Сегодня: Понедельник 5 декабря 2022 | EUR: 20.6519 | USD: 19.5984
 
"Contabilitate şi audit" № 6, 2012
Главная » Архив журнала » № 6, 2012 » ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Об определении себестоимости блюд в общепите

Дискуссии по вопросу определения себестоимости товаров и продуктов на предприятиях общественного питания разгорелись в связи с позицией Министерства финансов Республики Молдова и Главной государственной налоговой инспекции, выраженной в Письме ГГНИ № 26-08/2-02/2/1801 от 29.03.2012 г., согласно которой в целях применения положений ч. (4) ст. 97 Налогового кодекса, касающихся облагаемой стоимости облагаемой поставки, предприятия общественного питания должны включать в себестоимость приготовленных блюд, помимо стоимости использованного сырья, косвенные затраты путем их отнесения на каждый вид продукции. Предлагаем Вашему вниманию мнения аудиторов, бухгалтеров-практиков, преподавателей МЭА, высказанные в рамках состоявшихся в мае-июне встреч.

 

■ Ion Prisăcaru, Preşedintele Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „Ecofin Consult”, Director general „Ecofin Audit Service” S.R.L., auditor

 

Analiza practicii încetăţenite, a experienţei acumulate, precum şi cercetările realizate în unele unităţi de alimentaţie publică din diferite zone ale republicii demonstrează că şi la ora actuală, în pofida schimbărilor majore ce au avut loc în realitatea economică şi socială, în unele entităţi se mai aplică destul de frecvent metodici învechite şi ineficiente de administrare, prin care se generează pierderi considerabile, se diminuează rentabilitatea producţiei şi, în consecinţă, se menţine constant competitivitatea scăzută a acestora.

Prin urmare, se reliefează pregnant necesitatea perfecţionării diverselor metodici practicate, care, în cazul unor entităţi similare, trebuie să fie unice pentru toate unităţile de alimentaţie publică, indiferent de categoria atribuită, de dimensiuni sau cifra de afaceri. La diversele metodici, aplicate în întreprinderile de acest gen, se atribuie şi metodica specifică a ţinerii evidenţei contabile, în general, precum şi, în particular, a evidenţei materiei prime, a perisabilităţii acesteia, a formării costului produselor preparate etc.

Cercetările menţionate, care au acoperit atît specificul activităţii în domeniul alimentaţiei publice, precum şi cel de organizare a contabilităţii acesteia, au scos în evidenţă că respectiva preocupare este guvernată de reguli, standarde şi principii ce trebuie urmate neabătut, în cazul în care se doreşte desfăşurarea în bune condiţii a lucrului.

Practicarea oricărei profesii îşi are exigenţele şi subtilităţile ei, însă exercitarea profesiei de contabil, în special, este una deosebită. Astfel, în activitatea contabilă se poate ajunge la situaţii în care reglementările în domeniu, specificările tehnice sau alte prescripţii, prevederi să nu fie suficiente pentru a soluţiona anumite probleme cu care ne confruntăm. În acest sens, se manifestă printr-o anumită dificultate unele cazuri ce ţin de metodologia evidenţei contabile în alimentaţia publică. Anume în astfel de situaţii se impune ca şi contabilul să-şi exercite propriul mod de a raţiona, pe baza cunoştinţelor acumulate, a competenţei sale, a abilităţilor obţinute şi a experienţei sale.

Raţionamentul profesional este o caracteristică comună pentru toate domeniile, fiind necesar, mai cu seamă, în situaţiile limită (critice), pentru care reglementările şi standardele existente nu oferă soluţii clare şi exacte. Iată de ce am considerat necesar să formulez un mesaj adresat colegilor auditori şi contabili practicieni. Aceasta deoarece anume în aşa mod se cuvine să abordăm problema metodologiei ţinerii evidenţei contabile în alimentaţia publică. Doar prin atare abordări şi-ar îndeplini funcţiile sale contabilitatea (cele de înregistrare şi prelucrare a datelor, de natură informaţională, de control, juridică, analitică), se vor respecta principiile contabilităţii (continuităţii activităţii, permanenţei metodelor, specializării exerciţiilor, prudenţei, priorităţii conţinutului asupra formei şi reflectării obiective), precum şi realizarea sarcinilor evidenţei contabile (reflectarea integrală a operaţiunilor economice, respectîndu-se întocmai planul de conturi şi normele metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, deţinerea informaţiei ample privind activitatea agentului economic, situaţiа economico-financiară a acestuia etc.).

Pornind de la aceste constatări, menţionăm că la ora actuală piaţa modernă a alimentaţiei publice se caracterizează printr-un nivel înalt al cererii şi activităţii de afaceri, printr-o intensificare a concurenţei acerbe, prin implementarea noilor tehnologii de producere şi de deservire a consumatorilor etc. Altfel spus, în condiţiile economiei de piaţă, alimentaţia publică devine un domeniu tot mai important al economiei naţionale, prezentînd, conform Legii cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, una dintre formele de desfăşurare a comerţului, o activitate, care potrivit aceleiaşi legi (art. 3, noţiunea „activitate de comerţ”), prevede comercializarea mărfurilor produse, prelucrate sau procurate. În ceea ce priveşte noţiunea „suprafaţă de vînzare”, în conformitate cu acelaşi articol, „…nu constituie suprafaţă de vînzare suprafeţele destinate recepţiei, depozitării, prelucrării şi păstrării mărfurilor, producţiei, precum şi cele destinate birourilor”. Aşadar, se are în vedere expres că unităţile comerciale, în cazul nostru, cele de alimentaţie publică, pot să producă, în cadrul activităţii lor, produse proprii (mărfuri: bucate, produse culinare, de cofetărie, patiserie şi panificaţie, băuturi etc.) „în încăperi dotate cu echipamente şi conform procesului tehnologic corespunzător pentru fiecare tip de unitate de alimentaţie publică” (art. 11 alin. (2) lit. a)).

Concomitent, conform articolului 3 din legea nominalizată mai sus (noţiunea „servicii de alimentaţie publică”) şi punctului 3 al Regulilor specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică (în continuare – Reguli), aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 8 noiembrie 2007, „Unitatea de alimentaţie publică prepară, comercializează produse (atenţionăm – „produse”) şi prestează servicii aferente acestui profil atît în spaţiile sale de comercializare (servire), cît şi în afara lor (în loturi sau la comandă – punctul 19 al Regulilor)”. Toate aceste procese se desfăşoară conform fişelor tehnologice, precum şi altor materiale informative privind procesul tehnologic (punctul 21 al Regulilor).

Un aspect important în activitatea acestui gen de entităţi îl constituie formarea preţurilor. În acest sens, este necesar să menţionăm că preţurile în unităţile de alimentaţie publică se constituie, conform reglementărilor generale, precum şi în baza dispoziţiilor Regulamentului cu privire la modul de formare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor libere (de piaţă) la mărfuri, producţie şi servicii, aprobate prin Hotărîrea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 282 din 10  noiembrie 1993, şi cu adaosul liber comercial, prevăzut prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” nr. 547 din 4 august 1995, cu excepţia preţurilor la mărfurile de importanţă socială.

Prin urmare, putem constata cu certitudine că unităţile de alimentaţie publică sînt subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, care activează conform aceloraşi reguli, inclusiv privind contabilitatea, ca şi întreprinderile din alte domenii. Rămîne doar să fie perceput specificul lor: că acestea reprezintă o formă de organizare a comerţului, fiind implicate în producerea produselor proprii, în comercializarea acestora şi a mărfurilor procurate, precum şi în prestarea serviciilor conexe, iar fiecare entitate de acest gen, indiferent de mărimea şi tipul acesteia, reprezintă o unitate de producţie complicată din punct de vedere economic şi tehnologic.

Mai mult, întru susţinerea acestei constatări, se pot aduce ca argument prevederile punctului 10 al Regulilor menţionate, conform cărora „Unitatea de alimentaţie publică achiziţionează materie primă şi produse alimentare de la producători, depozite specializate în comercializarea angro a produselor alimentare în baza contractelor de livrare a produselor. Se permite achiziţionarea în pieţe a produselor agroalimentare, acestea fiind însoţite de certificatele care confirmă calitatea şi inofensivitatea acestor produse”. Precizăm că, potrivit punctului  22 alineatul (2) din Reguli, se interzice „prelucrarea materiei prime şi prepararea produselor în lipsa spaţiilor de prelucrare”.

În acest context, cred că nu există teren sau suport real pentru apariţia unor dubii referitor la faptul că evidenţa contabilă la unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie organizată exclusiv în modul în care se va efectua analiza şi se va ţine cont de prevederile tuturor actelor normative în vigoare: Legea contabilităţii, Standardele Naţionale de Contabilitate şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Regulamentul privind inventarierea, Regulamentul cu privire la modul de formare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor libere (de piaţă) la mărfuri, producţie şi servicii, actele normative nominalizate ce reglementează activitatea de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, precum şi documentele de lucru interne, aprobate de întreprindere (fişele tehnologice ale produselor, normele de perisabilitate, fişele de calcul etc.).

În baza celor expuse, considerăm că în politica de contabilitate, care, conform prevederilor legale, se aprobă anual, unităţile de alimentaţie publică trebuie să prevadă două metode de formare a costurilor:

1) pentru mărfuri – bunuri achiziţionate în vederea revînzării în aceeaşi stare (gumă de mestecat, ţigări etc.) – metoda de marfă;

2) pentru mărfurile produse cu echipamente conform procesului tehnologic specific – metoda de producţie, cu toate componentele acesteia: intrarea de materii prime şi materiale care participă direct la prepararea (producerea, fabricarea) produselor şi se regăsesc în produsul finit, integral sau parţial – fie în starea lor iniţială, fie transformată; evidenţa producţiei în curs de execuţie, a semifabricatelor, produselor finite şi produselor reziduale.

 

■ Елена Чиреш, магистр экономики, директор аудиторской компании „Regula de aur“ S.R.L.

Вопрос об определении способа учета деятельности в общественном питании состоит в признании элементов бухгалтерского учета – одного из самых сложных составляющих бухгалтерского цикла1.

Правильное признание зависит от понимания сущности экономической деятельности. Можно выделить три способа создания экономических благ:

 

 

Промежуточным этапом между созданием материальных экономических благ и их потреблением может являться торговля. Торговля есть процесс перепродажи материальных благ:

 

 

Дилемма признания элементов бухгалтерского учета в общественном питании состоит в существовании двух вариантов:

1) общественное питание – это производство,

2) общественное питание – это торговля.

Зная, что производство есть процесс создания материальных благ, причем качественно новых благ, а торговля – перепродажа материальных благ в неизменном виде, сделаем следующие выводы:

• область общественного питания, которая состоит в изготовлении блюд, т.е. в применении технологических процессов, в результате которых получаются качественно новые продукты питания, – есть производство;

• область общественного питания, которая состоит в перепродаже продуктов питания без их изменения путем применения технологических процессов, – есть торговля.

Сторонники второго варианта признания элементов бухгалтерского учета в общественном питании, определяющего общественное питание как торговлю, аргументируют эту позицию положением Закона о внутренней торговле № 231 от 23.09.2010 г., которое причисляет общественное питание к основным формам осуществления торговли (п. с) ст. 7). Для определения вескости этого аргумента уточним, каковы цель и сфера регулирования вышеназванного закона.

Целью Закона о внутренней торговле является создание правовой основы для осуществления торговой деятельности (п. 1 ст. 1). При этом торговая деятельность определена как «предпринимательская деятельность, инициированная на основе установленных отношений в области реализации произведенных, переработанных или приобретенных товаров…» (второй абзац ст. 3).

Сферой регулирования Закона о внутренней торговле является следующая торговая деятельность (см. ст. 2):

• оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования;

• гостиницы и рестораны;

• прочие коммунальные, социальные и персональные услуги2.

Как видим, торговая деятельность не ограничивается только перепродажей приобретенных товаров, а предусматривает также продажу произведенных товаров. Из перечисленного перечня видов торговой деятельности, регулируемых Законом о внутренней торговле, предприятия общественного питания осуществляют деятельность по продаже произведенных товаров, поэтому нет оснований признавать деятельность общественного питания в области приготовления блюд – торговлей.

Себестоимость произведенной продукции согласно НСБУ 2 «Товарно-материальные запасы» (п. 11) и НСБУ 3 «Состав затрат и расходов предприятия» (гл. „Состав затрат”) включает затраты на сырье, на оплату труда и косвенные производственные затраты. Согласно МСБУ 2 «Запасы» (п. 10) себестоимость произведенной продукции также включает стоимость сырья, затраты на оплату труда и производственные накладные расходы, возникающие при переработке сырья в готовую продукцию.

Однако в соответствии с лит. j) п. 18 НСБУ 3 затраты на оплату труда поваров на предприятиях общественного питания относятся к коммерческим расходам.

Таким образом, себестоимость изготовленных блюд на предприятиях общественного питания включает в себя только сырьевые и косвенные производственные затраты.

 

■ Семен Ройтман, директор аудиторской фирмы «Roit-Audit» S.R.L.

По моему мнению, отнесение предприятий общественного питания к производственной сфере в настоящее время некорректно. Закон о внутренней торговле определяет услуги общественного питания как один из видов коммерческих услуг, заключающихся в подготовке, приготовлении, представлении и подаче кулинарных и кондитерских изделий, напитков и других продуктов для их потребления. Таким образом, если Закон о внутренней торговле относит деятельность предприятий общественного питания к торговле, она не может одновременно считаться производственной деятельностью, а процесс приготовления пищи не является производственным (технологическим) процессом. Данный вывод основывается также на Классификаторе видов экономической деятельности Молдовы, в соответствии с которым деятельность предприятий общественного питания (раздел 55 секции H) относится к сфере услуг, а не производства.

Более того, НСБУ 3 «Состав затрат и расходов предприятия» четко определяет, какие затраты включаются в себестоимость продаж на предприятиях торговли. Так, в соответствии с параграфом 18 НСБУ 3 затраты на оплату труда работников предприятий торговли, которые включают основную и дополнительную заработную плату, различные надбавки, доплаты, премии продавцам, кассирам, грузчикам, а также поварам, официантам на предприятиях общественного питания и другому персоналу, непосредственно связанному с продажей товаров, входят в состав коммерческих расходов.

Кроме того, существует «Инструкция по ценообразованию в предприятиях общественного питания всех хозяйствующих субъектов Республики Молдова», утвержденная Департаментом торговли Республики Молдова, № 12 от 26.04.1996 г., согласно которой предприятия общественного питания всех наценочных категорий формируют свободные розничные цены на сырье в таком же порядке, как и розничные торговые предприятия, а наценка общественного питания прибавляется к свободной розничной цене сырья или к общей стоимости сырьевого набора при калькулировании продукции собственного производства.

Отрасль «Общественное питание» не является производственной также по следующей причине. Производственные предприятия производят готовую продукцию в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, после чего продукция обязательно сдается на склад. Реализация готовой продукции в свободную розничную сеть населению может быть осуществлена лишь через торговую сеть – фирменную или специализированную. Реализация со склада произведенной продукции населению не предусмотрена законодательством Республики Молдова.

Общепит, приготовив клиентам продукты для потребления, реализует их напрямую населению, что явно подтверждает, что данная отрасль – это не производство, а так называемая прямая розница.

Кто-то может себе представить приготовленный борщ в горячем виде, который сдается на склад материально ответственному лицу?

Следует также отметить, что предприятия общественного питания могут иметь разную категорию. Согласно Постановлению Правительства Республики Молдова «О мерах по упорядочению и государственному регулированию цен (тарифов)» № 547 от 04.08.1995 г. для предприятий общественного питания III категории (которые обслуживают инвалидов, социально уязвимых лиц, школьников, студентов, население по месту работы, в лечебных заведениях) размер торговой надбавки не превышает 30%, а для предприятий II категории – 70% от закупочных/ отпускных цен на продукты или от стоимости набора продуктов при расчете цен на блюда и продукты.

Таким образом, я считаю, что для применения производственного метода определения себестоимости и формирования цен в общепите (характерного для предприятий производственной, а не торговой сферы деятельности) необходимо в установленном порядке внести соответствующие изменения в действующие законодательные акты Республики Молдова.

Применение производственного метода в деятельности предприятий общепита приведет к существенному изменению всего механизма ведения бухгалтерского учета, калькулирования себестоимости, формирования цен без применения торговых наценок и т.д. НДС будет рассчитываться, как в производстве, от полной стоимости готовой продукции, и его уровень, конечно, возрастет.

Рост налоговых поступлений НДС в бюджет должен приветствоваться.

Но это может также вызвать прекращение деятельности большого количества рабочих столовых на заводах, фабриках, в учреждениях, в школьных и студенческих столовых и др. из-за нерентабельности или необходимости резкого повышения рыночных цен, что приведет не только к экономическим, но и социальным последствиям внедрения нового механизма в общественном питании Республики Молдова.

 

■ Клавдия Дручек, главный бухгалтер „Piaţa Centrală”

Я удивлена тем, что возникла такая проблема. В общественном питании процесс приготовления блюд является непрерывным. Ассортимент может меняться ежедневно, поэтому калькуляцию себестоимости и установление цены необходимо осуществлять оперативно, а не в конце месяца. Существуют нормативные акты и большое количество публикаций, которые разъясняют порядок формирования себестоимости и бухгалтерского учета в общественном питании. Я не вижу оснований для радикального изменения действующего порядка, не имея при этом законных оснований.

 

■ Наталья Златина, доктор экономики, конференциар МЭА

Применение производственного метода в общественном питании экономически необоснованно. Данный метод существенно усложняет учет и требует дополнительных затрат, при этом выгоды от его применения минимальны как для предприятия, так и для государства. Изучая опыт других стран, могу сказать, что в некоторых из них, например в Украине, данный метод предусмотрен для ведения бухгалтерского учета в самостоятельных цехах по производству готовой продукции, полуфабрикатов и кулинарных изделий. А для предприятий общественного питания, таких как рестораны, кафетерии и др., в качестве базового рекомендован торговый метод.

 

■ Татьяна Гриник, администратор аудиторской фирмы „GR & TI Audit Consult” S.R.L.

Нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятий общественного питания3, свидетельствуют о том, что государство относится к отрасли «Общественное питание», как к торговле. То, что при использовании определенных продуктов готовятся блюда, которые отличаются от первоначального сырья, не означает, что общественное питание – отрасль производства. Общественное питание приравнено к торговле, так как фактически это – продажа через розничную торговую точку продукта, состоящего из единого комплекса: произведенного блюда (блюд), перепроданного товара, услуг официантов, метрдотелей плюс предоставление развлечений и оказание услуг по созданию комфортного времяпрепровождения. Специфика общепита такова, что каждый клиент получает все компоненты не отдельно, а разом и в том виде, в каком пожелает, а желания клиентов трудно предугадать. К тому же, закупленный для перепродажи товар в любую минуту может стать компонентом блюда. В общепите производство тесно связано с торговлей, и, в свою очередь, производство и торговля не отделимы от оказываемых услуг и развлечений, включая игры, танцы, услуги артистов, лотерею. Даже повара не только готовят блюда – они, как и официанты, и прочие работники, «работают» на продажу продукта, „скроенного” из блюд, обслуживания и развлечений. Невозможно определить, какой удельный вес в цене продукта приходится на стоимость блюд, на обслуживание, на развлечения4. Даже если определять вес каждого компонента в зависимости от стоимости затрат, расчет не будет справедливым, так как первична не стоимость компонентов данного комплекса, а именно их неразделимая корреляция. Если при производстве продукции само производство выступает как отдельный цикл, то в общепите нет „голого производства”, а есть торговля комплексным продуктом. Причем, нельзя определить, какой из компонентов важнее (весомее) и где начинается один и заканчивается другой.

В общественном питании практически невозможно распределить косвенные производственные затраты. В условиях, когда на одной плите готовятся и блюда, которые требуют долгой технологической обработки, и блюда быстрого приготовления, параллельно клиенту подают коктейли и снеки, а за его спиной стоит официант, играет музыка, – невозможно выбрать критерий для распределения затрат. Этот процесс настолько беспрерывный, взаимосвязанный, что отсутствует реальная возможность справедливо распределить косвенные затраты между... – даже непонятно между чем, так как чистой продажи, например, «цыпленка табака» в ресторане не бывает. В ресторане продают досуг в комплекте с приятным обслуживанием, вкусными блюдами, хорошим вином и т.д.

Продажная стоимость блюда не является адекватным критерием, поскольку энерго -, трудо - и другие косвенные затраты не зависят от стоимости блюда. Заработная плата тоже не может быть использована в качестве базы распределения, так как косвенные затраты не пропорциональны времени, затраченному на приготовление того или иного блюда. С точки зрения налогового администрирования применение производственного метода для исчисления себестоимости блюд нецелесообразно, учитывая, что в ресторанах наценка намного превышает расходы на их содержание. Обязательное применение производственного метода затронет в первую очередь те предприятия общественного питания, на которых торговая надбавка ограничивается государством, но на них, как известно, положения ч. (4) ст. 97 НК не распространяются. Цель этой статьи, в моем понимании, заключается в том, чтобы сумма НДС, принятая в зачет по определенным товарам, не превышала сумму НДС, начисленную при их продаже, и чтобы бюджету не причинялся ущерб путем возмещения разницы экономическим агентам. Включение в себестоимость приготовленных блюд косвенных производственных затрат, таких как заработная плата, износ оборудования и др., по которым отсутствует НДС к зачету, приводит к необоснованному увеличению стоимости облагаемой поставки.

К тому же, в ресторанах настолько высокие наценки, что такая ситуация маловероятна. Даже значительные косвенные затраты при малом объеме продаж не приведут к тому, что себестоимость превысит продажную стоимость при предлагаемом производственном методе. В соответствии с НСБУ 2 нераспределенные косвенные затраты должны быть включены в состав расходов (счет  714.6). Данная полемика не имеет смысла, искажает существующий порядок учета на предприятиях общепита, идет в разрез с международной практикой, с теорией, которую преподавали студентам многие годы в вузах нашей страны, с существующей нормативной и законодательной базой. И главное – будет ли она иметь ожидаемый эффект для тех, кто решил резко изменить порядок вещей, и во что все это обойдется в прямых материальных затратах и в косвенных убытках.

Зачем изобретать квадратные колеса? Стоит ли применять производственный метод всюду, где что-то во что-то преобразуют, и в результате получается что-то третье. В данном случае полученное третье является компонентом чего-то более сложного и неотделимого от процессов торговли, обслуживания, развлечений. Главное, правильно оценить то, что продается в ресторане. А именно: ресторан не продает блюда, он торгует досугом – сложным процессом, в котором соединилось много разного (интересного и вкусного), в том числе процессы создания и реализации части досуга (блюд), антуража, музыки, приятного обслуживания и пр., но однозначно он не является производственным предприятием, торгующим продукцией через розничную сеть.

Классификатор видов экономической деятельности относит общепит к деятельности, аналогичной торговой. Так, в пункте 8 Классификатора указано:

«В новой классификации видов экономической деятельности предприятия и организации всех видов деятельности подразделяются на добывающие, обрабатывающие и такие, которые предоставляют услуги. В соответствии с международными стандартами добывающими являются предприятия сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыбного хозяйства и предприятия собственно добывающей промышленности. К обрабатывающим принадлежат предприятия собственно обрабатывающей промышленности, производство электроэнергии, газа и воды. Предприятия и организации остальных видов деятельности, например, торговли, науки, охраны здоровья, государственного управления являются такими, которые предоставляют услуги».

Общепит относится к секции Н «Гостиницы и рестораны» (раздел 55): «Секция Н включает деятельность организаций гостиничного типа по предоставлению мест для краткосрочного проживания и деятельность (продажа и услуги) предприятий общественного питания». Общепит характеризуется не как производство, а как продажа готовой пищи для потребления и напитков для потребления одновременно с пищей, главным образом на месте, сопровождаемая или нет развлекательной деятельностью, программой. В Классификаторе есть целый раздел, посвященный производству продуктов питания – 15 «Производство пищевых продуктов и напитков», в котором перечислены все виды производства разного рода пищевой продукции – от напитков до переработки и производства любой пищи, но производство в общепите – там не указано. Закон о внутренней торговле, который относит общепит к торговой деятельности, не регулирует производство тапочек, мебели, лосьонов и даже производство хлеба на хлебокомбинатах, и именно потому, что он регулирует торговлю, в том числе общепит, то есть торговлю комплексным продуктом, в котором переплетены в одно целое составляющие, описанные выше.

Как уже отмечалось, целый ряд нормативных актов определяет общепит как торговлю. Согласно НСБУ 3 в торговле себестоимость состоит из прямых материальных затрат, косвенные затраты должны быть отнесены на расходы, а заработная плата поваров и официантов – на коммерческие расходы, так как они напрямую способствуют продвижению, продаже товара. Если же сводить общепит к простому производству продукции типа производства бутылок или ручек, игнорируя поставку сложного многокомпонентного товара, то в учетной политике нужно оговаривать отход от норм НСБУ 2 и НСБУ 3 и использование иных принципов формирования себестоимости.

* * *

Редакция журнала „Contabilitate şi audit” обратилась с письменным запросом в Министерство финансов Республики Молдова с просьбой внести ясность в обсуждаемый вопрос.

 


1 Закон о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27.04.2007 г., п. b) ст. 18.

 

2 Классификатор видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ), принятый Постановлением Департамента „Moldova-Standard“ № 694-ST от 09.02.2000 г.

 

3 Закон Республики Молдова «О внутренней торговле» № 231 от 23.09.2010 г.; Постановление Правительства Республики Молдова «О предоставлении услуг общественного питания» № 1209 от 08.11.2007 г.; НСБУ  3 «Состав затрат и расходов предприятия»; План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

 

4 Цена в общепите формируется с использованием обычных для розницы счетов – 821 и 825, причем на счете  821 может учитываться и наценка на сырьевые компоненты, и надбавка.

 

 
Комментарии:
contmd | добавлен 08.08.2012 в 15:08 # 1
1. Legea nr.231 nu prevede mecanizmul de reglementare a contabilităţii,
pe care îl găsim în Codul fiscal, Legea contabilităţii, Standardele Naţionale de Contabilitate şi alte acte legislative şi normative.
2. Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderilor (SNC 3) sînt stabilite în dependenţă de elementele activităţii efectuate
şi nu de clasificarea activităţii conform CAEM.
3. Activitatea în alimentaţia publică este o activitate complexă cu elemente de activitate de comerţ, producere şi servicii, definite de secţiunile G, H, O ale CAEM 2005 reglementate de Legea nr.231.
4. Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderilor în SN3 sînt reflectate parţial, mai detaliat - în SNC2.
5. Costul stocurilor de mărfuri şi materiale sînt determinate de SNC2.
6. În contabilitatea alimentaţiei publice sînt utilizate ambele metode: metoda costului normativ; metoda vînzărilor cu amănuntul.
7. Retribuirea muncii bucătarilor ocupaţi în procesul de producţie reprezintă consumuri directe privind retribuirea muncii.
8.Este greşită afirmaţia, conform căreia:
„În contabilitatea ÎAP se aplică cerinţele standardelor de contabilitate privind structura consumurilor şi cheltuielilor ce se referă la comerţ, deoarece AAP este una din formele principale ale comerţului”.
Argument principal – legislaţia în vigoare.
Detalii la pagina: http://forum.contabilitate.md/showthread.php?t=1775
Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.