Журнал “Contabilitate şi audit” » №3, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=8202
Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"
 

Pulsul lunii martie


Aspecte noi în declararea raporturilor de muncă

 

Începând cu 1 aprilie 2019, în locul Informaţiei DSA 19 şi a tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 18, se va aplica noul formular tipizat IRM 19 „Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă”1. Totodată, Ordinul MF nr. 126/2017 a fost completat cu Clasificatorul raporturilor de muncă şi Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii2.

 

A fost modificat Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special pe care contribuabilii au posibilitatea să le comande la SFS a fost completat cu două documente: delegaţia şi avizul de însoţire a mărfurilor3.

În afară de aceasta, a fost concretizată procedura reînregistrării pe numele subiectului succesor de drepturi a formularelor tipizate de documente primare cu regim special imprimate tipografic neutilizate, în cazul reorganizării agentului economic. Pentru entităţile care se lichidează s-a stabilit că formularele nominalizate se nimicesc în modul prevăzut în Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57/2016.

 

Aspecte noi în utilizarea facturilor fiscale electronice

A fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 562/20144.

Astfel, din pct. 30 a fost exclusă concretizarea, conform căreia momentul determinant al apariţiei dreptului la trecerea în cont a TVA în cazul facturilor fiscale cu ciclul de viaţă integral electronic este momentul semnării acestora cu prima semnătură electronică sau digitală a cumpărătorului.

Modificarea dată a fost condiţionată de faptul că în Codul fiscal lipseşte cerinţa despre necesitatea semnăturii electronice în factura fiscală pentru deducerea TVA. Unica condiţie pentru deducerea TVA conform art. 102 alin. (10) lit. а) din CF este existenţa facturii fiscale.

Însă, această modificare nu a adus claritate în determinarea momentului apariţiei dreptului la trecerea în cont a TVA. Pe de o parte, factura fiscală electronică poate fi calificată ca factură primită în momentul intrării în cabinetul electronic personal al contribuabilului. Pe de altă parte, conform pct. 30 din Regulament, data primirii acesteia de către cumpărător rămâne a fi data semnării ei cu prima semnătură electronică sau digitală a cumpărătorului. Dat fiind acest fapt, este necesar ca SFS să-şi expună poziţia oficială în acest sens.

Până la apariţia explicaţiilor corespunzătoare, propunem contribuabililor să treacă în cont TVA după aplicarea semnăturii digitale, întrucât nu poate fi ignorat modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, stabilit de Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”.

Vă atenţionăm asupra faptului că SFS a aprobat Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza facturile fiscale electronice „e-Factura” (conform situaţiei din 15.03.2019)5. Întru evitarea pierderii dreptului de deducere a TVA, cumpărătorii nu trebuie să accepte facturile fiscale pe suport de hârtie de la furnizorii incluşi în lista nominalizată.

 

Au intrat în vigoare amenzile reduse pentru dările de seamă statistice

De acum înainte, mărimea amenzii aplicate persoanelor fizice va constitui de la 12 până la 42 u.c., persoanelor cu funcţie de răspundere – de la 15 până la 45 u.c. şi persoanelor juridice – de la 45 până la 55 u.c. (până la 08.03.2019, mărimea amenzilor a constituit, respectiv, de la 50 până la 80, de la 120 până la 170 şi de la 250 până la 350 u.c.)6.

 

Pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare adaosul la salariul de funcţie nu se cuvine

În urma modificărilor operate în art. 111 din Codul muncii7, a fost rezolvată întrebarea existentă anterior privind necesitatea calculării unei remunerări suplimentare pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare salariaţilor remuneraţi cu salarii de funcţie fixe. Explicaţii detaliate în acest sens sunt oferite în interviul ministrului finanţelor dl Chicu, publicat în prezentul număr al revistei.

 

Noi posibilităţi în efectuarea decontărilor în numerar

Guvernul a aprobat noi regulamente privind aplicarea echipamentelor de casă şi de control (ECC)8. De acum înainte, ECC vor include nu doar maşinile de casă şi control cu memorie fiscală, ci şi dispozitivele electronice ce dispun de programe de aplicaţie speciale şi identificabile (telefoane, planşete etc.). Totodată, de la 15.04.2019, se abrogă HG nr. 474/1998 care reglementează aplicarea MCC.

 

Angajarea în câmpul muncii a unor categorii de persoane va fi subvenţionată de către stat

 

Începând cu 10 februarie 2019, angajatorii au dreptul să primească subvenţii aferente angajării în câmpul muncii a şomerilor atribuiţi la anumite categorii de persoane, precum şi creării şi adaptării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. Aspectele ce ţin de acordarea, utilizarea şi restituirea unor astfel de subvenţii, precum şi modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor de subvenţionare sunt examinate în prezentul număr al revistei9.

 

A fost anunţată mărimea salariului mediu pe economie în anul 2018

 

MSMPS informează că salariul mediu pe economie în anul 2018 a constituit 6 446,4 lei10. Acesta urmează a fi aplicat la recalcularea sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării de către aceştia a obligaţiilor de serviciu.

 

A fost aprobat cuantumul salariului tarifar aplicat la calcularea indemnizaţiilor lucrătorilor din sectorul bugetar

 

S-a stabilit că, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţilor de asigurări sociale în cazurile prevăzute în art. 7 din Legea nr. 289/2004 (în lipsa venitului asigurat, în cazul când persoana asigurată a lucrat mai puţin de 12 luni etc.), în perioada de la 01.12.2018 până la 01.07.2019, cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar este de 1 100 de lei11.

 

Modificările la SNC vor intra în vigoare din anul 2020

Ministerul Finanţelor a aprobat modificările la SNC în vigoare, care se vor pune în aplicare de la 01.01.202012. SNC sunt perfecţionate pentru a le aduce în concordanţă cu prevederile Directivei 2013/34/UE. Va fi modificat, de asemenea, Planul general de conturi contabile. Este de menţionat că situaţiile financiare ale entităţilor pentru anul 2019 se vor prezenta conform standardelor în vigoare la moment.

 

* * *

S-a finalizat perioada deosebit de complicată pentru contabili de prezentare a rapoartelor pentru anul 2018 şi primăvara ne aduce în viaţa cotidiană momente mai îmbucurătoare. Ne exprimăm speranţa că în timpul apropiat vor fi soluţionate şi alte probleme, de exemplu, vor fi înlăturate dificultăţile apărute în legătură cu tranziţia la metoda liniară a amortizării fiscale, menită să aducă în concordanţă normele contabilităţii şi fiscalităţii.

Vă felicităm cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua contabilului şi Vă dorim sănătate, succese remarcabile, soare şi bunătate!1 Ordinul MF nr. 33/2019 (MO nr. 59–65/22.02.2019 ).

 

2 Vezi p. 66.

 

3 Ordinul SFS nr. 56/2019 (MO nr. 59–65/22.02.2019).

 

4 Ordinul SFS nr. 79/2019 (MO nr. 86-92/08.03.2019).

 

5 Ordinul SFS nr. 124/2019 (MO nr. 101–107/22.03.2019).

 

6 Legea nr. 12/2019 (MO nr. 86–92/08.03.2019).

 

7 Legea nr. 19/2019 (MO nr. 94–99/15.03.2019).

 

8 HG nr. 141/2019 (MO nr. 94–99/15.03.2019).

 

9 Vezi p. 36.

 

10 Informaţia MSMPS ( MO nr. 94–99/15.03.2019).

 

11 Legea nr. 13/2019 (MO nr. 59–65/22.02.2019).

 

12 Ordinul MF nr. 48/2019 (MO nr. 101–107/22.03.2019). 


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции