Сегодня: Понедельник 5 декабря 2022 | EUR: 20.6519 | USD: 19.5984
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 6, 2022
Главная » Архив журнала » № 6, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii iunie
Павел ТОСТОГАН
Пульс июня
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Svetlana SLOBODEANU
Contabilitatea leasingului financiar: abordări practice şi situaţii specifice

Prezentul articol, în baza unor exemple concrete, elucidează aspectele principale ale contabilităţii operațiunilor aferente leasingului financiar din punct de vedere atât al locatarului, cât și al locatorului, luând în considerare complexitatea acestor tranzacții.

În prima parte a articolului autorul contrapune definiţiile noțiunii „leasing financiar” propuse în actele normative în vigoare și identifică  deosebirile existente între acestea. Totodată, sunt expuse particularităţile reflectării în contabilitate a leasingului financiar la locatar.

Continuarea articolului va fi publicată în numărul următor al revistei

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
О выплатах из прибыли индивидуального предприятия, полученной от списания резерва от переоценки

В данной статье рассматривается ситуация, в которой индивидуальное предприятие, являющееся плательщиком НДС, продало ранее переоцененное основное средство, а сумма резерва от переоценки была отнесена на нераспределенную прибыль прошлых лет. Принимая это во внимание, автор разъясняет, влияет ли указанная сумма на корректировку налогооблагаемого дохода при заполнении Декларации VEN12, вправе ли предприятие выплачивать учредителю часть прибыли, относящуюся к результатам от переоценки проданного основного средства, а также каковы налоговые последствия по подоходному налогу в подобного рода ситуации

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Unele particularităţi ale activităţii de curierat

Actualmente, rolul activității de curierat este, fără doar şi poate, deosebit de important pentru buna desfășurare a afacerilor. În cele din urmă, nu contează cât de rapid a fost fabricat sau procurat un produs. Dacă acesta nu este livrat la momentul potrivit, eforturile pentru rapiditate ar putea să nu mai conteze pentru consumatori.

În acest context, în vederea eficientizării activităţii proprii, antreprenorii apelează adesea la serviciile de curierat rapid în regimul „din ușă în ușă” („door-to-door”). Astfel de operațiuni sunt prestate de entități private, al căror obiect de activitate îl constituie livrarea trimiterilor poştale, inclusiv a coletelor.

În prezentul articol sunt oferite răspunsuri la cele mai frecvente întrebări care apar în practică, inclusiv în ceea ce privește modul de contabilizare a operațiunilor realizate de entități în cadrul activității de curierat și implicațiile fiscale ale operaţiunilor respective

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
Procurarea utilajului destinat efectuării livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere: schimbarea destinaţiei, majorarea capitalului social, investiţia capitală
TVA în cazul revânzării serviciilor şi în cazul realizării contractului de mandat cu implicarea nerezidenţilor
Privind scutirea de TVA cu drept de deducere în cazul proiectelor de asistenţă tehnică finanţate parţial de autoritatea publică locală
Stabilim obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit la transmiterea de către persoana fizică a autoturismului în comodat unei persoane juridice
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
На суммы материального ущерба, подлежащего возмещению, налоговая накладная не выписывается
НДС при поставке нерезидентом транспортных услуг на территории РМ
О порядке вычета налоговой амортизации по оборудованию, переданному внаем вместе с помещением
Об освобождении от экологического сбора при производстве картонных коробок
Valeriu SEVERIN
Nu se prezintă dări de seamă fiscale în perioada de suspendare a activităţii
Cum se anulează dispoziţiile privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale entităţii
Eliberăm factura fiscală către un nerezident
Eliberăm sau nu factura fiscală persoanelor fizice în cazul refacturării cheltuielilor compensate
Deducem cheltuielile pentru transportul zilierilor la/de la locul de muncă
Deducem cheltuielile cu hrana câinilor de pază
Jana GRICIUC
Donaţiile în favoarea asociaţiilor obşteşti din Ucraina nu se deduc
Achitarea dividendelor intermediare de către entitatea rezidentă a parcului IT nu se impozitează
Cum pot fi deduse cheltuielile aferente mărfurilor importate la care a expirat termenul de valabilitate
Жанна ГРИЧУК
Impozităm venitul ucenicului care activează în cadrul entităţii rezidente a parcului IT
Для субъектов сектора малых и средних предприятий доход в виде положительной курсовой разницы является объектом налогообложения
Дмитрий ПАНТЕЛЕЙЧУК
Альтернативная оценка унаследованного имущества и налоговые последствия его продажи
Налоговые аспекты деятельности адвоката-стажера
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Как исправить ошибку в исчислении налога на недвижимое имущество за предыдущие периоды
Какую ставку налога на недвижимое имущество применять юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
О периоде действия скидки по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг для онлайн-магазина
О порядке исчисления сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при сезонной торговле
Физическое лицо, осуществляющее независимую деятельность, не вправе подавать уведомление об инициировании торговой деятельности в отношении торговой единицы типа «склад»
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Utilizăm noul Clasificator al Ocupaţiilor din Republica Moldova

Prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 11/2021 a fost aprobat Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, versiunea CORM 006-2021. Dat fiind acest fapt, autorul prezentului articol explică de când este obligatorie utilizarea noului Clasificator la completarea tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC21. Totodată, este dezvăluită modalitatea de declarare în Darea de seamă menţionată a funcţiilor derivate de la funcţiile de bază

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Unele aspecte incerte reflectate în BGPF

În prezentul articol sunt analizate unele probleme privind aplicarea în practică a legislaţiei fiscale, având în vedere poziţia SFS expusă în BGPF. Este vorba despre: determinarea valorii impozabile cu TVA la livrarea mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) transmise gratuit sau cu plată parţială; modul de aplicare a TVA în cazul înstrăinării de bunuri imobile cu amânarea transmiterii definitive a dreptului de proprietate; dreptul proprietarul clădirii la refacturarea către locatari a gazul natural utilizat pentru producerea căldurii la cota de 8 %, dacă încălzirea se realizează de locator prin sistemul de încălzire autonom

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговая амортизация: нестандартные ситуации

Новый метод амортизации основных средств, срок внедрения которого неоднократно отодвигали, вступил в силу в 2021 году. Именно в этом году на него и перешло большинство предприятий. Однако на многие вопросы прямых ответов в нормативной базе не было.

В связи с вышесказанным автор данной статьи попыталась выяснять правоприменение спорных ситуаций у Министерства финансов. В частности, речь о следующем: с какого года начинается отсчет налоговой амортизации для зданий, взятых на баланс предприятия до 1998 года; как начисляется амортизация в финансовом и налоговом учете за период между первой поставкой ОС и его возвратом поставщику по гарантии; как быть в финансовом и налоговом учете, если после покупки ОС осуществляются какие-либо доначисления или скидки с его стоимости; относятся ли доходы от продажи поврежденного авто к облагаемым или они считаются «реализацией утилизируемых отходов», а также о многих других случаях

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Alexandru NEDERIŢA
Contabilizarea contribuţiilor fondatorilor şi membrilor ONC

Autorul prezentei publicaţii, în baza unui exemplu concret, explică cum trebuie contabilizate operațiunile de recunoaștere, de primire și de utilizare a contribuțiilor fondatorilor și membrilor ONC, precum şi care este modul de reflectare în situațiile financiare ale ONC a informației aferente acestor contribuții

Contabilizarea aporturilor iniţiale ale fondatorilor ONC
Александр НЕДЕРИЦА
Об учете целевых средств, использованных для предоставления авансов

Автор данной публикации на конкретных примерах разъясняет, когда и каким образом в НКО списываются целевые средства, использованные для предоставления авансов в счет приобретения активов и/или услуг, а также какие бухгалтерские проводки необходимо составить в подобного рода ситуации

Об учете целевых средств, использованных для предоставления авансов
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Людмила ЗГЕРЯ
Виды кредитов для бизнеса и оценка кредитоспособности потенциального заемщика

В последнее время банки стали уделять особое внимание финансовой отчетности предприятий, претендующих на получение кредитов. Именно финансовые отчеты позволяют определить текущее финансовое положение потенциального заемщика и оценить перспективы его бизнеса на ближайшее будущее.

В данной статье рассматриваются основные виды кредитов, предлагаемых банками для юридических лиц, а также показатели, использующиеся для расчета коэффициентов финансовой устойчивости, и диапазоны, в которых они должны находиться для большей вероятности утверждения кредита

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Liuba MURSA
Timpul de muncă şi de odihnă şi munca în schimburi
Tudor CAPŞA
Atestăm corect evenimentul de forţă majoră
Тудор КАПША
О прекращении по собственной инициативе трудовых отношений на время выполнения определенных работ
О допустимости досрочного увольнения совместителя предприятия
Об увольнении работника в связи с сокращением штата персонала в случае его отказа от перевода на другую работу
Об особенностях предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска перед отпуском по беременности и родам
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июль 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса