Сегодня: Вторник 29 ноября 2022 | EUR: 20.2669 | USD: 19.3488
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 3, 2018
Главная » Архив журнала » № 3, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii martie
Павел ТОСТОГАН
Пульс марта
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ, Ольга ГОЛБАН
Вопросы, возникающие при составлении Отчета IPC18


Заполнение нового Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования (форма IPC18) вызвало множество вопросов, несмотря на то, что количество новшеств в нем относительно невелико. В данной статье авторами рассмотрены проблемные аспекты составления указанного отчета и представлены соответствующие рекомендации

Александр ЭЗБИЧАК
Представлять ли Декларацию CET 15 за 2017 год

Чем ближе конец апреля, тем больше волнует граждан  подача Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET 15) за прошедший 2017 год. В данной статье раскрыты категории физических лиц, которые обязаны представлять Декларацию, и особенности декларирования налоговых обязательств по подоходному налогу


Марчела ДИМА, Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА
Закупка вторсырья у физических лиц: учет и налогообложение

С покупкой различных отходов и остатков (бумаги, картона, полиэтилена и пр.) у физических лиц довольно часто сталкиваются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по переработке вторичного сырья. На практике при учете и налогообложении таких операций возникает множество вопросов, основные из которых рассмотрены в данной статье

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ IVAO
Елена ЯВОРСКАЯ
IVAO – непростая диалектика простого налога

В январе 2012 года раздел II НК был дополнен главой 71, регламентирующей применение нового вида подоходного налога, а именно IVAO. В указанную главу на протяжении последних пяти лет неоднократно вносились изменения: менялись критерии определения субъектов налогообложения, появлялись новые правила относительно права выбора режима IVAO и др. Данная статья предлагает анализ положений законодательных норм, регламентирующих налоговый режим IVAO с момента его внедрения и до настоящего времени

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind componenţa veniturilor din activitatea operaţională
Privind contabilizarea reducerii cu 50 % a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale
Лидия ФОАЛЯ, Александр НЕДЕРИЦА
О признании и учете доходов от продажи долгосрочных активов на предприятиях, применяющих налоговый режим IVAO
Игорь ЛАЗАРЬ
Плательщик IVAO пропустил срок регистрации в качестве плательщика НДС: с какой даты применяется общеустановленный налоговый режим
Petru GRICIUC, Roman VIERU
Privind determinarea bazei valorice a mijloacelor fixe în cazul trecerii de la regimul IVAO la regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind obligaţia de indicare în politica de contabilitate a regimului de impozitare ales
Privind regimul de impozitare aplicat de către companiile care prestează servicii de consultanţă fiscală
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена АВДЕЕВА
Покупки для освобожденных поставок: когда можно вычесть НДС

Статья 102 НК в действующей редакции дает налогоплательщикам повод задуматься о том, как вычитать в 2018 году НДС по покупкам, предназначенным для осуществления поставок с разными режимами налогообложения. Автор данной статьи излагает свою точку зрения относительно того, каким образом определяется сумма НДС к вычету при математическом округлении ежемесячного и окончательного условных коэффициентов в случае незначительных освобожденных поставках

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Dorel NOROC
Privind deducerea TVA în cazul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import
Privind înregistrarea instituţiei publice în calitate de plătitor de TVA
Privind deducerea plăţilor de stimulare acordate salariaţilor
Privind obligaţia de aplicare a taxei pentru poluarea mediului la introducerea/scoaterea mărfurilor în/din zona liberă
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind contabilizarea dispozitivelor speciale cu valoarea unitară nu mai mare de 6 000 lei
Privind contabilizarea OMVSD transmise în leasing operaţional
Privind contabilizarea diferenţelor din modificarea dobânzilor aferente împrumuturilor primite în perioadele precedente
Privind contabilizarea sumelor impozitelor diminuate eronat în anii precedenţi şi a sancţiunilor aplicate pentru încălcările fiscale
Privind contabilizarea TVA aferente construcţiei unui obiect imobil în cazul schimbării destinaţiei acestuia, care a fost dedusă anterior
Privind contabilizarea diferenţelor de curs valutar aferente fondului de autofinanţare în ONC
Игорь ЛАЗАРЬ
Налоговая накладная выписана позже даты поставки: когда вычесть НДС
Наниматель транспортных средств осуществляет международные перевозки: есть ли экспорт у наймодателя
С украденной корпоративной карты оплачен импорт услуг: нужно ли платить НДС
Налоговый период по подоходному налогу отличается от календарного года: за какой период рассчитывается прората
Можно ли вычесть всю сумму НДС в момент частичной оплаты приобретаемого заложенного имущества
Petru GRICIUC, Roman VIERU
Privind deducerea cheltuielilor de asigurare CASCO a camionului primit în locaţiune
Privind neeliberarea certificatului de rezidenţă în cazul lipsei tratatelor internaţionale pentru evitarea dublei impuneri
Privind declararea veniturilor obţinute peste hotare de către cetăţenii străini care desfăşoară activitate în Republica Moldova
Privind confirmarea documentară a achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind aplicarea sancţiunilor pentru efectuarea decontărilor prin intermediari
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind reţinerea şi declararea impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea producţiei agricole
Privind modul de transmitere a maşinii de casă şi control la reparaţie
Privind impozitarea câştigurilor de la campaniile promoţionale
Privind deducerea alocaţiilor financiare destinate activităţii sindicatelor
Privind sancţiunile pentru neachitarea impozitului pe venit aferent dividendelor repartizate în avans
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre înscrierea în conturile personale de asigurări sociale a informaţiei prezentate în Darea de seamă IPC 18

În urma recepţionării de către SFS a informaţiei din Darea de seamă IPC 18 pentru luna ianuarie 2018 şi preluării ulterioare a acesteia de către CNAS, au fost constatate cazuri în care angajatorii nu au respectat normele stabilite de declarare a venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. În prezentul articol sunt examinate erorile tipice comise de către angajatori la completarea Dării de seamă nominalizate

Клара СОРОЧАН
О декларировании застрахованного дохода застрахованных лиц, работающих на предприятиях – резидентах ИТ-парков

C начала этого года в государственной системе социального страхования была установлена новая категория плательщиков взносов: лица, работающие на предприятиях, присоединившихся к ИТ-паркам. В данной статья рассмотрен порядок их социального страхования и особенности декларирования застрахованного дохода данных лиц

Ольга ГРИНЕВИЧ
О неприменении финансовых санкций при представлении корректирующей Декларации BASS
О добровольном медицинском страховании лиц, находящихся за границей более 183 календарных дней в течение бюджетного года
Об условиях начисления пособия по временной нетрудоспособности при наличии страхового стажа менее трех лет
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Elena IAVORSCAIA
Ce se consideră locuinţă de bază a persoanei fizice?

Actualmente, pentru persoanele fizice Codul fiscal prevede anumite scutiri de la plata impozitului pe venit la vânzarea locuinţei de bază. Astfel, începând cu anul 2017, vânzarea locuinţei de bază nu se impozitează deloc (art. 20 lit. y3) din CF). În prezentul articol este explicat conţinutul noţiunii "locuinţă de bază" şi sunt examinate unele cazuri aferente aplicării acesteia în practica fiscală

Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Лицензия – источник прав и… неприятностей

В конце октября 2017 в законодательство, регулирующее лицензирование предпринимательской деятельности, были внесены существенные изменения. В результате, перечень лицензируемых видов деятельности существенно сокращен. Однако, многие предприятия по-прежнему сталкиваются с бюрократическими барьерами при получении и/или продлении лицензии. В данной статье рассмотрены случаи из судебной практики по делам, связанным с лицензированием предпринимательской деятельности

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Эдуард СЫРБУ
Формуляр № PV-1 и штраф за завышение суммы сбора за осуществление таможенных процедур
Оформление Сертификата происхождения Eur. 1 поставщиком из Евросоюза и освобождение от таможенной пошлины при импорте
Аннулированное освобождение от таможенной пошлины и заполнение рубрики преференциальных контингентов в Таможенной декларации
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea datoriilor curente

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sunt examinate formulele contabile aferente operaţiunilor cu datoriile curente (datoriile privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor, datoriile privind bunurile primite în gestiune economică,  alte datorii curente)

 

 

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету текущих обязательств

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки по операциям с текущими обязательствами (обязательствами по имущественному и личному страхованию, обязательствами по имуществу, полученному в хозяйственное ведение, прочими текущими обязательствами)

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
ОБНП глазами бухгалтера
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на апрель 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса