Сегодня: Четверг 18 августа 2022 | EUR: 19.5602 | USD: 19.2238
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2018
Главная » Архив журнала » № 1, 2018 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

Parlamentul, prin prezenta lege organică, adoptă titlul IV din Codul fiscal.

 

Articolul 1. Intrarea în vigoare

Titlul IV din Codul fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2001.

 

Articolul 2. Abrogarea

La data intrării în vigoare a titlului IV din Codul fiscal se abrogă Legea nr. 347-XIII din 27 decembrie 1994 cu privire la accize.

 

Articolul 3. Modificarea actelor normative

Guvernul, în termen de 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul IV din Codul fiscal;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul IV din Codul fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului IV din Codul fiscal.

 

Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi pînă la intrarea în vigoare a titlului IV din Codul fiscal, sînt obligate să obţină certificatul de acciz de la Serviciul Fiscal de Stat.

(2) rfurile supuse accizelor prelucrate sau fabricate în Republica Moldova şi comercializate pînă la 1 ianuarie 2001, precum şi mărfurile supuse accizelor importate în Republica Moldova şi exportate din Republica Moldova pînă la această dată, se supun accizelor în conformitate cu actele normative în vigoare pînă la punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Accizele achitate pînă la data de 1 ianuarie 2001 la mărfurile utilizate pentru fabricarea altor mărfuri supuse accizelor urmează a fi trecute în contul accizelor achitate la expedierea (transportarea) ulterioară, în modul prevăzut de titlul IV din Codul fiscal. Accizele achitate pînă la 1 ianuarie 2001 la mărfurile exportate după această dată urmează a fi restituite, în cazul confirmării documentare a exportului lor, în conformitate cu procedura prevăzută la titlul IV din Codul fiscal.

(3) Persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor sînt obligate să inventarieze stocurile de mărfuri (valori) la situaţia existentă la 31 decembrie 2000 şi să prezinte, pînă la 10 ianuarie 2001, Serviciului Fiscal de Stat documentele de inventariere întocmite conform legislaţiei în vigoare.

Alineatele (4) şi (41) sînt abrogate prin Legea nr. 288 din 15.12.2017.

(42) Comercializarea băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţurile minime de comercializare a acestora, stabilite în Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, se sancţionează cu amendă în mărime de 10 000 de lei pentru fiecare caz.

Alineatul (43) este abrogat prin Legea nr. 288 din 15.12.2017.

(5) rfurile supuse accizelor expediate (transportate) şi livrate de către persoanele juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sînt supuse accizelor conform cotelor stabilite în anexele nr. 1 şi 2 la titlul IV al Codului fiscal. Accizele se achită pînă sau la trecerea posturilor vamale interne. Trecerea în cont a accizelor se efectuează conform art. 125 alin. (1) din Codul fiscal. Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern.

(6) Subiecţii impunerii care, la fabricarea în antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri proprii supuse accizelor pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, la expedierea din antrepozitul fiscal a mărfurilor nesupuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, calculează şi achită accizele pentru mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora. Prevederea în cauză nu se aplică pentru distilatele obţinute pe bază de vin menţionate la alin. (61) al prezentului articol. La expedierea la export a mărfurilor nesupuse accizelor, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.

(61) nt scutite de accize distilatele obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.

(62) Utilizatorii care achiziţionează sau produc distilatele menţionate la alin. (61), utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, urmează să obţină autorizaţia de utilizator final, eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

(63) Deţinătorii de autorizaţie de utilizator final au obligaţia de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/ primite.

(64) Expedierea (transportarea) distilatelor menţi onate la alin. (61) de la expeditor pînă la utilizatorul final este însoţită în mod obligatoriu de factura de însoţire, aprobată de Guvern, cu contrasemnarea acesteia de către Serviciul Fiscal de Stat, la expedierea şi la sosirea distilatului obţinut pe bază de vin la utilizatorul final.

(65) În cazul utilizării distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) în alte scopuri decît cele prevăzute la alin. (61), al neprezentării declaraţiei privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite sau al prezentării unor date incomplete şi/sau inexacte, precum şi neprezentării expeditorului, în termen de 24 de zile lucrătoare de la expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin, a copiei facturii de însoţire certificate atrag după sine obligaţia utilizatorului distilatelor obţinute pe bază de vin de a achita la buget accizele pentru cantităţile achiziţionate/ primite de distilate obţinute pe bază de vin, aflate în stoc la momentul depistării încălcărilor menţionate, cu anularea autorizaţiei de utilizator final.

(66) Agenţii economici care, la producerea mărfurilor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri supuse accizelor rezultate din producţia proprie, pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, precum şi distilate obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite conform alin. (61) al prezentului articol, la expedierea pe teritoriul republicii a mărfurilor rezultate din producţie calculează şi achită accizele pentru materia primă utilizată. La expedierea la export a mărfurilor, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.

(7) Prin derogare de la art. 123 alin. (6) din titlul IV al Codului fiscal, ţigările cu filtru şi fără filtru importate se supun marcării obligatorii cu timbre de acciz începînd cu 1 aprilie 2001. Stocurile de ţigări cu filtru importate şi înregistrate conform inventarierii la situaţia din 1 aprilie 2001 se declară Serviciului Fiscal de Stat şi pot fi comercializate pînă la 1 iulie 2001 angro şi cu amănuntul fără aplicarea timbrelor de acciz.

(71) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru, declarat de producător sau de importator, se imprimă pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru sau fără filtru), cu excepţia ţigaretelor cu filtru şi fără filtru din import introduse pe teritoriul vamal sub destinaţie vamală magazin duty-free, concomitent cu data fabricării. Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru o unitate de ambalaj (un pachet de ţigarete cu filtru sau fără filtru) se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi include cifra preţului şi denumirea prescurtată a unităţii de plată a Republicii Moldova.

Data fabricării se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi constă din 6 cifre, dintre care primele două indică ziua, următoarele două – luna, iar ultimele două – anul fabricării.

Începînd cu 1 ianuarie 2009, nu se admite importul, producerea, precum şi comercializarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru pe al căror ambalaj (pachet de ţigarete cu filtru sau fără filtru) nu este imprimat preţul maxim de vînzare cu amănuntul şi data fabricării. Excepţie fac stocurile de ţigarete cu filtru produse şi/sau importate pînă la 1 ianuarie 2009, a căror comercializare se permite pînă la 1 ianuarie 2010. Pentru fiecare marcă (denumire) de ţigarete cu filtru produse, achiziţionate de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importate, aflate în stoc la situaţia din 1 ianuarie 2009 şi/sau comandate spre livrare în baza contractelor, producătorii autohtoni, cumpărătorii care au achiziţionat ţigarete cu filtru de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar şi importatorii vor prezenta, pînă la 1 martie 2009, la Serviciul Fiscal de Stat o declaraţie separată privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi cantitatea aflată în stoc şi/sau comandată spre livrare în baza contractelor. Serviciul Fiscal de Stat va publica informaţia respectivă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(72) Mărfurile supuse accizelor care sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz şi care au fost marcate cu timbre de acciz de model vechi pot fi comercializate pînă la epuizarea stocului acestora.

(8) Se scuteşte de accize lotul de 72 de automobile de marca „Moskvici 2141” R5 „Iuri Dolgoruki”, importat de Întreprinderea de Instruire şi Producţie „Lumintehnica” – S.R.L. a Societăţii Orbilor din Moldova.

(81) Accizele nu se achită pentru mărfurile importate şi/sau procurate pe teritoriul ţării, destinate clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, şi anume:

a) aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului;

b) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică;

c) alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice;

d) aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas.

(9) Prevederile titlului IV al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

(10) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                               Dumitru DIACOV

Nr. 1054-XIV. Chişinău, 16 iunie 2000.

________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 1054-XIV din 16.06.2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială. Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 299-XVI din 21.12.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 5–7, art. 27; nr. 308-XVI din 25.12.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 900; nr. 108-XVIII din 17.12.09 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609; nr. 141 din 02.07.10 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131–134, art. 455; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32; nr. 178 din 11.07.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 644; nr. 213 din 12.07.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 159–160, art. 508; nr. 324 din 23.12.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 320–321, art. 871; nr. 64 din 11.04.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 110–114, art. 286; nr. 185 din 28.09.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 310–312, аrt. 622; nr. 138 din 17.06.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184–192, art. 401; nr. 281 din 16.12.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 947; nr. 288 din 15.12.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 808.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.