Сегодня: Вторник 29 ноября 2022 | EUR: 20.2669 | USD: 19.3488
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 4, 2021
Главная » Архив журнала » № 4, 2021

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii aprilie
Павел ТОСТОГАН
Пульс апреля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Dorel NOROC
Măsurile de suport pentru mediul de afaceri

Prin Dispozițiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, pentru mediul de afaceri au fost adoptate diverse măsuri de susținere: extinderea programelor de rambursare a TVA și de subvenționare a dobânzilor reglementate pentru perioada ianuarie – mai 2021; moratoriu la controalele de stat asupra activității de întreprinzător; prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale și a termenului de achitare a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii; facilități fiscale în cazul vaccinării salariaților.

În prezentul articol autorul familiarizează cititorii cu conținutul măsurile menționate

Светлана СЛОБОДЯНУ
Выплата дивидендов: подводные камни

В последнее время у бухгалтеров возникает множество затруднений, связанных с налогообложением дивидендов. Вызвано это в первую очередь различными трактовками дивидендов в гражданском и налоговом законодательствах.

В данной статье автор объединил несколько, на его взгляд, наиболее актуальных вопросов, возникающих при  распределении прибыли и выплате дивидендов и касающихся: порядка учета и налогообложения дивидендов, распределенных непропорционально учредителям резидентам; предварительной уплаты налога при распределении «непропорциональных» дивидендов из прибыли текущего года; порядка налогообложения дивидендов, распределенных непропорционально долям участия, выплаченных участнику-нерезиденту; передачи (цессии) требования по объявленным дивидендам; права бывших участников на получение назначенных дивидендов и др.

Marina BRIHUNEŢ
Derecunoaşterea culturilor agricole afectate de calamităţi naturale: aspecte contabile şi fiscale

Entitățile agricole din Republica Moldova destul de frecvent sunt afectate de diverse calamitați naturale, cum ar fi seceta, grindina, înghețurile etc. Acestea provoacă nu doar daune culturilor agricole, ci și anumite dificultăţi legate de reflectarea consecinţelor unor astfel de calamităţi în contabilitate, având în vedere imperfecțiunile existente în legislație.

În prezentul articol, în baza unui exemplu concret, autorul răspunde la unele întrebări care apar în astfel de situații

Mihai POPOVICI
Deducem cheltuielile aferente consumului de combustibil pentru funcţionarea instalaţiilor/ echipamentelor

În activitatea pe care o desfăşoară entitățile utilizează, adesea, diverse instalații şi/sau echipamente care funcționează pe bază de benzină, motorină, gaz lichefiat, combustibilul sintetic etc. Astfel de instalații/echipamente pot fi destinate utilizării atât în scopuri de producere (cuptoare, generatoare electrice, sobe etc.), cât și administrative.

În contextul celor menţionate mai sus, autorul prezentului articol examinează unele situații problematice cu care se confruntă contabilii în legătură cu decontarea combustibilului utilizat pentru funcționarea instalațiilor/echipamentelor, stabilirea normelor de consum a combustibilului și deducerea cheltuielilor aferente în scopuri fiscale

Valentina PANUŞ, Angela LUPU
Aplicarea diferitor metode de evaluare şi de determinare a stocurilor

Pe parcursul desfăşurării activității de întreprinzător, entitățile utilizează diverse tipuri de stocuri: materii prime, semifabricate, produse, mărfuri, obiecte de mică valoare şi scurtă durată etc. În procesul recunoașterii și evaluării acestora pot fi aplicate diverse metode.

În contextul celor menționate mai sus, autorii prezentei publicații explică dacă entitățile ar putea să aplice: diferite metode de evaluare curentă a stocurilor în cadrul entității; diferite metode de evaluare curentă pentru același tip de stocuri (de exemplu, materiale); diferite metode de determinare a costurilor produselor, semifabricatelor etc.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
О корректировке НДС при внесении актива в уставный капитал другого предприятия
Определение облагаемой стоимости незавершенного строения производственного назначения
Электронная налоговая накладная обязательна только по облагаемым поставкам в рамках госзакупок
О декларировании поставки экспедиционных услуг
О регистрации НКО в качестве плательщика НДС
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Suma garanţiei stabilită în contractul de locaţiune nu constituie venit impozabil
Alexandru NEDERIŢA
Privind ajustarea veniturilor sub formă de dividende recunoscute în anul 2020
Александр НЕДЕРИЦА
О порядке списания просроченных обязательств по дивидендам
Valeriu SEVERIN
Care este limita pentru încasările în numerar de la persoane fizice
În ce cazuri restituirea TVA poate fi acordată fără efectuarea controlului fiscal
Cum se impozitează veniturile persoanelor fizice de la darea în arendă a terenurilor agricole
Care sunt obligaţiile fiscale în cazul locaţiunii imobilului cu destinaţie locativă aflat în Republica Moldova de la un proprietar nerezident
Валериу СЕВЕРИН
Каковы налоговые последствия предоставления займов лицам, нанятым на работу по совместительству?
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
О порядке вычета пожертвований на спонсорские цели публичным учреждениям посредством третьего лица
Налоговая амортизация частично используемых основных средств вычитается за весь налоговый период
Mihai POPOVICI
Deducem donaţia făcută către un liceu privat
Ghenadie NEGARĂ
Cum să contabilizăm operaţiunile de reorganizare a entităţilor prin fuzionare
Contabilizarea operaţiunilor de înstrăinare a cotei de participaţie
Petru GRICIUC
Ce perioadă fiscală declară persoanele fizice cetăţeni care îşi schimbă domiciliul permanent pe parcursul anului 2021
Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice la obţinerea veniturilor din operaţiunile cu activele de capital şi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal
Privind tipurile de venituri pentru care apare obligaţia de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma CET 18)
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Обязательства по земельному налогу при передаче земли в безвозмездное пользование
Об уплате налога на недвижимое имущество и земельного налога за объекты, имеющиеся по состоянию на 31 марта 2021 года
О порядке применения конкретных ставок местных сборов с учетом нарастающих коэффициентов при превышении их предельной ставки
О детализации информации по объектам налогообложения в расчете по налогу на недвижимое имущество
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Particularităţile declarării categoriilor persoanelor asigurate în anumite situaţii

În prezentul articol autorul oferă explicații privind declararea categoriilor persoanelor asigurate în următoarele două situaţii: a) un angajat al entităţii a fost eliberat din serviciu, fiindu-i calculată compensaţia pentru concediul nefolosit, dar achitarea sumei respective a avut loc în luna următoare a aceluiași an; b) unei angajate a entităţii i-a fost acordat concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, dar aceasta a revenit la serviciu înainte de termen, cu un program redus de lucru

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Александр НЕДЕРИЦА
Практические рекомендации по составлению сокращенных финансовых отчетов за 2020 год

В двух предыдущих номерах журнала были изложены общие правила составления новых форм полных финансовых отчетов, а также порядок расчета их показателей в соответствии с измененными положениями НСБУ и других нормативных актов.

В данной статье автор рассматривает основные вопросы, возникающие при составлении и представлении новых форм сокращенных финансовых отчетов: каковы основные элементы сокращенной финансовой отчетности и по каким формам она должна представляться; какие субъекты имеют право составлять сокращенные финансовые отчеты; каковы основные правила и особенности составления и представления таких отчетов; каковы порядок расчета показателей сокращенных финансовых отчетов и их взаимосвязь со счетами бухгалтерского учета; обязаны ли субъекты составлять и представлять пояснительную записку к сокращенным финансовым отчетам и какая информация должна в ней отражаться; обязан ли субъект, составляющий сокращенный баланс, проводить его реформацию

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Proprietăţile analitice ale noilor formate de situaţii financiare

Modificările operate în ultimul timp în conținutul situațiilor financiare impun adaptarea modului de analiză a informațiilor financiar-contabile prezentate utilizatorilor într-un format nou. O astfel de adaptare devine, la moment, deosebit de actuală pentru creditori, auditori, investitori potențiali, autorități publice și alți subiecţi interesați în luarea deciziilor pe baza rezultatelor analizei.

În partea a doua a prezentului articol (începutul a se vedea în numărul precedent al revistei) este expus și exemplificat modul de calculare și interpretare a indicatorilor de performanță a activității entității și de apreciere a fluxurilor de numerar. Este vorba despre ratele de rotație și ratele de rentabilitate, precum și despre ratele fluxurilor de numerar

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Худая овчинка выделки не стоит, или архаичные нормы для сизифова труда

В данной статье обсуждаются некоторые непропорциональные нормы законодательства, которые требуют громоздких оформлений и расчетов для того, чтобы получить незначительный налоговый результат. Для подтверждения того, что это противоречит провозглашенным принципам учета и налогообложения, автор ссылается на положения Налогового кодекса и Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Кроме того, рассмотрены официально не утвержденные нормы, которые странным образом вклинились в работу бухгалтеров и по умолчанию считаются законными

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА БУХГАЛТЕРА
Людмила ЗГЕРЯ
Особенности учета операций с банковскими карточками

В настоящее время широкое распространение получили платежные карточки, используемые при расчетах как с физическими, так и с юридическими лицами. Принимая это во внимание, в данной статье рассматриваются порядок отражения в бухгалтерском учете операций, осуществленных посредством банковских карточек, а также правила оформления выдачи заработной платы, выплачиваемой на банковскую карточку. В частности, речь идет о порядке выполнения расчетов при помощи банковских карт и отражения выручки от продаж; учете сумм, списанных с банковских карточек, в случае возврата товара или отказа от услуги; учете операций, осуществленных посредством корпоративной банковской карты; о порядке учета операций в рамках зарплатных проектов

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Tudor CAPŞA
În care cazuri se utilizează cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021
Poate oare durata însumată a timpului de muncă să depăşească limita de 40 de ore pe săptămână
Care zile nelucrătoare urmează a fi compensate salariatului trimis în deplasare în interes de serviciu
Cum se remunerează munca în schimburi în zilele de odihnă
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на май 2021 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса