Журнал “Contabilitate şi audit” » №1, 2017 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7090

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal


Parlamentul adoptă prezenta lege.

Articolele 1–20 sînt excluse prin Legea nr. 408–XV din 26.07.2001.

 

Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 21. Intrarea în vigoare

 

(1) Titlurile I şi II ale Codului fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.

 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. 1–20 care intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.

 

Articolul 22. Abrogarea unor acte legislative

La data intrării în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi a articolelor 1–20 ale prezentei legi, se abrogă:

Legea nr. 1214-XII din 2 decembrie 1992 privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 1, art. 1; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 18; nr. 73, art. 845); Legea nr. 1218-XII din 3 decembrie 1992 privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 12, art. 361; 1993, nr. 4, art. 95; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 12, art. 112; 1995, nr. 2, art. 21; nr. 27, art. 302; nr. 45–46, art. 543; nr. 73, art. 849); Legea nr. 490-XIII din 8 iunie 1995 privind impozitarea beneficiului băncilor şi al altor instituţii de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 43, art. 484; nr. 73, art. 851; 1996, nr. 40–41, art. 375); Legea nr. 662-XIII din 23 noiembrie 1995 privind declararea veniturilor de către persoanele fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 2–3, art. 20).

 

Articolul 23. Modificarea unor acte normative

 

(1) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă actele sale normative în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal.

 

(2) Guvernul, în termen de 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal şi cu articolele 1–20 din prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi articolelor 1–20 din prezenta lege.

 

Articolul 24. Dispoziţii tranzitorii

 

(1) Pînă la unificarea şi reglementarea de către Codul fiscal a tuturor impozitelor şi taxelor enumerate la art. 6 alin.(5) şi (6) din Codul fiscal, prin textul „şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta” din Codul fiscal se înţeleg şi actele legislative, alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta referitor la impozitele şi taxele care nu sînt reglementate de titlurile respective ale Codului fiscal, inclusiv actele legislative şi alte acte normative adoptate pînă la punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, precum şi actele legislative speciale ce anulează total sau parţial suma impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii ori care modifică termenul de stingere a impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Pe lîngă aceasta, textul respectiv include normele privind impozitarea titularilor patentei de întreprinzător (conform Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător) şi privind perceperea taxei vamale (conform Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal).

 

(2) Prevederile actelor legislative indicate la art. 22 al prezentei legi sînt aplicabile obligaţiilor fiscale apărute pînă la 1 ianuarie 1998.

 

Alineatele (3) –(5) sînt excluse prin Legea nr. 172–XVI din 10.07.2008.

 

(6) Anuităţile obţinute în baza contractelor de asigurare a pensiei suplimentare, care au fost încheiate pînă la intrarea în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se impozitează.

 

(7) Nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2020, dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de
întreprinzător, de la
depozitele bancare; valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare; depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Alineatele (8) şi (9) sînt abrogate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015.

 

Alineatul (10) este exclus prin Legea nr. 172–XVI din 10.07.2008.

 

(11) Scutirile, stipulate la art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal şi nefolosite de către contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către angajator a salariului, se acordă la data achitării restanţelor la salariu.

 

(12) În calitate de mijloc de achitare a datoriilor pe impozite se acceptă cambiile emise de Ministerul Finanţelor în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996) şi prin Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997).

 

Alineatul (13) este exclus prin Legea nr. 172–XVI din 10.07.2008.

 

Alineatul (14) este abrogat prin Legea nr. 71 din 12.04.2015.

 

(15) Se scutesc de plata impozitului:

a) atelierele curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate;

b) Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

c) întreprinderile penitenciarelor;

d) oficiile cadastrale teritoriale – pe venitul destinat creării şi funcţionării fondului de garanţie al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, precum şi pe venitul destinat acumulării de mijloace prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor de deservire şi rambursare a creditului extern acordat în vederea implementării Primului Proiect de Cadastru;

e) Societatea pe Acţiuni „Apă-Canal” Chişinău – pe venitul calculat şi reflectat în fondul special pentru serviciul şi rambursarea împrumutului primit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

f) Banca Naţională a Moldovei pe veniturile ei.

 

(16) La calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul mediu al salariaţilor din anul precedent.

 

(17) Întreprinderile care au efectuat, în cadrul Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”», investiţii capitale în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari SUA se scutesc de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 5 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care a fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil.

 

(18) Întreprinderile menţionate la alin. (17), care au efectuat investiţii capitale suplimentare în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari SUA, se scutesc suplimentar de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 2 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care a fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil.

 

(19) Datoriile de creditor ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic anulate, precum şi transmise, în conformitate cu Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic, la bilanţul Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro”, se consideră ca venit neimpozabil, iar sumele creanţelor întreprinderilor din sectorul electroenergetic transmise, în baza legii nominalizate, la bilanţul Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro” se consideră pentru acestea ca datorie compromisă deductibilă. Venitul obţinut se utilizează la acoperirea pierderilor din anii precedenţi şi din anul în curs. Cheltuielile Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro” legate de primirea la bilanţul său, în baza prezentului articol, a datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic se atribuie la deduceri în cadrul determinării de către Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro” a obligaţiilor privind impozitul pe venit.

 

Alineatul (20) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

(21) Se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;

b) ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări;

c) posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr. 2;

d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;

e) angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art. 34 din Codul fiscal.

Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.

Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.

Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:

– actul de constituire al agentului economic;

– contractul individual de muncă;

– organigrama angajatorului;

– fişa postului;

– copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;

– carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;

– statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;

– confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale prevăzute la art. 34 din Codul fiscal soţiei (soţului), cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).

Veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform prezentului alineat, obţinute de angajaţii de specialităţile indicate la anexa nr. 2 se impozitează în modul general prevăzut în Codul fiscal, titlurile I şi II, cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal. În categoria altor venituri se includ veniturile obţinute, pe parcursul anului fiscal, de către angajat de la angajatorul propriu, cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate, sau de la alţi subiecţi.

Înlesnirea fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.

Impozitul pe venit stabilit prin prezentul alineat scuteşte beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componenţa venitului brut.

Agentul economic ai cărui angajaţi beneficiază de prevederile prezentului alineat urmează să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat o informaţie privind faptul dat, în forma şi în modul stabilite de Serviciul Fiscal de Stat.

Răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în prezentul alineat privind neimpozitarea veniturilor angajaţilor revine exclusiv agentului economic angajator, acesta fiind obligat să achite la buget impozitul pe venit calculat conform principiilor generale, majorările de întîrziere, precum şi sancţiunile fiscale aferente.

Prevederile prezentul alineat se aplică pînă în perioada fiscală 2020 inclusiv.

 

Alineatele (211) şi (22) sînt abrogate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

(23) Persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal nu reţin prealabil, ca parte a impozitului pe venit, o sumă în mărime de 7 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice la lichidarea fondurilor de investiţii nemutuale şi la lichidarea fondurilor de investiţii pentru privatizare pînă la finalizarea procedurii de lichidare a acestora.

Fondurile de investiţii nemutuale şi fondurile de investiţii pentru privatizare prezintă Serviciului Fiscal de Stat şi beneficiarului acestor plăţi dările de seamă şi informaţiile în modul prevăzut la art. 92 alin. (2)–(4) din Codul fiscal, cu reflectarea în ele a plăţilor efectuate în folosul persoanei fizice.

 

Alineatul (231) este abrogat prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

 

(232) Pînă la intrarea în vigoare a noii legi privind fondurile nestatale de pensii, prevederile art. 69 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal nu se aplică.

 

Alineatul (233) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

(234) Se scutesc de impozitul pe venit veniturile obţinute de persoane fizice şi juridice în urma primirii compensaţiilor pentru daunele cauzate şi pentru venitul ratat, inclusiv venitul sub formă de creştere de capital în cadrul implementării Acordului Compact dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei „Provocările Mileniului”, semnat la Washington la 22 ianuarie 2010.

 

(235) Constatarea veniturilor în scopuri fiscale pentru perioadele 2010 şi 2011 se efectuează conform Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la creditele expirate.

 

(24) Prevederile titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

 

(25) Pînă la aducerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal şi cu articolele 1–20 din prezenta lege, ele se aplică în măsura în care nu contravin titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi articolelor 1–20 din prezenta lege.

 

(26) Pînă la 31 decembrie 2027, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal nu reţin impozit din suma dividendelor achitate în folosul nerezidenţilor fondatori (investitori) care participă la realizarea proiectului privind construcţia şi operarea centralei electrice în raionul Ungheni, conform listei aprobate de Guvern.

 

(27) Se permite deducerea taxei speciale pentru asigurarea stabilităţii financiare, achitată de băncile comerciale la bugetul de stat, conform art. 5 din Legea nr. 190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare.

 

(28) Prevederile art. 20 lit. z9) şi ale art. 24 alin. (18) din Codul fiscal nu se aplică rezultatelor obţinute din trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

 

(29) Pînă la intrarea în vigoare a art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului se va efectua în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.

 

Capitolul IV
LEGALIZAREA CAPITALULUI Şl AMNISTIA FISCALĂ

 

Articolul 25. Relaţiile reglementate de prezentul capitol

 

(1) Prezentul capitol stabileşte principiile şi garanţiile generale, precum şi determină statutul juridic al subiecţilor legalizării capitalului, al subiecţilor amnistiei fiscale şi al autorităţilor administraţiei publice împuternicite, al altor organizaţii şi instituţii ce participă la procesul legalizării capitalului sau amnistiei fiscale sau a căror activitate este legată de procesul legalizării capitalului sau amnistiei fiscale.

 

(2) Prezentul capitol stabileşte garanţiile prealabile, curente şi ulterioare la legalizarea capitalului, în partea ce ţine de inviolabilitatea acestui capital, şi neurmărirea din partea autorităţilor administraţiei publice împuternicite a persoanelor ce participă la procesul de legalizare a capitalului pentru evitarea plăţilor fiscale sau pentru încălcări fiscale.

 

(3) Prevederile prezentului capitol nu se extind asupra:

a) capitalului persoanei juridice sau fizice, cu excepţia capitalului persoanei care este subiectul legalizării;

b) capitalului ce cade sau este suspectat că va cădea sub incidenţa Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (din 8 noiembrie 1990), ratificate prin Legea Republicii Moldova nr. 914-XV din 15 martie 2002.

 

Articolul 26. Implementarea prezentului articol

Banca Naţională a Moldovei este împuternicită să elaboreze acte normative cu privire la implementarea prezentului capitol, inclusiv instrucţiuni ce ţin de procedurile de prevenire şi combatere a spălării banilor, pe care instituţiile financiare sînt obligate să le execute ca parte componentă a procesului de legalizare a capitalului.

 

Articolul 27. Noţiuni utilizate

În scopul prezentului capitol, se utilizează următoarele noţiuni:

legalizare a capitalului – declararea benevolă de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova sau de către reprezentanţii acestora a mijloacelor băneşti atît din ţară, cît şi de peste hotare, a bunurilor imobiliare, a valorilor mobiliare, a cotelor-părţi, declararea benevolă de către persoanele juridice rezidente, care au relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova a bunurilor imobiliare, a valorilor mobiliare, a cotelor-părţi, precum şi a diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital;

mijloace băneşti – monedă naţională sau valută străină, sub formă de numerar sau de depuneri în instituţii financiare;

bunuri imobiliare – terenurile, porţiunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor;

reprezentant – persoană fizică care este reprezentant legal al persoanei fizice sau persoanei juridice subiect al legalizării capitalului, conform prezentului capitol;

nerespectare a confidenţialităţii (secretului) – orice acţiune sau inacţiune care s-a soldat cu transmiterea oricărei informaţii ce se referă la subiectul legalizării şi la capitalul legalizat către persoane terţe, cu excepţia persoanelor cu funcţie de răspundere din Banca Naţională a Moldovei şi din alte organe competente, conform prezentului capitol, actelor normative adoptate de Banca Naţională a Moldovei, sau reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice împuternicite în cazurile prevăzute de art. 25 alin. (2);

amnistie fiscală – anularea restanţelor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare;

proprietar nominal – persoană care este deţinătoare de jure de capital, dar care nu este deţinătoare de facto a acestuia.

 

Articolul 28. Subiecţii legalizării capitalului şi amnistiei fiscale

 

(1) Subiecţi ai legalizării mijloacelor băneşti, bunurilor imobiliare, valorilor mobiliare, cotelor-părţi în capitalul social, diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital sînt persoanele fizice şi persoanele juridice (cu excepţia legalizării mijloacelor lor băneşti) al căror capital cade sub incidenţa prezentului capitol şi pe care îl declară benevol în condiţiile prezentului capitol.

 

(2) Subiect al legalizării poate fi cetăţean al Republicii Moldova sau reprezentantul legal (părinte, adoptator, tutore, curator) al acestuia.

 

(3) Subiect al amnistiei fiscale sînt persoanele juridice şi fizice care au restanţe reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 29. Obiectul legalizării capitalului şi cel al amnistiei fiscale

 

(1) Obiect al legalizării  este capitalul (mijloacele băneşti, bunurile imobiliare, valorile mobiliare, cotele-părţi) subiectului legalizării  care nu a fost declarat anterior sau a fost declarat la valoare redusă şi/sau din care nu au fost achitate impozitele şi taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

 

(2) Obiecte ale amnistiei fiscale sînt sumele restanţelor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 30. Atribuţiile altor participanţi la procesul de legalizare a capitalului şi de amnistie fiscală

 

(1) În afară de subiecţii legalizării capitalului şi de reprezentanţii acestora, participanţii la legalizarea capitalului sînt Banca Naţională a Moldovei, instituţiile financiare din Republica Moldova care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare – instituţii financiare), Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, care îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită atribuţiile în procesul de legalizare a capitalului conform prevederilor prezentului capitol.

 

(2) Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale, organele cadastrale, alte instituţii şi organizaţii sînt recunoscute în calitate de persoane legate indirect de procesul de legalizare. Orice acţiune a persoanelor cu funcţie de răspundere din autorităţile publice menţionate, din instituţii şi organizaţii nu trebuie să contravină prevederilor prezentului capitol sau să depăşească cadrul acestuia.

 

Articolul 31. Perioada legalizării capitalului

 

(1) Legalizarea capitalului începe la data punerii în aplicare a prezentului capitol şi se încheie la 31 decembrie 2008.

 

(2) Legalizarea mijloacelor băneşti începe la data punerii în aplicare a prezentului capitol şi a intrării în vigoare a actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, în momentul începerii zilei de muncă a instituţiilor financiare, şi se termină odată cu încheierea zilei de muncă a instituţiilor financiare pe data de 30 decembrie 2008.

 

Articolul 32. Procedura legalizării  capitalului

 

(1) Persoanele juridice şi fizice legalizează benevol capitalul care nu a fost declarat anterior sau a fost declarat la valoare redusă, din care nu au fost achitate impozitele, taxele, alte plăţi, majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetului de stat, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale,  inclusiv în evidenţa specială.

 

(2) Procedura legalizării capitalului se efectuează după cum urmează:

1. De către persoanele fizice – pentru mijloacele băneşti:

a) subiectul legalizării sau reprezentantul acestuia prezintă cerere, conform anexei nr. 4, pentru depunerea mijloacelor băneşti pe contul bancar (conturile bancare) din instituţia financiară. Cererea se completează în două exemplare;

b) informaţia indicată de subiectul legalizării sau de reprezentantul acestuia în cererea cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti va fi verificată de persoana împuternicită a instituţiei financiare, în prezenţa solicitantului, în ceea ce priveşte identitatea datelor din cerere cu cele din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia;

c) persoana împuternicită a instituţiei financiare poate refuza primirea cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti numai în cazul în care datele din cerere nu corespund celor din actul de identitate al subiectului legalizării  sau al reprezentantului acestuia sau în baza altor prevederi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;

d) în cazul depistării unor divergenţe între datele din cerere şi cele din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia, persoana împuternicită a instituţiei financiare este obligată să anunţe solicitantul despre divergenţele existente, oferindu-i posibilitatea de a le înlătura;

e) la primirea de către instituţia financiară a cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti, exemplarul al doilea al cererii, autentificat de reprezentantul împuternicit al instituţiei financiare, se remite subiectului legalizării  sau reprezentantului acestuia;

f) la legalizarea mijloacelor băneşti cu depunerea acestora pe contul bancar (conturile bancare), instituţia financiară reţine o taxă în mărime de 5% din suma mijloacelor băneşti legalizate;

g) în cazul legalizării mijloacelor băneşti în valută străină, taxa se reţine ţinîndu-se cont de cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la data legalizării  mijloacelor băneşti;

h) instituţia financiară transferă taxele reţinute pe conturile trezoreriale respective ale Ministerului Finanţelor.

2.De către persoanele juridice şi fizice – pentru bunurile imobiliare:

a) subiectul legalizării  care este proprietarul de facto, dar care a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele altei persoane, în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare:

– încheie cu această persoană un contract de vînzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei;

– autentifică notarial contractul de vînzare-cumpărare;

– se adresează organelor cadastrale pentru operarea de modificări în Registrul bunurilor imobiliare, cu anexarea contractului de vînzare-cumpărare autentificat notarial;

b) în cererea depusă la organul cadastral, subiectul legalizării  poate indica şi bunurile imobiliare care, la momentul legalizării, sînt considerate formal construcţii nefinisate. În temeiul cererii subiectului legalizării şi al documentelor prezentate, persoana împuternicită a organului cadastral operează modificări în Registrul bunurilor imobiliare;

c) către subiectul legalizării, care devine succesor al proprietăţii în urma tranzacţiei de vînzare-cumpărare, se transmit toate obligaţiile în relaţiile cu persoanele terţe;

d) la dorinţa proprietarului de facto subiect al legalizării, la perfectarea contractului şi la înregistrarea dreptului de proprietate în organul cadastral, acesta poate indica valoarea de piaţă reală a bunurilor imobiliare. În caz de necesitate, pentru evaluarea bunurilor imobiliare, subiectul legalizării se poate adresa unui evaluator independent care dispune de licenţă pentru efectuarea activităţii de evaluare a bunurilor imobiliare;

e) după înregistrarea modificărilor în organul cadastral, subiectul legalizării declară valoarea legalizată a bunurilor imobiliare la Serviciul Fiscal de Stat, conform cererii prevăzute în anexa nr. 5, achitînd în prealabil taxa de legalizare în conformitate cu lit. f). Cererea se completează în două exemplare: unul – pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul – pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă faptul achitării taxei de legalizare, contractul de vînzare-cumpărare şi, după caz, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării  pe numele proprietarului de jure (proprietarului nominal) al bunurilor imobiliare. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;

f) subiectul legalizării achită taxă în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea contractului de vînzare-cumpărare, conform lit. a), sau valoarea tranzacţiei în urma căreia obiectul legalizării  a fost înregistrat pe numele proprietarului nominal. Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor.

3.De către persoanele juridice şi fizice – pentru valorile mobiliare:

a) persoanele care sînt proprietari de jure de valori mobiliare, dar nu sînt proprietari de facto ai acestor valori, cu excepţia deţinătorilor nominali participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, în scopul legalizării  capitalului, pot lua decizia cu privire la transmiterea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare proprietarilor de facto cu acordul acestora;

b) persoanele specificate la lit. a) încheie acord de legalizare, cu indicarea valorii de bilanţ a valorilor mobiliare, pentru persoanele juridice, şi a valorii de procurare, pentru persoanele fizice. Acordul se autentifică notarial;

c) subiectul legalizării capitalului depune la Serviciul Fiscal de Stat cerere cu privire la legalizarea capitalului, conform anexei nr. 5, cu declararea valorii capitalului legalizat, achitînd în prealabil taxa de legalizare conform lit. d). Declararea valorii capitalului legalizat se efectuează la valoarea de piaţă estimativă a valorilor mobiliare, determinată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cererea se completează în două exemplare: unul – pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul – pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, acordul de legalizare, certificatul de estimare a valorilor mobiliare, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării  pe numele proprietarului de jure al valorilor mobiliare. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;

d) subiectul legalizării capitalului achită taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea estimată declarată şi valoarea tranzacţiei indicată la lit. b). Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor;

e) prin derogare de la prevederile legislaţiei privind piaţa valorilor mobiliare, după depunerea cererii cu privire la legalizare la Serviciul Fiscal de Stat, persoanele ce legalizează capitalul sînt în drept să efectueze operaţiunile de transmitere a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare la valoarea lor de bilanţ, pentru persoanele juridice, şi la valoarea de procurare, pentru persoanele fizice, prin operarea modificărilor în  registrul deţinătorilor valorilor mobiliare sau prin efectuarea tranzacţiei la Bursa de Valori, inclusiv prin efectuarea tranzacţiilor directe, în conformitate cu regulile bursiere şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

f) nu se consideră legalizare a capitalului operaţiunile de transmitere a valorilor mobiliare în deţinere nominală participantului profesionist la piaţa valorilor  mobiliare, precum şi retragerea acestora din deţinere nominală;

g) persoana ce legalizează capitalul, la efectuarea operaţiunilor de transmitere a dreptului de proprietate, prezintă deţinătorului de registru sau companiei de brokeri copia de pe ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, copia de pe cererea cu privire la legalizarea capitalului, depusă la Serviciul Fiscal de Stat, copia de pe acordul de legalizare, indicat la lit. b), şi copia de pe certificatul de estimare a valorilor mobiliare.

4.De către persoanele juridice şi fizice – pentru cotele-părţi în capitalul social al societăţii comerciale:

a) proprietarii nominali ai cotelor-părţi în capitalul social al societăţii comerciale pot întreprinde acţiuni de rambursare a cotelor-părţi proprietarilor de facto. Proprietarii nominali coordonează cu proprietarii de facto rambursarea cotelor-părţi ce le aparţin altor participanţi care au drept preferenţial de cumpărare;

b) subiecţii specificaţi la lit. a), pentru modificarea subiectului dreptului de proprietate asupra cotei-părţi în capitalul social al societăţii comerciale, încheie contract de vînzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei. Contractul se autentifică notarial;

c) după autentificarea notarială a contractului de vînzare-cumpărare, subiectul legalizării se adresează Camerei Înregistrării de Stat pentru operarea modificărilor în documentele de constituire, cu anexarea contractului de vînzare-cumpărare autentificat notarial;

d) după operarea modificărilor în documentele de constituire, subiectul legalizării depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea cu privire la legalizarea capitalului, prevăzută în anexa nr. 5, cu declararea benevolă a valorii cotei-părţi în capitalul social al societăţii comerciale, achitînd în prealabil taxa de legalizare conform lit. e). Cererea se completează în două exemplare: unul – pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul – pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, contractul de vînzare-cumpărare şi, după caz, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării  pe numele proprietarului de jure (proprietarului nominal) al cotelor-părţi. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;

e) persoana care legalizează capitalul achită taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea tranzacţiei conform lit. b) sau valoarea tranzacţiei în urma căreia obiectul legalizării  a fost înregistrat pe numele proprietarului de jure (proprietarului nominal) al cotelor-părţi. Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor.

 

(3) Subiectul legalizării – proprietarul de facto, în scopul legalizării  (declarării) valorii reale a capitalului, depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea prevăzută în anexa nr. 5, achitînd în prealabil taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea estimată anterior a obiectului legalizării. Cererea se completează în două exemplare: unul – pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul – pentru subiectul legalizării. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare.

 

(4) Subiectul legalizării – persoana juridică care, la decizia sa, efectuează reevaluarea activelor uzurabile şi a activelor de capital la preţul real de piaţă, depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea cu privire la legalizarea lor, prevăzută în anexa nr. 6, achitînd în prealabil taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea estimată declarată şi valoarea de bilanţ a obiectului legalizării. Taxa se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor. Cererea se completează în două exemplare: unul – pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul – pentru subiectul legalizării. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare.

 

(5) Proprietarul de jure al capitalului supus procedurii de legalizare, care nu este subiect al legalizării, este scutit de responsabilitatea ce derivă din prevederile prezentului capitol, precum şi de obligaţiile fiscale rezultate din procedura de legalizare.

 

Articolul 33. Încheierea procedurii de legalizare a capitalului

 

(1) Capitalul se consideră legalizat:

a) din momentul depunerii mijloacelor băneşti pe contul instituţiei financiare, conform prevederilor art. 32 alin. (2) pct. 1 şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, şi achitării taxei de legalizare;

b) pentru proprietarii de facto – din momentul achitării taxei de legalizare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;

c) pentru persoanele ce legalizează bunuri imobiliare – din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;

d) pentru persoanele ce legalizează valori mobiliare – din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;

e) pentru persoanele ce legalizează cotele-părţi în capitalul social al societăţii comerciale – din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra cotei-părţi şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;

f) pentru persoanele fizice ce legalizează diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital – din momentul achitării taxei de legalizare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat.

 

(2) În urma legalizării capitalului, subiectul legalizării, la momentul legalizării, este scutit de plata impozitului pe venitul sub formă de creştere a capitalului.

 

Articolul 34. Efectuarea amnistiei fiscale

 

(1) Se anulează restanţele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din  1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.

 

(2) Reflectarea în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi cel al Casei Naţionale de Asigurări Sociale a înscrierilor privind executarea amnistiei fiscale se efectuează în modul şi în termenele stabilite de Guvern.

 

(3) Organele cu atribuţii de administrare fiscală, Casa Naţională de Asigurări Sociale reflectă modificările ce ţin de efectuarea amnistiei fiscale în sistemele de evidenţă în conformitate cu prezentul capitol.

 

(4) Organele cu atribuţii de administrare fiscală ridică sechestrul aplicat patrimoniului necomercializat al persoanelor juridice şi fizice, dacă aceste acţiuni au fost iniţiate în scopul asigurării achitării impozitelor, taxelor, a altor plăţi, a majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente bugetului de stat, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.

 

(5) Autorităţile administraţiei publice locale, în scopul executării prevederilor prezentului capitol, sînt în drept să ia decizii cu privire la efectuarea amnistiei fiscale pentru impozitele şi taxele, pentru majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, la situaţia din 1 ianuarie 2007, neachitate la data intrării în vigoare a deciziilor, inclusiv amînate şi eşalonate (re-eşalonate) conform legislaţiei în vigoare, fără a modifica relaţiile cu bugetul de stat.

 

Articolul 35. Garanţii oferite subiecţilor legalizării  capitalului

 

(1) Statul, în persoana autorităţilor administraţiei publice, garantează subiecţilor legalizării:

a) neurmărirea pentru neachitarea impozitelor, taxelor, a altor plăţi în bugetul de stat, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din capitalul ce nu cade sub incidenţa art. 25;

Literele b) şi c) sînt excluse prin Legea nr. 177-XVI din 20.07.2007.

d) neadmiterea pe viitor de măsuri discriminatorii în ceea ce priveşte impozitarea subiecţilor legalizării.

Litera e) este exclusă prin Legea nr. 177-XVI din 20.07.2007.

 

Alineatul (2) este exclus prin Legea nr. 177-XVI din 20.07.2007.

 

Articolul 36. Restricţii în ceea ce priveşte capitalul subiecţilor legalizării

 

(1) Subiecţii legalizării mijloacelor băneşti dispun liber de mijloacele băneşti legalizate, depuse pe conturile instituţiilor financiare, cu excepţia scoaterii/transferării acestora în afara hotarelor Republicii Moldova, în cadrul operaţiunilor valutare de capital, în conformitate cu legislaţia valutară în vigoare (în continuare – procedura transferului de capital), în decursul a 3 ani din momentul legalizării, sau de alte mijloace băneşti în sumă mai mică, echivalentă sau mai mare decît mărimea capitalului legalizat, cu condiţia că prezentul articol nu prevede altfel.

 

(2) La scoaterea/transferarea de către subiectul legalizării în afara hotarelor Republicii Moldova a mijloacelor băneşti legalizate, conform procedurii transferului de capital în decursul a 3 ani din momentul legalizării, se reţin taxe în mărime de:

a) 13% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în primul an de la momentul legalizării , iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 13% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/transferate;

b) 6% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în al doilea an din momentul legalizării , iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 6% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/transferate;

c) 3% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în al treilea an din momentul legalizării, iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 3% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/transferate.

 

(3) Taxa prevăzută la alin. (2) se reţine şi se transferă pe contul trezorerial al Ministerului Finanţelor de către:

a) instituţia financiară, cu condiţia respectării prevederilor actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi conform art. 90 alin. (3) din Codul fiscal;

b) subiectul legalizării, la scoaterea mijloacelor băneşti în numerar, conform procedurii transferului de capital, pînă la obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei în conformitate cu legislaţia valutară în vigoare.

 

(4) Instituţiile financiare ţin evidenţa subiecţilor legalizării mijloacelor băneşti şi asigură corectitudinea perceperii taxei prevăzute la alin. (3), iar Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa capitalului scos în afara hotarelor Republicii Moldova conform procedurii transferului de capital.

 

Articolul 37. Responsabilitatea subiecţilor legalizării capitalului

În cazul în care la subiectul legalizării, care a efectuat legalizarea capitalului conform prevederilor prezentului capitol, se constată circumstanţele prevăzute la art. 25 alin. (3), în privinţa acestuia se întrerupe acţiunea garanţiilor prevăzute la art. 35 şi se aplică, în modul stabilit, prevederile legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 38. Răspunderea persoanelor cu funcţie de răspundere implicate în procesul de legalizare

Faţă de persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile financiare care au comis încălcări ale procedurii de legalizare a capitalului se aplică:

a) sancţiunea pentru persoanele cu funcţie de răspundere prevăzută de art. 175 din Codul cu privire la contravenţiile administrative sau răspundere penală dacă acţiunea, prin caracterul său, conţine elemente constitutive ale infracţiunii – în cazul încălcării procedurii şi/sau termenelor legalizării  capitalului;

Litera b) este exclusă prin Legea nr. 177-XVI din 20.07.2007.

c) sancţiunea prevăzută de art. 1632 alin. (2) din Codul cu privire la contravenţiile administrative – în cazul neefectuării reţinerii prealabile, integral sau parţial, a taxei conform art. 36 alin. (3) lit. a).

 

Articolul 39. Contestarea

Subiectul legalizării capitalului, precum şi persoanele prevăzute la art. 30 au dreptul să conteste deciziile adoptate şi acţiunile întreprinse (inacţiunile) în conformitate cu prezentul capitol, în modul stabilit de legislaţie, inclusiv pe cale judiciară.

 

Articolul 40. Direcţiile de utilizare a taxelor

Taxele percepute de la subiecţii legalizării  pentru legalizarea mijloacelor băneşti se transferă pe contul trezorerial al Ministerului Finanţelor şi se repartizează în modul următor:

– 30% rămîn în bugetul de stat;

– 70% se transferă în bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Articolul 41. Aplicarea prevederilor prezentului capitol

 

(1) Legislaţia în vigoare se aplică ţinîndu-se seama de prevederile prezentului capitol.

 

(2) Faţă de subiecţii legalizării capitalului şi faţă de capitalul legalizat în conformitate cu prezentul capitol, cu condiţia neapariţiei circumstanţelor prevăzute la art. 25 alin. (3), nu se aplică prevederile următoarelor acte legislative:

a) art. 244 şi 249 din Codul penal;

Litera b) este exclusă prin Legea nr. 177-XVI din 20.07.2007.

c) art. 83, cap. 5 – 9, 11 – 16 din titlul V al Codului fiscal;

d) cap. III, V, VII şi X ale Codului vamal;

e) art. 28, 30, 35 şi 51 din Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale şi prevederile respective ale legii cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv;

f) art.1529, 1621, 1622, 163, 1634, 1635, 1636, 193 alin. (14) din Codul cu privire la contravenţiile administrative;

g) art. 60 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare.

 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică veniturilor obţinute după 1 ianuarie 2007.

 

(4) Prevederile art. 84 alin. (5) – (11) din Legea privind societăţile pe acţiuni produc efecte juridice la expirarea a unui an calendaristic de la momentul legalizării.

 

Preşedintele Parlamentului Dumitru MOŢPAN
Nr. 1164-XIII. Chişinău, 24 aprilie 1997.

 

Anexa nr. 1

LISTA
activităţilor de realizare de programe*

1. Activităţi legate de analiza, proiectarea şi programarea sistemelor informaţionale pregătite spre utilizare: analiza necesităţilor informatice ale utilizatorilor; consultarea asupra celor mai eficiente soluţii; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi documentarea unor programe individuale, conform comenzilor beneficiarilor concreţi; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi documentarea unor programe de uz general.

2. Producerea de programe la comanda beneficiarului, corectarea programelor conform indicaţiilor date de utilizator.

 

 * Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei Rev. 2, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009.

 

Anexa nr. 2

LISTA
ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe

 

Nr.
crt.

Ocupaţia

Descrierea activităţii

1

2

3

1.

Analist

Analiza în vederea definirii specificaţiilor pentru constituirea efectivă a sistemelor informatice susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

2.

Programator

Realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu aceste specificaţii

3.

Proiectant de sistem informatic

Combinarea aptitudinilor analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea software a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite sau unor necesităţi organizatorice

4.

Inginer/ programator de sistem informatic

Combinarea aptitudinilor analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate în tehnologie şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

5.

Administrator de baze de date

Efectuarea expertizei de specialitate şi asistenţa practică în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

6.

Administrator de reţea

Configurarea, implementarea şi deservirea reţelei de calculatoare, asigurarea funcţionării serverelor, paginilor web şi accesul la reţeaua internet

7.

Inginer software

Adaptarea şi/sau armonizarea soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, a aplicaţiilor existente sau proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

8.

Manager de proiect informatic

Coordonarea sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi monitorizarea cerinţelor proiectelor (informaţii/ date necesare, programare, analiză), realizarea, planificarea, analiza, estimarea şi stabilirea priorităţilor aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de executare a proiectelor

 

Anexa nr. 3 este abrogată prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

Anexa nr. 4

CERERE
cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti

 

 

Anexa nr. 5
Către Şeful Inspectoratului

Fiscal de Stat_____________

CERERE
cu privire la legalizarea capitalului

 

anexa_5_p_138

 

Anexa nr. 6
Către Şeful Inspectoratului
Fiscal de Stat_____________

CERERE
cu privire la legalizarea activelor uzurabile şi activelor de capital

 

anexa_6_p_135

 

Anexa nr. 7 este abrogată prin Legea nr. 324 din 23.12.2013.

 ______________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 111-XVI din 27.04.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64–66, art. 300; nr. 177-XVI din 20.07.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 534; nr. 231-XVI din 02.11.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180–183,  art. 693; nr. 267-XVI din 07.12.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 25–27, art. 71; nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 191XVI din 25.09.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 182, art. 646; nr. 302-XVI din 25.12.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 30–33, art. 75; nr. 14-XVI din 03.02.09 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 45–46, art. 125; nr. 108-XVIII din 17.12.09 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609; nr. 109 din 04.06.10 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131–134, art. 443; nr. 191 din 30.09.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 517; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32; nr. 27 din 01.03.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 53, art. 162; nr. 33 din 06.03.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 99–102, art. 330; nr. 120 din 25.05.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 353; nr. 178 din 11.07.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 644; nr. 324 din 23.12.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 320–321, art. 871; nr. 158 din 18.07.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238–246, art. 547; nr. 71 din 12.04.15 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104,  art. 170; nr. 281 din 16.12.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 947.


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции