Сегодня: Пятница 30 сентября 2022 | EUR: 18.9917 | USD: 19.5520
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2010
Главная » Архив журнала » № 1, 2010 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

LEGE pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

Parlamentul prin prezenta lege organică adoptă titlul VI din Codul fiscal.

 

Articolul 1. Intrarea în vigoare

Titlul VI din Codul fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2001.

 

Articolul 2. Abrogarea

La data intrării în vigoare a titlului VI din Codul fiscal se abrogă Legea nr. 1245-XII din 22 decembrie 1992 privind impozitul funciar şi modul de impozitare.

 

Articolul 3. Modificarea actelor normative

Guvernul, în termen de 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VI din Codul fiscal;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VI din Codul fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului VI din Codul fiscal.

 

Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Obligaţiile fiscale privind impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare, apărute pînă la 1 ianuarie 2001, se reglementează conform legislaţiei în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.

(2) Pînă la 1 ianuarie 2011, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează conform prevederilor alin. (4)–(11) din prezentul articol şi ale anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta lege.

(3) Prevederile alin. (2) nu se extind asupra:

a) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) – începînd cu 1 ianuarie 2007;

b) garajelor şi terenurilor pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele; bunurilor imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă – începînd cu 1 ianuarie 2010.

Începînd cu datele prevăzute la prezentul alineat, impozitarea bunurilor respective se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

(4) Cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

(5) Costul bunurilor imobiliare impozabile se determină în modul stabilit de Guvern, prin evaluarea şi/sau reevaluarea acestor bunuri în baza documentelor de evidenţă contabilă – pentru persoanele juridice şi în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale ori în baza rezultatelor examinării obiectelor – pentru persoanele fizice.

(6) Subiecţi ai impunerii cu impozit funciar şi/sau impozit pe bunurile imobiliare sînt persoanele specificate la art. 277 din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art. 283 şi 284 din Codul fiscal şi ale anexei nr. 2 la prezenta lege (în ce priveşte impozitul pe bunurile imobiliare).

(7) Impozitul funciar se determină prin înmulţirea cotei concrete a impozitului la numărul de grad-hectare, hectare sau la suprafaţa terenului ce aparţine persoanei juridice sau persoanei fizice, se calculează şi se achită după cum urmează:

a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului funciar şi pînă la 1 iulie a anului fiscal în curs prezintă inspectoratelor fiscale teritoriale calculul impozitului funciar. Pentru terenurile dobîndite după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului funciar, calculul menţionat se prezintă nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs;

b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a), precum şi pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calcularea sumei anuale a impozitului funciar şi întocmirea avizelor de plată a impozitului se efectuează, conform instrucţiunii aprobate de Guvern, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cu participarea inspectoratelor fiscale teritoriale. În municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, calcularea sumei anuale a impozitului funciar şi întocmirea avizelor de plată a impozitului se efectuează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale. Avizele de plată a impozitului funciar se înmînează subiecţilor impunerii cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului stabilit la lit. c) din prezentul alineat;

c) persoanele specificate la lit. a) şi b) din prezentul alineat achită impozitul funciar în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective, în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs, iar în cazul achitării sumei integrale a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la data de 30 iunie a anului respectiv, aceste persoane beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Avizele de plată a impozitului funciar, înmînate subiecţilor impunerii, se întocmesc ţinîndu-se cont de acest drept. Pentru terenurile dobîndite după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului funciar, achitarea se efectuează nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs;

d) prevederile lit. a) şi b) nu se extind asupra întreprinzătorilor individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. şi care prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată, cu achitarea impozitului în acelaşi termen.

(8) Prin derogare de la prevederile alin. (6) lit. c), plata integrală a impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă pe anul fiscal 2004 de către contribuabilii care activează în agricultură se prelungeşte pînă la data de 1 noiembrie 2004.

(9) Impozitul pe bunurile imobiliare se determină prin înmulţirea valorii bunurilor imobiliare impozabile la cota concretă a impozitului, se calculează şi se achită după cum urmează:

a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare şi achită impozitul în bugetul unităţii administrativ-teritoriale trimestrial, în părţi egale, nu mai tîrziu de ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar al anului fiscal în curs. În acelaşi termen persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului;

b) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător calcularea sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare şi perfectarea avizelor de plată a impozitului se efectuează, conform instrucţiunii aprobate de Guvern, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cu participarea organelor fiscale teritoriale. În municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, calcularea sumei anuale a impozitului pe bunurile imobiliare şi întocmirea avizelor de plată a impozitului se efectuează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale. Avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare se înmînează subiectului impunerii cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului. Persoanele menţionate achită impozitul pe bunurile imobiliare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective, în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs, iar în cazul achitării de către aceste persoane a sumei integrale a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, ele beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, înmînate subiecţilor impunerii, se întocmesc ţinîndu-se cont de acest drept;

c) prevederile lit. a) şi b) nu se extind asupra întreprinzătorului individual, gospodăriei ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. şi care prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată, cu achitarea impozitului în acelaşi termen.

(10) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice care au bunuri imobiliare, inclusiv terenuri, amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază, transferă impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, calculate pentru aceste bunuri şi terenuri, integral la bugetele satelor (comunelor), oraşelor sau municipiilor, la locul de amplasare a bunurilor imobiliare şi a terenurilor.

(11) În anii 2006–2010 inclusiv, de impozitul pe bunurile imobiliare (pentru clădiri şi construcţii) sînt scutiţi agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută la anexa nr. 3 la Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. Asupra agenţilor economici producători agricoli care beneficiază de facilităţi fiscale condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal nu se extind pe parcursul anului 2006.

(111) Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (2) din Codul fiscal, în anul 2007, contribuabilii din oraşe şi municipii, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) – vor beneficia de dreptul la reducerea specificată la alin. (2) din articolul menţionat în cazul achitării sumei integrale a acestui impozit pînă la 15 august 2007.

(12) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia alineatelor (1), (2), (4) – (11) din prezentul articol, care se pun în aplicare la data intrării în vigoare a titlului VI din Codul fiscal.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                   Dumitru DIACOV

Nr. 1056-XIV. Chişinău, 16 iunie 2000.

 

Anexa nr. 1

Obiectele impunerii şi cotele maxime ale impozitului funciar

1. Terenurile cu destinaţie agricolă:

a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali – 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;

– care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 hectar;

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali – 0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

– care nu au indici cadastrali – 55 lei pentru 1 hectar;

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) – 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

2. Terenurile din intravilan:

a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan):

– în localităţile rurale – 1 leu pentru 100 m2;

b) terenurile destinate întreprinderilor agricole:

– în oraşe şi în localităţile rurale – 10 lei pentru 100 m2;

– în municipiile Chişinău şi Bălţi – 30 lei pentru 100 m2;

– în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă – 10 lei pentru 100 m2.

Punctele 3 şi 4 sînt excluse prin Legea nr. 108-XVIII din 17.12.2009.

5. Carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie – 350 lei pentru 1 hectar.

 

Anexa nr. 2

Subiecţii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă (costul) şi cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare

 

1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă ale agenţilor economici, impozitul pe bunurile imobiliare se stabileşte în mărime de 0,1% din valoarea de bilanţ a clădirilor şi construcţiilor cu destinaţie agricolă.

2. Impozitul pe bunurile imobiliare (locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare) ale persoanelor fizice, inclusiv pe bunurile imobiliare ale membrilor cooperativelor de construcţie a locuinţelor, se stabileşte în proporţie de:

– în localităţile rurale – 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare.

3. În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

– de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

– de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

– peste 300 m2 – de 15 ori.

Construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are destinaţie de locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.

______________________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 1056-XIV din 16.06.2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 82-XVI din 29.03.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 60–63, art. 279; nr. 144-XVI din 22.06.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94–97, art. 424; nr. 177-XVI din 20.07.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 534; nr. 280-XVI din 14.12.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 349; nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 108-XVIII din 17.12.09 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.