Сегодня: Четверг 18 августа 2022 | EUR: 19.5602 | USD: 19.2238
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2019
Главная » Архив журнала » № 5, 2019 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii mai

A fost implementat un nou FRS – avizul de însoţire a mărfii

Începând cu 1 mai 2019, se aplică formularul tipizat al unui nou document primar cu regim special – avizul de însoţire a mărfii (în continuare – AÎM)1. Conform pct. 2 din Dispoziţiile privind utilizarea acestuia, AÎM se întocmeşte în următoarele cazuri:

a) la însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate până la expirarea perioadei fiscale în care AÎM au fost întocmite;

b) la transportarea mărfurilor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate (la prelucrare şi de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale.

Agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor pentru documentarea transportării mărfurilor. Acordarea unui astfel de drept cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere pentru avize se va efectua în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către aceştia a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat ,,Comandă on-line a formularelor tipizate”.

Implementarea AÎM este însoţită de probleme privind necesitatea reflectării în contabilitate a mărfurilor primite în baza AÎM, posibilitatea aplicării acestora la mişcarea internă a valorilor materiale între subdiviziunile entităţii, la returnarea mărfurilor etc., care sunt examinate în prezentul număr al revistei2.

Aceste probleme denotă faptul că anularea în anul 2017 a FRS „Factura” nu a fost justificată pe deplin.

 

A fost aprobată procedura de comunicare a actelor emise de SFS

Conform Regulamentului aprobat3, actele SFS se expediază destinatarului prin poştă, după caz, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmânează de către SFS personal destinatarului sau altor persoane prevăzute de Regulament. În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmânării lor unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului.

Contribuabililor care au obligaţia prezentării dărilor de seamă fiscale electronice se remit actele, citaţiile şi răspunsurile la adresări prin intermediul cutiei poştale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS. Noua modalitate de informare va accelera interacţiunea SFS cu contribuabilii, dar aceştia din urmă vor trebui să-şi verifice mai frecvent poşta electronică.

 

Aspecte noi privind plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Începând cu 1 iulie 2019, plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pe seama mijloacelor BASS se va efectua de către CNAS4. Dat fiind acest fapt, MSMPS a elaborat proiectul5 modificărilor în Regulamentul respectiv6. Angajatorii vor plăti numai pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative, fiecărui angajat, pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. În acest caz, drept temei pentru stabilirea indemnizaţiei plătite din mijloacele angajatorului va servi certificatul medical în original sau copia acestuia, pe suport de hârtie. Mai detaliat aceste întrebări sunt examinate în prezentul număr al revistei7.1 Vezi p. 113.

 

2 Vezi p. 6 şi p. 44.

 

3 Vezi p. 117.

 

4 Legea nr. 311/2018 (MO nr. 1–5/04.01.2019).

 

6 Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin HG nr. 108/2005.

 

7 Vezi p. 63 şi p. 66. 

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.