Сегодня: Понедельник 5 декабря 2022 | EUR: 20.6519 | USD: 19.5984
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 8, 2018
Главная » Архив журнала » № 8, 2018

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii august
Павел ТОСТОГАН
Пульс августа
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ольга ГОЛБАН
Что изменится в применении подоходного налога и взносов ОГСС с 1 октября 2018 года

Как известно, в целях реформирования системы налогообложения доходов физических лиц и повышения конкурентоспособности юридических лиц, начиная с 1 октября нынешнего года вносятся существенные изменения в Налоговый кодекс.

Автором данной статьи представлены разъяснения к изменениям, касающимся налогообложения дохода от профессиональной деятельности семейных врачей обладателей практики; единой ставки налога на доходы физических лиц и предоставляемых им освобождений; специальных правил определения подоходного налога в 2018 году; особенностей удержания подоходного налога из заработной платы; изменений в исчислении взносов ОГСС; определения налогооблагаемого дохода физических лиц – резидентов Республики Молдова, занимающихся предпринимательской деятельностью; налогооблагаемой суммы прироста капитала; изменений в удержании подоходного налога у источника выплаты; представления деклараций о подоходном налоге

Елена ЯВОРСКАЯ
Декларация по НДС – что есть и чего нет в порядке ее заполнения

Правила декларирования НДС в 2018 году менялись дважды. Форма Декларации по НДС не претерпела структурных изменений, лишь названия некоторых граф были приведены в соответствие с новой терминологией Налогового кодекса – вычет НДС, освобожденные поставки с правом вычета НДС (или без такого права). Правила же заполнения Декларации изменились существенно. Так, если на сегодняшний день ошибочное указание сумм в другой графе не наказывается при условии, что итоговое обязательство перед бюджетом определено правильно, то с 1 октября такое заполнение отчета будет считаться нарушением, за которое к должностному лицу может быть применен штраф.

Поскольку каждая графа Декларации по НДС в отдельности является центром накопления определенных данных по НДС, автором статьи рассмотрен и прокомментирован порядок заполнения граф Декларации, а также приложений к ней. Отдельное место в статье отведено представлению соответствующей Декларации неплательщиками НДС

 

Olga GOLBAN
Impozitarea veniturilor angajaţilor din domeniul transportului de călători în regim de taxi

În pachetului de legi care determină direcţiile prioritare ale noii reforme fiscale, un loc aparte le revine agenţilor economici care prestează servicii de transport auto de călători în regim de taxi şi angajaţilor acestora. Astfel, în urma modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 178/2018, începând cu 1 octombrie 2018 va fi implementat un regim special de impozitare a plăţilor salariale ale angajaţilor din domeniul respectiv. Principalele prevederi ale noului regim sunt dezvăluite în prezentul articol

 

Comentarii la noile regulamente privind impozitul pe venit

La 10.08.2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit. Prin aceasta (ea urmează a fi pusă în aplicare începând cu 10 septembrie 2018) au fost aprobate trei regulamente care vizează, respectiv, persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova şi nerezidenţii. Concomitent vor fi abrogate unele hotărâri ale Guvernului, care la moment reglementează diverse aspecte referitoare la impozitul pe venit.

Autorul prezentului articol analizează prevederile noilor regulamente în comparaţie cu cele ale actelor normative aplicate până la 10 septembrie 2018

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Costurile de constituire a unui punct nou de vânzare: aspecte contabile şi fiscale

În unele ramuri ale economiei, cum ar fi comerţul cu amănuntul, alimentaţia publică, serviciile de telefonie mobilă şi de curăţare chimică etc., desfăşurarea activităţii de întreprinzător impune crearea mai multor puncte de vânzare sau de deservire a clientelei.

În prezentul articol sunt examinate particularităţile contabilităţii costurilor de constituire a punctelor de vânzare sub formă de subdiviziuni (care nu dispun de patrimoniu autonom şi nu reprezintă persoane juridice separate). După părerea autorilor, principalul aspect contabil, în acest caz, îl constituie divizarea costurilor nominalizate în costuri care trebuie trecute la cheltuielile curente în perioada de suportare, costuri care pot fi trecute la cheltuielile anticipate, cu decontarea ulterioară la cheltuielile curente, şi costuri care urmează a fi capitalizate ca active imobilizate sau obiecte de mica valoare şi scurtă durată. Respectiv, în articol este dezvăluită contabilitatea costurilor de reparaţie şi dezvoltare a activelor primite în locaţiune pentru constituirea unui punct nou de vânzare, costurilor de dotare a unui punct nou de vânzare şi a costurilor de publicitate aferente constituirii unui punct nou de vânzare

 

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете и налогообложении субсидий

В процессе осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующие субъекты могут воспользоваться субсидиями. Как правило, субсидии предназначены для приобретения долгосрочных и оборотных активов, покрытия затрат/расходов или для уменьшения обязательств перед государством и/или другими кредиторами.

Общие правила учета и налогообложения субсидий установлены в НСБУ «Собственный капитал и обязательства» и в Налоговом кодексе. При этом, в зависимости от их назначения, следует разграничивать субсидии, относящиеся к активам, и субсидии, относящиеся к доходам.

В представленной статье наряду с общими требованиями в данной области, рассмотрен порядок учета и налогообложения каждой из вышеуказанных групп субсидий

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind lipsa obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul procurării unei remorci de la persoana fizică
Privind termenul de intrare în vigoare a actelor normative
Privind termenul de prezentare a dărilor de seamă fisc ale şi de stingere a obligaţiilor fiscale pentru luna august 2018
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Cele mai importante modificări referitoare la procedura de administrare fiscală

Prin Legea nr. 178/2018 în titlul V al Codului fiscal, dar şi în alte acte normative, au fost operate modificări ce ţin de procedura de administrare fiscală. Principalele dintre acestea sunt dezvăluite în prezentul articol şi se referă la: calificarea contribuţiilor de ASSO şi a primelor de AOAM ca obligaţie fiscală; modul şi procedura de expediere şi de înmânare a actelor SFS; noua procedură de comunicare a SFS cu anumite categorii de contribuabili; obligativitatea contribuabililor care au 5 şi mai mulţi angajaţi de a utiliza metode automatizate de raportare; termenele de repatriere a mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe; mărimea amenzilor prevăzute în Codul fiscal etc.

 

Александр ЭЗБИЧАК
Косвенные методы определения налогооблагаемых доходов и последствия их применения для граждан

По оценкам экспертов доля теневой экономики в Республике Молдова превышает 40%. Капиталы, с которых не уплачиваются налоги, лишают бюджет пополнения, а экономику развития. Чтобы вывести из тени и заставить легально работать полученные сомнительными способами капиталы, у нас проводились так называемые «налоговые амнистии».

Попытка легализовать скрываемые капиталы была предпринята в 2012 году. Так, раздел V Налогового кодекса был дополнен главой 111, регламентирующей косвенные методы оценки налогооблагаемого дохода физических лиц. До того к физическим лицам такие методы оценки дохода не применялись.

В данной статье применительно к косвенной оценке доходов раскрыты субъекты, источники информации и методы, порядок проведения предварительной налоговой проверки и налогового контроля, последствия результатов налогового контроля для граждан. Кроме того, даны ответы на некоторые возникающие у налогоплательщиков вопросы по поводу применения косвенных методов оценки их доходов

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Corectarea datelor declarate în forma DSA 18

Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acesteia au fost aprobate prin Ordinul MF nr. 152/2017.

Autorul prezentului articol reaminteşte cititorilor regulile de completare a perioadelor de muncă şi de incapacitate temporară de muncă (coloanele 5 şi 6) din Forma DSA 18. Totodată, aceştia sunt atenţionaţi asupra faptului că entităţile obligate să prezinte dările de seamă prin intermediul sistemelor electronice de raportare pot să acceseze Forma DSA 18 pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
Об условиях получения пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при смене места работы
О гарантиях лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет
О штрафах за занижение взносов ОГСС и ОМС
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Sportul şi fiscalitatea

Autorul prezentului articol consideră că entităţile din Republica Moldova investesc insuficient în sănătatea angajaţilor săi, inclusiv şi din cauza presiunii fiscale care rezultă nejustificat din astfel de investiţii. Altfel spus, nu atât lipsa mijloacelor financiare necesare, cât modul de abordare a acestui subiect de către organele abilitate cu funcţii de administrare fiscală face practic imposibilă alocarea unor mijloace în aceste activităţi pentru majoritatea angajaţilor, sau, cel mai des, conduce la selectarea unui grup restrâns de angajaţi pentru care se asigură frecventarea unor centre/cluburi sportive cu condiţia acoperirii de către angajator a tuturor costurilor fiscale legate de aceste evenimente.

În opinia autorului, cadrul normativ fiscal actual nu presupune apariţia a careva obligaţii fiscale în urma plăţilor efectuate de angajator pentru ocupaţiile sportive ale angajaţilor săi decât în situaţia în care aceste plăţi pot fi raportate expres la facilităţile acordate de angajator şi prevăzute în art. 19 din Codul fiscal

 

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Marina BRIHUNEŢ
Particularităţile contabilităţii transportului de pasageri pe rutele regulate efectuate pe teritoriul Republicii Moldova

Transportul rutier de persoane se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 3 din titlul IV al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014.

În prezentul articol sunt examinate aspectele ce ţin de reglementarea normativă, documentarea şi contabilitatea vânzării şi restituirii biletelor în cadrul entităţilor care îndeplinesc funcţia de agent transportator. Alegerea anume a acestor aspecte se datorează faptului că ponderea entităţilor menţionate pe piaţa serviciilor de transport rutier de persoane este considerabilă

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor în organizaţiile necomerciale

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sunt examinate formulele contabile perfectate la contabilizarea cheltuielilor ONC în diverse situaţii

 

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету расходов в некоммерческих организациях

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки по учету расходов НКО в различных ситуациях

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Правовые нюансы отмены трудовых книжек

С 2019 года трудовые книжки станут историческими документами и в Молдове. Они осядут в личных архивах граждан, а предприятия и организации не будут применять их в кадровом документообороте. Дело в том, что практически вся необходимая для расчета пособий и пенсий граждан информация содержится в электронных базах данных, а недостающие данные будут восполнены сканированием трудовых книжек в НКСС.

В данной статье изложена точка зрения автора относительно плюсов и минусов отмены трудовых книжек как для работодателей, так и для работников

 

Тудор КАПША
О социальном страховании руководителя предприятия – единственного собственника
Об условиях оплаты труда и налогообложении дохода поденщиков
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса