Сегодня: Четверг 18 августа 2022 | EUR: 19.5602 | USD: 19.2238
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2018
Главная » Архив журнала » № 1, 2018 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul IX. TAXELE RUTIERE

Capitolul 1
DISPOZIŢ
II GENERALE

 

Articolul 335. Sistemul taxelor rutiere

(1) Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor drumului public şi/sau a zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

(2) Sistemul taxelor rutiere include:

a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;

b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716;

c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;

d) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;

e) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;

f) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;

g) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta).

Alineatul (21) este abrogat prin Legea nr. 221 din 19.10.2012.

(3) Subiecţii impunerii achită taxele rutiere la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, conform clasificaţiei bugetare.

(4) Taxele rutiere plătite se includ în componenţa cheltuielilor ce vor fi deduse în conformitate cu titlul II al prezentului cod.

 

Articolul 336. Noţiuni generale

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni generale:

1) Activitate agricolă – activitate de producţie, prestare de servicii, executare de lucrări în domeniul fitotehniei, horticulturii şi zootehniei.

2) Autovehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, care serveşte în mod normal la transportul de pasageri, bagaje, mărfuri pe drumuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor; această noţiune nu include tractoarele agricole.

3) Autovehicul mixt – autovehicul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate.

4) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz – autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală, autovehicul de asistenţă tehnică, autovehicul-generator, autovehicul-laborator, staţie radiologică, radiofurgon etc.).

5) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion – autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autocamion (automacara, autovehicul de asistenţă tehnică şi de intervenţie, de pompare, de curăţare a drumurilor, de curăţare a zăpezii, de depanare, de stingere a incendiilor, de curăţare a străzilor, de împrăştiere a materialelor, autobetonieră, autoatelier, unitate autoradiologică etc.).

6) Autovehicul înmatriculat în Republica Moldova – autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat, pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic.

7) Autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe axă sau ale cărui dimensiuni depăşesc limitele admise – autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe axă sau ale cărui dimensiuni depăşesc limitele admise pentru efectuarea pe drumuri a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni stabilite de normativele în vigoare.

8) Folosire a drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova – intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitare a teritoriului Repu blicii Moldova cu autovehicule care nu au certificat de înmatriculare de stat eliberat de autorităţile abilitate ale Republicii Moldova.

9) Mărfuri periculoase – mărfuri stabilite prin hotărîre de Guvern, care, prin proprietăţile lor fizico-chimice, prezintă pericol pentru om şi pentru mediu.

10) Motocicletă – autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, avînd o capacitate cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3, precum şi autovehicul cu trei roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (motocar), avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3 şi masa echipată mai mică de 400 kg.

11) Posesor de autovehicul – persoană fizică sau persoană juridică în a cărei posesie se află autovehiculul.

12) Tranzit (tranzitare) – trecere pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculului în cazul în care nici punctul de pornire/expediţie al autovehiculului, nici punctul de destinaţie al acestuia nu se află în Republica Moldova.

13) Zonă a drumului public şi/sau zone de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor – fîşie de teren adiacentă drumurilor din afara perimetrului localităţilor, a cărei lăţime se stabileşte în funcţie de destinaţia şi amplasarea acestor drumuri.

14) Vinietă – taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se adevereşte printr-o confirmare valabilă pe o anumită perioadă de timp.

 

Capitolul 2
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂ
TRE AUTOVEHICULELE ÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

Articolul 337. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

 

Articolul 338. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova: motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.

(2) Nu constituie obiect al impunerii:

a) tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă;

b) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric;

c) autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 339. Cotele impunerii

(1) Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 1 la prezentul titlu.

(2) Pentru autovehiculele reutilate, cota taxei se stabileşte conform anexei nr. 1 la prezentul titlu, pornind de la categoria autovehiculului reutilat şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

 

Articolul 340. Perioada fiscală şi termenele de achitare a taxei

(1) Perioada fiscală este anul calendaristic.

(2) Taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin, cu excepţia cazului stabilit la art. 341 alin. (9).

(3) Subiecţii impunerii achită taxa:

a) la data înmatriculării de stat a autovehiculului;

b) la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată;

c) la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată.

(4) Înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează.

 

Articolul 341. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcţie de obiectul impunerii şi de cota impunerii.

(2) În cazul apariţiei divergenţelor privind aprecierea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor, inclusiv ale celor reutilate, concluziile de specialitate le prezintă organul abilitat al administraţiei publice centrale.

(3) Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată, în care se indică obligatoriu numărul de identificare (codul VIN), tipul şi marca autovehiculului.

(4) Taxa se calculează ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia, şi se indică în documentul de plată.

(5) Taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei. Taxa nu se achită pentru:

– autovehiculele rebutate, precum şi pentru cele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor;

– autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice cetăţeni.

Dacă pentru aceste autovehicule taxa a fost achitată pînă la data radierii din evidenţă/scoaterii din circulaţie, taxa achitată nu se restituie.

(6) În cazul înstrăinării autovehiculului pentru care taxa pe perioada fiscală curentă a fost achitată, noul posesor nu achită taxa, iar fostului posesor nu i se restituie taxa achitată.

(7) Pentru autovehiculele care, în baza legii sau a unui act juridic, se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), taxa se calculează şi se achită de către posesor, în condiţiile în care pentru perioada fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către proprietar sau posesorul anterior.

(8) Pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din anexa nr. 1 la prezentul titlu, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

(81) Dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată, în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din anexa nr. 1 la prezentul titlu.

(9) Pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, subiecţii impunerii achită taxa, în rate egale, la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii.

(10) Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorii. Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. În cazul în care taxa a fost achitată şi autovehiculul nu a trecut testarea tehnică obligatorie din cauza necorespunderii lui normelor stabilite, la supunerea repetată a autovehiculului testării tehnice obligatorii în aceeaşi perioadă fiscală de gestiune, taxa nu se achită.

(11) Suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit.

 

Articolul 342. Darea de seamă privind achitarea taxei

(1) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat de la sediul/domiciliul contribuabilului de către următorii subiecţi ai impunerii:

a) persoane juridice;

b) persoane fizice care practică activitate de întreprinzător.

(11) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).

(2) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă de către subiecţii menţionaţi la alin. (1) din prezentul articol, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată.

(3) Organele şi întreprinderile care efectuează testarea tehnică obligatorie a autovehiculelor sînt obligate să ţină computerizat evidenţa autovehiculelor care au fost supuse testării tehnice obligatorii şi să transmită Agenţiei Servicii Publice informaţia necesară pentru completarea Registrului de stat al transporturilor (conturul „G” – „Evidenţa executării legislaţiei fiscale”).

(4) Agenţia Servicii Publice asigură accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de comun acord cu Serviciul Fiscal de Stat.

 

Articolul 3421. Norme speciale privind calcularea şi achitarea taxei de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei

(1) Contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu sînt subiecţi ai impunerii cu taxa conform prevederilor prezentului capitol, aceasta fiind inclusă în componenţa impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X.

(2) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei pot efectua înmatricularea şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculelor cu condiţia prezentării extrasului din Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei, eliberat de către administraţia parcului respectiv.

(3) În cazul în care pe parcursul anului calendaristic contribuabilul utilizează atît regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu, cît şi regimul special de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X, calculul, raportarea şi achitarea taxei se vor efectua conform prezentului capitol, proporţional numărului de luni în care s-a aplicat regimul de impozitare stabilit în prezentul titlu.

 

Articolul 343. Înlesniri

nt scutite de taxă persoanele cu dizabilităţi posesoare de autovehicule cu acţionare manuală.

 

Capitolul 3
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR REPUBLICII MOLDOVA DE CĂ
TRE AUTOVEHICULELE NEÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 344. Subiecţii impunerii

(1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu sînt subiecţi ai impunerii:

a) persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;

b) posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip „Scutit de plata taxelor”.

 

Articolul 345. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii este autovehiculul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 346. Cotele impunerii

(1) Cotele taxei se stabilesc în euro, conform anexei nr. 2 la prezentul titlu.

(2) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri periculoase, cota stabilită a taxei se dublează.

(3) În cazul în care autocamioanele ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova depăşesc termenul de 24 de ore de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, subiectul impunerii va achita, pentru fiecare 24 de ore următoare de şedere, o taxă de 24 de euro. Taxa se calculează pentru fiecare 24 de ore depăşire, nu pentru fiecare oră de şedere peste termen.

(4) Nu se achită taxa specificată la alin. (3) din prezentul articol pentru autovehiculele ce s-au reţinut pe teritoriul Republicii Moldova din cauze obiective (boala şoferului, condiţii nefavorabile pentru circulaţia rutieră, calamităţi naturale sau tehnogene, accidente rutiere). Caracterul obiectiv al reţinerii se confirmă, după caz, prin extrasul din fişa medicală, prin certificatul eliberat de către conducătorul agentului economic abilitat să exploateze sectorul de drum pe care a avut loc reţinerea sau, în cazul unor accidente rutiere, prin certificatul eliberat de organul competent al poliţiei rutiere.

 

Articolul 347. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează, pentru fiecare obiect al impunerii, de către organele vamale şi se achită la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.

(2) În cazul autovehiculului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, se achită doar taxa pentru tranzitarea ţării, nu şi pentru intrare.

(3) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data trecerii frontierei de stat. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

(4) Persoanele juridice subiecţi ai impunerii, precum şi posesorii de autovehicule de pasageri care efectuează rute internaţionale regulate pot achita taxa în prealabil, prin virament. La punctul de trecere a frontierei de stat, ei vor prezenta originalul documentului de plată ce confirmă achitarea taxei şi vor lăsa copia acestuia.

Alineatul (5) este exclus prin Legea nr. 108-XVIII din 17.12.2009.

 

Articolul 348. Înlesniri

(1) Prevederile prezentului capitol nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.

(2) Acordarea scutirilor în conformitate cu prezentul articol este condiţionată de acordarea unor drepturi reciproce de către statele respective.

(3) În cazul în care în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere sînt percepute taxe rutiere contrar prevederilor acordurilor încheiate, pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele înmatriculate în statele respective se percep taxe conform normelor general stabilite.

(4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va informa trimestrial Serviciul vamal despre statele în care se percep taxe rutiere contrar acordurilor încheiate.

 

Capitolul 31
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR REPUBLICII MOLDOVA DE CĂ
TRE AUTOVEHICULELE NEÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, CLASIFICATE LA POZIŢIA TARIFARĂ 8703, ŞI DE CĂTRE REMORCILE ATAŞATE LA ACESTEA, CLASIFICATE LA POZIŢIA TARIFARĂ 8716 (VINIETA)

 

Articolul 3481. Subiecţii impunerii

(1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosinţă, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi asupra remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu sînt subiecţi ai impunerii:

a) persoanele fizice şi persoanele juridice care îşi plasează autovehiculele în regim vamal de import;

b) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora.

 

Articolul 3482. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii sînt autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 3483. Cotele impunerii

(1) Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 21 la prezentul titlu, fiind exprimate în euro.

(2) În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organul de poliţie întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării taxei în cauză sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a taxei şi transmite o copie a acestuia autorităţii abilitate a administraţiei publice centrale.

Alineatul (3) este abrogat prin Legea nr. 288 din 15.12.2017.

 

Articolul 3484. Modul de calcul şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pentru perioada specificată la art. 3485.

(2) Subiecţii impunerii achită vinieta:

Litera a) este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

b) la punctele autorizate desemnate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii.

Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

Alineatul (3) este abrogat prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

(4) La achitarea vinietei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării şi lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate din domeniul transporturilor.

(5) Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Articolul 3485. Perioada şi termenele de valabilitate

(1) Subiecţii impunerii pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile şi 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni, precum şi pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.

(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:

a) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;

b) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile;

c) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;

d) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;

e) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile.

(3) Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 0:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

(4) Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

(5) În cazul autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova care nu au depăşit termenul legal de aflare pe teritoriul Republicii Moldova, se admite ca perioada de valabilitate a confirmărilor care atestă achitarea vinietei, prevăzută la alin. (2) lit. a)–d), să depăşească cumulativ 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni.

(6) În cazul schimbării deţinătorului autovehiculului sau al cedării dreptului de folosinţă asupra acestuia vinieta îşi menţine valabilitatea.

 

Capitolul 4
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂ
TRE AUTOVEHICULE A CĂROR MASĂ TOTALĂ, SARCINĂ MASICĂ PE AXĂ SAU ALE CĂROR DIMENSIUNI DEPĂŞESC LIMITELE ADMISE

 

Articolul 349. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi) şi persoanele juridice (rezidente şi nerezidente) posesoare de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise.

 

Articolul 350. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.

 

Articolul 351. Cotele impunerii

(1) Taxa pentru autovehiculele înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise se achită conform cotelor stabilite în anexa nr. 3 la prezentul titlu.

Alineatul (2) este abrogat prin Legea nr. 48 din 26.03.2011.

(3) În cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile depăşesc limitele admise, taxa se constituie din suma taxelor calculate pentru fiecare indice în parte.

(4) Cotele stabilite ale taxei se dublează pentru autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise dacă aceste autovehicule circulă fără autorizaţie specială sau dacă masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile lor nu coincid cu cele indicate în autorizaţie.

 

Articolul 352. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

(1) Taxa pentru autovehiculele înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la prezentul titlu.

(2) Modul de calculare a masei totale, a sarcinii masice pe axă şi a dimensiunilor se stabileşte de Guvern.

(3) Subiecţii impunerii achită taxa, în mărime deplină, pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise.

(4) În cazul în care, la ieşirea din ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, organele vamale calculează taxa conform art. 351 alin. (4) din prezentul cod şi nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.

(5) În cazul în care, pe teritoriul ţării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, colaboratorul poliţiei de patrulare şi/sau al organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului rutier abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie şi calculează taxa conform art. 351 alin. (4) din prezentul cod, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

(6) În cazul în care situaţia specificată la alin. (5) din prezentul articol se referă la un autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite, cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării, organului vamal de la punctul de trecere a frontierei de stat, conform itinerarului stabilit pentru autovehiculul respectiv.

(7) În cazul în care situaţia specificată la alin. (5) din prezentul articol se referă la un autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite Serviciului Fiscal de Stat în termen de 5 zile calendaristice din data întocmirii procesului-verbal.

(8) Taxa se achită în lei moldoveneşti sau în valută străină, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data eliberării actelor ce permit circulaţia cu depăşirea limitelor admise. În cazul specificat la alin. (4) din prezentul articol, taxa se calculează pornind de la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data trecerii frontierei de stat. În cazul menţionat la alin. (5) din prezentul articol, taxa se calculează pornind de la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data întocmirii procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţia specială.

(9) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

(10) Organul specificat la alin. (1) lit. a) din prezentul articol prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

(11) Subiecţii impunerii rezidenţi ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise, darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

 

Capitolul 5
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DRUMULUI PUBLIC Ş
I/SAU A ZONELOR DE PROTECŢIE A ACESTUIA DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE Şl MONTAJ

 

Articolul 353. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru efectuarea, în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, a lucrărilor subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, a lucrărilor de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor, cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

 

Articolul 354. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt proiectele de lucrări de construcţie şi montaj, lucrările subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, lucrările de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor.

 

Articolul 355. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 5 la prezentul titlu.

 

Articolul 356. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei cu:

a) numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 5 la prezentul titlu;

b) fiecare metru pătrat de suprafaţă folosită, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 3 lit. a), pct. 5 şi pct. 6 din anexa nr. 5 la prezentul titlu;

c) fiecare metru liniar de suprafaţă folosită, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 3 lit. b) – d) şi pct. 4 din anexa nr. 5 la prezentul titlu.

(2) Taxa se achită prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică:

a) la data depunerii proiectelor şi, respectiv, la data invitării specialistului la obiect, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 5 la prezentul titlu;

b) nă la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor.

(3) Organul abilitat al administraţiei publice centrale eliberează actele necesare pentru efectuarea lucrărilor doar la prezentarea copiei documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.

(4) Sumele taxelor achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 5 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a actelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

(5) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei.

(6) Subiecţii impunerii prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor, darea de seamă privind achitarea taxei, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

 

Capitolul 6
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DRUMULUI PUBLIC Ş
I/SAU A ZONELOR DE PROTECŢIE A ACESTUIA DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU AMPLASAREA PUBLICITĂŢII EXTERIOARE

 

Articolul 357. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

 

Articolul 358. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt proiectele de amplasare în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de publicitate exterioară, obiectivele de publicitate exterioară amplasate în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: afişe, panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi pe acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice publicitare.

 

Articolul 359. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 6 la prezentul titlu.

 

Articolul 360. Perioada fiscală

Perioada fiscală este anul calendaristic.

 

Articolul 361. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

(1) Pentru obiectivele de publicitate exterioară amplasate în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin înmulţirea cotei taxei cu:

a) numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

b) fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 3 din anexa nr. 6 la prezentul titlu.

(2) La calcularea taxei se iau în calcul ambele suprafeţe publicitare ale obiectivului (recto şi verso).

(3) Sumele taxelor achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară.

(4) Taxa se achită pînă la efectuarea acţiunilor specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct. 3 din această anexă.

(5) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

(6) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind suma taxei calculate pentru anul curent, precum şi privind sumele taxei achitate în anul precedent la eliberarea autorizaţiei, se prezintă de către subiectul impunerii anual, pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).

Litera b) este exclusă prin Legea nr. 108-XVIII din 17.12.2009.

(7) Agenţii economici abilitaţi să exploateze sectoare ale drumurilor din afara perimetrului localităţilor în a căror zonă de protecţie sînt amplasate obiective de publicitate exterioară transmit, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente, Serviciului Fiscal de Stat o informaţie privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

Alineatul (8) este abrogat prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

(9) Dacă obiectivul de publicitate exterioară a fost amplasat sau a fost retras pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează din ziua în care a fost obţinută autorizaţia sau, respectiv, pînă în ziua în care obiectivul a fost retras în modul stabilit de organul abilitat al administraţiei publice centrale.

 

Capitolul 7
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DRUMULUI PUBLIC Ş
I/SAU A ZONELOR DE PROTECŢIE A ACESTUIA DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU AMPLASAREA OBIECTIVELOR DE PRESTARE A SERVICIILOR RUTIERE

 

Articolul 362. Subiecţii impunerii

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

 

Articolul 363. Obiectul impunerii

Obiect al impunerii sînt proiectele de amplasare în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, puncte de vulcanizare, tarabe, unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei.

 

Articolul 364. Cotele impunerii

Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. 6 la prezentul titlu.

 

Articolul 365. Perioada fiscală

Perioada fiscală este anul calendaristic.

 

Articolul 366. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

(1) Pentru obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin:

a) înmulţirea cotei taxei cu numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

b) înmulţirea cotei taxei cu numărul:

– contoarelor de evidenţă a combustibilului livrat, în cazul obiectului impunerii specificat la pct. 4 lit. a) din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

– posturilor de prestare a serviciilor, în cazul obiectului impunerii specificat la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

– punctelor de vulcanizare, în cazul obiectului impunerii specificat la pct. 4 lit. c) din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

c) înmulţirea cotei taxei cu numărul de obiective amplasate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct. 4 lit. d) şi e) din anexa nr. 6 la prezentul titlu;

d) înmulţirea cotei taxei cu fiecare metru pătrat de suprafaţă a terenului proprietate publică a statului din zona drumului folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 4 din anexa nr. 6 la prezentul titlu.

(2) Taxa se achită pînă la efectuarea acţiunilor specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct. 4 din această anexă.

(3) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

(4) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind suma taxei calculate pentru anul curent, precum şi privind sumele taxei achitate în anul precedent la eliberarea autorizaţiei, se prezintă de către subiectul impunerii anual, pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).

(5) Agenţii economici abilitaţi să exploateze sectoarele de drum în a căror zonă de protecţie sînt amplasate obiective de prestare a serviciilor rutiere transmit, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente, Serviciului Fiscal de Stat o informaţie privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

(6) În cazul în care terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere (inclusiv căile de acces, parcările şi spaţiile verzi) este situat parţial în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor, taxa pentru teren se calculează doar pentru suprafaţa de teren proprietate publică a statului, delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie, teren folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului.

(7) Dacă obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a fost amplasat sau a fost lichidat pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează, în modul stabilit, din ziua în care a fost obţinută autorizaţia pentru amplasare sau, respectiv, pînă în ziua în care obiectivul a fost lichidat. Se consideră că obiectivul a fost lichidat din data retragerii autorizaţiei de către organul abilitat al administraţiei publice centrale.

(8) Taxele achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct. 1 şi pct. 2 din anexa nr. 6 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului.

(9) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, o informaţie cu privire la subiecţii impunerii cărora le-au fost retrase autorizaţiile, indicînd şi data retragerii autorizaţiilor.

(10) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care şi-au retras obiectivele, indicînd şi data la care obiectivele au fost retrase în modul stabilit de acesta.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                   Dumitru MOŢPAN

Nr. 1163-XIII. Chişinău, 24 aprilie 1997.

 

 

Anexa nr. 1

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

 

Nr
crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

1

Motocicletă cu capacitatea cilindrică a motorului:

 

 

 

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

unitate

300

 

b) de peste 500 cm3

unitate

600

2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

 

 

 

a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv

cm3

0,60

 

b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv

cm3

0,90

 

c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv

cm3

1,2

 

d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv

cm3

1,5

 

e) de peste 5001 cm3

cm3

1,8

3

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare

tonă

270

4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 

 

 

a) de pînă la 20 t inclusiv

tonă

225

 

b) de peste 20 t

unitate

4 500

5

Autoremorchere, tractoare

unitate

2 250

6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:

 

 

 

a) de pînă la 1,6 t inclusiv

unitate

1 200

 

b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv

unitate

2 250

 

c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv

unitate

3 000

 

d) de peste 10,0 t

unitate

4 500

7

Autobuze cu capacitatea*:

 

 

 

a) de pînă la 11 locuri

unitate

2 925

 

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

unitate

3 600

 

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

unitate

4 275

 

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

unitate

4 725

 

e) de peste 40 locuri

unitate

5 400

_____________________

*Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

 

Anexa nr. 2

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

 

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Taxa, euro

pentru intrarea în ţară pentru tranzitarea ţării

1

Microbuze şi autobuze cu capacitatea*:

 

 

 

a) de 9 locuri

6

10

 

b) de la 10 la 16 locuri inclusiv

8

14

 

c) de la 17 la 24 locuri inclusiv

10

16

 

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

12

18

 

e) de peste 40 locuri

16

20

2

Remorci la microbuze

10

12

3

Remorci la autobuze

12

15

4

Camioane cu sau fără remorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), cu masă totală:

 

 

 

a) de pînă la 3,6 t inclusiv

10

12

 

b) de la 3,6 la 10 t inclusiv

12

15

 

c) de la 10 la 40 t inclusiv

15

20

 

* Pentru microbuze şi autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

 

Anexa nr. 21

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)

 

 

 

 

 

Obiectul impunerii

Perioada, zile

Taxa, euro

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716

7

4

15

8

30

16

90

45

180

85

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

peste 180 în decursul a 12 luni consecutive

180 se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de

180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile

 

Anexa nr. 3

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Nr.
crt.

Obiectul impunerii

Taxa, lei

1

Eliberarea avizului preliminar şi a autorizaţiei speciale la cerere

43,2

2

Depăşirea sarcinii masice pe axă admise:

 

 

a) pînă la 2 t inclusiv

5,5 pentru fiecare tonă
depăş
ire × km

 

b) peste 2 t

11 pentru fiecare tonă
depăş
ire × km

3

Depăşirea masei totale admise a autovehiculelor cu încărcătură (fără depăşirea sarcinii masice pe axă)

16 pentru fiecare tonă
depăş
ire × km

4

Depăşirea dimensiunilor admise, cu respectarea condiţiilor pentru sarcina masică:

 

 

a) lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori lungimea pînă la 100 cm

21,5 pentru fiecare kilometru

 

b) lăţimea sau înălţimea cu 50–100 cm ori lungimea cu 100 – 200 cm

43 pentru fiecare kilometru

 

c) lăţimea sau înălţimea cu 101–150 cm ori lungimea cu 201–350 cm

65 pentru fiecare kilometru

 

d) lăţimea sau înălţimea cu 151 – 200 cm ori lungimea cu 351 – 600 cm

86,5 pentru fiecare kilometru

 

e) lăţimea sau înălţimea cu 201–250 cm ori lungimea cu 601 – 900 cm

108 pentru fiecare kilometru

 

f) lăţimea sau înălţimea cu 251–300 cm ori lungimea cu 901 – 1200 cm

129,5 pentru fiecare kilometru

 

g) lăţimea sau înălţimea cu peste 301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm

162,0 pentru fiecare kilometru

5

Recîntărirea autovehiculului sau măsurarea repetată a dimensiunilor după transpunerea încărcăturii

108 pentru o operaţiune

 

Anexa nr. 4 este abrogată prin Legea nr. 48 din 26.03.2011.

 

Anexa nr. 5

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

 

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

1

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor

 

 

 

de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

1 proiect

90

2

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect

108

3

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

 

 

 

a) prin metodă deschisă (de tranşee) peste drum

1 m2

126

 

b) prin metodă închisă (perforare, străpungere) pe sub drum

1 m

36

 

c) de-a lungul drumurilor

1 m

18

 

d) sub trotuare

1 m

27

4

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

 

 

 

a) pe piloni de-a lungul drumurilor

1 m

18

 

b) de-a lungul podurilor

1 m

72

 

c) suspendate deasupra drumurilor

1 m

54

5

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri,

 

 

 

parcărilor şi benzilor suplimentare

1 m2

9

6

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări

 

 

 

(cu excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere)

1 m2

54

7

Efectuarea de lucrări fără autorizaţia organelor de administrare rutieră

 

 

 

(fără a se lua în considerare plata pentru eliberarea autorizaţiei)

1 obiectiv

1 800

 

Anexa nr. 6

Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

Nr
crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

1

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de

1 proiect

90

 

proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

 

 

2

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect

108

3

Obiective de publicitate exterioară amplasate în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor

1 m2 de suprafaţă publicitară

500

4

Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor:

 

 

 

a) staţii de alimentare cu combustibil

1 contor de evidenţă a combustibilului livrat

900

 

 

1 m2 suprafaţă teren*

16

 

b) staţii de deservire tehnică

1 post de prestare a serviciilor**

900

 

 

1 m2 suprafaţă teren*

16

 

c) puncte de vulcanizare

1 punct

360

 

 

1 m2 suprafaţă teren*

16

 

d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publi

nă la 100 m2

1 800

 

, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a

1 m2 suprafaţă teren*

16

 

mesei

100 m2 şi mai mult

3 600

 

 

1 m2 suprafaţă teren*

16

 

e) tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor

1 tarabă (punct)

180

 

 

1 m2 suprafaţă teren*

16

_______________________________________

* Pentru obiectivele prevăzute la pct. 4, suprafaţa terenului supusă taxării va fi suprafaţa terenului proprietate publică a statului din zona drumului (delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie), teren folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului cu toate construcţiile auxiliare, inclusiv pentru realizarea căilor de acces la drumuri, parcărilor şi pentru amenajarea spaţiilor verzi.

**Numărul de posturi se determină pornind de la numărul de autovehicule care pot fi deservite.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.