Сегодня: Четверг 19 мая 2022 | EUR: 20.0655 | USD: 19.0765
 
"Contabilitate şi audit" № 4, 2021
Главная » Архив журнала » № 4, 2021 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii aprilie

Modificările politicii fiscale începând cu 1 mai 2021

 

La 1 ianuarie 2021, au intrat în vigoare mai multe modificări operate în actele normative prin Legea nr. 257/20201. Totodată, unele prevederi ale acesteia vor fi puse în aplicare de la 1 mai 2021:

întreprinderile nu vor avea dreptul să încaseze de la cetăţeni plăţi în numerar în sumă ce depăşeşte 100 000 de lei pentru fiecare tranzacţie pentru bunurile sau serviciile comercializate (art. 6 din Legea nr. 845/1992). Vă reamintim că de la 1 ianuarie 2021, întreprinderile au dreptul să efectueze în raport cu alte întreprinderi plăţi în numerar în sumă ce nu depăşeşte 10 000 de lei pentru fiecare tranzacţie, dar nu mai mult decât 100 000 de lei lunar2;

încasarea plăţilor în numerar de la cetăţeni în sumă ce depăşeşte 100 000 de lei per tranzacţie sau fracţionarea plăţilor cu scopul eludării limitei stabilite se va sancţiona cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice3 (art. 293 din Codul contravenţional);

produsele alcoolice şi produsele din tutun introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autorităţile constituţionale se vor supune marcării obligatorii cu timbru de consum. Astfel, mărfurile respective vor fi admise pe teritoriul ţării doar în cazul în care pe ele vor fi aplicate timbrele de consum în lipsa celor de acciz (art. 4 alin. (51) din Legea nr. 1054/2000);

se abrogă scutirea de la vărsarea la buget a sumei TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, surzilor şi invalizilor, prevăzută la art. 4 alin. (18) din Legea nr. 1417/1997. Ca urmare, pentru perioadele fiscale începând cu 1 mai 2021, întreprinderile respective plătitoare de TVA vor declara TVA în modul stabilit prin Ordinul SFS nr.  1164/2012.

Totodată, nu se va aplica nici scutirea de TVA a materiilor prime, materialelor, articolelor de completare şi a accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile  menţionate mai sus.

 

Modificări operate în legislaţie prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale

Prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 2 din 8 aprilie 2021 (în continuare – Dispoziţie)4 au fost operate mai multe modificări în legislaţia în vigoare, inclusiv în partea ce ţine de normele fiscale5:

pe perioada ianuarie – mai 2021 inclusiv se extind perioadele de implementare a Programului de subvenţionare a dobânzilor şi a Programului de rambursare a TVA (punctele 12 şi 13 din Dispoziţie). Modificările care se impun în acest context în regulamentele aprobate prin ordinele  MF nr. 66/2020 şi nr.  76/2020 au fost operate prin Ordinul MF nr.  59/20216. Condiţiile de realizare a programelor menţionate rămân a fi cele stabilite prin Legea nr. 60/2020 în partea în care nu contravin Dispoziţiei.

În ceea ce priveşte Programul de subvenţionare a dobânzilor, este necesar de menţionat următoarele aspecte specifice:

Programul se aplică, de asemenea, şi creditelor contractate până la 31 mai 2021 inclusiv;

dreptul la subvenţionare îl au doar întreprinderile care au înregistrat, conform datelor  contabilităţii financiare, diminuarea veniturilor obţinute în anul 2020, comparativ cu anul 2019;

plăţile efectuate de către angajatori până la 31 mai 2021 pentru procurarea vaccinului şi serviciul de vaccinare contra COVID-19 se permit spre deducere în scopuri fiscale şi sunt scutite de impozitul pe venit, de contribuţiile de ASSO şi de primele de AOAM (pct. 14 din Dispoziţie);

întreprinderile, subiecţi ai impunerii, pot beneficia de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiei fiscale în cazul în care persoanele responsabile se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2 (pct. 15 din Dispoziţie);

pentru perioada fiscală aferentă anului 2021 achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar trebuie să se efectueze:

până la 30 iunie a anului curent – pentru obiectele impunerii existente şi/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;

până la 25 martie a anului următor anului de gestiune pentru obiectele impunerii dobândite după data de 31 martie a anului curent (pct. 16 din Dispoziţie). 

Prevederile date se aplică asupra bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Pentru alte categorii de contribuabili termenele de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar nu au suportat modificări.

 

Cum poate fi realizat dreptul la prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale

Dreptul de prelungire a termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiei fiscale, survenit în perioada 1 ianuarie 31 mai 2021, se va acorda în baza cererilor depuse la SFS. În acest sens, prin Ordinul SFS nr. 219/2021 a fost aprobat un Regulament special7. Cererile cu semnături olografe/electronice ale contribuabililor şi documentele aferente urmează a fi remise prin intermediul adresei electronice instituţionale a SFS mail@sfs.md.

 

Modificări în Modul de completare a Declaraţiei privind TVA

Prin Ordinul SFS nr. 209/20218 au fost operate unele modificări în Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164/2012:

începând cu 16 aprilie 2021, în versiunea rusă a pct. 3.9 referitor la completarea boxei 7 „Import de servicii/taxarea inversă”, prima liniuţă se expune în următoarea redacţie: „- уплаченная или подлежащая уплате стоимость по импортируемым услугам”;

de la 1 mai 2021 se exclude pct. 6 care reglementează declararea TVA aferente livrărilor pentru care, conform legislaţiei, este prevăzută scutirea de vărsarea la buget a TVA (art. 4 alin. (15) lit. c) şi alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1054/2000), precum şi în cazul livrărilor mixte.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform prevederilor ordinului menţionat, este perioada fiscală de declarare mai 2021.

 

Înregistrarea subiecţilor impunerii cu TVA: un formular nou

Prin Ordinul SFS nr. 189/20219 a fost aprobat formularul înştiinţării privind reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului de plătitor de TVA (noua anexă nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 392/2015). Necesitatea acestui formular rezultă din prevederile noului alin.  (5) al art.112 din CF (introdus prin Legea nr.  257/2020), care stabilesc obligaţia de înştiinţare a SFS despre reorganizarea care determină naşterea obligaţiei de înregistrare în calitate de subiect al impunerii cu TVA.

 

Reglementări noi privind suspendarea operaţiunilor la
conturile bancare şi/sau de plăţi

Prin Ordinul SFS nr. 159/202110 au fost aprobate formularele Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi/sau conturile de plăţi ale contribuabilului şi comunicatului despre anularea Dispoziţiei menţionate, precum şi modul de întocmire/de emitere a acestora. Astfel, dispoziţiile se vor emite de către subdiviziunile SFS în funcţie de încălcările comise de către contribuabili. Lista încălcărilor fiscale pentru care se emit dispoziţiile este anexată la ordinul în cauză, care este publicat în prezentul număr al revistei.1 Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257/2020 (MO nr. 353–357/22.12.2020).

 

2 Comentarii la acest subiect au fost oferite în revista „Contabilitate şi audit“ nr. 3/2021, p. 39–48.

 

3 Comentarii vezi la p. 34.

 

5 Comentarii vezi la p. 8.

 

6 Vezi p. 112.

 

7 MO nr. 105–107/23.04.2021.

 

8 MO nr. 100–103/16.04.2021.

 

9 MO nr. 96–99/09.04.2021.

 

10 Vezi p. 109.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.