Журнал “Contabilitate şi audit” » №5, 2008 » ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=2287
Alla COTOS
senior Tax Consultant, PricewaterhouseCoopers Moldova
 

Implicaţii privind taxa pe valoarea adăugată în cadrul unui transfer de afacere


Legislaţia actuală a Republicii Moldova prevede o serie de facilităţi fiscale. Ne bucură acest fapt, mai ales, în condiţiile în care piaţa noastră devine tot mai atractivă, iar investitorii străini, înainte de a-şi lansa afacerea, analizează alternativele de structurare a investiţiilor lor pentru alegerea celor optime, inclusiv din perspectivă fiscală.

Una din facilităţile fiscale puţin răspîndită în practica Republicii Moldova o reprezintă transferul unei afaceri fără implicaţii TVA. Chiar dacă acest concept nu este unul recent implementat în legislaţie, el rămîne în esenţă unul complex pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Acest lucru se datorează în mare parte lipsei normelor exprese în legislaţie care să definească sfera de aplicare а acestei facilităţi.

Astfel, în articolul 107 din titlul III al Codului fiscal se menţionează că transmiterea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător (cunoscut în practica internaţională drept „transferul unei afaceri") nu se consideră o operaţiune aflată în sfera de aplicare a TVA, dacă persoana căreia i se transmite dreptul de desfăşurare a activităţii de întreprinzător (care trebuie să fie un subiect impozabil) sau a unei părţi din activitate continuă să desfăşoare această activitate după transfer.

Legislaţia fiscală nu oferă însă detalii cu privire la situaţiile în care se consideră că se realizează un transfer total sau parţial al dreptului de desfăşurare a activităţii economice. Ministerul Finanţelor a emis în anul 1999 unele clarificări cu referire la aplicarea TVA la transmiterea mijloacelor fixe (circulara „Privind aplicarea TVA la transmiterea fondurilor fixe în procesul reorganizării întreprinderii" nr. 37 (10-13-02/1-3175) din 13 septembrie 1999), tratamentul respectiv fiind aplicabil doar în cadrul unui proces de reorganizare a întreprinderii.

Conform circularei respective, transferul mijloacelor fixe în cadrul unui proces de reorganizare a unei întreprinderi nu generează implicaţii TVA, dacă primitorul activelor este un subiect impozabil şi dacă acesta continuă să desfăşoare activitatea transferată. Circulara în cauză a Ministerului Finanţelor menţionează aplicabilitatea acestei facilităţi fiscale doar în cadrul unei fuziuni, asocieri, divizări sau transformări a unei companii prin transferarea drepturilor patrimoniale şi a obligaţiilor.

Însă, este evident faptul că drepturile patrimoniale şi obligaţiile unei companii nu se rezumă doar la mijloace fixe, ci cuprind un complex de elemente care personalizează, pe de o parte, bunurile economice ale unei entităţi (cum ar fi capacitatea de producţie, stocurile, know-how, mărcile comerciale) şi, pe de altă parte, drepturile şi obligaţiile cu valoare economică ale aceleiaşi entităţi (cum ar fi relaţiile cu partenerii de afaceri, angajaţii specializaţi în dezvoltarea activităţii transferate sau drepturile de proprietate intelectuală).

Astfel, a asimila transmiterea unui drept de desfăşurare a activităţii de întreprinzător cu transmiterea mijloacelor fixe în cadrul procesului de reorganizare a întreprinderii ar fi restrictiv şi limitativ, în opinia noastră, depăşind astfel prevederile Codului fiscal.

Analizînd acest subiect în continuare, rezultă că, de fapt, ar exista anumite premise pentru a considera că nu orice transfer de active s-ar putea califica drept transfer de afacere din punct de vedere al TVA, ci doar transferul de mijloace fixe în cadrul reorganizărilor de întreprinderi.

Luînd în considerare însuşi termenul dat, precum şi condiţia ca beneficiarul acestui drept să continue după transmitere să desfăşoare această activitate, ar rezulta că activitatea economică transferată urmează să poată funcţiona independent pentru ca transferul de active să fie asimilat unui transfer de activitate de întreprinzător. Simpla primire a unor mijloace fixe în cadrul unei reorganizări de întreprindere nu garantează posibilitatea continuării unei activităţi economice în orice situaţie. Spre exemplu, transferul mijloacelor fixe dintr-o companie care oferă clienţilor săi servicii de consultanţă nu se va califica niciodată ca transfer de afacere, deoarece elementele cele mai importante pentru dezvoltarea activităţilor de consultanţă nu sînt mijloacele fixe, ci activele nemateriale. Analiza suficienţei activelor pentru continuarea activităţii de întreprinzător trebuie astfel efectuată în funcţie de specificul fiecărei activităţi. Observăm că lucrurile devin complexe dacă dorim să susţinem că un anume transfer de active reprezintă un transfer de afacere pentru care nu se aplică TVA şi, mai ales, în condiţiile prevederilor actuale care nu răspund tuturor întrebărilor care pot apărea în practică.

De exemplu, jurisprudenţa europeană oferă mai multe detalii cu privire la operaţiunile care s-ar putea califica drept transfer de afacere. Astfel, pentru a putea susţine că o tranzacţie se califică drept transfer de afacere pentru care nu se aplică TVA, cunoştinţele şi resursele trebuie transferate în aşa fel încît activitatea economică transferată să poată fi continuată de către primitorul activelor.

Luînd în considerare exclusiv prevederile existente în Codul fiscal al Republicii Moldova, credem că un transfer al dreptului de a desfăşura o anumită activitate de întreprinzător nu poate fi limitat doar la efectuarea acestuia în cadrul reorganizării unei afaceri. De ce nu şi prin intermediul unui contract de vînzare-cumpărare a unui complex de resurse tangibile şi intangibile care ar asigura ulterior primitorului desfăşurarea unei afaceri?

Aici există posibilitatea ca succesorul activităţii să nu intenţioneze continuarea activităţii, lichidînd imediat afacerea sau vînzînd activele primite, caz în care tranzacţia se va considera subiect de TVA conform regulii generale. Ar putea să apară şi următoarea întrebare pentru cedentul de drept care urmează să aplice tratamentul TVA corect, şi anume: cum verifică acesta la un moment dat în timp, în baza legislaţiei actuale, dacă activitatea respectivă va fi desfăşurată ulterior de către subiectul beneficiar? Care sînt exact pîrghiile aplicabile în astfel de situaţii? Răspunsul poate fi unul de natură practică şi economică: primitorul activelor nu este interesat să achiziţioneze toate elementele, inclusiv activele nemateriale necesare dezvoltării afacerii (know-how, software etc.), avînd în vedere că de cele mai multe ori valoarea acestora este mult mai marе decît valoarea mijloacelor fixe transferate. Aşadar, din raţiuni pur economice, beneficiarul nu este interesat să suporte astfel de costuri dacă va lichida ulterior afacerea sau va vinde mijloacele fixe bucată cu bucată.

Aceste aspecte şi nu numai sînt deosebit de importante, întrucît există riscul ca autorităţile fiscale să considere că cedentul ar fi trebuit să aplice TVA la valoarea tranzacţiei, aceste costuri fiind suportate de către primitorul activelor. Dar, din nou, legea nu prevede exact consecinţele acţiunilor menţionate. În final, putem conchide că scopul acestei facilităţi fiscale, de altfel şi avantajul acesteia este evitarea prefinanţării unei sume considerabile a TVA şi а blocării unor fonduri pe termen lung. Aceasta deoarece în cazul unei vînzări de active cu valoare foarte marе, cumpărătorul ar fi obligat la un efort considerabil cu finanţarea TVA plătită vînzătorului, chiar dacă această sumă ar fi în final recuperată de la stat.

Prin urmare, obţinerea certitudinii asupra modului în care urmează a fi respectate condiţiile impuse, precum şi circumstanţele în care o tranzacţie se califică drept transfer total sau parţial de activitate de întreprinzător fără implicaţii TVA, reprezintă o adevărată oportunitate de economisire şi un important avantaj în ceea ce priveşte fluxul de numerar. Sperăm că aceste aspecte fiscale, dar şi altele, vor fi soluţionate de către autorităţi în elaborarea de noi proiecte de acte legislative şi normative.


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции