Журнал “Contabilitate şi audit” » №1, 2018 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7631

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal


Parlamentul adoptă prezenta lege.

 

Articolul 1. Intrarea în vigoare

Titlul III al Codului fiscal intră în vigoare la 1 iulie 1998.

 

Articolul 2. Abrogarea

La data intrării în vigoare a titlului III al Codului fiscal, se abrogă Legea nr. 264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 10, art. 96; 1996, nr. 7, art. 70; 1997, nr. 56, art. 509).

 

Articolul 3. Modificarea unor acte normative

(1) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă actele sale normative în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului III al Codului fiscal.

 

Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Relaţiile fiscale apărute pînă la intrarea în vigoare a titlului III al Codului fiscal se reglementează conform Legii nr. 264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea adăugată şi conform altor acte normative în vigoare la momentul apariţiei acestor relaţii.

(2) În operaţiile de import-export cu alte ţări, la calcularea taxei pe valoarea adăugată, poate fi aplicat criteriul determinat pe baza acordurilor bilaterale încheiate între Republica Moldova şi ţara respectivă, ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova. Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern.

(3) Întreprinderile aflate în proces de restructurare şi/sau privatizare ori care urmează a fi restructurate şi/sau privatizate în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 se impun cu taxa pe valoarea adăugată conform Codului fiscal, ţinîndu-se cont de particularităţile prevăzute de actele legislative ce stabilesc modul lor de restructurare şi/sau privatizate.

(4) Prevederile titlului III al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

(5) nă la aducerea actelor normative în vigoare, ce reglementează relaţiile privind achitarea taxei pe valoarea adăugată, în concordanţă cu titlul III al Codului fiscal, acestea se aplică în măsura în care nu contravin titlului III al Codului fiscal.

(6) Livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este supusă T.V.A. conform art. 96 lit. a), lit. b) prima liniuţă, art. 103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal. Persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă au sau nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt obligate să treacă prin posturile vamale interne achitînd T.V.A. pînă la sau la momentul trecerii controlului vamal. T.V.A. pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale şi apă se achită de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar la conturile trezoreriale de venituri ale T.V.A. pe mărfurile produse şi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, la primirea documentelor care confirmă procurarea acestor mărfuri ori concomitent cu achitarea plăţii sau plăţii în avans pentru ele.

Subiectul impunerii cu T.V.A. care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care are relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la deducerea T.V.A. achitate de el pentru mărfurile şi serviciile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea T.V.A. la buget.

Livrarea de mărfuri produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat în condiţiile stabilite de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor patentei de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, este supusă controlului vamal obligatoriu la posturile vamale interne, fiind scutită de T.V.A. fără drept de deducere la prezentarea raportului de expertiză, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în sensul art. 20 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.

Se scutesc de T.V.A. ră drept de deducere livrările de energie electrică achiziţionată şi furnizată operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice sau achiziţionată de operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, precum şi livrările de energie electrică şi de gaze naturale, de servicii de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă şi de canalizare achiziţionate şi utilizate în scop de consum, fără comercializarea ulterioară, efectuate de către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. Livrarea de servicii persoanelor juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, de către persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, se supune T.V.A. conform art. 96 alin. (1) lit. a), art. 103, 104 şi art. 109 alin. (2) din titlul III al Codului fiscal.

(7) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere importul şi livrările ulterioare ale gazelor naturale de la poziţia tarifară 2711 efectuate de Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” către Societatea cu Răspundere Limitată „Tiraspoltransgaz” care nu are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.

Alineatul (71) este abrogat prin Legea nr. 138 din 17.06.2016.

Alineatele (8), (81), (9) şi (10) sînt abrogate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

(101) rfurile livrate şi serviciile prestate în cadrul lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală cu capacitatea de 1600 locuri de detenţie se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere. Subiecţii impozabili care efectuează livrări de mărfuri şi de servicii scutite de T.V.A. cu drept de deducere în temeiul prezentului alineat au dreptul la restituirea TVA, în conformitate cu art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă prezintă următoarele documente:

1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;

2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;

3) facturile fiscale la mărfurile livrate, precum şi la volumele de lucrări executate şi documentele în a căror bază sînt eliberate acestea (actele de îndeplinire a lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală etc.).

TVA achitată la importul mărfurilor destinate lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală se restituie de сătre Serviciul Vamal în termen de 45 de zile, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.

Alineatele (11) şi (12) sînt abrogate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

(13) rfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit contractelor încheiate între F.I.S.M. şi agenţii economici care efectuează lucrări din sursele F.I.S.M., precum şi potrivit contractelor C.D.D. (Community–Driven Development) încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi agenţii economici, finanţate din sursele F.I.S.M., se vor livra cu scutirea de T.V.A. cu drept de deducere pînă la finalizarea Proiectului F.I.S.M.

(131) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).

(132) Se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere importul a 102 troleibuze, 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi utilaj pentru repararea anvelopelor, destinate proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, livrate de către OJSC „Belkommunmash” (Republica Belarus) şi S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.” (România) în baza Contractului de furnizare dintre Î.M. „Regia Transport Electric” şi OJSC „Belkommunmash”, în comun cu S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.”, semnat la 3 noiembrie 2010, implementat de Î.M. „Regia Transport Electric” şi de Primăria municipiului Chişinău, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi de Banca Europeană de Investiţii.

(133) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din „Centrum inovaci a rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, „Topol Water s.r.o.” şi „VHS Kubicek s.r.o.”.

(134) rfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi serviciile destinate realizării Programului „Compact“, stipulate în secţiunea 2.8 şi în anexa VI din Acordul „Compact“:

a) se livrează pe teritoriul Republicii Moldova cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere;

b) se importă cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere.

(135) rfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anii 2016–2017:

a) se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere;

b) se vor importa cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere.

(136) Importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere. Modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate proiectului respectiv se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.

(137) Importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate Programului de investiţii prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene, se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere. Modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate proiectului respectiv se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.

Alineatul (14) este exclus prin Legea nr. 108-XVIII din 17.12.2009.

(15) Produsele petroliere destinate realizării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere, stabilite în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”» pe o perioadă de 8 ani, începînd cu data primei transbordări de produse petroliere prin terminalul petrolier situat în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”:

a) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere la introducerea acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova din Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”;

b) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi prin alte puncte vamale, dar numai în cazul apariţiei situaţiilor de forţă majoră ce vor împiedica introducerea acestora prin Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”;

c) constituie obiecte ale impunerii cu taxa pe valoarea adăugată la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutirea subiecţilor care au efectuat livrările indicate de vărsare la buget a sumei taxei pe valoarea adăugată fără drept de deducere calculate în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.

(16) Prevederile alin. (15) lit. c) nu se aplică livrările de produse petroliere efectuate către persoanele care practică activitate de import şi/sau comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere.

(17) rfurile şi serviciile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”» sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere.

(18) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile necesare procesului propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, de asemenea se scutesc organizaţiile şi întreprinderile menţionate de la vărsarea la buget a sumei T.V.A. pentru mărfurile produse şi serviciile prestate, conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor respective, aprobată de Guvern.

(19) Prevederile alineatului (13) se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2003.

(20) La solicitarea importatorilor, Serviciul Vamal va prelungi, în condiţiile art. 126 şi 1271 din Codul vamal al Republicii Moldova, cu cel mult 90 de zile, termenul de plată a T.V.A. la materia primă, cu excepţia mărfurilor menţionate în anexă, la materialele şi articolele de completare importate de agenţii economici producători, precum şi de agenţii economici specializaţi în prestări de servicii în agricultură care dispun de autorizaţie pentru prestarea de servicii la producerea producţiei agricole, eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Alineatul (201) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

(202) În perioada de pînă la 31 decembrie 2015 se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex. 850231000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW.

(203) La solicitarea importatorilor agenţi economici producători, în condiţiile art. 126 şi art. 1271 din Codul vamal, se prelungeşte termenul de plată a T.V.A., pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, cu excepţia mărfurilor prevăzute în anexa la prezenta lege, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, în modul stabilit de Guvern.

(204) Materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate specificate la alin. (203) sînt considerate ca fiind puse condiţionat în circulaţie şi aflate sub supraveghere vamală în condiţiile art. 35 din Codul vamal, iar mărfurile destinate exportului urmează a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul ţării în decurs de 180 de zile de la data declarării importului materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare folosite la fabricarea acestora.

(205) Dacă, pînă la expirarea termenului prevăzut la alin. (203), a avut loc exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a T.V.A., plata T.V.A. nu se efectuează. Prin decizii de regularizare, Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor T.V.A. calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate.

(206) Modul de prelungire a termenului de plată a T.V.A. se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.

(207) În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează T.V.A. conform art. 126 din Codul vamal, cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.

(208) La schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic în instituţie publică, statutul de contribuabil al T.V.A. nu se transmite instituţiei publice. La anularea statutului de contribuabil al T.V.A. pentru agentul economic care se reorganizează, prevederile art. 113 alin. (3) din Codul fiscal nu se aplică.

(21) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                   Dumitru MOŢPAN

Nr. 1417-XIII. Chişinău, 17 decembrie 1997.

 

Anexă

Mărfurile pentru care termenul de plată a taxei
pe valoarea adăugată la import nu poate fi prelungit

 

Codul mărfii

Denumirea mărfii

 

Mărfurile supuse accizelor conform anexei la Titlul IV al Codului fiscal

0201

Carne de bovine, proaspăta sau refrigerată

0202

Carne de bovine congelată

0203

Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0204

Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

0206

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate

0207

Carne şi organe comestibile ale păsărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate

0209

Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată

0402

Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)

040510

Unt

110813 000

Fecule de cartofi

1502

Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 1503 00

Ex. 1701

Zahăr brut

_______________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială. Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 177-XVI din 20.07.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 534; nr. 58-XVI din 20.03.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69–71, art. 234; nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 177-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 549; nr. 13-XVI din 03.02.09 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34–36, art. 93; nr. 112 din 04.06.10 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110–113, art. 337; nr. 80 din 21.04.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 69, art. 177; nr. 212 din 27.10.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197–202, art. 575; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, n r. 13–14, art. 32; nr. 62 din 30.03.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 64, art. 215; nr. 178 din 11.07.12 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 644; nr. 307 din 26.12.12 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 26, art. 95; nr. 213 din 12.07.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 159–160, art. 508; nr. 172 din 12.07.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173–176, art. 584; nr. 324 din 23.12.13 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 320–321, art. 871; nr. 173 din 25.07.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 531; nr. 158 din 18.07.14 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238–246, nr. 71 din 12.04.15 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art. 170; nr. 91 din 13.05.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 139–143, art. 279; nr. 138 din 17.06.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184–192, art. 401; nr. 281 din 16.12.16 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 947; nr. 288 din 15.12.17 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 808.

 


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции