Сегодня: Четверг 19 мая 2022 | EUR: 20.0655 | USD: 19.0765
 
"Contabilitate şi audit" № 10, 2021
Главная » Архив журнала » № 10, 2021 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii octombrie

Codul muncii este completat cu prevederi noi

La 14 octombrie 2021, Parlamentul a adoptat în lectură finală1 legea prin care a fost completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003. Aceasta urmează a fi promulgată şi publicată în Monitorul Oficial, iar principalele norme ale ei prevăd:

■ acordarea zilelor libere unuia dintre părinţi sau tutorelui pentru supravegherea copiilor în vârsta de până la 12 ani sau cu dizabilităţi, pe toată durata suspendării procesului educaţional în regim fizic, cu achitarea unei indemnizaţii egale cu cel puţin 50 % din salariul de bază al salariatului. Indemnizaţia se va plăti de către angajator, dar în unele cazuri va putea fi plătită, parţial sau integral, din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern (noul art. 781);

acordarea dreptului la declararea şomajului tehnic în cazul imposibilităţii temporare a continuării activităţii de către angajator, unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia nu doar din motive economice obiective, ci şi ca urmare a stării de urgenţă, precum şi a restricţiilor impuse în starea de urgenţă în sănătatea publică (noua redacţie a art. 80 alin. (1));

acordarea angajatorilor a dreptului de a stabili, în mod unilateral, în cazul stării de urgenţă sau de urgenţă în sănătatea publică, regimul de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puţin 25 % din numărul salariaţilor din cadrul unităţii (pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an). Durata timpului de muncă poate fi redusă cu cel mult 50 %, munca salariatului fiind retribuită proporţional timpului lucrat. Salariaţii respectivi vor beneficia de un ajutor în modul stabilit de Guvern (noul art. 972);

acordarea salariaţilor de către angajatori, în cazul stării de urgenţă şi de urgenţă în sănătatea publică, a zilelor libere, cu menţinerea salariului mediu, pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei, în modul stabilit de Guvern. Totodată, Guvernul va stabili compensaţii, din mijloacele bugetului de stat, angajatorilor care au aplicat prevederile menţionate mai sus (noul art. 1901).

Comentarii detaliate pe marginea modificărilor operate în Codul muncii vor fi prezentate în numărul următor al revistei.

 

Noi reglementări privind
documentarea achiziţiilor publice

Prin Ordinul MF nr. 115/20212 a fost aprobată noua Documentaţie standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii. Astfel, se va aplica o metodologie unică privind procedurile de achiziţii. Totodată, în cazul achiziţiilor iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi a achiziţiilor de valoare mică, autorităţilor contractante li se permite simplificarea formularelor prevăzute de Documentaţia standard, în funcţie de complexitatea achiziţiilor.

 

Modificări în modul de restituire
a sumelor din BASS

În vederea ajustării reglementărilor ce ţin de restituirea/recuperarea mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, prin Ordinul nr. 201-A/2021, CNAS a operat modificări în Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii3. În redacţie nouă Regulamentul este publicat în prezentul număr al revistei4.

Dintre noile prevederi ale Regulamentului menţionăm următoarele:

plătitorii beneficiază de restituirea sumelor din BASS nu doar în cazul lichidării, ci şi a suspendării activităţii, precum şi a înregistrării în calitate de rezident al parcului IT;

în cazul nedepunerii de către plătitor a cererii privind restituirea mijloacelor din BASS, excedentul sumelor plătite se va lăsa în contul stingerii obligaţiilor ulterioare;

restituirea este posibilă cu condiţia că plătitorul nu are restanţe faţă de BASS. În caz contrar, stingerea acestora se va asigura în mod prioritar.

 

Formularul tipizat IALS 21 a fost modificat

Potrivit Ordinului MF nr. 119/20215, în col. 7 din formularul IALS 21 se va reflecta codul ţării al cărei cetăţean este beneficiarul plăţii (anterior în ea se indica numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare). Comentarii la acest subiect au fost prezentate în numărul din august al revistei6, la etapa consultării publice a proiectului ordinului menţionat.

 

Precizările SFS privind cota TVA
în sectorul HORECA

Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte7 că, până la data de 30 octombrie 2021, pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică declarată de către CNESP pe întreg teritoriul ţării, este stabilită cota redusă a TVA pentru sectorul HORECA în mărime de 6 %. În contextul modificărilor operate, a fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscale la compartimentul „Taxa pe valoarea adăugată. Cotele TVA”8. În cazul prelungirii perioadei stării de urgenţă în sănătate publică, va fi prelungită şi perioada de aplicabilitate a cotei reduse a TVA.

 

Un nou Ghid pentru organizaţiile necomerciale

Pe pagina web oficială a SFS a fost plasat Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizaţiilor necomerciale9. Acesta explică modul de aplicare a regimului fiscal stabilit prin art. 52 din CF pentru impozitarea veniturilor organizaţiilor necomerciale şi scutirea acestora de impozitare. Totodată, persoanele interesate se pot familiariza cu prevederile de bază ale actelor legislative şi normative care reglementează crearea şi activitatea diferitor tipuri de organizaţii necomerciale, ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare în cadrul acestora.

 

Modificări în modul de restituire a TVA

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat pentru consultări publice10 proiectul hotărârii de Guvern prin care va fi completat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată11. Necesitatea completării propuse este cauzată de dificultăţile cu care se confruntă exportatorii de servicii, în special cei din domeniul IT, la confirmarea dreptului la restituirea TVA pentru serviciile prestate. Astfel, în punctele 32, 34 şi 341 din Regulament se propune completarea sintagmei „documentele de plată” cu sintagma „/extrasele de cont”, care vor avea calitatea de document confirmativ.

 

SFS a publicat Ghidul utilizatorului SI „e-Factura”

La 18 octombrie 2021, SFS a plasat pe pagina web oficială12 Ghidul de utilizare a Sistemului informaţional „e-Factura”, în care sunt descrise diverse aspecte legate de utilizarea sistemului, inclusiv efectuarea procedurilor de autentificare şi de deconectare, etapele procesării facturii fiscale de către furnizor, cumpărător şi transportator, administrarea setărilor la nivel de entitate etc.2 MO nr. 230 – 237/01.10.2021.

 

3 Aprobat prin Ordinul CNAS nr. 288-A/2015.

 

4 Vezi p. 106.

 

5 Vezi p. 105.

 

6 Vezi „Contabilitate şi audit” nr. 8/2021, p. 5.

 

11 Aprobat prin HG nr. 93/2013.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.