Сегодня: Субота 8 августа 2020 | EUR: 19.6789 | USD: 16.6157
 
Вакансии
Главная » Вакансии

Agenția Achiziții Publice | добавлено 10.06.2016
Șef adjunct Direcția Administrativ - Financiară
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
Se axează pe organizarea contabilității financiare ale Agenției, conform prevederile legale, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu respectarea și aplicarea tuturor actelor normative care vizează instituțiile publice, în scopul furnizării informațiilor, atît pentru necesitățile proprii, cît și în relațiile cu terți.

1. Participarea la managementul şi organizarea activităţii Direcţiei administrativ - financiară;
2. Participarea la coordonarea organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru necesităţile Agenţiei;
3. Asigurarea ținerii la zi a evidenței financiare;
4. Organizarea și asigurarea evidenței decontărilor cu salariații.
5. Asigurarea îndeplinirii lucrărilor de arhivare a documentelor în cadrul Direcţiei administrativ-financiară.

Salariul de funcție: de la 4 400 lei;

Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
- studii superioare în contabilitate, economie, finanțe sau administrare publică;
- 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
- abilităţi de utilizare a computerului.

Pentru a aplica pentru funcția publică vacantă este necesar să prezentați următoarele documente:
• Formularul de participare [1];
• Copia buletinului de identitate;
• Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• Copia carnetului de muncă[2];
• Cazier juridic[3];
• Alte documente.
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații utile (http://cariere.gov.md/usefull-info)
[2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3]Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Documentele de participare pot fi depuse personal(șos. Hîncești 53, et. 2, Ghișeul unic), prin poștă sau pe e-mail (resurse.umane@tender.gov.md).

Pentru mai multe detalii accesati http://cariere.gov.md/my-job-details/3953/-span-style=-font-size-16px;---strong-%C8%98ef-adjunct%C2%A0Direc%C5%A3ia-Administrativ---Financiar%C4%83--strong---span-.html .

Data limită de depunere: 12.06.2016


Travertin-Lux SRL | добавлено 03.05.2016
второй бухгалтер
Знание 1-С бухгалтерии. Возраст до 45 лет. Зарплата 5000лей.
Контакты: 069641515
Imona Grup SRL | добавлено 21.04.2016
Contabil
Responsabilităţi:
- Evidenţa livrarilor, intocmirea documentelor primare la livrarea produselor;
- Perfectarea registrului livrărilor;
- Evidenţa materialelor;
- Evidenţa debitorilor, controlul creanţelor;
- Efectuarea operatiunilor de casă şi bancă;
- Evidenţa documentelor primare.
Principalele cerinţe faţă de candidat:
- Studii superioare în domeniul contabilităţii/finanţe;
- Cunoaşterea programei de contabilitate 1C 7.7;
- Experienţă de muncă de cel puţin 1 an în funcţia contabil;
- Cunoaşterea segmentului materiale producere;
- Cunoaşterea PC: Word, Excel la nivel avansat;
- Grand înalt de responsabilitate, confidenţialitate şi onestitate.
Condiţii de muncă:
- Program de lucru Luni-Vineri, 9:00-18:00 (Pauză de masă 13:00-14:00);
- Pachet social deplin: concediu de muncă anual 28 zile, asigurare medicală;
- Perspectivă de avansare în carieră;
- Lucru într-un colectiv tînăr şi dinamic.
Expediaţi CV-ul la adresa de e-mail: office@imonagrup.md 
1 - preselecţia se face prin CV
2 - interviul
Nota: Indicaţi în tema scrisorii postul pentru care aplicaţi.
Контакты: 022-855-955;068683900
Polistil SRL | добавлено 01.04.2015
Contabil
SRL POLISTIL angajează o persoană cu experienţă în funcţia de contabil.

Oferim un contract de muncă cu pachet salarial atractiv, lucru într-un mediu aflat în continuă dezvoltare, alături de o echipă tânără şi energică. Candidatul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Responsabilitati
-Analizeaza activitatea economico- financiara a societatii;
-Inregistrarea documentelor contabile;
-Verificarea inregistrarilor contabile efectuate si validarea lor;
-Efectuarea de operatiuni contabile specifice;
-Evidenta si urmarirea costurilor si veniturilor pe lucrari;
-Asigura respectarea legislatiei contabile si fiscale;
-Asigura respectarea regulilor de intocmire a bilanturilor contabile;
-Intocmeste rapoarte periodice catre management;
-Pregatirea corespondentei interne si externe pentru documentele ce vin si pleaca din departamentul contabilitate;
-Asigura desfasurarea in conditii optime a procesului de auditare a situatiilor fianaciare;
-Intocmeste situatii contabile lunare;
-Participa la audit;
-Participa la inventarierea patrimoniului.

Cerinte
-Studii superioare in domeniul financiar- contabil;
-Experienta de 2-5 ani in domeniu;
-Cunostinte solide de legislatie privind domeniul financiar- contabil;
-Cunostinte de operare softuri contabile;
-Capacitate de a redacta rapoarte, de a sintetiza si clarifica informatiile;
-Buna capacitate decizionala;
-Persoana stabila, responsabila, devotata, cu initiativa si o atitudine proactiva.

Pentru a aplica la acest post de muncă, trimiteţi CV-ul europass la adresa de email: polistil.construct@mail.ru / apelaţi la numarul de telefon: +373 78 030 030
Контакты: +373 78 030 030
HR-Consulting | добавлено 29.01.2015
CONTABIL-ŞEF pentru o companie internatianala.
HR-Consulting – lider in recrutarea personalului, la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatului pentru postul vacant: CONTABIL-ŞEF pentru o companie internatianala.

COMPANIA:
-Cel mai mare producator si imbuteliator de bauturi racoritoare din Moldova si Europa.

ROL:
- Raportarea rezultatelor financiare ale firmei catre autoritatile locale (fiscale, statistice etc.)


CERINTE:
- Studii superioare în domeniul contabilităţii;
- Experienţă în poziţii similare – cel puţin 3 ani;
- Cunoştinţe avansate a programei SAP – este obligatoriu!
- Engleza – nivel avansat.

ABILITATI:
- Orientarea spre obţinerea rezultatelor,
- Abilităţi de organizare şi planificare,
- Abilităţi de rezolvare a problemelor,
- Managementul schimbării.

CUNOSTINTE:
- Trezărerie şi taxe;
- Contabilitate financiară;
- Analiză financiară;
- Planificare şi previziuni de business;
- Cunoştinţe avansate MS Office, SAP.

CONTACTE:
Cei interesati de pozitia vizata sint pugati sa transmite CV la adresa de Email: ns70@search4staff.com

In CV indicati postul vacant: “Contabil-sef”.

Candidatii care corespund cerintelor vor fi contactati.

Контакты: ns70@search4staff.com
HR-Consulting | добавлено 29.01.2015
CONTABIL-ŞEF in producere.
HR-Consulting – lider in recrutarea personalului, la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatului pentru postul vacant: CONTABIL-ŞEF in producere.

COMPANIA:
-Una dintre cele mai mari Companii de Producere a Vinului in Moldova.

ROL:
- Pregatirea tuturor rapoartelor contabile in concordanta cu legislatia,
- Raportarea rezultatelor financiare ale firmei catre autoritatile locale: fiscale, statistice etc.

CERINTE:
- Studii superioare de profil,
- Experienta ca Contabil Sef In Producere – mai mult de 3 ani,
- Cunoasterea limbilor Romana si Rusa,
- Cunoştinţe avansate de operare la calculator - 1C, Microsoft Office (Word, Excel, etc).

CONTACTE:
Cei interesati de pozitia vizata sint pugati sa transmite CV la adresa de Email: ns70@search4staff.com

In CV indicati postul vacant: “Contabil Sef in producere”.

Candidatii care corespund cerintelor vor fi contactati.

Контакты: ns70@search4staff.com
HR-Consulting | добавлено 29.12.2014
CONTABIL-ŞEF.
HR-Consulting – lider in recrutarea personalului, la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatului pentru postul vacant: CONTABIL-ŞEF.

COMPANIA:
-Cel mai mare producator si imbuteliator de bauturi racoritoare din Moldova si Europa.

ROL:
- Raportarea rezultatelor financiare ale firmei catre autoritatile locale (fiscale, statistice etc.)

RESPONSABILITATI:
- Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale a Republicii Moldova;
- Asigură, organizarea si gestionarea în mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale a Republicii Moldova;
- Organizează şi coordoneaza contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
- Urmareşte şi răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricarei operaţii care afecteaza patrimoniul societăţii şi de înregistrarea cronologica şi sistematică în evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- Răspunde de evidenţa formularelor cu regim special;
- Răspunde de efectuarea inventarierii anuale generale a patrimoniului;
- Asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a documentelor statistice, fiscale, asigurări sociale şi medicale;
- Supravegheaza reconcilierea şi închiderea conturilor;
- Asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

CERINTE:
- Studii superioare în domeniul contabilităţii;
- Experienţă în poziţii similare – cel puţin 3 ani;
- Cunoştinţe avansate a programei SAP – este obligatoriu.
- Engleza – nivel avansat.

ABILITATI:
- Orientarea spre obţinerea rezultatelor,
- Abilităţi de organizare şi planificare,
- Abilităţi de rezolvare a problemelor,
- Managementul schimbării.

CUNOSTINTE:
- Trezărerie şi taxe;
- Contabilitate financiară;
- Analiză financiară;
- Planificare şi previziuni de business;
- Cunoştinţe avansate MS Office, SAP.

CONTACTE:
Cei interesati de pozitia vizata sint pugati sa transmite CV la adresa de Email: ns70@search4staff.com

In CV indicati postul vacant: “Contabil-sef”.

Candidatii care corespund cerintelor vor fi contactati.

Контакты: ns70@search4staff.com
HR-Consulting | добавлено 01.12.2014
CONTABIL SPECIALIST PE TAXE
HR-Consulting – lider in recrutarea personalului, la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatului pentru postul vacant: CONTABIL SPECIALIST PE TAXE.

COMPANIA:
-Cel mai mare producator si imbuteliator de bauturi racoritoare din Moldova si Europa.

ROL:
-Monitorizarea si pregatirea tuturor rapoartelor contabile in concordanta cu legislatia locala.

RESPONSABILITATI:
- Supravegherea tuturor tranzactiilor de contabilitate si fiscale;
- Pregatirea rapoartelor contabile;
- Coordonarea activitatilor de audit efectuate de autoritatile fiscal;
- Evidenta registrului general de contabilitate si a jurnalului de intrari;
- Executarea altor resposabilitati atribuite legate de taxe si raportare contabila;
- Coordonarea prezentarii situatiei financiare lunare/anuale.

CERINTE:
- Studii universitare in contabilitate sau domeniu financiar;
- 2-3 ani experienta in contabilitate (preferabil companie multinationala);
- Cunoasterea limbilor Romana, Rusa, limba Engleza - nivel intermediar;
- Experienta in pregatirea rapoartelor fiscale: declaratii si planificari fiscale;
- Abilitatea de centralizare a informatiei si pregatirea documentelor fiscale aferente;
- Cunoasterea calculatorului.

ABILITATI:
-Cunoasterea vasta a Codului Fiscal al Republicii Moldova,
-Cunoasterea legislatiei si standardelor de contabilitate;
-Organizare si planificare;
-Orientarea spre rezultate.

CONTACTE:
Cei interesati de pozitia vizata sint pugati sa transmite CV la adresa de Email: ns70@search4staff.com

In CV indicati postul vacant: “Contabil”.

Candidatii care corespund cerintelor vor fi contactati.


Контакты: ns70@search4staff.com
HR-Consulting | добавлено 20.11.2014
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
HR-Consulting - лидер в области технологий подбора персонала, по поручению своего клиента, находится в поиске кандидата на вакансию:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
КОМПАНИЯ:
- Сеть магазинов одежды и обуви.

ОБЯЗАННОСТИ:
- Ведение бухгалтерского и налогового учета;
- Формирование и своевременное предоставление полной бухгалтерской информации о деятельности фирмы;
- Оформление и сдача отчетности в контролирующие, статистические и финансовые органы.

ТРЕБОВАНИЯ:
- Опыт работы в аналогичной должности - не менее 5 лет;
- Высшее образование в области бухгалтерии;
- Владение румынским и русским языками;
- Продвинутый пользователь РС: 1С - 7.7 и 8.0, MS Excel, MS Word;
- Высокие навыки анализа и организации работы;
- Пунктуальность, ответственность, исполнительность, аккуратность и порядочность.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
- Достойную заработную плату;
- Офис находится в центре города.

CV отправить на электронную почту e-mail: ns70@search4staff.com
В теме письма укажите вакансию: «GB».
Телефон для дополнительной информации: t.: +373 22 87 65 57.
Отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование.

Контакты: ns70@search4staff.com
HR-Consulting | добавлено 20.11.2014
CONTABIL TAXE
Compania HR-Consulting la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatilor pentru postul vacant: CONTABIL TAXE

COMPANIA:
Cel mai mare producator si imbuteliator de bauturi racoritoare din Moldova si Europa.

ROL:
Monitorizarea si pregatirea tuturor rapoartelor contabile in concordanta cu legislatia locala.

RESPONSABILITATI:
- Supravegherea tuturor tranzactiilor de contabilitate si fiscale;
- Pregatirea rapoartelor contabile;
- Coordonarea activitatilor de audit efectuate de autoritatile fiscal;
- Evidenta registrului general de contabilitate si a jurnalului de intrari;
- Executarea altor resposabilitati atribuite legate de taxe si raportare contabila;
- Coordonarea prezentarii situatiei financiare lunare/anuale.

CERINTE:
- Studii universitare in contabilitate sau domeniu financiar;
- 3 ani experienta in contabilitate (preferabil companie multinationala);
- Cunoasterea limbilor Romana si Engleza (nivel intermediar);
- Experienta in pregatirea rapoartelor fiscale: declaratii si planificari fiscale;
- Abilitatea de centralizare a informatiei si pregatirea documentelor fiscale aferente;
- Cunoasterea calculatorului.

ABILITATI:
- Cunoasterea vasta a Codului Fiscal al Republicii Moldova,
- Cunoasterea legislatiei si standardelor de contabilitate;
- Organizare si planificare;
- Orientarea spre rezultate.

CONTACTE:
Cei interesati de pozitia vizata sint pugati sa transmite CV la adresa de Email: ns70@search4staff.com


t.: +373 22 87 65 57 | f.: +373 22 20 91 34

In CV indicati codul postului vacant: “Contabil”.

Candidatii care corespund cerintelor vor fi contactati.


Контакты: ns70@search4staff.com
Чтобы добавить вакансию, необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.

 
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса