Сегодня: Среда 23 июня 2021 | EUR: 21.3729 | USD: 17.9703
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2010
Главная » Архив журнала » № 1, 2010 » ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (extras)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul II

REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII Şl ASPECTE SPECIFICE ALE VENITU RILOR Şl CHELTUIELILOR

 

Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.

Art. 4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii, prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct.1.4 din anexa nr. 3, cota de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.

Art. 5. (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau sînt numite în autorităţi executive, de notarii de stat, de judecători, de procurori, de avocaţii parlamentari se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.

(2) Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2010 se aprobă de Guvern.

(3) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii, virată în plus în bugetul asigurărilor sociale de stat de către persoana asigurată, se restituie în modul stabilit de Guvern.

Art. 6. (1) Categoriile de persoane care nu sînt nominalizate în anexa nr. 3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 4 044 lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 996 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce acordă plătitorului dreptul la pensie minimă pentru limită de vîrstă şi la ajutor de deces. Plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de pînă la 35 433 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, plătitorului i se acordă dreptul la pensie de asigurări sociale de stat pentru limită de vîrstă şi la ajutor de deces.

(2) Persoanele fizice pot fi asigurate pentru perioada cu începere din anul 1999 pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţia de asigurări sociale de stat pentru fiecare an în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1).

(3) În cazul rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2), contribuţia de asigurări sociale de stat achitată nu se restituie. Stagiul de cotizare realizat pînă la data rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2) se valorifică la stabilirea dreptului de asigurare socială.

Art. 7. (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr. 3, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.

(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată din momentul încasării acesteia la contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.

(3) Concomitent cu eliberarea mijloacelor financiare pentru plata salariilor, instituţiile financiare urmăresc virarea mijloacelor băneşti de către plătitori în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 8. – Tipurile prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 4.

Art. 9. – Tipurile drepturilor şi veniturilor din care, prin derogare de la art. 23 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr. 5.

Art. 10. (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă trimestrial subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Pentru ca Serviciul Fiscal de Stat să urmărească virarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă acestuia, în termen de 35 de zile de la finele trimestrului de gestiune, o informaţie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

(2) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv data virării sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal – de către Serviciul Fiscal de Stat. Majorarea de întîrziere nu se va calcula pentru perioada aflării la examinare a documentelor privind virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de pe un cont pe altul.

(3) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.4 din anexa nr. 3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate pentru anul 2010, se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2010.

(4) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuată.

(5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii sau date neveridice şi, respectiv, neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă în proporţie de 5% din suma cu care a fost diminuată.

(6) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense, la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, se sancţionează cu o amendă egală cu suma contribuţiilor calculate la suma cu care a fost diminuată sau la suma tăinuită.

(7) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (4), (5) şi (6), de la plătitori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.

(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4), (5), (6) şi (7) se aplică de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat.

(9) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional sumelor calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.

Art. 13. (1) Compensaţiile nominative, alocaţiile lunare de stat, indemnizaţiile acordate familiilor cu copii, compensaţiile şi ajutoarele materiale acordate participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi membrilor lor de familie, alocaţiile lunare nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat se stabilesc persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii sociale din bugetul de stat, prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc, prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.

(2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile de maternitate persoanelor angajate prin contract individual de muncă se calculează şi se plătesc la locul principal de muncă, din contul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Indemnizaţiile viagere sportivilor de performanţă şi ajutorul social se plătesc de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul instituţiilor financiare, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.

(4) Prestaţiile sociale specificate în anexa nr.1, cu excepţia celor indicate la alin. (2) şi (3), acordate persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar cele acordate şomerilor – de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, şi se plătesc prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, instituţiilor financiare şi instituţiilor penitenciare, potrivit contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale sau cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după caz.

Art. 14. (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor în instituţii specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Organizarea recuperării sănătăţii salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

(3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de pensii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(4) Serviciile pentru recuperarea sănătăţii se procură conform prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.

Art. 17. (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat, acordate de instituţiile financiare, se stabilesc în valoare maximă de 0,2% din suma ce se încasează.

(2) Instituţiile financiare nu vor încasa comision pentru serviciile de încasare, prevăzute la alin.(1), de la perceptorii fiscali, precum şi de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual, care vor plăti în numerar contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii.

Art. 18. (1) Indiferent de categoria pensionarilor care locuiesc în aziluri (internate, centre) pentru bătrîni şi invalizi din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, după ce acestora li se plătesc 25% din pensia lunară stabilită şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor executorii, suma care a rămas din pensie va fi transferată de Casa Naţională de Asigurări Sociale acestor aziluri (internate, centre), în conformitate cu planul de finanţare prezentat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi va fi utilizată pentru întreţinerea pensionarilor, procurarea pentru ei a alimentelor, medicamentelor, lenjeriei de corp şi de pat, încălţămintei şi îmbrăcămintei.

(2) Azilurile (internatele, centrele) pentru bătrîni şi invalizi prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea după destinaţie a sumelor transferate acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 19. (1) Pensiile, alocaţiile, indemnizaţiile, compensaţiile şi ajutoarele de şomaj se plătesc în numerar.

(2) Compensaţiile nominative se plătesc conform prevederilor Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, în modul stabilit de Guvern.

Art. 20. – În conformitate cu Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de indemnizaţii şi de pensii de invaliditate sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de suficiente mijloace financiare, aceste drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.

Art. 21. – Pentru evidenţa restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat percepute de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual, persoana responsabilă a autorităţii administraţiei publice locale va prezenta casei teritoriale de asigurări sociale dări de seamă trimestriale, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 

Capitolul III

PRESTAŢII SOCIALE UNICE

 

Art. 22. (1) Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului născut viu în anul 2010 constituie:

1 700 de lei – pentru primul copil;

2 000 de lei – pentru fiecare copil următor.

(2) Cuantumul ajutorului de deces, acordat în cazul decesului asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, precum şi al unui membru de familie aflat la întreţinerea acestora sau al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, este de 1 000 de lei.

 

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 23. Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 24. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                               Mihai GHIMPU

Nr.129-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.

 

Anexa nr. 3

 

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi tipurile de prestaţii sociale asigurate

 

1. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se stabilesc după cum urmează:

 

Categoria plătitorilor şi asiguraţilor

Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul

Termenul de virare

Tipurile prestaţiilor sociale asigurate

1

2

3

4

1.1. Angajatorul pentru:

– persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct. 1.2–1.4 din prezenta anexă;

– cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa finanţării activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

– persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă ori sînt numite în autorităţi executive;

– judecătorii, procurorii, avocaţii parlamentari;

– notarii de stat

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.2. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care activează în condiţii speciale de muncă conform anexei nr. 6 la prezenta lege

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.3. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care întrunesc condiţiile stipulate în art. 24 alin. (20) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea În aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

Taxa lunară fixă calculată conform tarifului de 23% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2010

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.4. Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007 – 2000), aprobat prin Hotărîrea Departamentului «Moldova-Standard» nr. 694–ST din 9 februarie 2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii:

- din mijloacele angajatorului

 

 

 

– de la bugetul de stat

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

 

 

 

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

 

 

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

 

 

 

 

 

 

 

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.5. Persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, invalizilor, precum şi a persoanelor care se atribuie categoriilor de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.4, care se regăsesc în una din situaţiile:

– întreprinzători individuali;

– avocaţi, notari privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare

4 044 lei anual pentru asigurarea individuală

Lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Pensia minimă pentru limită de vîrstă şi ajutorul de deces

1.6. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, invalizilor, precum şi a persoanelor care se atribuie categoriilor de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5

4 044 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate în baza patentei

La momentul solicitării sau prelungirii patentei

Pensia minimă pentru limită de vîrstă şi ajutorul de deces

1.7. Cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în străinătate, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd alte condiţii

4 044 lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de termenul indicat în contractul individual de muncă

La momentul înregistrării contractului de muncă la Casa Naţională de Asigurări Sociale

Pensia minimă pentru limită de vîrstă şi ajutorul de deces

 

2. În sensul prezentei legi, se consideră recompensă orice sumă plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) pentru lucrări sau servicii, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

3. Organizarea perceperii şi plata restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat de către persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual, se vor efectua după cum urmează:

3.1. Plata restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat se va efectua prin intermediul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale.

3.2. Casele teritoriale de asigurări sociale vor prezenta, pînă la 1 aprilie 2010, autorităţilor administraţiei publice locale, pentru actualizare, listele persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual şi care au restanţe la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

3.3. După actualizarea listelor menţionate la pct. 3.2, autorităţile administraţiei publice locale le prezintă caselor teritoriale de asigurări sociale cel tîrziu la 1 mai 2010.

3.4. În baza informaţiilor primite, casele teritoriale de asigurări sociale vor întocmi şi vor prezenta, pînă la 1 iunie 2010, autorităţilor administraţiei publice locale avizele de plată a restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.

3.5. Autorităţile administraţiei publice locale vor înmîna, pînă la 1 iulie 2010, avizele de plată plătitorilor şi vor asigura colectarea restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.

3.6. Trimestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, autorităţile administraţiei publice locale vor prezenta darea de seamă privind sumele restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat colectate şi transferate caselor teritoriale de asigurări sociale, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

4. Plătitorii specificaţi în prezenta anexă, cu excepţia celor menţionaţi la pct. 1.6 şi 1.7, sînt obligaţi să prezinte declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma 4-BASS, după cum urmează:

a) plătitorii specificaţi la pct.1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4:

– pentru trimestrele I–III – trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

– pentru trimestrul IV – pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

b) plătitorii specificaţi la pct.1.5 – trimestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. c);

c) întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 10 ianuarie 2011, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, Forma 4-BASS (an).

5. Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se va prezenta de către plătitor (sau de către o persoană împuternicită de acesta) subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale din unitatea administrativ-teritorială în care acesta este înregistrat.

6. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în proporţie de 6% din salariu şi din alte recompense, plătită de angajaţii prin contract individual de muncă, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau care sînt numite în autorităţi executive, de notarii de stat, judecători, procurori, avocaţii parlamentari, se utilizează pentru asigurarea pensiilor de asigurări sociale de stat.

7. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în proporţie de 6%, datorată de asiguraţii angajaţi prin contract individual de muncă, precum şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii pe care le plăteşte angajatorul se calculează şi se plătesc lunar din salariul calculat şi din alte recompense.

8. Pentru perioada de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea declaraţiilor şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Aceste prevederi se aplică întreprinderilor care au suspendat activitatea în modul stabilit de Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

9. În cazul iniţierii procedurii de lichidare a întreprinderii individuale, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se calculează şi se plătesc pînă la data solicitării certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în vederea iniţierii procedurii de încetare a activităţii conform modalităţii prevăzute la art. 31 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

10. Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

a) ancheta persoanei asigurate – în cel mult 10 zile după stabilirea drepturilor de asigurat de stat pentru riscurile sociale prevăzute de legislaţie;

b) declaraţia anuală a persoanei asigurate pentru anul 2010:

– pînă la 25 februarie 2011 – agenţii economici cu un număr de pînă la 20 de declaraţii;

– pînă la 25 aprilie 2011 – agenţii economici cu un număr de peste 20 de declaraţii;

c) declaraţia de tipul „pentru stabilirea drepturilor sociale”, depusă pentru persoana asigurată, – în cel mult 5 zile de la data adresării persoanei asigurate sau a subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

11. Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu un număr mai mare de 10 declaraţii vor prezenta, în mod obligatoriu, declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2009 pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Declaraţiile pe suport magnetic sau electronic se depun împreună cu declaraţiile pe suport de hîrtie semnate şi ştampilate.

12. Perceperea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de la plătitorii specificaţi la pct.1.6 se va efectua după cum urmează:

12.1. Inspectoratul fiscal teritorial va elibera patenta de întreprinzător solicitantului numai după confirmarea de către subdiviziunile Casei Naţionale de Asigurări Sociale a achitării contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pe perioada solicitării patentei.

12.2. Titularii patentei de întreprinzător, care se asigură pe o perioadă ce depăşeşte anul bugetar curent, în anul următor sînt obligaţi să achite diferenţa de sumă pornind de la tariful anului viitor, adresîndu-se la casa teritorială de asigurări sociale pe a cărei rază îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător.

12.3. Inspectoratul fiscal teritorial va urmări respectarea prevederilor în cauză şi va informa casele teritoriale de asigurări sociale despre acţiunile întreprinse, în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 

Anexa nr. 4

 

Tipurile indemnizaţiilor, alocaţiilor, compensaţiilor şi altor drepturi acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale

 

1. Alocaţie socială de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

2. Alocaţie lunară de stat invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial (din rîndul beneficiarilor de pensii de stat) şi familiilor lor.

3. Alocaţie socială pentru îngrijirea invalizilor din copilărie de gradul I, pentru îngrijirea la domiciliu a unui copil invalid în vîrstă de pînă la 18 ani cu severitatea I, a invalizilor de gradul I ţintuiţi la pat din rîndul persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi invalizilor de gradul I nevăzători.

4. Alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale din satele (comunele) Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta şi Copanca.

5. Alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat.

6. Indemnizaţie unică la naşterea copilului, persoanelor neasigurate.

7. Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrstă de 1,5 ani, persoanelor neasigurate.

8. Compensaţie nominativă pentru unele categorii de populaţie.

9. Bilete de tratament balneosanatorial, compensaţii şi ajutoare materiale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi familiilor lor, colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care sau îmbolnăvit de boală actinică ori au devenit invalizi:

a) bilete gratuite la instituţiile balneosanatoriale, iar în cazul în care nu există posibilitatea acordării de bilete – compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului:

– invalizilor şi participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl în anii 1986-1990;

– colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care s-au îmbolnăvit de boală actinică ori au devenit invalizi;

– copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl născuţi după anul 1986;

b) compensaţie unică invalizilor a căror invaliditate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică ori au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi participării la lichidarea consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare;

c) compensaţie unică familiilor care şi-au pierdut întreţinătorul în urma lichidării consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;

d) ajutor material unic anual pentru întremarea participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care s-au îmbolnăvit de boală actinică ori au devenit invalizi:

– invalizilor;

– participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1986–1987;

– participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei în anii 1988–1990;

e) ajutor material anual copiilor care şi-au pierdut întreţinătorul în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;

f) compensaţie anuală pentru concediu suplimentar (de 14 zile) persoanelor care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, colaboratorilor subdiviziunilor cu risc deosebit care s-au îmbolnăvit de boală actinică ori au devenit invalizi;

g) compensaţie bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor.

10. Ajutor de deces, persoanelor neasigurate.

11. Bilete de tratament balneosanatorial sau compensaţie bănească, în locul biletelor, conform Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, beneficiarilor de pensii, stabilite şi plătite de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

12. Indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă.

13. Ajutor social.

14. Plăţi periodice capitalizate.

 

Anexa nr. 5

 

Tipurile drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

 

Prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (inclusiv contribuţie individuală de asigurări sociale de stat obligatorii în proporţie de 6% din salariu şi din alte drepturi plătite de angajator către angajat sau în folosul lui) din următoarele drepturi şi venituri:

1. Ajutorul material acordat în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, ajutorul material unic acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale, prin decizie a consiliului fondului republican sau a consiliului fondului local de susţinere socială a populaţiei.

2. Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator angajatului sau fostului angajat la locul principal de muncă în alte cazuri decît cele specificate la pct.1 în mărime ce nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2010 şi aprobat de Guvern.

3. Sumele compensatorii (diurnele de deplasare şi sumele plătite în locul diurnelor, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere.

4. Indemnizaţiile plătite conform art. 24 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.

5. Sumele de compensare a salariului neachitat în termen, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr. 535 din 7 mai 2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia.

6. Sumele primite de angajaţi cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de donatorii externi în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

7. Sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările obligatorii sau benevole, indiferent din ce cont au fost plătite contribuţiile de asigurări.

8. Indemnizaţiile plătite în caz de concediere în conformitate cu legislaţia, cu excepţia indemnizaţiei unice stabilite potrivit art. 42 alin. (3) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art. 25 alin. (1) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 45 al Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000.

9. Sumele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie şi alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii.

10. Sumele ce se constituie din valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la locul principal de muncă, precum şi sumele ce se constituie din valoarea premiilor în obiecte şi a recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii.

11. Bursele elevilor, studenţilor şi doctoranzilor înscrişi la cursurile de zi şi bursele sportivilor, stabilite conform legislaţiei.

12. Sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, şcolile de meserii şi şcolile medii de cultură generală pentru lucrările executate de ei.

13. Sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere cu lucrul, în interes de serviciu, în altă localitate.

14. Retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere.

15. Indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional.

16. Indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 20 martie 1998 cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară.

17. Indemnizaţia acordată pentru incapacitate temporară de muncă.

18. Indemnizaţiile de asigurări sociale.

19. Indemnizaţia pentru copii, indemnizaţia viageră sportivilor de performanţă, alocaţia socială, alocaţia lunară de stat, alocaţia nominală de stat şi compensaţia nominativă, plătite de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilite în sistemul de asigurări sociale de stat.

20. Toate tipurile de pensii stabilite în conformitate cu legislaţia cu privire la pensii.

21. Veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare).

22. Cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor.

23. Cîştigurile de la loterii desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.

24. Plăţile compensatorii pentru donarea de sînge conform Hotărîrii Guvernului nr.1240 din 27 octombrie 2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de sînge şi alimentaţia lor.

25. Sumele primite de persoane fizice asigurate sub formă de granturi (ajutor cu titlu gratuit), acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici.

26. Sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

27. Sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri.

28. Ajutorul material acordat de organizaţiile sindicale şi patronale conform regulamentelor lor.

29. Compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art. 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 şi art. 53 alin. (9) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova

nr. 193–196 din 29 decembrie 2009, partea I, art. 617

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.