Журнал “Contabilitate şi audit” » №8, 2017 » ОБЗОР СОБЫТИЙ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7406
Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"
 

Pulsul lunii august


Pe pagina web1 a Ministerului Finanţelor a fost plasat pentru consultări publice proiectul modificărilor SNC în vigoare. Operarea modificărilor este condiţionată de armonizarea SNC cu normele europene şi noua Lege a contabilităţii aprobată în prima lectură de către Parlament. Specialiştii în domeniul contabilităţii pot prezenta Ministerului Finanţelor propuneri concrete asupra modificărilor SNC pînă la 11.09.2017.

Modificarea cuantumului salariului mediu pe economie, prognozat pentru anul 2017, a devenit o surpriză pentru entităţile activitatea cărora constă în realizarea programelor. Reiterăm că, la 21 iulie 2017, acest indicator s-a majorat de la 5 300 la 5 600 lei2, iar entităţile menţionate nu reţin impozitul pe venit de la suma primită efectiv de angajaţi, ci îl calculează de la mărimea dublă a salariului prognozat. Cum trebuie să fie utilizat acest indicator la achitarea salariului programatorilor: prin aplicarea noului cuantum sau utilizarea vechiului cuantum, dacă se achită salariul calculat pentru lunile anterioare, sau prin calcularea unui cuantum ponderat în funcţie de zilele în care a fost în vigoare vechiul şi noul cuantum al salariului prognozat? CNAS şi-a expus poziţia în privinţa calculării contribuţiilor de ASSO pentru categoria de angajaţi specificată3, însă deocamdată nu este clar cum rămîne cu impozitul pe venit. Totodată, pentru companiile IT erorile fiscale pot avea consecinţe nefaste manifestate prin anularea facilităţii şi aplicarea sancţiunilor.

Ţinînd cont de faptul că în curînd factura fiscală şi factura se vor unifica”, Ministerul Finanţelor a propus spre dezbateri proiectul ordinului prin care va fi aprobat noul formular al facturii fiscale şi instrucţiunea de completare a acestuia4. Prin factura fiscală se vor documenta toate tipurile de livrări şi strămutări de bunuri, deşi nu se menţionează nimic despre transmiterea bunurilor în gaj, cu împrumut, pentru reparaţia în perioada de garanţie, precum şi despre returnarea acestora.

Practicienii studiază inovaţiile propuse, punctînd, totodată, momentele în care eliberarea şi prelucrarea formularului unificat ar putea deveni mai dificile, deoarece, în lipsa unor boxe speciale, va fi complicat să deosebeşti livrările impozabile cu TVA de alte operaţiuni.

Sînt îngrijoraţi comercianţii care anterior transmiteau mărfurile în magazine conform facturilor în care era indicat preţul de vînzare, inclusiv TVA, fapt important atît pentru stabilirea responsabilităţii vînzătorului, cît şi pentru instituirea unui control asupra veniturilor întreprinderii, inclusiv în scopuri fiscale. Conform proiectului instrucţiunii, TVA nu se va indica la transmiterea mărfurilor dintr-o subdiviziune a entităţii în alta.

Care ar fi soluţia optimă pentru a nu modifica practica existentă în comerţ? S-ar putea de permis ca TVA să fie indicată în factura fiscală nu doar în cadrul livrărilor impozabile, ci şi în alte situaţii, spre exemplu, prin reflectarea sumei TVA în coloana destinată altei informaţii (col. 10.9), deşi acest mod nu este tocmai comod, deoarece valoarea mărfurilor (col. 10.8) se formează prin însumarea indicatorilor din coloanele precedente.

Contabilii entităţilor agricole se vor ciocni cu dificultăţi la eliberarea facturii fiscale în timpul recoltării producţiei agricole, deoarece costul încă nu este cunoscut şi nici cantitatea recoltei nu este determinată exact şi se va modifica după prelucrarea primară a acesteia. Pentru utilizarea facturii unificate va fi necesară revizuirea radicală a mecanismului prevăzut la art. 1171 alin. (11) din CF.

Au fost introduse modificări în legislaţie, care vor permite funcţionarea dării de seamă unificate (FSIC-16)5. Comasarea dărilor de seamă privind impozitul pe venit, contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM va permite aplicarea unor reguli unice la declararea obligaţiilor şi corectarea acestora conform normelor prevăzute de Codul fiscal. În afară de aceasta, darea de seamă şi instrucţiunea de completare a acesteia vor fi elaborate de Ministerul Finanţelor, ceea ce presupune că orice modificări (spre exemplu, adăugarea categoriilor de persoane asigurate) se vor publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Listele de evidenţă nominală ce activează sau dezactivează poliţa de asigurare medicală vor fi incluse în componenţa dării de seamă unificate (FSIC-16), termenul-limită de prezentare al căreia este data de 25 a lunii următoare. Acest fapt poate avea o influenţă negativă asupra lucrătorilor care au fost angajaţi la serviciu şi s-au îmbolnăvit pînă la data prezentării dării de seamă.

Anul viitor se va modifica lista drepturilor/veniturilor din care nu se calculează primele de AOAM. Anexa 3 la Legea nr. 1593/2002 va fi exclusă, iar veniturile scutite de aplicarea primelor de AOAM se vor determina în conformitate cu art. 20, 89, 90 şi 901 din CF. Probabil, la elaborarea Legii BASS pe anul 2018, va fi aplicată o abordare identică – în locul tipurilor de venituri din care nu se calculează contribuţiile de ASSO vor fi indicate veniturile prevăzute de aceleaşi articole ale Codului fiscal.

A suferit modificări Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit6, care au intrat în vigoare la 28.07.2017. Momentele de bază – au fost schimbate regulile privind pierderea dreptului la scutirea pentru persoana întreţinută: anterior, acest drept era pierdut, dacă persoana întreţinută începea să utilizeze scutirea personală, dar de acum înainte – dacă venitul acesteia va depăşi mărimea scutirii personale. Contabilul din sectorul IT va completa două fişe personale ale veniturilor programatorilor care cumulează două funcţii, dacă una din ele nu este programator. S-a concretizat că în rîndul SAL din darea de seamă IRV-14 poate să fie indicată suma impozitului pe venit cu minus. La fel, s-a precizat regula reflectării în dările de seamă IRV-14 şi IALS-14 a salariului angajatului, încasat forţat din contul bancar al întreprinderii de către executorul judecătoresc fără reţinerea contribuţiilor de ASSO, primelor de AOAM şi impozitului pe venit: trebuie de indicat suma plătită a venitului, iar în rubrica impozit – zero. În noul punct 481 al Regulamentului sînt prezentate formulele de calculare a venitului impozabil la achitarea avansurilor, dacă impozitul pe venit nu a fost reţinut, deşi în pct. 43 al Regulamentului se menţionează că, la achitarea pe parcursul lunii a cîtorva tipuri de plăţi salariale, inclusiv plăţile în avans, fiecare plată se reflectă în Fişa personală separat prin metoda cumulativă.

Continuă activităţile legate de crearea bazei legislative pentru parcurile IT. Deja au fost modificate Codul fiscal şi legile ce reglementează contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM7. Este elaborat un proiect de Guvern în baza prevederilor căruia se vor modifica un şir de acte normative. Noul titlu din Codul fiscal „Alte regimuri fiscale” este deocamdată primul şi unicul capitol destinat rezidenţilor parcurilor IT, care stabileşte regulile aplicării impozitului unic. Este remarcabil faptul că achitarea impozitului unic nu absolvă de obligaţia prezentării declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM. Noile reguli vor fi aplicabile după aprobarea de către Guvern a regulamentului privind înregistrarea rezidenţilor parcului.

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat noua Instrucţiune privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice8. A fost exclusă forma tipizată a contractului şi simplificată procedura de acces la serviciile electronice. Dacă conducătorul şi contabilul-şef sînt înregistraţi în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, ei vor prezenta doar copia buletinului de identitate, însoţită de original (dacă sînt cetăţeni ai Republicii Moldova).

Cu părere de rău, întreruperile în accesul la serviciile fiscale electronice în luna august au creat o stare de nervozitate în rîndurile contabililor, deoarece unele servicii sînt legate de operaţiunile curente (eliberarea E-facturii, comanda formularelor cu regim special), iar altele – de obligaţiile care au un termen limitat (înregistrarea facturilor în RGEFF, a subdiviziunilor). Şi chiar dacă defecţiunile tehnice nu au avut loc în ultima zi de prezentare a rapoartelor, cum totuşi trebuie să procedeze contabilul care, înainte de plecarea în concediu, nu a avut posibilitate să transmită declaraţiile fiscale? Punctul 63 din Instrucţiunea menţionată prevede că serviciile fiscale electronice sînt accesibile 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămînă, 365 de zile pe an. Contabilii sînt de părere că este necesar de prevăzut şi un mecanism concret de aplicare a art. 240 lit. d) din CF – exonerarea de răspundere pentru încălcarea admisă din cauza unei defecţiuni tehnice ce nu depinde de voinţa contribuabilului.

La 18.08.2017, au intrat în vigoare modificările Codului muncii9, conform cărora nu se mai permite amînarea concediului în mărime deplină pe anul următor. Deja orice lucrător trebuie să plece în concediul anual cel puţin pe două săptămîni. Au fost modificate garanţiile pentru salariaţii care îmbină munca cu studiile: salariul va fi menţinut doar atunci cînd angajatul a fost îndreptat la studii de către angajator. În caz contrar, garanţiile pot fi acordate doar dacă acestea sînt prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă.

Carnetele de muncă şi statele de personal vor fi anulate din anul 2019 – amendamentele respective deja au fost adoptate10. Modificările privind statele de personal sînt benefice, începînd cu anul 2019, entităţile nu le vor mai prezenta inspecţiilor muncii. Cu carnetele de muncă este mai complicat – în acestea se păstrează informaţiile care pot să lipsească în bazele de date ale CNAS şi în alte registre electronice. Posibil, va fi creat un registru de stat special în care vor fi introduse informaţiile din carnetele de muncă.

De acum înainte contribuabilul are dreptul la examinarea cazurilor de încălcare fiscală în regim on-line prin intermediul sistemului unic de comunicare online al SFS, ce îl va scuti de costurile suplimentare pentru deplasarea la oficiul DGAF (Direcţiei generale administrare fiscală)11. La cererea contribuabilului, acestuia poate să-i fie eliberată înregistrarea audio sau video digitală a şedinţei în format electronic. Acest lucru este comod pentru acei contribuabili care nu sînt de acord cu decizia Serviciului Fiscal de Stat şi intenţionează să o conteste în instanţa de judecată.

La SRL a apărut o procedură nouă pentru situaţiile în care moştenitorii intră în dreptul de posesie a părţii sociale12. Dacă asociaţii societăţii în conformitate cu statutul nu sînt de acord să-l includă pe moştenitor în componenţa asociaţilor, ei sînt obligaţi să-i răscumpere partea moştenită. Valoarea activelor nete se confirmă de un auditor, iar preţul părţii sociale poate să fie determinat de către un evaluator la înţelegerea părţilor.

De la 21.07.2017, contribuţiile de ASSO trebuie să fie achitate şi de către comercianţii independenţi din comerţ13, care aplică capitolul 102 din titlul II al CF. Contribuţia pentru luna iulie constituie 222 lei, iar pentru lunile următoare ale anului curent – cîte 626 lei. Pentru suma totală aceste persoane vor prezenta dările de seamă BASS-AN şi REV5 pînă la 15 ianuarie 2018.

Soţiile care se află la întreţinerea soţului vor primi indemnizaţia de maternitate, dacă la data acordării concediului de maternitate acestea nu vor fi angajate în cîmpul muncii. Această prevedere14 a substituit norma anulată de Curtea Constituţională, conform căreia soţia aflată la întreţinerea soţului avea dreptul la indemnizaţie doar în cazul în care nu era angajată timp de 9 luni pînă la concediul de maternitate. Acum însă restricţia temporală nu mai există – locul de muncă poate fi abandonat chiar cu cîteva zile înainte de concediul de maternitate.2 HG nr. 572/2017 (MO nr. 253−264 din 21.07.2017).

 

5 Legea nr. 123/2017 (МО nr. 252 din 19.07.2017).

 

6 Vezi p. 116.

 

7 Vezi p. 107.

 

8 Vezi p. 99.

 

9 Legea nr. 157/2017 (МО nr. 301–315 din 18.08.2017).

 

10 Legea nr. 123/2017 (МО nr. 252 din 19.07.2017).

 

11 OSFS nr. 166/2017 (МО nr. 265–273 din 28.07.2017).

 

12 Legea nr. 133/2017 (МО nr. 265–273 din 28.07.2017).

 

13 Legea nr. 113/2017 (МО nr. 253–264 din 21.07.2017).

 

14 Legea nr. 140/2017 (МО nr. 274–276 din 28.07.2017).

 


   © "Contabilitate şi audit", 2018
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции