Сегодня: Понедельник 5 декабря 2022 | EUR: 20.6519 | USD: 19.5984
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 11, 2018
Главная » Архив журнала » № 11, 2018

ИНТЕРВЬЮ
Serghei PUŞCUŢA, directorul SFS, răspunde la întrebările cititorilor revistei
ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii noiembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс ноября
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Декларирование займов от физических лиц

Займы – неизменный спутник бизнеса. Предприниматели часто занимают деньги у юридических и физических лиц, поскольку  для того, чтобы дать деньги взаймы, не нужны разрешительные документы (в отличие от кредитования, которым имеют право заниматься только банки и небанковские кредитные организации).

В текущем году одним из самых обсуждаемых нововведений является декларирование экономическими агентами займов, полученных от физических лиц. В связи с этой новой обязанностью возникает множество вопросов: какой долг перед физическим лицом может быть интерпретирован как заем в налоговых целях, что включает классический пакет документов по займу,  считается ли многократно выданный и возвращенный заем совокупным, как следует отражать займы в бухгалтерском учете и др.

В данной статье автором даны ответы на вопросы, возникающие чаще всего в связи с декларированием займов, полученных от физических лиц

Галина ШПАК, Ольга ГОЛБАН
Декларирование подоходного налога ИП за 2018 год

Индивидуальные предприниматели (ИП) в силу специфики налогового режима 2018 года определяют обязательства по подоходному налогу отдельно для первого и для второго этапов, т.е. по состоянию на 30 сентября и  на 31 декабря 2018 года соответственно.

Применительно к каждому из указанных этапов авторы данной статьи раскрывают особенности определения суммы подоходного налога, составления  отчетов  о прибылях и убытках и представления деклараций о подоходном налоге. Обращаем внимание на то, что форма представляемых деклараций  зависит от численности работников ИП и  того, зарегистрированы ли ИП в качестве плательщиков НДС

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Dorel NOROC
Privind impozitarea altor venituri decât cele salariale, achitate în folosul angajaţilor parcurilor IT
Privind neimpozitarea plăţilor suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajaţilor
Svetlana SLOBODEANU
Privind regimul fiscal al cheltuielilor cu hrana organizată a zilierilor la locul de muncă
Светлана СЛОБОДЯНУ
О ставке подоходного налога при оплате задолженности цессионарию-нерезиденту
Roman VIERU
Privind corectitudinea aplicării TVA la serviciile de acces la internet, prestate de către un nerezident
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind neimpozitarea profitului achitat fondatorului întreprinzătorului individual
Privind modul de reflectare în Darea de seamă IPC 18 a plăţilor în folosul nerezidenţilor
Privind neimpozitarea veniturilor de la loterii şi pariuri sportive
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О новом классификаторе видов подразделений
О налогооблагаемой базе сбора на благоустройство территорий в ООО
Об обязательствах по сбору за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров за транспортные единицы, которые простаивают
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете и налогообложении затрат по ремонту за счет нанимателя основных средств, полученных в имущественный наем
Об учете и налогообложении затрат по ремонту основных средств, осуществленному нанимателем за счет наемной платы
О признании в качестве отдельного объекта основных средств затрат по ремонту основных средств, полученных внаем
Об учете затрат по договорам операционного лизинга
Об учете затрат, связанных с подготовкой и заключением договора имущественного найма
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind lipsa sancţiunilor pentru prezentarea dărilor de seamă corectate
Privind posibilitatea stabilirii unei sancţiuni contravenţionale mai blânde
Светлана СЛОБОДЯНУ
Новые условия репатриации нерепатриированных на 17.08.2018 денежных средств
О репатриации займов нерезидентам
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind sancţiunile pentru prezentarea declaraţiei privind TVA cu informaţie neautentică
Privind sancţiunile contravenţionale pentru comiterea repetată a încălcărilor
Privind sancţiunea pentru neîntocmirea bonului de plată în cazul comercializării mărfurilor în cadrul iarmaroacelor şi expoziţiilor
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Cu privire la aprobarea formei DSA 19

Prin Ordinul MF nr. 152/2018, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 358–364/21.09.2018, au fost expuse în redacţie nouă anexele nr. 3 şi 4 la Ordinul MF nr. 126/2017. Acestea  conţin, respectiv,  Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 19) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acesteia. Potrivit pct. 2 din Instrucţiune, Informaţia DSA 19 se va prezenta pe parcursul lunii de gestiune şi este destinată declarării statutului persoanei asigurate căreia, în cazul survenirii riscului asigurat, este necesară determinarea dreptului la prestaţie, acordarea statutului de şomer şi stabilirea ajutorului de şomaj.

Dat fiind faptul că modificările de mai sus  intră în vigoare la 1 ianuarie 2019, autorul prezentului articol menţionează că din data respectivă Informaţia DSA 18 utilizată în prezent va fi substituită cu Informaţia DSA 19. Totodată, publicaţia oferă cititorilor recomandări concrete privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei  DSA 19

Ольга ГРИНЕВИЧ
Об отсутствии права на пособие по материнству за дородовой отпуск, если за этот период получена заработная плата
О порядке исчисления трудового и страхового стажа в крестьянском хозяйстве
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Privind rolul actelor de verificare

În activităţile contabile întocmirea actelor de verificare este o practică obişnuită şi, posibil, datorită acestui fapt adesea  atât contabilii, cât şi conducătorii de entităţi nu le acordă atenţia cuvenită. În opinia autorului prezentului articol, o atare situaţie  nu este justificată, întrucât actelor de verificare  le revine un rol deosebit de important nu doar în cadrul lucrărilor contabile, ci şi în viaţa economică şi cea juridică a entităţii.

Pornind de la cele menţionate mai sus şi luând în consideraţie prevederile legislaţiei şi ale  actelor normative  în vigoare, autorul publicaţiei  dezvăluie următoarele aspecte: actele de verificare nu sunt documente primare şi reflectă doar operaţiunile şi/sau starea soldurilor efective între părţile semnatare;  părţile semnatare sunt în drept să-şi determine de sine stătător formatul şi frecvenţa întocmirii actelor de verificare; actele de verificare au o arie de aplicare mai mare decât doar de a confirma soldurile efective; actele de verificare constituie un element probatoriu important în rezolvarea disensiunilor între părţile semnatare, dacă au suport documentar primar şi sunt semnate de organele de conducere (sau persoanele împuternicite în mod special) ale părţilor semnatare

Марчела ДИМА, Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА
Совместная деятельность (простое товарищество): некоторые особенности учета и налогообложения

В последнее время все большее распространение получает такая форма сотрудничества, как совместная деятельность. Дело в том, что заключение договора простого товарищества, не ведущего к образованию юридического лица, позволяет субъектам быстро и легко объединить свои капиталы и усилия для достижения общей поставленной цели. Однако, по мнению авторов данной статьи, такое сотрудничество требует осмотрительности ввиду своей новизны и отсутствия у субъектов  достаточного опыта.

На практике распространены случаи, когда договор простого товарищества заключается для строительства недвижимости, подлежащей по его завершении  распределению между участниками как результат совместной деятельности. В данной статье представлены ответы на некоторые вопросы, возникающие у участников  при учете и налогообложении таких операций: какими нормативными актами необходимо руководствоваться при осуществлении операций в рамках договора простого товарищества; как правильно распределяются результаты от совместной деятельности между участниками договора простого товарищества; каков порядок применения НДС и  документального оформления операций, связанных с осуществлением совместной деятельности; каков порядок учета участниками операций, связанных с осуществлением совместной деятельности; как облагаются подоходным налогом операции, осуществленные в рамках договора простого товарищества

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Практика налоговых споров в 2018 году

Для выявления наиболее актуальных и популярных слов в различных странах проводят акцию «Слово года». Если провести  конкурс слов, характеризующих судебные налоговые споры 2018 года в нашей стране, то его победителем  могло бы стать словосочетание  «косвенные методы». Косвенными методами начисляют любые налоги, а в судебной практике - изобилие таких дел.

Суть косвенных методов состоит в том, что налоги исчисляются не по  бухгалтерскому учету, а исходя из предположений налоговых инспекторов. Иногда поводом служит  информация, полученная от третьих лиц.  Право считать налоги, таким образом, возникает у налоговых служащих, когда они ограничены в доступе к бухгалтерскому учету проверяемого или  когда учета нет совсем или он ведется, по мнению инспекторов, ненадлежащим образом.

Из сказанного выше автор публикации делает вывод о том, что, косвенные методы применяются субъективно и основания для их применения тоже могут быть субъективными. По этой причине споры из-за начисления налогов косвенными методами решаются судебными инстанциями по-разному. Из-за непрозрачного законодательного регулирования косвенных методов, налогоплательщику крайне сложно подобрать аргументы в свою защиту.

В данной статье автором рассмотрены конкретные случаи из судебной практики, возникшие в результате применения косвенных методов начисления налогов

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU
Evaluarea vacilor primipare la transferarea în cireada de bază a întreprinderii agricole

În procesul aplicării prevederilor cadrului normativ în vigoare în partea ce ţine de evaluarea tineretului animalier transferat în cireada (turma) de bază, contabilii practicieni se confruntă cu anumite dificultăţi condiţionate de imperfecţiunea metodei prescrise oficial şi concordanţa insuficientă între anumite puncte ale SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură”.

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, autorul prezentului articol explică posibilitatea evaluării  bovinelor transferate în cireada (turma) de bază nu prin metoda prevăzută la pct. 14 subpct. 2) din SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură”, ci prin metoda alternativă, care este  mai simplă şi mai transparentă, dar asigură rezultate identice

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea operaţiunilor cu aplicarea conturilor de gestiune

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sunt examinate formulele contabile perfectate în cazul aplicării conturilor 822 - 824 şi 831 - 836

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету операций с применением управленческих счетов

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки, составляемые при использовании счетов 822 - 824 и 831 - 836

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на декабрь 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса