Сегодня: Четверг 21 октября 2021 | EUR: 20.1857 | USD: 17.3514
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2018
Главная » Архив журнала » № 1, 2018 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Titlul X. ALTE REGIMURI FISCALE

Capitolul 1
REGIMUL FISCAL AL REZIDENŢ
ILOR PARCURILOR PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

Articolul 367. Noţiuni

În sensul prezentului capitol, se definesc următoarele noţiuni:

1) Impozit unic sumă datorată lunar la buget de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei conform art. 15 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

2) Regim standard de impozitare – sistemul general de impozitare, prevăzut de prezentul cod, de alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta, ce urmează a fi aplicat în modul general stabilit.

3) Regim special de impozitare – sistemul de impozitare prevăzut de prezentul capitol, precum şi de legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

 

Articolul 368. Subiecţii impunerii

(1) Subiecţi ai impunerii cu impozitul unic sînt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

(2) Pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfăşoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi suma totală a venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, venituri înregistrate în evidenţa contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activităţii în parcul pentru tehnologia informaţiei.

(3) Nu se consideră încălcare a prevederilor alin. (2) neîndeplinirea indicatorului ce ţine de activitatea principală pe parcursul a cel mult oricăror 2 luni calendaristice ale anului calendaristic în curs, cu condiţia asigurării indicatorului de 70% calculat total pentru anul respectiv, inclusiv perioada fiscală tranzitorie.

 

Articolul 369. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vînzări înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(2) Suma minimă a impozitului unic se calculează în funcţie de numărul de angajaţi care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puţin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei şi de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.

(3) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) va micşora mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vînzările aferente au fost reflectate în anii precedenţi.

 

Articolul 370. Cota impozitului

(1) Cota impozitului unic constituie 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin decît suma minimă stabilită la alin. (2).

(2) Suma minimă a impozitului unic se va determina lunar pentru fiecare angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

 

Articolul 371. Perioada fiscală

(1) Perioadă fiscală pentru impozitul unic se consideră luna calendaristică.

(2) Impozitul unic se determină lunar, reieşind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidenţa contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic.

 

Articolul 372. Componenţa impozitului unic

(1) În componenţa impozitului unic sînt incluse următoarele impozite, taxe şi contribuţii:

a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;

b) impozitul pe venit din salariu;

c) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori;

d) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori;

e) taxele locale;

f) impozitul pe bunurile imobiliare;

g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

(2) În componenţa impozitului unic nu se includ următoarele impozite, taxe şi contribuţii:

a) impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice, altele decît plăţile salariale;

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accizele;

d) taxele rutiere, cu excepţia taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;

e) alte impozite, taxe şi plăţi obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic în conformitate cu alin. (1).

 

Articolul 373. Calculul, raportarea şi achitarea impozitului unic

(1) Calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul şi modul de completare a acestei dări de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

(2) Impozitul unic se achită integral la bugetul de stat de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop, şi ulterior se repartizează în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei care dispun de subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) calculează şi achită impozitul unic integral la bugetul de stat conform adresei sediului central (adresei juridice).

(3) Restituirea sumei plătite în plus a impozitului unic se efectuează, în modul şi în termenele stabilite la art. 176, de către administratorii de venituri de la conturile la care a fost repartizat.

(4) Darea de seamă se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, conform art. 187 alin. (21).

 

Articolul 374. Prezentarea altor informaţii aferente impozitului unic

(1) În afară de darea de seamă menţionată la art. 373, rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei vor prezenta următoarele informaţii aferente impozitului unic:

a) nota informativă privind plăţile salariale efectuate de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor. Nota în cauză se prezintă Serviciului Fiscal de Stat anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăţi în folosul angajaţilor, şi are scop informativ;

b) informaţia cu privire la plăţile salariale efectuate de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor, inclusiv date cu privire la numărul de luni pe parcursul cărora veniturile salariale achitate au fost impozitate prin aplicarea impozitului unic. Informaţia în cauză se prezintă de către rezidenţii parcurilor, anual, fiecărui angajat căruia i-au fost achitate plăţi salariale impozitate prin aplicarea impozitului unic, pînă la 1 martie a anului următor celui în care au fost efectuate asemenea plăţi;

c) darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Formularul notei de informare, cel al informaţiei cu privire la plăţile salariale şi cel al dării de seamă, menţionate în prezentul alineat, precum şi modul de completare a acestora se aprobă de către Ministerul Finanţelor.

(2) rile de seamă, declaraţiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuţiilor, altor plăţi obligatorii la buget care nu intră în componenţa impozitului unic în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) se prezintă autorităţilor corespunzătoare în modul general stabilit.

 

Articolul 375. Tranziţia de la regimul standard de impozitare la cel special de impozitare

(1) Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începînd cu luna următoare lunii în care a fost obţinut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei sau, respectiv, a fost retras acest titlu.

(2) În cazul în care plăţile salariale datorate angajaţilor sînt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor plăţi se vor determina şi se vor achita la data achitării acestor plăţi salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.

 

Articolul 376. Norme speciale privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător

(1) Pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu au obligaţia de a ţine evidenţa şi de a calcula amortizarea mijloacelor fixe în scop fiscal conform modului prevăzut în titlul II. Evidenţa mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite.

(2) Veniturile realizate de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, altele decît cele obţinute din vînzări, se consideră ca fiind impozitate prin aplicarea impozitului unic şi nu se impozitează separat conform regimului standard de impozitare.

(3) Odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, pierderile suportate de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei pe perioada aplicării regimului special nu pot fi luate în considerare la determinarea mărimii pierderilor pasibile reportării în conformitate cu prevederile art. 32.

(4) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei cu statut de persoană fizică (întreprinzătorii individuali) nu vor include în declaraţia anuală a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obţinut din activitatea desfăşurată în parc.

(5) La achitarea prealabilă a dividendelor, rezidenţii parcurilor care aplică regimul special de impozitare nu vor avea obligaţia de achitare a impozitului pe venit în conformitate cu prevederile art. 80.

 

Articolul 377. Norme speciale privind impozitul pe venit din salariu

(1) Plăţile salariale obţinute de angajaţii rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei sînt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării şi achitării adiţionale a impozitului pe venit.

(2) Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36, scutiri şi alte deduceri referitoare la plăţile salariale achitate de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ).

(3) Pentru perioada aplicării impozitului unic, rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu au obligaţia de a completa fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de rezident în folosul angajaţilor săi.

 

Articolul 378. Consecinţele nerespectării regimului special de impozitare

(1) În cazul în care organul abilitat cu atribuţii de administrare a impozitului unic constată că rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei a încălcat condiţiile regimului special de impozitare necesare pentru aplicarea impozitului unic, obligaţiile fiscale ale rezidentului, precum şi obligaţiile acestuia privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor fi recalculate în modul general stabilit începînd cu luna în care a fost comisă încălcarea.

(2) Plăţile ce rezultă din recalcularea, conform alin. (1), a impozitelor, contribuţiilor şi altor plăţi se achită din contul surselor rezidentului parcului pentru tehnologia informaţiei, fără a fi recalculate obligaţiile angajaţilor acestuia.

(3) Pentru încălcarea condiţiilor regimului special de impozitare necesare pentru aplicarea impozitului unic, rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei poartă răspundere conform titlului V. Prevederile art. 228 nu se aplică în acest caz.

(4) Pentru încălcarea termenului de achitare a impozitului unic de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, faţă de aceştia se aplică (se calculează) majorarea de întîrziere în mărimea stabilită în legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat. Majorarea de întîrziere se achită la acelaşi cont trezorerial de încasări ca şi impozitul unic, cu repartizarea proporţională a acesteia pe diferite componente ale bugetului public naţional.

(5) Amenzile aplicate şi calculate nu sînt parte componentă a impozitului unic şi se achită, în modul general stabilit, la contul trezorerial de încasări, altele decît impozitul unic, conform clasificaţiei economice separate.

 

Articolul 379. Organul abilitat cu atribuţii de administrare a impozitului unic

(1) Administrarea impozitului unic se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat. În acest scop, administraţia parcului pentru tehnologia informaţiei este obligată să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind agenţii economici înregistraţi în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei în modul stabilit de acesta.

(2) Serviciul Fiscal de Stat furnizează Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurare în Medicină informaţii în modul şi în forma stabilite de comun acord.

 

Nota redacţiei. Codul fiscal a fost republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială. Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile n r. 37-XVI din 23.02.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 161; nr. 51-XVI din 02.03.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 39–42, art. 173; nr. 82-XVI din 29.03.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 60–63, art. 279; nr. 111-XVI din 27.04.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64–66, art. 300; nr. 130-XVI din 07.06.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94–97, art. 418; nr. 144-XVI din 22.06.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94–97, art. 424; nr. 171-XVI din 19.07.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 510; nr. 177-XVI din 20.07.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, n r. 117–126, art. 534; n r. 231-XVI din 02.11.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180–183, art. 693; nr. 245-XVI din 16.11.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 721; nr. 299-XVI din 12.12.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 5–7, art. 27; nr. 251-XVI din 22.11.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 25–27, art. 69; nr. 280-XVI din 14.12.07 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 349; nr. 108-XVI din 16.05.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101, art. 368; nr. 102-XVI din 16.05.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 102, art. 380; nr. 113-XVI din 22.05.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 395; nr. 139-XVI din 20.06.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 125–126, art. 491; nr. 144-XVI din 27.06.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127–130, art. 498; nr. 145-XVI din 27.06.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127–130, art. 500; nr. 172-XVI din 10.07.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 273-XVI din 18.12.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, n r. 1–2, art. 6; nr. 296-XVI din 25.12.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1–2, art. 8; n r. 303-XVI din 25.12.08 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1–2, art. 10; nr. 108-XVIII din 17.12.09 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609; nr. 125-XVIII din 23.12.09 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 613; nr. 130-XVIII din 23.12.09 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, n r. 197–200, art. 666; nr. 109 din 04.06.10 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131–134, art. 443; n r. 141 din 02.07.10 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131–134, art. 455; nr. 193 din 15.07.10 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 135–137, art. 484; nr. 194 din 15.07.10 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 141–144, art. 509; nr. 206 din 16.07.10 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 141–144, art. 517; nr. 233 din 24.09.10 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 685; n r. 234 din 24.09.10 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 687; nr. 48 din 26.03.11 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 53, art. 113; nr. 162 din 22.07.11 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, n r. 170–175, art. 498; nr. 267 din 23.12.11 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, n r. 13–14, art. 32; nr. 37 din 07.03.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 60–62, art. 195; nr. 62 din 30.03.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 64, art. 215; nr. 63 din 30.03.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 64, art. 217; nr. 54 din 22.03.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 233; nr. 33 din 06.03.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 99–102, art. 330; nr. 120 din 25.05.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 353; nr. 111 din 17.05.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 130, art. 426; nr. 164 din 11.07.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 638; nr. 178 din 11.07.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 644; nr. 221 din 19.10.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 228, art. 732; nr. 222 din 19.10.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 234–236, art. 750; nr. 235 din 26.10.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 248–251, art. 812; nr. 281 din 07.12.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 270–272a, art. 869; nr. 262 din 16.11.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6–9, art. 30; nr. 324 din 27.12.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6–9, art. 34; nr. 307 din 26.12.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 26, art. 95; nr. 73 din 11.04.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 91, art. 292; nr. 118 din 23.05.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 421; nr. 172 din 12.07.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173–176, art. 584; nr. 166 din 11.10.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 243–247, art. 687; nr. 267 din 01.11.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 262–267, art. 748; nr. 324 din 23.12.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 320–321, art. 871; nr. 47 din 27.03.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 99–102, art. 251; nr. 64 din 11.04.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 286; nr. 102 din 12.06.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 167–168, art. 371; nr. 90 din 29.05.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 169–173, art. 379; nr. 110 din 19.06.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178–184, art. 419; nr. 158 din 18.07.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238–246, art. 547; nr. 50 din 03.04.15 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 84, art. 120; nr. 71 din 12.04.15 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art. 170; nr. 108 din 28.05.15 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 139–143, art. 265; nr. 109 din 28.05.15 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 144–149, art. 284; nr. 241 din 29.12.15 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 20–24, art. 46; nr. 138 din 17.06.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184–192, art. 401; nr. 177 din 21.07.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 256–264, art. 561; nr. 181 din 22.07.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 577; nr. 201 din 28.07.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293–305, art. 630; nr. 160 din 07.07.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 647; nr. 230 din 23.09.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369–378, art. 755; nr. 280 din 16.12.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 945; nr. 281 din 16.12.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 947; nr. 80 din 05.05.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 162–170, art. 284; nr. 81 din 05.05.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 171–180, art. 299; nr. 104 din 09.06.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229–243, art. 370; nr. 123 din 07.07.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 410; nr. 145 din 14.07.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 277–288, art. 473; nr. 146 din 14.07.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 277–288, art. 475; nr. 178 din 21.07.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301–315, art. 537; nr. 185 din 21.09.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371–382, art. 632; nr. 225 din 15.12.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 790; nr. 288 din 15.12.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 808; nr. 295 din 21.12.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 7–17, art. 58.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.