Журнал “Contabilitate şi audit” » №5, 2018 » ОБЗОР СОБЫТИЙ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7779
Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"
 

Pulsul lunii mai


A fost modificată componenţa IFRS aplicate în RM

A fost acceptat pentru aplicare pe teritoriul Republicii Moldova IFRS 16 „Contracte de leasing” începând de la 01.01.2019.

Dacă anterior locatarul reflecta în bilanţul său valoarea activului primit doar în cazul leasingului financiar, atunci, conform noului IFRS 16, şi în cazul leasingului operaţional locatarul va recunoaşte valoarea actualizată (scontată) a plăţilor de leasing pentru toată durata contractului ca activ în formă de drept de utilizare şi datorii aferente leasingului. Valoarea obiectului contractului de leasing operaţional se va amortiza pe parcursul termenului de leasing.

În cazul contractelor de leasing pe termen scurt (până la 12 luni) sau a leasingului activelor cu valoare mică (până la 5 000 dolari SUA), plăţile de leasing pot fi reflectate, ca şi anterior, în componenţa cheltuielilor.

În acest caz, la locatori nu vor surveni modificări în contabilitate: ei vor reflecta leasingul financiar şi leasingul operaţional separat.

Pe lângă aceasta, a fost acceptată Interpretarea IFRIC 22 „Tranzacţii valutare şi contraprestaţii în avans”, precum şi au fost retrase unele IAS şi Interpretări IFRIC1.

 

Au fost concretizate regulile de aplicare a tichetelor de masă

Au fost aprobate formularele rapoartelor şi registrelor utilizate pentru evidenţa tichetelor de masă (împreună cu instrucţiunile cu privire la completarea lor), precum şi Declaraţia pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază2. Implementarea tichetelor de masă provoacă multiple întrebări legate de contabilitatea şi impozitarea acestora. Unele din acestea sunt examinate în prezentul număr al revistei3.

Totodată, cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control au fost completate cu prevederi noi care vizează înregistrarea achitării mărfurilor prin tichete de masă pe suport de hârtie şi pe suport electronic. Concomitent, în Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală au fost incluse cerinţe noi privind efectuarea achitării cu ajutorul tichetelor de masă în cadrul întreprinderilor de comerţ şi a întreprinderilor de alimentaţie publică4.

 

Aspecte noi în desfăşurarea activităţii independente

Au fost aprobate Indicaţiile metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, întocmit în cazul achiziţiei produselor de la cetăţeni, precum şi instrucţiunea de completare a acestuia. În afară de aceasta, lista documentelor anexate la cererea de înregistrare a activităţii independente şi de înregistrare a MCC a fost completată cu următoarele documente5:

■ înştiinţarea de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, însoţită obligatoriu de copia notificării;

■ documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.

 

A fost majorat salariul minim în sectorul real

Începând cu 1 mai 2018, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte în mărime de 15,44 lei pe oră sau 2 610 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună6. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/tarifare ale salariaţilor în funcţie de calificarea, nivelul de pregătire profesională şi de competenţă a acestora7.

 

Noi prevederi privind restituirea sumelor din BASS

Din Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat a fost exclus termenul de depunere a cererii de restituire a contribuţiilor de ASSO achitate în plus. Anterior, cererea putea fi depusă pe parcursul a şase ani din data efectuării plăţii sau apariţiei plăţii achitate în plus.

S-a stabilit că, în cazul solicitării recuperării prestaţiilor de asigurări sociale suma cărora depăşeşte suma contribuţiilor de ASSO calculate pentru perioadele care nu au fost supuse controlului de către organul abilitat, CTAS va verifica corectitudinea stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă8.

 

Unele aspecte privind evidenţa stagiului de muncă

În legătură cu anularea de la data de 01.01.2019 a carnetelor de muncă, angajatorii urmează să prezinte la CNAS carnetele de muncă până la 15 decembrie 2018 în scopul scanării informaţiei privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 19999, în modul aprobat de CNAS10, conform graficului stabilit11.

Carnetele de muncă scanate urmează a fi transmise salariaţilor sau reprezentanţilor acestora până la data de 28 decembrie 2018. Până atunci, angajatorii trebuie să facă în ele ultima înscriere privind funcţia deţinută de către angajat.

 

Cum se examinează situaţiile litigioase aferente serviciilor fiscale electronice

A fost modificat modul de examinare a situaţiilor litigioase legate de obligaţia prezentării documentelor fiscale electronice. Astfel, de acum înainte, situaţiile litigioase, în funcţie de natura şi complexitatea lor, se vor soluţiona în regim de lucru (de către Direcţia dezvoltare informaţională, direcţiile responsabile din cadrul SFS şi administratorul tehnico-tehnologic al SFS. În caz contrar, astfel de situaţii urmează a fi examinate de către Consiliul executiv al SFS12.

 

Proiectul modificărilor în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale

În scopul aplicării noii metode de calculare a amortizării în scopuri fiscale, implementate de la 01.01.2018, a fost elaborat şi la 22.05.2018 prezentat pentru dezbateri publice proiectul modificărilor în HG nr. 289/200713. Modificări esenţiale vizează obiectele de mijloace fixe conservate. După cum rezultă din noile norme, astfel de obiecte nu vor fi excluse din Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale, adică acestea vor fi amortizate nu doar în contabilitate, ci şi în scopuri fiscale. Separat au fost stabilite regulile de determinare a rezultatului din înstrăinarea mijloacelor fixe trecute anterior în componenţa stocurilor.

Cu regret, termenul stabilit pentru prezentarea propunerilor (până la 31.05.2018) este insuficient, ţinând cont de importanţa şi complexitatea trecerii la noua metodă de calculare a amortizării fiscale. Sperăm că propunerile care vor parveni după expirarea termenului indicat, de asemenea, vor fi luate în consideraţie la aprobarea modificărilor preconizate.1 Vezi p. 111.

 

2 Ordinul MF nr. 95/2018 (MO nr. 157–166/11.05.2018).

 

3 Vezi p. 41, 45.

 

4 Vezi p. 118, 120.

 

5 Vezi p. 112.

 

6 Vezi p. 120.

 

7 Vezi p. 86.

 

8 Vezi p. 108.

 

9 Vezi p. 111.

 

10 Ordinul CNAS nr. 67-A/2018 (MO nr. 167–175/25.05.2018).

 

11 Ordinul CNAS nr. 66-A/2018 (MO nr. 167–175/25.05.2018).

 

12 Ordinul SFS nr. 221/2018 (MO nr. 150-155/11.05.2018).

 


   © "Contabilitate şi audit", 2019
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции