Журнал “Contabilitate şi audit” » №8, 2014 » ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ...
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=6049

Plătitorii de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat vor încheia un nou Acord de conectare la serviciile electronice fiscale


Pentru modernizarea interacţiunii dintre Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili au fost întreprinse un şir de acţiuni, una dintre саге а vizat conectarea la serviciile electronice fiscale a plătitorilor de TVA din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat, саге au fost aproape 15 000 la număr. Procesul menţionat a avut loc în anul 2011. Serviciul Fiscal, prin intermediul Î.S. „Fiscservinform” - administratorul său tehnico-tehnologic, a asigurat toate aspectele metodologice, organizatorice şi execuţionale aferente procesului respectiv. Astfel, a fost stabilită interoperabilitatea electronică a persoanelor juridice specificate cu organul fiscal privind prezentarea declaraţiilor şi rapoartelor fiscale.

În vederea reglementării acţiunilor date, au fost operate modificări în cadrul legislativ, mai exact, în articolul 187 al Codului fiscal a fost introdus alineatul (21), саге stipulează că această categorie de agenţi economici vor expedia rapoarte fiscale către SFS exclusiv în format electronic.

Deci, întru realizarea optimă a procesului de conectare, au fost create 3 Centre de Conectare Regională, la саге subiecţii impunerii cu TVA s-au prezentat pentru semnarea Acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” şi recepţionarea semnăturii electronice. Acordul, fiind încheiat pentru о perioadă de 3 ani, expiră în anul curent. Respectiv, atenţionăm despre necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale.

Luînd în considerare că paleta de servicii electronice fiscale, prestate prin intermediul tehnologiilor avansate, s-a extins considerabil (SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, SIA „Comanda on-line a formularelor : tipizate”, SIA „e-Factura”, SIA „Contul curent al contribuabililor” etc), noul Acord prevede prestarea gratuită şi a serviciilor lansate recent.

Astfel, plătitorii de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, în persoana conducătorului şi a contabilului-şef, vor fi invitaţi să se prezinte conform unei programări prealabile la unul din Centrele de Conectare Regională (CCR):

1. CCR pe mun. Chişinău - mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Маге şi Sfînt nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);

2. CCR pe mun. Bălţi - mun. Bălţi, str. Ştefan cel Маге nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);

3. CCR pe mun. Comrat - mun. Comrat, str. Comsomolului nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).

Pentru a semna noul Acord şi, în caz de necesitate, eliberarea semnăturilor electronice suplimentare, entitatea raportoare se va prezenta la CCR avînd asupra sa următoarele :

copia Certificatului sau a Deciziei de înregistrare sau a documentului ce confirmă crearea entităţii raportoare şi desemnarea în funcţie a conducătorului acesteia, însoţită de original (se prezintă doar de către autorităţile administrative şi instituţiile publice);

copia actului de constituire sau a licenţei de activitate sau a deciziei de înregistrare, însoţită de original (se prezintă de către entităţile ce cad sub incidenţa prevederilor art. 22611 al Codului fiscal);

copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept sau Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoţită de original, dacă în SISF lipseşte informaţia privind modificarea persoanei responsabile;

copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A., însoţită de original, dacă informaţia privind înregistrarea respectivă în SISF lipseşte la momentul conectării (se prezintă de către entităţile ce cad sub incidenţa prevederilor art. 187 alin. (21) al Codului fiscal);

copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entităţii (conducător şi contabil-şef sau altă persoană împuternicită în modul stabilit), însoţită de original;

ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor electronice fiscale prin intermediul serviciilor electronice fiscale, semnate de conducătorul entităţii raportoare, cu aplicarea ştampilei (conducătorul şi contabilul-şef vor fi aceeaşi ca şi în informaţia din SISF);

copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de а semna documentele electronice fiscale în numele entităţii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile electronice fiscale şi de a ridica semnătura, însoţită de original (se prezintă de persoanele ce substituie conducătorul şi/sau contabilul-şef, în cazul altor persoane decît conducătorul şi contabilul-şef, precum şi în cazul prezentării numai a persoanei indicate în ordinul / procura de împuternicire a persoanei responsabile);

ştampila entităţii raportoare.

În cazul pierderii, deteriorării semnăturii; divulgării, pierderii parolei; eliberării din funcţie a titularului semnăturii, decesului titularului semnăturii sau altor acţiuni саге fac imposibilă utilizarea acestora, generarea noilor semnături se va face contra plată conform tarifelor publicate pe portalul servicii.fisc.md.

Astfel, pentru situaţiile descrise, suplimentar la actele enunţate vor fi prezentate următoarele documente:

cererea pentru certificare a cheii publice-persoane juridice, pentru obţinerea semnăturilor, conform modelului prezentat pe portalul servicii.fisc.md;

cererea de revocare a certificatului cheii publice pentru anularea semnăturii, conform modelului prezentat pe portalul servicii.fisc.md;

dacă entitatea raportoare se află în proces de insolvabilitate sau lichidare, va prezenta suplimentar copia încheierii, hotărîrii/deciziei instanţei de judecată sau a organului de conducere împuternicit, în care sînt stipulate drepturile administratorului (provizoriu, insolvabilităţii, fiduciar) sau lichidatorului (membrului comisiei de lichidare);

copia permisului de şedere şi/sau a certificatului de atribuire a codului fiscal, eliberat de organul fiscal conform art. 163 alin. (7) al Codului fiscal, însoţită de original (se prezintă de conducătorul entităţii raportoare care este cetăţean străin sau apatrid). Copia permisului de şedere şi/sau a certificatului de atribuire a codului fiscal va fi remisă în prealabil Operatorului, prin poşta electronică asistenta@fsi.fisc.md, cu 3 (trei) zile înainte de a se prezenta la oficiul acestuia.

Detalii privind termenele şi condiţiile de prezentare vor fi expediate pe adresele de e-mail, care au fost indicate în momentul înregistrării pe portalul servicii.fisc.md a persoanelor responsabile de semnarea dărilor de seamă fiscale în format electronic. Concomitent, informaţii suplimentare găsiţi pe portalul servicii.fisc.md şi fiscservinform.md.

Atenţie! În caz dacă Acordul de conectare la serviciile electronice fiscale nu va fi încheiat înainte de expirarea Acordului precedent, accesul entităţii Dvs. la serviciile electronice fiscale va fi blocat în mod automat.

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, la numărul de telefon (022) 822-222 sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail asistenta@fsi.fisc.md.

 


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции