Сегодня: Четверг 19 мая 2022 | EUR: 20.0655 | USD: 19.0765
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2017
Главная » Архив журнала » № 5, 2017 » ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ

Ghenadie BEJAN
doctor în economie

Sinteza actelor legislative şi normative

Contabilitatea în sectorul real1

 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 238 din 25.04.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17  martie 1998” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 134–143 din 28.04.2017)

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 au fost aprobate Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special şi Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special. După intrarea în vigoare a recentelor modificări (6  luni din data publicării), din Nomenclatorul nominalizat se exclud factura şi anexa la factură, precum şi anexa la factura fiscală. Totodată, entităţile care utilizează facturile fiscale electronice vor avea dreptul imprimării independente a facturilor fiscale generate în formă electronică, conform instrucţiunilor aprobate de Serviciul Fiscal de Stat.

 

Administrare fiscală

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 68 din 11.04.2017 „Privind modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 144–148 din 05.05.2017)

Prin prezentul Ordin a fost modificat Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor. Majoritatea modificărilor operate fie sînt condiţionate de reorganizarea de la 01.04.2017 a Serviciului Fiscal de Stat, fie vizează activitatea subdiviziunilor acestuia. Totodată, merită a fi menţionate unele modificări ce ţin de verificarea obligaţiilor fiscale între contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în ziua depunerii demersului de către contribuabili, sînt obligate să elibereze acestora extrasele din conturile personale pentru toate obligaţiile fiscale, inclusiv pentru subdiviziuni (noua redacţie a punctului 88 din Regulament).

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 235 din 19.04.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127 din 20.04.2017)

Anterior, mecanismul stingerii obligaţiei fiscale prin compensare era prevăzut în Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 42 din 07.07.2004. Regulamentul nou stabileşte mecanismul de stingere a obligaţiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus şi/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la bugetul public naţional. Atenţionăm persoanele interesate asupra faptului că stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care urmează a fi restituită, la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului, dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel, prin întocmirea documentelor de plată sau a documentelor fiscale interne. Cît priveşte restituirea mijloacelor la contul bancar al contribuabilului sau în numerar (numai persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător), aceasta se efectuează doar în baza cererii contribuabilului.

În Regulament sînt stabilite, printre altele, procedurile de stingere a obligaţiilor fiscale în diferite moduri, de calculare şi de plată a dobînzii pentru sumele care nu au fost restituite în termen din buget, precum şi de administrare a majorărilor de întîrziere în cadrul procedurilor de compensare.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 234 din 18.04.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea accizelor” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128–132 din 21.04.2017)

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.  69 din 20.04.2017 „Privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (Forma NER-16) şi a Modului de completare a acesteia” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 133 din 25.04.2017)

Aprobarea noului formular NER-16 se datorează faptului că, în urma modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.  281 din 16.12.2016, împuternicirea respectivă îi revine Ministerului Finanţelor. Comparativ cu formularul similar, aprobat anterior prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 05.07.2016, din Secţiunea a patra „Calculul creşterii sau pierderii de capital” au fost excluse coloanele K8 „Suma pierderii de capital transferată din anul fiscal precedent” şi K9 „Suma impozabilă a creşterii de capital”, unele modificări fiind operate în codurile activelor de capital şi codurile tipurilor de înstrăinare.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 280 din 03.05.2017 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 144–148 din 05.05.2017)

Prin prezenta Hotărîre din Regulamentul nominalizat (punctele 1, 15 şi 21) au fost excluse restricţiile care limitau dreptul de a desemna un cuantum procentual de 2 % din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent doar veniturilor impozitate conform art. 88–90 din Codul fiscal.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.  63 din 28.04.2017 „Cu privire la modificarea unor acte normative” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 149–154 din 12.05.2017)

Prezentul Ordin prevede, printre altele, operarea de modificări în Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin Ordinul SFS nr. 13 din 04.04.2017 şi publicat în nr. 4/2017 al revistei „Contabilitate şi audit”. Din punctul 1 al Regulamentului a fost exclusă sintagma „şi/sau în bază de patentă de întreprinzător”, iar din punctul 3 – sintagma „şi titularii de patentă”. Astfel, în urma modificărilor operate, prevederile Regulamentului vizează doar entităţile şi persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă.

 

Reglementarea activităţii de întreprinzător

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 59 din 06.04.2017 „Cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128–132 din 21.04.2017)

În conformitate cu art. 12 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 276 din 16.12.2016 „Cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli”, subvenţionarea acestora din urmă se efectuează după principiul rezonabilităţii preţurilor. Metodologia aprobată prin prezentul Ordin dezvăluie cerinţele ce ţin de stabilirea preţurilor de referinţă pentru maşinile, utilajele şi echipamentele agricole, precum şi de actualizarea periodică a Registrului preţurilor de referinţă din punctul de vedere atît al introducerii de noi obiecte, cît şi al preţurilor unitare. Registrul nominalizat se va aplica pentru adjudecarea (justificarea) costurilor maşinilor, utilajelor şi echipamentelor agricole înaintate de către producătorii agricoli la subvenţionare, fiind evitată astfel acordarea subvenţiilor la produsele cu preţuri majorate.

Elaborarea, actualizarea şi dezvoltarea Registrului se va realiza de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – AIPA). Pe lîngă publicarea pe pagina web a informaţiei privind lansarea formării Registrului şi necesitatea înregistrării maşinii, utilajului şi echipamentului agricol în el, AIPA va informa în scris producătorul/importatorul/dealerul despre aceasta. Pentru alocarea mărcii în vederea înscrierii de obiecte în Registru, producătorul/importatorul/dealerul va depune la AIPA solicitarea de înscriere, declaraţia pe propria răspundere privind înregistrarea în Registru, declaraţia producătorului prin care recunoaşte dreptul importatorului/dealerului autorizat de a stabili preţurile de vînzare pentru Republica Moldova.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 28.04.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 149–154 din 12.05.2017)

Regulamentul aprobat stabileşte principiile şi condiţiile de repartizare, eliberare, utilizare şi restituire a autorizaţiilor de transporturi rutiere. Prevederile acestuia se aplică tuturor întreprinderilor şi persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova care utilizează în activitatea lor autorizaţii pentru efectuarea transporturilor rutiere sau serviciilor conexe, eliberate de către autoritatea administrativă Agenţia Naţională Transport Auto. Astfel, conform Regulamentului, autorizaţiile de transport rutier se eliberează operatorilor de transport autorizaţi din Republica Moldova, care efectuează operaţiuni de transport pe teritoriul unui alt stat cu mijloacele de transport înmatriculate în Republica Moldova, operatorilor de transport care efectuează servicii de transport rutier de persoane pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi persoanelor fizice, de exemplu, la importul mijloacelor de transport cu prezentarea documentelor de confirmare a cumpărăturii celor care efectuează transport rutier pe cont propriu, deţinătoare ale mijloacelor de transport cu capacitatea de îmbarcare de 6–9 locuri etc.

 

Organizarea şi retribuirea muncii

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 242 din 26.04.2017 „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 134–143 din 28.04.2017)

În conformitate cu modificarea operată, începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică) a fost stabilit în mărime de 14,09 lei pe oră sau 2 380 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 11.05.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 155–161 din 19.05.2017)

Reamintim cititorilor că Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 reglementează modul de salarizare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară. Dintre recentele modificări şi completări merită a fi menţionate, în primul rînd, cele ce ţin de diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare, stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete, premierea conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară.  

Astfel, drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi complexitatea lor serveşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Totodată, pentru stabilirea cuantumurilor minime ale salariilor de funcţie/salariilor tarifare, în vederea diferenţierii lor în baza criteriilor enumerate mai sus, sînt stabiliţi coeficienţii de multiplicare faţă de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (noul punct 21 din HG nr. 743/2002).

Conform noii redacţii a punctului 3 din HG nr. 743/2002, în unităţile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete. Punctul nominalizat conţine prevederi privind modul de stabilire a salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) şi pentru salariaţii încadraţi în sisteme netarifare de salarizare.  

În urma modificării operate în punctul  7 din HG nr. 743/2002, mărimea maximă a premiului pentru conducătorii întreprinderilor monopoliste, întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat nu  poate depăşi şase (anterior – douăsprezece) salarii de funcţie lunare pe an.

 

Activitatea economică externă

Ordinul Serviciului Vamal nr. 118-O din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor” (vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 134–143 din 28.04.2017)1 Sînt prezentate principalele acte legislative şi normative publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau intrate în vigoare în perioada 20.04.2017–19.05.2017.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.