de determinare a sumei TVA care urmează a fi rambursată, din algoritm fiind exclusă suma totală a impozitelor salariale6 calculate pentru luna februarie 2020 (prin abrogarea lit. c) din art. 9 alin. (2)).

Modificările menţionate mai sus au fost operate7 în regulamentele8 aprobate prin ordinele MF nr.  66/2020 şi nr. 76/2020. Astfel, termenul-limită de depunere a cererii de rambursare a TVA va constitui 6 ani, fiind reglementat de prevederile art. 266 din CF.

Modul de acordare, contabilizare şi impozitare a subvenţiilor aferente dobânzilor este examinat în prezentul număr al revistei9.

 

Modificări noi în legislaţia fiscală

Prin Legea nr. 102/2020 în legislaţia fiscală au fost operate modificări care prevăd:

● amânarea termenului de utilizare obligatorie a e-Facturii în cadrul achiziţiilor publice până la 01.01.2021 (art. 117 alin.  (12) din CF)10;

● împuternicirea SFS cu dreptul de a verifica corectitudinea subvenţiilor acordate întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, precum şi a celor acordate în cadrul Programului de subvenţionare a dobânzilor (art. 4 alin. (29) şi (30) din Legea nr. 408/200111).

 

Un nou portal pentru antreprenori

A fost instituit12 Portalul guvernamental al antreprenorului care va oferi persoanelor juridice şi persoanelor fizice ce desfăşoară activitate de întreprinzător informaţii documentate despre sine. Cu referinţă la fiecare antreprenor, Portalul va conţine date despre relaţiile lui cu organele fiscale, bunurile imobile deţinute de el şi garanţiile instituite pentru el, drepturile protejate înregistrate pe numele acestuia, restricţiile şi sancţiunile aplicate faţă de el etc.

 

Aspecte noi în determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit

De la 10.07.2020, au intrat în vigoare modificările13 operate în Regulamentul aprobat prin HG nr. 693/201814, din care rezultă următoarele:

● în scopuri fiscale donaţiile efectuate sub formă de mijloace băneşti nu vor fi tratate ca venit (este abrogat pct. 21);

● se stipulează expres dreptul la deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru orice plăţi efectuate în folosul angajatului, în raport cu care au fost calculate contribuţiile de ASSO şi au fost reţinute primele de AOAM şi impozitul pe venit din salariu, datorate de angajator şi angajat (pct. 331);

● deducerea cheltuielilor aferente transportului organizat şi asigurării cu hrană se permite nu doar în cazul angajaţilor, ci şi al zilierilor (capitolul V „Deduceri”);

● este reconfirmat faptul că pentru perioada fiscală 2018–2019, agenţii economici puteau alege metoda de calculare a amortizării şi cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art. 26 şi 27 din CF (în vigoare de la 31.12.2018) sau conform art.  261 din CF (în vigoare de la 31.12.2019), cu indicarea acesteia în politicile contabile (pct. 50);

● este specificat că, la determinarea pierderilor nepermise spre deducere, rezultate din tranzacţiile între persoanele interdependente, astfel de pierderi reprezintă diferenţa dintre suma anuală a costului vânzărilor şi suma anuală a venitului din vânzări, înregistrată în contabilitate pentru întreaga perioadă fiscală (pct. 74 subpct. 5)).

 

Concretizări importante aferente aplicării tichetelor de masă

Au fost operate modificări15 în Regulamentul aprobat prin HG nr. 227/201816 care prevăd următoarele:

- începând cu data de 01.08.2020, angajatorii vor ţine evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor în formă liberă (este abrogat pct. 23);

- la determinarea venitului impozabil al angajaţilor, contribuţiile individuale de ASSO aferente tichetelor de masă nu se deduc (pct. 67).

 

Serviciul Fiscal de Stat va avea funcţii şi atribuţii noi

În Parlament se află la examinare proiectul de lege17 care prevede împuternicirea SFS cu funcţii şi atribuţii aferente constatării şi efectuării urmăririi penale a infracţiunilor atribuite în competenţă conform Codului de procedură penală, precum şi activităţii speciale de investigaţii conform Legii nr. 59/201218.1 Vezi p. 98.

 

2 Modificările la SNC au fost aprobate prin Ordinul MF nr. 48/2019 şi au intrat în vigoare la 01.01.2020.

 

3 Începând cu 01.01.2020, această denumire o are contul 344.

 

4 Vezi p. 111.

 

5 Vezi „Contabilitate şi audit”, 2020, nr. 5, p. 108.

 

6 Suma calculată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de ASSO datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de ASSO şi a primelor de AOAM în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat.

 

7 Ordinul MF nr. 88/2020 (MO nr. 180 – 187/17.07.2020).

 

8 Regulamentul privind modul de subvenţionare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 şi, respectiv, Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

 

9 Vezi p. 8.

 

10 Regulamentul care stabileşte procedurile de utilizare a facturilor fiscale, generate în SIA „e-Factura”, de către participanţii la tranzacţiile documentate prin astfel de facturi este aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020 (MO nr. 159/30.06.2020). Vezi p. 99.

 

11 Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr. 408/2001.

 

12 HG nr. 412/2020 (MO nr. 161 – 164/03.07.2020).

 

13 HG nr. 418/2020 (MO nr. 165 – 176/10.07.2020).

 

14 Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

 

15 HG nr. 418/2020 (MO nr. 165 – 176/10.07.2020).

 

16 Vezi p. 107.

 

18 Legea privind activitatea specială de investigaţii.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.