Consultaţii privind contabilitatea şi impozitarea
2023-02
Comentarii la modificările operate în anul 2023 în domeniul aplicării TVA

Prin Legea nr. 356/2022 în CF au fost operate diverse modificări, inclusiv în ceea ce privește aplicarea TVA. Unele dintre acestea poartă un caracter mai mult redacțional sau de ajustare, prin altele însă s-a urmărit scopul implementării unor reglementări și concepte noi care vor necesita eforturi pentru percepere și ajustarea business-proceselor atât din partea contribuabililor, cât și a autorităților fiscale. Pentru început autorul dezvăluie modificările operate în titlul III din CF, menite să aducă pozițiile tarifare la care se face referință în el în concordanță cu Nomenclatura combinată a mărfurilor. Ulterior, sunt examinate modificările ce ţin de tratamentul TVA în cazul importului de servicii; restituirea taxei aferente procurărilor şi investiţiilor capitale; deducerea TVA în cazul procurărilor cu destinație „mixtă” şi edificării clădirilor care includ spații cu destinație atât locativă, cât și nelocativă etc.

2023-02
Modul de aplicare a TVA aferente importului de servicii începând cu 1 ianuarie 2023

În prezentul articol sunt comentate modificările operate prin politica fiscală și vamală pentru anul 2023 în articolele 101 alin. (1), 109 alin. (2) și 115 alin. (2) din CF referitoare la importul de servicii. Autorii explică esența noului concept de aplicare a TVA asupra serviciilor importate, ilustrează modul de aplicare a taxei, dezvăluie modalitatea de declarare a sumelor TVA pentru importul de servicii în funcţie de statutul beneficiarului, iar în baza unor exemple convenţionale examinează particularitățile calculării, deducerii și achitării TVA la buget de către contribuabili în diverse situații. Este de menționat, de asemenea, că în cuprinsul articolului se fac referințe la formularul Declarației privind TVA modificat prin Ordinul SFS nr. 20/2023

2023-02
Principalele aspecte privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2023

În prezentul articol sunt examinate prevederile noi ale titlului II din CF. Printre altele, este vorba despre obligația persoanelor fizice rezidente care efectuează desemnarea procentuală de a prezenta Declarația CET 18 utilizând metode automatizate de raportare; determinarea facilității fiscale aferente sumei dobânzii pentru împrumuturile acordate salariatului de către angajator; tratamentul fiscal al veniturilor obținute din tranzacțiile cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât cel de piață; deducerea reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale; utilizarea metodei amortizării accelerate; restricțiile la aplicarea scutirilor privind impozitul pe venit; determinarea creșterii sau pierderii de capital începând cu perioada fiscală 2023; termenele, modul, forma și locul achitării impozitului; reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit

Mai multe
Administrare fiscală
2023-02
Modificări aferente administrării fiscale în anul 2023

În prezentul articol autorul oferă cititorilor comentarii pe marginea unor prevederi ale politicii bugetar-fiscale pentru anul 2023, adoptate prin Legea nr. 356/2022. Este vorba, printre altele, despre regimul de administrare fiscală a conturilor de plăți deschise la societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale; depunerea cererii privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător; prezentarea obligatorie în format electronic a dărilor de seamă aferente perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023; recalcularea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, determinate prin metode și din surse indirecte; aplicarea măsurilor de executare silită a restanței contribuabilului în cazul contestării faptului de existenţă a restanţei şi mărimii ei; efectuarea controlului fiscal prin metode indirecte de estimare a venitului impozabil în privința persoanelor fizice; determinarea faptului expirării termenului de prescripție pentru anularea obligației fiscale a contribuabilului

Asigurări sociale și medicale
2023-02
Modificări aferente asigurării sociale a zilierilor

Prezentul articol propune comentarii pe marginea modificărilor operate de la 01.03.2023 în conținutul pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 referitor la persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri. În această ordine de idei este de știut că deja nu constituie excepție pensionarii și persoanele cu dizabilități

2023-02
Reglementări noi privind indemnizaţia de maternitate

Autorul examinează impactul prevederilor Legii cu privire la modificarea unor acte normative nr. 353/2022 asupra modului de stabilire și declarare a indemnizaţiei de maternitate. Astfel, pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, indemnizația de maternitate se plătește. Totodată, indemnizaţia respectivă se va calcula din venitul asigurat al unuia din soţi, care va determina un cuantum mai mare al ei

2023-02
Aspecte noi privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2023

Autorul prezentului articol răspunde la diverse întrebări legate de modificările aferente calculării primelor de AOAM în formă de contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense: care este esența modificărilor și cum urmează să procedeze angajatorii; care autoritate va restitui primele în sumă fixă; se vor calcula sau nu primele în formă de contribuție procentuală din veniturile achitate persoanelor fizice pentru prestarea de servicii sau efectuarea de lucrări dacă acestea vor confirma achitarea sumei fixe. Totodată, sunt dezvăluite unele aspecte aferente aplicării primelor de AOAM stabilite în sumă fixă

Raport anual
2023-02
Paşii de completare a Declaraţiei VEN 12

În prezentul articol autorul oferă cititorilor recomandări aferente principalelor etape de completare a Declarației VEN 12: transferul datelor din contabilitate în tabelul principal; completarea anexelor 1D și 2D (și a subanexelor la acestea); completarea, după caz, a anexelor 3D – 7D; completarea finală a tabelului principal; completarea, după caz, a anexelor 8D – 10D. Totodată, sunt propuse formulele contabile pentru reflectarea în contabilitate a operațiunilor legate de impozitul pe venit

2023-02
Некоторые аспекты составления Декларации VEN 12 за 2022 год

В данной статье рассмотрены вопросы заполнения Декларации VEN 12, вызывающие затруднения у бухгалтеров. В частности, речь идет об уплате налога в рассрочку в 2022 году и переносе убытков на будущее; выявлении разниц по доходам и расходам (связанных с поступлениями, ремонтом и выбытиями основных средств); цене благотворительности, пожертвованиях беженцам из Украины и дарениях; расходах, связанных с командированием работников, и представительских расходах; расходах, связанных с процентными начислениями, выплаченными или начисленными; вычета безнадежных долгов; сумме фактических расходов, не подтвержденных документально; других расходах, не связанных с предпринимательской деятельностью; льготы за прирост средней численности работников; определении налогового результата и исчислении суммы подоходного налога к уплате за отчетный год

Subtilităţi
2023-02
Компенсация потерь в связи с несвоевременной выплатой заработной платы: расчет и налоговые последствия

В условиях финансового кризиса и растущей инфляции работодатели наряду с принятием антикризисных мер обязаны исполнять предусмотренные Трудовым кодексом гарантии государства на компенсацию работникам потерь в связи с несвоевременной выплатой заработной платы. Такая компенсация должна обеспечить возмещение работникам потери части заработной платы, имевшей место в период задержки ее выплаты, в связи с ростом цен и тарифов на потребительские товары и услуги. Для правильного применения на практике данной нормы автор статьи разъясняет бухгалтерам: в каких случаях начисляется компенсация; обязан ли работодатель произвести расчет и выплату компенсации; что является базой расчета компенсации; какова периодичность расчета и выплаты компенсации; как рассчитывается компенсация; каким образом компенсация должна быть оформлена и отражена в учете; учитывается или нет компенсация при расчете средней заработной платы; каковы налоговые последствия выплаты компенсации для работодателя и для работника

« Aprilie 2023 «
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
expiră termenul de depunere a rapoartelor
expiră termenul de depunere a rapoartelor şi de achitare a impozitului