Сегодня: Понедельник 16 мая 2022 | EUR: 19.7089 | USD: 18.9755
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 1998
Главная » Архив журнала » № 6, 1998 » ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Ion GODONOGA
Preşedinte

Probleme şi opinii

 Consiliul Federaţiei Generale a Sindicatelor din Republica Moldova s-a adresat Ministerului Finanţelor şi redacţiei revistei “Contabilitate şi audit” cu rugămintea de a efectua une­le precizări şi rectificări în consultaţia privind modul de re­ţinere a impozitului pe venit şi a altor tipuri de reţineri, ofe­rită de dna Serova, membru al grupei de lucru privind im­plementarea Codului fiscal.

Dna Serova a luat cunoştinţă de scrisoarea nominalizată şi a dat unele explicaţii referitor la problema vizată.

Redacţia menţionează că cititorul este în drept să ia in­de­pen­dent decizii definitive privind modul de reţinere a co­ti­zaţiilor sindicale şi de transferare a acestora organelor res­pec­tive conform legislaţiei în vigoare.

 

În revista “Contabilitate şi audit” nr. 4, 1998 (pag. 46-47), dna Serova, membru al grupului de lucru pentru aplicarea Codului fiscal, colaborator al Ministerului Finanţelor, prezintă consultaţia vizînd modalitatea de reţinere a impozitului pe venit şi a altor tipuri de reţineri (defalcări în fondul de pensii, cotizaţii sindicale etc.) şi reflectarea restanţelor la plata salariilor în lumina normelor Codului fiscal, în care autorul a admis un şir de inexactităţi şi interpretarea liberă a acestui act legislativ, precum şi amestecul direct în activitatea sindicatelor.

Codul fiscal (articolele 88, 89, 90, 91) prevede univoc reţinerea doar a impozitului pe venit la sursa de plată.

Referitor la alte reţineri menţionate de autor (1% în fondul de pensii, cotizaţiile sindicale), ele nu sînt reglementate de Codul fiscal, iar instrucţiunile adoptate anterior vizînd aceste chestiuni nu au fost anulate.

Modalitatea de reţinere a cotizaţiilor de membru de sindicat este stabilită de Instrucţiunea “Privind modul de plată şi evidenţă a taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor lunare de membru al sindicatelor”, ap­ro­bată prin Hotărîrea Prezidiului Consiliului Fe­de­raţiei Sindicatelor Independente din Moldova nr. 37 din decembrie 1992. Operarea modificărilor şi comp­letărilor în această Instrucţiune, precum şi in­ter­pretarea ei este în drept să o efectueze doar Co­mi­tetul Executiv al Consiliului Federaţiei Generale a Sindicatelor din Republica Moldova (din anul 1995 succesorul de drepturi al Prezidiului C.F.S.I.M.).

În Contractul colectiv, încheiat la 20 martie 1998 între Guvern, Patronat şi Sindicate, punctul 93 al ar­ti­­colului 11 “Garantarea activităţii sindicatelor” pre­vede că patronatul efectuează în termenul şi modul sta­bilit încasarea cotizaţiilor de membru al sindi­ca­tului şi le transferă la conturile bancare ale organelor sin­dicale corespunzătoare, concomitent cu defal­ca­rea mijloacelor pentru plata salariului lunar. Aceste pre­vederi pot fi aduse în concordanţă numai după adop­tarea Legii sindicatelor şi Legii cu privire la Pat­ronat.

În corespundere cu art. 1 din Statutul F.G.S.R.M. din 25.10.95, înregistrat în modul stabilit de Mi­nis­terul Justiţiei la 15.12.95, nr. 602, Federaţia Generală a Sin­di­catelor din Republica Moldova este o or­ga­nizaţie care întruneşte, pe baza liberului con­si­mţă­mînt, sin­di­catele republicane de ramură care, con­form statutelor lor, sînt independente.

Ţinînd cont de faptul că, în conformitate cu Pactul in­ternaţional cu privire la drepturile eco­no­mice, so­ciale şi culturale (art. 8, pct. 3), Pactul inter­naţional cu privire la drepturile civile şi politice (art. 22, pct. 3) (ambele acte sînt ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.90 şi Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 87 cu privire la libertatea asocierii şi apărării dreptului la or­ga­nizare (art. 3, pct. 2), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 593-XIII din 26.09.95, autorităţile publice se abţin de la orice amestec în activitatea sindicatelor.

De menţionat că în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Constituţia ţării, actele de drept internaţional, parte a cărora este Republica Moldova, au prioritate faţă de legislaţia naţională.

În baza celor expuse, rugăm să li se indice cola­boratorilor Ministerului Finanţelor asupra nead­mi­terii cazurilor de amestec (prin darea de explicaţii oficiale, etc.) în activitatea sindicatelor, inclusiv în rezolvarea chestiunilor, care urmează a fi examinate exclusiv de către organele colegiale ale F.G.S.R.M. - Consiliul sau Comitetul Executiv al său.

Concomitent, rugăm redacţia revistei “Conta­bi­litate şi audit” să efectueze rectificările şi precizările res­pective în consultaţia publicată.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.