Указатель статей, опубликованных в 2012 году

Автор и название статьи

стр.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ

Татьяна ПРИСАКАР, Галина ШПАК

Oб особенностях заполнения некоммерческими организациями Декларации юридического лица о подоходном налоге

 

3

 

19

Василе БЕНДЕРСКИ

О новом формуляре Декларации о подоходном налоге (форма VEN12)

 

9

 

23

Лилия КАУШ-ЦАПУ

Отражение операций с основными средствами в Декларации о подоходном налоге (форма VEN 12)

 

10

 

10

Татьяна ПРИСАКАР

О заполнении некоммерческими организациями Декларации о подоходном налоге за 2012 год

 

12

 

6

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Александр НЕДЕРИЦА

Проблемные аспекты формирования отдельных показателей финансовых отчетов за 2011 год

 

2

 

9

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Людмила АБЛИНА

Об изменениях в порядке налогообло­жения доходов физических и юридических лиц

 

2

 

18

Татьяна ГРИНИК

О налогообложении дивидендов в 2012 году

 

2

 

30

Ion PRISĂCARU

Cheltuielile de deplasare – tratare actualizată

 

2

 

43

Людмила АБЛИНА

О доходах в виде роялти и порядке их налогообложения

 

4

 

6

Jana CIBOTARU

Modul de restituire a impozitului pe venit reţinut în plus

 

4

 

17

Victoria BELOUS

Impozitarea veniturilor persoanelor fizice cetăţeni prin metode indirecte: noutăţi legislative

 

5

 

17

Marcela DIMA, Galina ŞPAC

Tratamentul contabil şi fiscal al dividendelor aferente perioadelor pînă la şi după procurarea acţiunilor

 

6

 

16

Alexandru NEDERIŢA, Lidia FOALEA

Aspecte practice privind aplicarea şi contabilizarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională

 

9

 

5

Татьяна ГРИНИК

Об уплате подоходного налога юридическими лицами

12

13

Alexandru NEDERIŢA, Lidia FOALEA

Aspecte noi aferente determinării şi contabilizării cheltuielilor privind impozitul pe venit pentru anul 2012

 

12

 

20

Вопросы – ответы

Александр НЕДЕРИЦА

об отражении в финансовых отчетах дебиторской задолженности и обязательств, выраженных в условных единицах

 

2

 

56

Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН

об удержании подоходного налога при оплате использования информационной базы

 

2

 

60

Галина ШПАК, Петру ГРИЧУК

об оплате подоходного налога в рассрочку в 2012 году

 

2

 

63

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind deducerea în scopuri fiscale a donaţiei în folosul organizaţiei sindicale primare

 

2

 

65

privind modul de impozitare a veniturilor persoanelor juridice nerezidente din serviciile prestate

2

66

privind lipsa obligaţiilor fiscale aferente reţinerii la sursa de plată a impozitului pe venit din plăţile pentru serviciile de locaţiune şi de marketing

2

68

о налогообложении пожертвований в адрес детского дома семейного типа, осуществленных в 2011 году

2

68

об удержании подоходного налога при оплате в 2012 году приобретенных ранее земель сельскохозяйственного назначения

2

69

Galina ŞPAC, Maria GANCEARUC

privind impozitarea venitului sub formă de dividende obţinut de persoana fizică în străinătate

3

41

privind confirmarea cheltuielilor aferente utilizării în scopuri personale a autoturismului întreprinderii

3

42

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind impozitarea dividendelor achitate în anul 2012

 

3

 

44

privind regimul de impozitare a contribuabililor cu venituri operaţionale ce depăşesc suma de
600 000 lei, care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA

3

44

privind neimpozitarea cu IVAO a veniturilor din activităţile de investiţii şi financiară, precum şi a veniturilor excepţionale

3

45

privind perioada folosirii scutirilor prevăzute de art. 492 alin. (1) din Codul fiscal

3

46

об учете износа основных средств в налоговых целях субъектами налогообложения НДОД

3

46

Виктория БЕЛОУС

о налоговых последствиях конфискации и продажи собственности судебными исполнителями

 

3

 

47

Людмила АБЛИНА

о неудержании подоходного налога при оплате услуг адвоката

 

4

 

44

о налогообложении предметов с логотипом фирмы, распространяемых в рекламных целях

4

44

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor ce ţin de delegare

 

4

 

45

privind deducerea cheltuielilor pentru diurnă şi cazare suportate de persoanele care execută lucrări şi prestează servicii în conformitate cu contractul încheiat

4

46

privind facilităţile de care beneficiază angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe

4

47

privind reţinerea impozitului la sursa de plată de la întreprinderile care utilizează regimul de impozitare la cota de 3%

4

48

privind nereţinerea la sursa de plată a impozitului în mărime de 15% din royalty achitat unui agent economic care utilizează regimul de impozitare IVAO

4

49

о налогообложении дивидендов плательщиками НДОД

4

50

о незачете плательщиками НДОД налога, удержанного за рубежом с выплат за аренду

4

51

о корректировке Отчета по форме IRV 09 при возврате дивидендов, выплаченных авансом

4

51

Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН

о праве выбора общего режима обложения подоходным налогом

 

5

 

35

privind nereţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la înstrăinarea terenului de către întreprinderea individuală

5

37

privind impozitarea plăţilor achitate în folosul unui nerezident pentru serviciile acordate în 2008

5

37

privind deducerea cheltuielilor de asigurare în scopuri fiscale a unui bun luat în locaţiune

5

38

privind reţinerile aferente plăţilor pentru prestările de servicii achitate în rate

5

39

privind acordarea scutirii pentru persoane întreţinute – rude de gradul doi în linie colaterală

5

40

Людмила АБЛИНА

о предварительной уплате подоходного налога при распределении промежуточных дивидендов

 

5

 

41

об освобождении на иждивенцев

5

43

Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН

о признании расходов на приобретение права использования веб-хостинга

 

5

 

44

Victoria BELOUS

privind impozitarea veniturilor obţinute de către un cetăţean al RM din activitatea desfăşurată în România în calitate de membru al Consiliului de Administraţie

 

5

 

46

privind impozitarea veniturilor din pariurile sportive pe Internet

5

46

Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН

о выплате сумм страхового возмещения

 

6

 

37

об отсутствии обязанности представления отчета формы IRV 09 при осуществлении выплат, из которых не удерживается подоходный налог

6

37

Людмила АБЛИНА

о действиях налогоплательщика, неправомерно удержавшего подоходный налог у источника выплаты

 

6

 

39

о налоговых последствиях предоставления беспроцентного займа взаимозависимому лицу

6

41

о праве на освобождения по подоходному налогу

6

42

Parascovia CEBOTARENCO, Olga GOLBAN

privind regimul fiscal al plăţilor din serviciile acordate în cadrul unei campanii publicitare

 

7

 

39

privind cheltuielile de reprezentanţă

7

40

privind corectitudinea reflectării în dările de seamă fiscale a codului fiscal al persoanei fizice care nu deţine buletin de identitate

7

41

о праве на вычет износа, начисленного по автомобилю, переданному внаем

7

43

о вычете процентов по кредиту, используемому для приобретения земельного участка под строительство

7

43

Людмила АБЛИНА

о вычете расходов на создание объекта интеллектуальной собственности

 

7

 

44

о вычете расходов, связанных с осуществлением нотариальной деятельности

7

44

об удержании подоходного налога при выплате роялти физическому лицу, достигшему возраста 60 лет

7

45

Victoria BELOUS

privind impozitarea veniturilor obţinute în urma unor tranzacţii de tip FOREX

 

7

 

46

privind impozitarea activelor de capital obţinute de către soţi

7

46

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind deducerea dobînzilor aferente contractelor de leasing

 

7

 

48

privind cheltuielile de deplasare care urmează a fi compensate în cazul delegării angajatului pentru o singură zi

7

49

privind achitarea impozitului pe venit în rate

7

50

Olga ECHIM

privind regimul fiscal al sumelor neachitate în baza contractului de împrumut, ca urmare a decesului persoanei fizice

 

8

 

31

privind regimul fiscal al plăţilor achitate de către angajator foştilor angajaţi

8

32

privind determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit obţinut din depozitul bancar

8

33

Valeriu SEVERIN

privind scutirea de plata impozitului pe venit în baza cererii depuse de către organizaţia necomercială la organul teritorial al S.F.S.

 

8

 

34

об удержании подоходного налога из сумм материальной помощи

8

35

об удержании подоходного налога с выплат, произведенных сельской примэрией физическим лицам

8

35

Василе БЕНДЕРСКИ

о декларировании дохода от операционной деятельности предприятием, прекратившим деятельность

 

9

 

45

о порядке отражения освобождений по подоходному налогу в отчете CNOTAR

9

45

о порядке применения части (8) статьи 24 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

9

46

Ghenadie BEJAN

privind impozitul pe venitul obţinut din activitatea operaţională

 

9

 

49

privind impozitul pe venit la achitarea dividendelor

9

49

privind impozitarea veniturilor obţinute de către un nerezident din vînzarea imobilului unui nerezident

9

50

Василе БЕНДЕРСКИ

о стоимостном базисе ввезенного из-за рубежа автомобиля

 

10

 

32

о налоговых последствиях выплаты материальной помощи родственнику умершего работника

10

33

Георгий ТРОЧИН

о налогообложении расходов по возмещению материального ущерба

 

11

 

25

privind impozitarea dividendelor repartizate asociatului după achitarea lor pe parcursul anului

11

26

privind impozitarea plăţilor achitate în favoarea As Dac

11

26

privind regimul fiscal al plăţilor pentru arenda terenurilor agricole

11

27

Лилия КАУШ-ЦАПУ

о дифференциации не подтвержденных документально представительских расходов и льгот работодателя

 

11

 

29

о вычете расходов, связанных с уплатой госпошлины

11

30

о применении ограничений, установленных ч. (5) ст. 44 НК, к операциям с взаимозависимыми лицами

11

31

Pavel TOSTOGAN

privind trecerea în cont a impozitului pe venit reţinut din royalty

 

12

 

32

privind neatribuirea brokerilor de asigurare/reasigurare la subiecţii impunerii cu IVAO

12

33

Георгий ТРОЧИН

о налоговых последствиях списания задолженности физических лиц

 

12

 

34

о порядке определения налоговых обязательств физических лиц, получающих возврат излишне уплаченных взносов ОГСС

12

35

об уплате налога на доход от операционной деятельности по месту нахождения подразделений

12

35

о праве пользования освобождением на иждивенца

12

36

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Геннадий БЕЖАН

Новое в применении НДС и акцизов

 

2

 

50

Игорь СТАВИНСКИЙ

Новое в порядке применения НДС

 

4

 

28

Игорь СТАВИНСКИЙ

Налоговые и таможенные режимы при вывозе/ввозе товаров из/в ЗСП на/с остальную(ой) часть(ти) таможенной территории республики

 

5

 

11

Игорь СТАВИНСКИЙ

Об акцизах на неподакцизный товар

 

7

 

26

Павел ТОСТОГАН

Новое в порядке применения НДС и акцизов

 

9

 

14

Вопросы – ответы

Veronica VRAGALEVA

privind aplicarea TVA la prestarea serviciilor de către subantreprenori în cadrul proiectelor F.I.S.M.

 

2

 

57

privind aplicarea TVA la efectuarea livrărilor după iniţierea (demararea) procedurii de insolvabilitate

2

58

privind aplicarea accizelor la comercializarea vinurilor scoase din încăperea de acciz pînă la excluderea acestora din lista articolelor accizabile

2

59

Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН

о зачете НДС при осуществлении текущего ремонта арендуемого помещения

 

2

 

62

Igor STAVINSCHI

privind neaplicarea taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (2) din Codul fiscal

 

3

 

32

об учете поставок в рекламных целях при обязательной регистрации в качестве плательщика НДС

3

32

об учете поставок в рекламных целях при аннулировании регистрации в качестве плательщика НДС

3

33

о регистрации в качестве плательщика НДС при изменении режима обложения поставок

3

33

о праве на возмещение НДС по капитальным инвестициям, осуществленным лизингополучателем

3

34

о сторнировании НДС по авансу в случае несостоявшейся поставки

3

34

о начале отсчета трехмесячного срока для получения возмещения НДС по капитальным инвестициям

3

35

о праве на возмещение НДС при инвестировании в гостиницу в Унгенах

3

36

о сроке рассмотрения заявления на возмещение НДС

3

37

Parascovia CEBOTARENCO, Olga GOLBAN

privind aplicarea cotei zero a TVA pentru procurările finanţate din contul mijloacelor proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională

 

3

 

38

privind completarea facturii fiscale la livrarea producţiei vinicole

3

38

privind determinarea obligaţiei de excludere a TVA din decontările cu bugetul

3

39

о правильности заполнения декларации об акцизаx

3

40

об отражении поставок, освобожденных от НДС, в журналe учета поставки товаров и услуг

3

40

Игорь СТАВИНСКИЙ

о возмещении НДС по капитальным инвестициям в нематериальные активы

 

4

 

30

о невозмещении НДС по последующим капитальным вложениям, улучшающим состояние долгосрочных активов

4

31

о возмещении НДС при приобретении тракторов и грузовых автотранспортных средств

4

31

о неотражении в журнале учета вывоза продукции из акцизного помещения поставок товаров, исключенных из категории подакцизных

4

33

о начислении акциза отечественными производителями азота и кислорода в момент их вывоза из акцизного помещения

4

33

о сроке возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

4

34

об отражении в декларации об акцизах аннулирования акциза по возвращаемому товару, выведенному из категории подакцизных

4

34

об обложении НДС по стандартной ставке услуг по грузоперевозкам из ЗСП

4

35

об обложении НДС поставок услуг по фотокопированию периодических изданий

4

35

о праве на зачет НДС по услугам, приобретенным для осуществления поставок, освобожденных от НДС после 3 апреля 2012 года

4

36

о применении НДС по товарам, поставляемым в магазины duty-free

5

30

о возврате подакцизной продукции и сторнировании уплаченного акциза

5

30

о периоде возмещения НДС по экспортируемым услугам при получении предоплаты

5

31

о применении нулевой ставки НДС по коммунальным услугам для содержания недвижимости жилого назначения

5

32

о применении НДС по товарам, произведенным взятой внаем столовой при учебном заведении

5

33

Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН

о вычете НДС при оказании услуг по подготовке и повышению квалификации кадров

 

5

 

33

об отсутствии обязательств по НДС при продаже недвижимого имущества за пределами РМ

5

34

о регистрации в качестве плательщика НДС при экспорте услуг по договору комиссии

5

35

о неотражении в Декларации по НДС необлагаемых поставок товаров в рекламных целях

5

36

об обложении акцизами товаров, отгружаемых в порту Джюрджюлешть

5

36

о неотражении в Декларации по НДС авансов, полученных от резидентов ЗСП

5

37

Игорь СТАВИНСКИЙ

о применении НДС при передаче учредителю управления имущества, приобретенного доверительным управляющим

 

6

 

31

об отсутствии ограничений при отчуждении объектов капитальных инвестиций

6

32

о подтверждении таможенных органов о поставке товаров на экспорт с территории ЗСП при возмещении НДС

6

32

о нотариальном заверении копии налоговой накладной поставщика коммунальных услуг, рефактурируемых нанимателю

6

33

о праве на возмещение НДС по частично субсидируемым капитальным инвестициям

6

34

о зачете акциза, уплаченного по возвращаемой подакцизной продукции

6

34

Marcela DIMA

privind lipsa obligaţiei de a calcula TVA la acordarea sconturilor de către furnizor

 

6

 

35

Parascovia CEBOTARENCO, Olga GOLBAN

privind aplicarea TVA în cazul livrărilor efectuate în zona economică liberă

 

6

 

38

Игорь ЛАЗАРЬ, Артур НИКИФОРЧУК

о регистрации в ГЭРНН налоговых накладных по смешанным поставкам

 

7

 

29

о регистрации налоговых накладных в ГЭРНН в случае несоответствия даты их выписки и даты поставки

7

31

Игорь СТАВИНСКИЙ

о регистрации в качестве плательщиков акцизов предприятий, перерабатывающих на территории республики азот и кислород

 

7

 

31

о субъектах возмещения НДС по товарам и/или услугам, предназначенным для международных проектов технической и/или инвестиционной помощи

7

32

об отсутствии права на добровольную регистрацию в качестве плательщика НДС при оказании услуг по продаже авиабилетов

7

33

о регистрации в ГЭРНН налоговой накладной по поставке, облагаемой НДС по нулевой ставке

7

34

о начислении акцизов по подакцизному сырью, используемому для производства неподакцизного товара

7

34

о применении НДС при возмещении ущерба

7

35

о восстановлении НДС в связи с получением субсидии из бюджета

7

37

Parascovia CEBOTARENCO, Olga GOLBAN

privind aplicarea TVA la acordarea serviciilor de transport de către nerezidenţi

 

7

 

38

privind dreptul la restituirea TVA de către nerezidenţi

7

38

privind impozitul pe venit în cazul desfăşurării activităţii asociaţiei obşteşti

7

39

Михаил МАНОЛИ

о неначислении НДС от разницы между себестоимостью и ценой продажи товара, импортированного до получения статуса плательщика НДС

 

8

 

25

о приобретении бланков налоговых накладных экономическими агентами, имеющими право их самостоятельной печати

8

25

об условиях применения нулевой ставки НДС по товарам и услугам, предназначенным для проектов технической помощи

8

26

о применении НДС при списании товаров

8

26

о декларировании НДС по импорту услуг предприятиями, не зарегистрированными в качестве плательщиков НДС

8

27

о представлении приложения к Декларации по НДС при отсутствии покупок, документированных налоговыми накладными

8

27

об обложении НДС по нулевой ставке активов, вносимых в уставный капитал иностранного предприятия

8

27

о регистрации в ГЭРНН налоговой накладной по поставке, облагаемой по нулевой ставке НДС

8

28

Olga ECHIM

privind termenul de achitare şi declarare a TVA aferentă serviciilor importate

 

8

 

29

privind aplicarea cotei TVA la livrarea pe teritoriul ţării a laptelui praf importat

8

29

privind corectitudinea înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

8

30

privind înregistrarea facturii fiscale cu semnul minus, eliberată la documentarea retururilor, în Registrul general electronic al facturilor fiscale

8

31

Геннадие БЕЖАН

о корректировке приложения к Декларации по НДС

 

9

 

47

о выписке налоговой накладной

9

47

privind eliberarea facturii fiscale în cazul stabilirii pierderilor constatate la inventariere

9

48

Павел ТОСТОГАН

об отражении в приложении к Декларации по НДС налоговых накладных по смешанным поставкам

 

10

 

21

о регистрации в ГЭРНН налоговой накладной по смешанным поставкам

10

21

о праве на зачет НДС и соблюдении сроков регистрации налоговой накладной в ГЭРНН

10

22

о зачете НДС по налоговой накладной, зарегистрированной поставщиком в ГЭРНН в следующем месяце

10

23

о праве на зачет НДС по налоговой накладной, не зарегистрированной в ГЭРНН, которая получена до 14.09.2012 г.

10

23

о праве на возмещение НДС до репатриации денежных средств

10

24

о применении НДС при аннулировании регистрации плательщика НДС, зарегистрированного на основании ст.1121 НК

10

24

о заполнении колонок 5 и 6 Декларации об акцизах

10

25

Марчела ДИМА, Лилия ГРИГОРОЙ

о возмещении НДС при продаже оборудования, ранее внесенного в уставный капитал предприятия

 

10

 

25

о праве на возмещение НДС при экспорте товаров через порт „Джюрджюлешть”

10

26

privind impozitarea cu TVA a spotului publicitar

10

27

privind dreptul la trecerea în cont a TVA în baza facturii fiscale emise în anii precedenţi

10

27

privind aplicarea TVA la serviciile de consultanţă prestate nerezidenţilor şi la cheltuielile aferente acestor servicii recuperate de către beneficiar

10

28

Ghenadie BEJAN

privind nereflectarea avansurilor aferente livrărilor scutite de TVA în Declaraţia privind TVA

 

10

 

29

privind aplicarea TVA pentru serviciile prestate de către fondatorul nerezident

10

29

privind aplicarea TVA pentru serviciile de transport prestate de către un nerezident pe teritoriul Republicii Moldova

10

30

privind eliberarea facturii fiscale în cazul comercializării bunurilor sechestrate

10

30

о восстановлении зачтенного НДС при списании безнадежного долга

10

31

Marcela DIMA

privind calcularea TVA în cazul primirii avansurilor şi livrării mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova preţul cărora este stabilit în valută străină

 

11

 

21

о возмещении НДС в 2013 году по поставкам сельхозпродукции в счет предоплаты, полученной в 2012 году

11

22

о расчете условного коэффициента при осуществлении безвозмездных поставок периодических изданий

11

23

о представлении уведомления о регистрации налоговой накладной в ГЭРНН

11

24

Павел ТОСТОГАН

об отражении в Декларации по НДС импорта услуг, предназначенных для освобожденных поставок

 

12

 

30

об отсутствии права на зачет НДС по приобретениям, не связанным с предпринимательской деятельностью, и их отражении в Декларации по НДС

12

31

privind termenele de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale şi trecerea în cont a TVA în baza lor

12

31

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Liudmila GROPA, Stela GUŢU

Unele aspecte privind impozitarea bunurilor imobiliare în anul 2012

 

4

 

15

Людмила ГРОПА, Стелла ГУЦУ

О новых формулярах отчетов по местным сборам

 

5

 

13

Вопросы – ответы

Liudmila GROPA, Stela GUŢU

privind calcularea şi achitarea impozitului pe bunurile imobiliare

 

2

 

70

о субъектах сбора за размещение рекламы

2

71

privind imposibilitatea comercializării cărnii proaspete în baza patentei de întreprinzător

3

48

privind includerea serviciilor suplimentare în baza impozabilă a taxei pentru cazare

3

49

о неперерасчете сбора за пользование автодорогами, уплаченного до 13 января 2012 года

3

49

о применении сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг к киоскам самообслуживания

3

52

о получении разрешения на временную торговлю со стенда на ярмарке

3

52

об освобождении от уплаты земельного налога по участку, сданному в аренду для посадки многолетних насаждений

3

52

об отнесении теплиц к объектам недвижимого имущества

3

53

о деятельности некоммерческих организаций и уплате местных сборов

3

53

privind defalcările pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii

5

47

privind calcularea taxelor locale în funcţie de cotele stabilite în locul amplasării obiectelor impozabile ale contribuabililor

5

48

privind achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială de către magazinele on-line

5

48

privind modul de întocmire a anexei la darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

 

 

şi/sau de prestări servicii de deservire socială de către contribuabilii care dispun de subdiviziuni

5

49

privind calcularea taxei pentru unităţile comerciale în cazul activităţii în baza contractelor de achiziţionare a mărfurilor încheiate cu instituţiile bugetare

6

42

privind impozitarea fondatorului unei întreprinderi agricole cu taxa pentru amenajarea teritoriului

6

43

privind obligaţia calculării şi achitării impozitului funciar pentru suprafaţa de teren transmisă în folosinţă

6

44

privind cotele taxei de la posesorii unităţilor de transport

6

45

о регистрации недвижимого имущества и сроках обязательства по налогу на него

7

51

о сдаче электронных отчетов по форме BIJ 10

7

53

об отсутствии права на применение скидки по налогу на недвижимое имущество при сдаче отчета по сроку 31 декабря

7

54

о сборе за рекламные устройства и рыночном сборе

11

32

о выносных информационных носителях и сборе за рекламные устройства

11

33

об отнесении светодиодных рекламных мониторов к объектам сбора за размещение рекламы и о расчете льготы при размещении рекламы социального характера

11

33

о заполнении отчета о пользовании автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова

11

35

об уплате сбора «виньетка»

11

35

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Valeriu SEVERIN

Unele aspecte privind evaziunea fiscală a persoanelor juridice şi fizice

 

5

 

51

Когда и о чем следует уведомлять налоговую инспекцию

8

46

Ghenadie BEJAN

Unele aspecte ale estimării prin metode indirecte a veniturilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

 

10

 

45

Татьяна ГРИНИК

Косвенные методы оценки дохода физических лиц – информация к размышлению

 

10

 

48

Татьяна ГРИНИК

Акт налоговой проверки и оформление возражений налогоплательщика

 

11

 

44

Татьяна ГРИНИК

О сроках исковой давности для проведения налоговых проверок

 

12

 

45

Вопросы – ответы

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind sancţiunile fiscale aplicate la comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice tari la un preţ mai mic decît preţul minim stabilit de legislaţie

 

2

 

73

о применении налоговых санкций за реализацию алкогольных напитков, маркированных фальсифицированными акцизными марками

2

74

Victoria DOLGHI

privind aplicarea legislaţiei referitor la controlul efectuat şi sancţiunile aplicate

 

2

 

75

Людмила ГРОПА, Стелла ГУЦУ

о невыдаче авторизации на размещение объекта торговли на склад

 

3

 

50

о получении разрешения на осуществление торговой деятельности через интернет-магазин

3

50

о неотнесении терминалов самообслуживания по приему электронных платежей к объектам торговли

3

51

Natalia PLĂMĂDEALĂ

privind prezentarea declaraţiilor fiscale corectate

 

3

 

61

Victoria BELOUS

privind restanţele care nu depăşesc suma de 100 lei

 

3

 

62

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind decizia asupra cazului de încălcare fiscală luată fără respectarea prevederilor art. 246 alin. (1) din Codul fiscal

 

3

 

63

privind utilizarea MCC la încasarea plăţilor în avans

3

64

Alexei SOCHIRCA

privind utilizarea MCC cu memorie fiscală în cadrul comerţului electronic

 

3

 

65

privind comercializarea ziarelor şi revistelor fără aplicarea MCC

3

65

о применении ККМ при продаже пакетов туристических услуг

3

66

о применении ККМ при получении предоплаты

3

66

Игорь СТАВИНСКИЙ

о неприменении штрафа за несвоевременную выписку налоговой накладной по факту возврата товаров

 

4

 

32

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind aplicarea sancţiunilor pentru depistarea excedentului de mijloace băneşti în casierie

 

4

 

53

Alexei SOCHIRCA

privind utilizarea bonurilor de plată în cazul decontărilor băneşti în numerar

 

4

 

54

privind informaţia cuprinsă în anunţurile de atenţionare

4

55

Lidia FOALEA

privind modul de contabilizare a carnetelor de muncă eliberate angajaţilor

 

5

 

23

Игорь СТАВИНСКИЙ

о представлении периодической таможенной декларации по поставкам товаров в ЗСП

 

5

 

31

Liudmila GROPA, Stela GUŢU

privind modul de plată a impozitelor şi de prezentare a dărilor de seamă pe perioada suspendării activităţii

 

5

 

48

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind necesitatea utilizării de către întreprinderea individuală a MCC la comercializarea florilor proprii şi florilor importate

 

5

 

53

privind aplicarea amenzii în mărime de 25 000 lei pentru neutilizarea MCC la efectuarea tranzacţiilor băneşti în numerar

5

54

privind lipsa scutirilor aferente plăţii IVAO

5

55

privind sancţiunile aplicate pentru neplata IVAO

5

56

privind sancţiunile aplicate pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale care conţin informaţii neautentice

5

56

privind lipsa avantajelor pentru întreprinderile agricole la achitarea IVAO

5

57

об уплате 50-процентного штрафа за налоговое правонарушение при погашении недоимки по взносам ОГСС

5

58

о сроках и процедуре обжалования решения по делу о налоговом нарушении

5

59

privind aplicarea sancţiunilor pentru încălcările depistate în perioada fiscală supusă anterior controlului fiscal

6

55

privind aplicarea amenzii conform art. 260 alin. (3) din CF pentru pre­zentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică

6

55

privind sancţiunile aplicate pentru depozitarea băuturilor alcoolice tari fără timbre de acciz

6

56

privind eşalonarea sumei dividendelor aferente cotei de participare a statului în capitalul social

6

57

о применении штрафа по ст. 2571 НК за невыдачу налоговой накладной при реализации

 

 

заложенного имущества

6

58

Alexei SOCHIRCA

privind corectarea rulajelor băneşti ale MCC la emiterea bonurilor de casă „eronate”

 

6

 

59

privind aplicarea maşinilor de casă şi de control la vînzarea cvasului la tarabă

6

60

о неприменении штрафных санкций по ст.254 НК к лицам, уполномоченным выдавать
кассовый чек

6

60

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

privind sancţiunile aplicate pentru încălcarea limitelor adaosului comercial la mărfurile social
importante

 

7

 

50

Victoria BELOUS

Răspunderea pentru încălcarea unor prevederi ale legislaţiei în vigoare

 

7

 

59

Алексей СОКИРКА

о списании ККМ, выведенных из Единого реестра

 

7

 

61

о штрафных санкциях за перевозку пассажиров автотранспортными средствами

без проездных билетов

7

62

о штрафных санкциях за применение неисправного фискального принтера

7

63

Валериу СЕВЕРИН

о применении санкций за несвоевременную репатриацию денежных средств

 

8

 

36

Alexei SOCHIRCA

privind obligaţia agenţilor transportatori de a elibera pasagerilor bilete de călătorie în transportul urban cu microbuze/maxi-taxiuri

 

8

 

38

об оснащении автоматов для чистки обуви ККМ с фискальной памятью

8

38

о правилах заполнения Журнала ККМ

8

39

Iuliana ŢUGULSCHI,Rodica CUŞMĂUNSĂ

privind neaplicarea sancţiunilor pentru nerepatrierea creanţelor

 

9

 

42

Lidia FOALEA

privind momentul înregistrării în contabilitate a penalităţii

 

9

 

44

Алексей СОКИРКА

о применении штрафных санкций по п. 5 ст. 10 Закона о предпринимательстве и
предприятиях

 

9

 

51

privind documentele anexate la cererea de înregistrare a MCC

10

34

о применении (неприменении) контрольно-кассовых машин с фискальной памятью

в некоторых ситуациях

10

35

Геннадий БЕЖАН

о декларировании денежных средств учредителями ИП, крестьянских фермерских хозяйств и лицами, осуществляющими профессиональную деятельность

 

11

 

51

privind înregistrarea reprezentanţei permanente pe teritoriul Republicii Moldova în cazul efectuării unui proiect de construcţii

11

52

Alexei SOCHIRCA

privind termenele de exploatare a MCC

 

11

 

53

об органах, контролирующих соблюдение законодательства о применении ККМ

11

54

о применении устройств и систем для регистрации операций с наличными денежными средствами

11

54

об использовании POS-терминалов предприятиями, не применяющими ККМ

11

55

о ежегодной легализации журналов ККМ с фискальной памятью

11

55

privind condiţiile iniţierii unei activităţi de comerţ de către o întreprindere nou-creată

12

50

privind utilizarea MCC în activităţile financiare de împrumut

12

51

о неприменении ККМ при выплате ежемесячной денежной компенсации

12

51

о моделях ККМ, для которых 31 декабря 2012 года истекает предельный срок
использования

12

52

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Ольга ГРИНЕВИЧ

Особенности исчисления и уплаты взносов ОГСС и ОМС в 2012 году

3

55

Clara SOROCEAN

Iniţierea procesului de utilizare a datelor din contul personal de asigurări sociale

 

3

 

58

Clara SOROCEAN

Raportarea electronică la Casa Naţională de Asigurări Sociale

 

5

 

61

Клара СОРОЧАН

Порядок заполнения деклараций застрахованных лиц при осуществлении выплат на основании договоров о выполнении работ или оказании услуг

 

11

 

37

Clara SOROCEAN

Aspecte noi privind prezentarea declaraţiilor aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2013

 

12

 

37

Вопросы – ответы

Ольга ГРИНЕВИЧ

об уплате взносов ОГСС в случае превышения выплат из бюджета государственного
социального страхования над суммой начисленных взносов

 

4

 

56

об обязательствах патентообладателя-учредителя ИП перед бюджетом государственного социального страхования

4

57

о правах работников продаваемого предприятия

5

64

о неисчислении взносов ОГСС и ОМС от пособий при увольнении, выплачиваемых совместителям

5

65

о приостановлении действия полисов обязательного медицинского страхования

5

65

о порядке применения льготных тарифов взносов ОГСС в зависимости от официального статуса предприятия

5

66

о невозможности одновременного получения пособия по материнству и заработной платы

5

67

о порядке исчисления пособия по материнству в случае, когда месяцы расчетного периода не отработаны полностью

6

48

о не исчислении взносов ОГСС и ОМС от представительских расходов предприятия

6

49

о порядке исчисления страхового стажа при установлении пенсии по возрасту

6

49

Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО

об отсутствии обязательств по взносам ОМС при выдаче беспроцентных займов

работникам

 

6

 

51

о не исчислении взносов ОМС из заработной платы работника, уплатившего

взносы ОМС в фиксированной сумме

6

51

о не исчислении взносов ОМС из выплат за услуги, оказанные патентообладателем

6

52

privind asigurarea socială şi medicală a cetăţenilor străini – angajaţi ai companiilor rezidente

ale Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”

6

53

Ольга ГРИНЕВИЧ

о мерах, которые может предпринять работник для защиты своих прав на социальное страхование

 

7

 

55

о порядке определения базы расчета пособия по временной нетрудоспособности в случае, если работник проработал на предприятии меньше 6 месяцев

7

56

о пособиях при ликвидации предприятия лицам, работающим по срочному индивидуальному трудовому договору

7

57

о льготах при предоставлении отпусков членам семей, ожидающих рождения ребенка

7

58

о праве застрахованных лиц, проработавших на предприятии меньше месяца, на получение пособия по временной нетрудоспособности и пособия по материнству

8

41

о неначислении взносов ОГСС и ОМС при добровольном медицинском

страховании работников

8

42

об исчислении взносов ОГСС и ОМС от сумм, выплачиваемых предприятием физическим лицам за посреднические услуги

8

43

Геннадий БЕЖАН

о неначислении взносов ОМС и ОГСС из сумм роялти, выплаченных в пользу физических лиц

 

8

 

44

Ольга ГРИНЕВИЧ

Об исчислении взносов социального и медицинского страхования от сумм, начисляемых за свободные дни, предоставляемые работникам для поиска другой работы при сокращении
штата

 

9

 

54

О применении санкций за неуплату в срок учреждениями, финансируемыми из бюджета, взносов социального страхования при несвоевременном и неполном финансировании из бюджета

9

55

О порядке применения и периоде действия в 2012 году льгот при социальном страховании лиц, занятых программным обеспечением

9

56

о социальном и медицинском страховании нотариусов-инвалидов

10

35

о предоставлении лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, справки, подтверждающей статус работника

10

36

о порядке начисления и уплаты нерезиденту пособия по временной нетрудоспособности

10

37

о последствиях непредставления деклараций формы REV-5

11

39

о социальных рисках, от которых застрахованы лица, работающие на условиях неполного рабочего времени

11

40

о неисчислении взносов ОГСС и ОМС от сумм, уплаченных работодателями по договору

о непрерывной профессиональной подготовке

11

42

об отражении в декларации формы 4-БГСС пересчитанных в соответствии с положениями Закона202 от 27.09.2012 г. пособий по временной нетрудоспособности

12

41

о базе расчета пособия по материнству лицу, работающему по совместительству с неполным рабочим днем в период ухода за ребенком до исполнения ему 3 лет

12

43

о применении тарифа взносов ОГСС в размере 22%

12

44

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ

Татьяна ГРИНИК

Об инвентаризации в рознице при суммовом методе учета

 

5

 

68

Родика КУШМЭУНСЭ, Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Об учете библиотечного фонда в частных учебных заведениях

 

8

 

82

Александр НЕДЕРИЦА, Лидия ФОАЛЯ

Об исчислении себестоимости продукции в общественном питании

 

11

 

10

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Alexandru NEDERIŢA, Tatiana PRISACAR

Corespondenţa conturilor contabile în organizaţiile necomerciale: operaţiuni tipice şi comentarii la acestea (continuare, începutul vezi în7, 9, 11 şi 12/2011)

 

4

 

64

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Documente primare pentru evidenţa exploatării anvelopelor, acumulatoarelor şi consumului de combustibil

10

72

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Татьяна ГРИНИК

Порог регистрации плательщиков НДС и расходы по рекламным акциям

 

4

 

59

Вероника ВРАГАЛЕВА

Об облагаемой стоимости облагаемых поставок на предприятиях общественного питания

 

4

 

61

О налогообложении доходов работников, занимающихся разработкой программ

5

20

Об определении себестоимости блюд в общепите

6

6

Marcela DIMA, Ion PRISĂCARU

Aplicarea TVA aferentă serviciilor de comodat

 

7

 

64

Елена ЧИРЕШ

Есть ли налогооблагаемый доход при списании просроченной задолже­нности физических лиц-непредпринимателей

 

8

 

5

Veaceslav CIOBANU

Alimentaţia publică: între metoda de producţie şi metoda de comerţ

 

9

 

59

О налоговых последствиях списания задолженности физических лиц

9

63

О списании просроченной задолженности

10

58

Татьяна ГРИНИК

Об изменениях в оплате пособий по временной нетрудоспособности

 

11

 

6

Тудор ГОЛЯ

Износ в налоговых целях и смена режимов обложения подоходным налогом в 2012 году

 

12

 

57

Тамара ГАРМАНДИР

О таможенных проверках импорта имущества, вносимого в уставный капитал предприятия

 

12

 

59

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Татьяна ГРИНИК

О налогообложении доходов в виде роялти в 2012 году

 

2

 

84

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

О борьбе с зарплатой в «конвертах», регистрации штатных расписаний и допусках

к рабочим местам

 

3

 

67

Татьяна ГРИНИК

О штрафных санкциях в Налоговом кодексе – 2012

 

3

 

69

Татьяна ГРИНИК

Об импорте имущества для внесения в уставный капитал

 

4

 

73

Татьяна ГРИНИК

Валютные расчеты между резидентами Молдовы: курсовые разницы, НДС и налоговые

накладные

 

6

 

61

Татьяна ГРИНИК

О применении норм частей (4) и (5) ст. 97 Налогового кодекса

 

7

 

7

Татьяна ГРИНИК

Об оплате первого дня медицинского отпуска и соблюдении норм Конституции

 

8

 

56

Татьяна ГРИНИК

«Броуновское движение» в налогообложении малого бизнеса

 

10

 

39

Татьяна ГРИНИК

Логика и реальность в обложении выплат после увольнения

 

12

 

62

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Alexandru NEDERIŢA

Repartizarea şi contabilizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat

 

3

 

15

Ион ПРИСАКАРУ

Командировочные расходы – актуальный взгляд

 

4

 

21

Alexandru NEDERIŢA, Lidia FOALEA

Particularităţile contabilităţii proprietăţii publice primite în gestiune economică

 

5

 

6

Viorel DANDARA

Unele principii de determinare a pierderilor la îndeplinirea lucrărilor sau prestarea serviciilor către persoane interdependente

 

5

 

18

Александр НЕДЕРИЦА, Анжела ПОПОВИЧ

Об учете товаров, использованных для внутренних нужд предприятия

 

6

 

13

Marcela DIMA

Aspecte contabile şi fiscale privind plăţile compensatorii aferente condiţiilor speciale de muncă

 

8

 

7

Alexandru NEDERIŢA, Valentina PANUŞ

Aspecte generale privind calculaţia costurilor de producţie

 

8

 

61

Татьяна ГРИНИК

Некоторые аспекты учета командировочных расходов в 2012 году

 

9

 

25

Марчела ДИМА

Сделки в режиме lohn – бухгалтерские и налоговые аспекты

 

9

 

35

Alexandru NEDERIŢA, Valentina PANUŞ

Contabilitatea costurilor de producţie

 

10

 

64

Анна ЗАКЕРНИЧНАЯ

Особенности отражения облигаций в учете инвестора и эмитента

 

11

 

12

Alexandru NEDERIŢA

privind recunoaşterea şi contabilizarea veniturilor din prestări servicii

 

11

 

19

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Leasingul internaţional: tratament fiscal şi contabil

 

12

 

23

Вопросы – ответы

Александр НЕДЕРИЦА

о периодичности пересчета денежных средств, дебиторской задолженности и обязательств в иностранной валюте

 

2

 

56

Vasile BUCUR, Iuliana ŢUGULSCHI

privind plata dividendelor intermediare

 

4

 

37

privind plata dividendelor sub formă de acţiuni sau cote-părţi

4

40

privind cheltuielile rezultate din transmiterea în exploatare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în cazul cînd valoarea totală a acestora este semnificativă

4

41

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА

о расчете прироста капитала при продаже акций

 

5

 

25

Татьяна ГРИНИК

о документальном оформлении финансового лизинга комплекса движимого и недвижимого имущества и его частичного досрочного возврата

 

5

 

26

Александр НЕДЕРИЦА

об учете операций по заправке и ремонту картриджей

 

6

 

28

privind aplicarea plafonului valorii unitare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în mărime de 6 000 lei

6

29

Alexandru NEDERIŢA

Corectarea formulelor contabile eronate

 

7

 

23

Lidia FOALEA

privind contabilizarea compensării cheltuielilor personale de către angajaţi

 

7

 

28

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Татьяна ГРИНИК

Подоходный налог в рассрочку – что «выигрывает» и что «проигрывает» государство?

 

3

 

6

Геннадий БЕЖАН

О применении налога на доход от операционной деятельности

 

3

 

13

Татьяна ГРИНИК

О регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре

 

6

 

21

НСБУ

Александр НЕДЕРИЦА

Новые НСБУ: порядок разработки и сроки внедрения

 

10

 

6

ВНЕДРЯЕМ МСФО

Ion PRISĂCARU

Proceduri şi particularităţi de auditare a situaţiilor financiare întocmite conform SIRF

 

3

 

84

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА • КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ

Татьяна ГРИНИК, Наталия ХЭБЭШЕСКУ

Путеводитель по исчислению средней заработной платы

 

8

 

11

Gheorghe SÎRCU

Aspecte noi privind aplicarea sistemului tarifar de salarizare

 

8

 

68

Елена ЧИРЕШ

Выходное пособие: виды, расчет, налогообложение и учет

 

10

 

16

Alexandru NEDERIŢA, Valentina PANUŞ

Contabilitatea costurilor privind retribuirea muncii

 

1

 

62

Вопросы – ответы

Тудор КАПША

о гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе

 

5

 

79

о разработке и утверждении штатного расписания фирмы

5

80

о работе матери в период ее нахождения в отпуске по уходу за ребенком

5

81

о получении заработной платы на карточку

5

83

об отказе выходить на работу до полного погашения задолженности по заработной плате

5

83

privind efectuarea examenului medical al angajaţilor

5

84

privind zilele de sărbătoare nelucrătoare pe perioada concediului neplătit

5

85

privind răspunderea materială individuală şi colectivă deplină

5

86

о продолжительности времени работы по совместительству

6

67

об увольнении заболевшего работника в связи с сокращением численности персонала

6

68

о предоставлении свободных дней при сокращении штата для поиска другой работы

6

69

о продлении ежегодного оплачиваeмого отпуска в случае болезни ребенка

6

71

privind calcularea salariilor în sectorul real

6

72

privind reîncadrarea în cîmpul muncii înainte de expirarea concediului de maternitate

6

74

privind plata compensaţiei în schimbul restabilirii la locul de muncă precedent

6

75

privind indemnizaţia de concediu acordată conducătorului unităţii

6

75

о предоставлении ежегодного отпуска после выхода из отпуска по уходу за ребенком

7

68

о действиях работодателя при досрочном возвращении работника из служебной командировки

7

68

о начислении выходного пособия при увольнении в связи с сокращением штата работников

7

69

об оплате праздничных дней при их совпадении с ежегодным или медицинским отпуском

7

71

об определении размера оклада водителя легкового автомобиля, имеющего высшее техническое образование

7

72

о взыскании расходов по ученическому договору

7

73

privind folosirea zilelor restante în caz de rechemare din concediul anual

7

73

privind calcularea corectă a zilelor în cazul acordării unei părţi a concediului anual

7

74

privind suspendarea contractului individual de muncă în cazul acordării concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani

7

75

privind perfectarea contractului de muncă între fondatorul şi directorul unei firme

7

76

privind condiţiile de acordare a premiilor lunare şi altor plăţi de stimulare

7

77

privind reintegrarea în serviciu înainte de expirarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani

7

78

об оплате труда при совмещении профессий/должностей и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника

8

71

о надбавке за сложность и интенсивность труда

8

73

о работе аудитора по совместительству

8

74

об особенностях учета рабочего времени и предоставления отпуска в сельскохозяйственных ассоциациях

8

75

privind refuzul de a plăti ziua de sărbătoare nelucrătoare

8

77

privind obligaţia salariatului de a anunţa angajatorul despre aflarea sa în concediu medical la data concedierii

8

78

privind reţinerea costului echipamentului individual de protecţie din sumele ce se cuvin salariatului la concedierea lui

8

80

privind prelungirea concediului neplătit în cazul cînd acesta coincide cu concediul medical şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

8

81

об образцах штатного расписания предприятия и пропуска работника

9

65

о штрафных санкциях за применение недекларированного труда

9

66

о массовом высвобождении работников

9

66

privind calcularea vechimii în muncă pentru activitatea de profil în ramura economiei naţionale

9

68

privind acordarea concediului de maternitate şi a concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani la locul de muncă al soţului

9

69

privind angajarea conducătorului unităţii cu stabilirea zilei de muncă parţiale

9

71

об условиях оплаты труда совместителей

11

74

о гарантиях для женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

11

75

privind calcularea duratei şi indemnizaţiei de concediu în cazurile aflării anterioare a salariatului în diferite concedii şi transferului în altă funcţie

11

76

privind eliberarea din serviciu a persoanei angajate temporar în locul salariatului de bază

11

78

privind divizarea concediilor de odihnă anuale ale salariaţilor

11

81

privind procedura de reparare benevolă a prejudiciului material

12

63

Интервью

Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministru al finanţelor, răspunde la întrebările cititorilor noştri

2

6

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Елена ЧИРЕШ

Отнесение НДС к зачету: судебная практика

 

7

 

66

Елена ЧИРЕШ

Завышение таможенной стоимости: судебная практика

 

8

 

53

Елена ЧИРЕШ

O присвоении товарного кода при импорте: судебная практика

 

10

 

62

Елена ЧИРЕШ

Использование контрольно-кассовых машин и выдача проездных билетов: судебная практика

 

11

 

58

Елена ЧИРЕШ

Декларирование предприятием местонахождения и подразделений: судебная практика

 

12

 

53

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Владимир БАЛАНУЦЭ

Диагностика и оценка дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств по данным финансового отчета предприятия (фирмы)

 

7

 

79

Svetlana SLOBODEANU

Prognoza rezultatului financiar şi întocmirea raportului de profit şi pierdere bugetat

 

11

 

69

ЗДОРОВЬЕ БУХГАЛТЕРА

Антистресс для бухгалтера

7

85

Главный враг бухгалтера

8

88

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

 

2

72

3

60

4

63

6

54

8

45

9

53

11

43

КАЛЕНДАРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

 

2

89

3

88

4

81

5

88

6

79

7

87

8

89

9

72

10

85

11

83

12

64

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУКЦИИ, ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ

CODUL FISCAL

TitlulI. DISPOZIŢII GENERALE

1

4

TitlulII. IMPOZITUL PE VENIT

1

10

TitlulIII. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1

35

TitlulIV. ACCIZELE

1

49

TitlulV. ADMINISTRAREA FISCALĂ

1

56

TitlulVI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

1

101

TitlulVII. TAXELE LOCALE

1

106

TitlulVIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

1

111

TitlulIX. TAXELE RUTIERE

1

115

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

1

125

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

1

136

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

1

139

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

1

141

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

1

143

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

1

146

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

1

146

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

1

147

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

148

Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1

155

Раздел III.НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1

182

Раздел IV. АКЦИЗЫ

1

197

Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

1

204

Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1

254

Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ

1

259

Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1

264

Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ

1

268

Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

1

278

Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

1

291

Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

1

294

Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

1

296

Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

1

298

Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

1

301

Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

1

302

Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

1

302

Закон о внесении изменений в статью 84 Налогового кодекса (№ 63 от 30 марта 2012 г.)

4

102

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 54 от 22 марта 2012 г.)

4

102

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение) (№ 111 от 17 мая 2012 г.)

7

107

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение) (№ 178 от 11 июля 2012 г.)

9

97

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение № 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г. (Информационное сообщение ГГНИ
№ 26-08/1-10-65/458/5 от 27.01.2012 г.)

2

106

Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă) (ScrisoareaI.F.P.S.26-08/1-10-63/456/3 din27.01.2012)

2

107

Cu privire la impozitarea dividendelor (Scrisoarea I.F.P.S.26-08/1-10-64/457/4 din 27.01.2012)

2

108

Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale
(ScrisoareaI.F.P.S.26-08/1-10-77/672/6 din06.02.2012)

2

109

О применении налога на доход от операционной деятельности хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий (Письмо ГГНИ(26-08/2-02/1/1211)17/22 от 02.03.2012 г.)

3

112

Scrisoarea I.F.P.S.26-08/1-10-415/2397 din 19.04.2012

4

115

Privind aplicarea impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţă) (Scrisoarea Ministerului Finanţelor14/3-07/98 din 17.04.2012)

4

115

Приказ Министерства финансов об утверждении заявления об освобождении от уплаты подоходного налога некоммерческих организаций (№ 80 от 10.07.2012 г.)

8

116

Lege privind stabilirea, pentru anul 2012, a termenului de achitare a impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (nr. 208 din 28 septembrie 2012)

10

96

Приказ министра финансов об утверждении изменений и дополнений2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета 12 «Учет подоходного налога» (№ 145 от 27 ноября 2012 г.)

12

97

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке учета и начисления износа основных средств в целях налогообложения
(№ 883 от 26 ноября 2012 г.)

12

99

Cu privire la unele particularităţi de achitare a impozitului pe venit în rate pentru anul 2012 (ComunicatulIFPSdin10.12.2012)

12

101

Scrisoarea Ministerului Finanţelor14/3–061305/1109 din 03.12.2012

12

102

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Об изменениях и дополнениях Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса1417-XIII от 17.12.1997 г., внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты267 от 23.12.2011 г.
(Письмо ГГНИ(26-08/2-02/1/568)06/11 от 01.02.2012 г.)

2

110

О процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам) (Письмо ГГНИ(26-08/2-02/1/615)09/12 от 02.02.2012 г.)

2

111

О применении акцизов на алкогольную продукцию (Письмо ГГНИ26-08/2-02/3-540/05/10 от 31.01.2012 г.)

2

112

Об освобождении от уплаты НДС при продаже пакетов туристических услуг согласно ст. 103 ч. (1) п. 10) Налогового кодекса (Письмо ГГНИ(26-08/2-02/2/1099)15/18 от 27.02.2012 г.)

3

114

Privind modul de perfectare documentară la refacturarea cheltuielilor compensate aferente bunurilor recepţionate de către subiectul impunerii cu TVA, care nu sînt destinate desfăşurării activităţii de întreprinzător şi sînt compensate de către angajaţi (Scrisoarea Ministerului Finanţelor15-09/171 din 26.03.2012)

4

113

Об изменениях, внесенных в ст. 10З Налогового кодекса Законом62 от 30.03.2012 г. (Письмо ГГНИ(26-08/2-02/1/2255)23/28 от 12.04.2012 г.)

4

114

Comunicat de presă

5

90

Приказ ГГНИ об утверждении Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных (№ 446 от 21 июня 2012 г.)

7

94

Постановление Правительства Республики Молдова о внесении дополнения в Положение о порядке применения нулевой ставки НДС по поставкам на территории страны товаров и услуг, предназначенных для проектов технической помощи и проектов инвестиционной помощи, а также при импорте предназначенных для них услуг
№ 367 от 6 июня 2012 г.)

7

105

О возмещении НДС донорам, реципиентам или бенефициарам проектов технической и/или инвестиционной помощи за приобретения, сделанные в периоде до включения в списки, утвержденные Правительством (Письмо ГГНИ(26-08/2-02/1/5188) 33–36 от 14.08.2012 г.)

9

117

Ordinul IFPS cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS446 din 21 iunie 2012 (nr. 1070 din 8 octombrie 2012)

10

96

Ordinul IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (nr. 1164 din 25 octombrie 2012)

11

85

Приказ ГГНИ об утверждении Сертификата о суммах НДС, не возмещенных по экспортированным товарам (№ 1152 от 19 октября 2012 г.)

11

94

Письмо ГГНИ26-08/2-02/1/5418/34 от 28.08.2012 г.

11

117

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

О налоге на недвижимое имущество и земельном налоге (Письмо ГГНИ26-08/3-15-52/634 от 03.02.2012 г.)

2

113

Для информирования, использования в работе и популяризации
(Письмо ГГНИ26-08/3-15-38/497 от 30.01.2012 г.)

2

115

О сборе за размещение рекламы с учетом изменений и дополнений, произведенных в Налоговом кодексе Законом267 от 23.12.2011 г. и вступивших в силу с 13 января 2012 года (Письмо ГГНИ26-08/3-15-35/400 от 25.01.2012 г.)

2

115

Приказ ГГНИ об утверждении некоторых отчетов по местным сборам
(№ 175 от 28.03.2012 г.)

4

83

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об откомандировании работников субъектов Республики Молдова (№ 10 от 5 января 2012 г.)

2

91

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
(№ 262 от 19 декабря 2012 г.)

2

105

Legea bugetului de stat pe anul 2012 (extras)

3

92

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţa a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012
(nr. 1 din 3 ianuarie 2012)

3

95

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetarea
(nr. 13 din 2 februarie 2012)

3

110

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 27 от 1 марта 2012 г.)

3

111

Referitor la unele particularităţi ce ţin de evidenţa obligaţiilor fiscale (ScrisoareaMinisteruluiFinanţelor26-06/2-11/455/1306 din 07.03.2012)

3

116

Приказ ГГНИ о дополнительных мерах по исполнению статей 187 и 188 Налогового кодекса (№ 217 от 4 апреля 2012 г.)

5

91

Приказ министра финансов о внесении изменений и дополнений в Приказ министра финансов1 от 3 января 2012 года «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2012 году» (№ 53 от 7 мая 2012 г.)

5

100

Приказ ГГНИ об утверждении Инструкции по учету налогоплательщиков
(№ 299 от 2 мая 2012 г.)

6

83

Приказ Таможенной службы об утверждении Инструкции о процедуре составления и рассмотрения заявления о выдаче предварительного тарифного решения
(№ 80-О от 28 февраля 2012 г.)

6

100

Информация ГГНИ об администрировании исправленных налоговых отчетов
(№ 26-06/2-11/946/3125 от 21 мая 2012 г.)

6

104

Ordinul IFPS сu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS217 din 4 aprilie 2012 (nr. 314 din10 mai2012)

6

105

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение)(№ 33 от 6 марта 2012 г.)

6

112

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение) (№ 77 от 12 апреля 2012 г.)

6

115

Постановление АС НБМ о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова
(№ 258 от 23 декабря 2010 г.)

6

116

Приказ ГГНИ об утверждении налоговых отчетов о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами и об отчислениях от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий (№ 417 от 12 июня 2012 г.)

7

90

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit (nr. 61 din 4 iunie 2012.)

7

97

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение) (№ 120 от 25 мая 2012 г.)

7

107

Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова (утвержден Постановлением АС НБМ № 297 от 25 ноября 2004 г.)

7

108

Приказ Министерства финансов об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации (№ 60 от 29 мая 2012 г.)

8

91

Приказ ГГНИ об аннулировании Приказа начальника Главной госу­дарственной налоговой инспекции № 150 от 3.08.2006 г. (№ 519 от 13 июля 2012 г.)

8

117

Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Декларации о подоходном налоге (№ 596 от 13 августа 2012 г.)

9

76

Scrisoarea I.F.P.S.№ 26–11/1–14–1349/5246 din 17.08.2012

9

118

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (extras)(nr. 100 din 29 august 2012)

10

87

Ordinul Ministerului Finanţelor privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit şi Codului etic (nr. 64 din 14 iunie 2012)

10

91

Приказ ГГНИ об утверждении формуляров документов, используемых в АИС СОЭД
(№ 982 от 26 сентября 2012 г.)

10

93

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei № 8 la Ordinul № 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 358-O din 14 august 2012)

10

97

Приказ ГГНИ о внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 65 от 12 апреля 2006 г. о выполнении ст. 229 раздела V Налогового кодекса (№ 931 от 14 сентября 2012 г.)

10

98

Приказ ГГНИ о внесении изменений в пункт 7 Приказа ГГНИ № 217 от 4 апреля 2012 г.
(№ 966 от 20 сентября 2012 г.)

10

99

Приказ ГГНИ о внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 295 от 8 июня 2010 г. «Об утверждении формуляров, необходимых для применения мер по обеспечению погашения налогового обязательства», с последующими изменениями и дополнениями
(№ 969 от 21 сентября 2012 г.)

10

99

Постановление Правительства Республики Молдова о некоторых мерах по выполнению Закона об аудиторской деятельности № 61-XVI от 16 марта 2007 года
(№ 1450 от 24 декабря 2007 г.)

10

100

Scrisoarea I.F.P.S. № 26-11/3-12-1350/5245 din 17.08.2012

10

116

Cu privire la unele aspecte ce ţin de aplicarea prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal (Scrisoarea I.F.P.S.26-11/1-12 (14)-1383/5301 din 22.08.2012)

10

116

Referitor la modalitatea aplicării art. 253 alin. (1) din Codul fiscal
(ScrisoareaI.F.P.S. № 26-11/1-12 (14)-1707/6470 din02.10.2012)

10

117

Приказ ГГНИ об утверждении Перечня кодов налоговых льгот по подоходному налогу
(№ 1080 от 10 октября 2012 г.)

11

90

Приказ Таможенной службы об утверждении Инструкции по запросу и предоставлению обязательной информации о происхождении товаров (№ 325-о от 12 июля 2012 г.)

11

95

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 173 din 2 noiembrie 2012)

11

99

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 222 от 19 октября 2012 г.)

11

105

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 221 от 19 октября 2012 г.)

11

106

Приказ Министерства финансов о внесении дополнений в Приказ министра финансов № 1 от 3 января 2012 года «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2012 году»
(№ 125 от 1 ноября 2012 г.)

11

109

Постановление Административного совета Национального банка Молдовы о внесении изменений и дополнений в Регламент о кредитовом переводе (№ 141 от 21 июня 2012 г.)

11

115

Comunicatul de presă al S.F.S.

11

117

Ordinul IFPS cu privire la aprobarea Actului de sechestru în baza articolului 128 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal şi a Procesului-verbal de ridicare a bunurilor (nr. 1377 din 21 noiembrie 2012)

12

90

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (extras)(nr. 235 din 26 octombrie 2012)

12

93

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 241 от 2 ноября 2012 г.)

12

98

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

1

303

Закон о бюджете государственного социального страхования на 2012 год

1

310

Закон о внесении изменений в статью 4 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22 июля 2004 года (№ 3 от 15 января 2012 г.)

3

111

Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2012 (Scrisoarea C.N.A.S. № II-03/10-175 din 06.04.2012)

4

103

Plasarea poverii primei zile de boală în sarcina persoanei este neconstituţională

(Sesizarea № 39 a/2011) (Comunicatul de presă emis de Serviciul de presă al Curţii Constituţionale la 10.04.2012)

4

111

Закон о внесении изменений в статью 4 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22 июля 2004 года (№ 202 от 27 сентября 2012 г.)

11

105

Comunicatul de presă al C.N.A.S. din 14.11.2012

11

118

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (nr. 250 din 8 noiembrie 2012)

12

68

Закон о бюджете государственного социального страхования на 2013 год

(№ 250 от 8 ноября 2012 г.)

12

77

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012

1

319

Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2012 год

1

320

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013

(nr. 251 din 8 noiembrie 2012)

12

88

Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2013 год
(№ 251 от 8 ноября 2012 г.)

12

89

ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 254 от 9 декабря 2011 г.)

4

98

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 62 от 30 марта 2012 г.)

4

101

Informaţiа Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2011

5

99

Постановление Правительства о применении Стандартов аудита и Кодекса этики на территории Республики Молдова (№ 180 от 23 марта 2012 г.)

5

99

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства (№ 260 от 25 апреля 2012 г.)

5

100

Закон об аудиторской деятельности (№ 61-XVIот 16 марта 2007 г.)

5

106

Protocol-acord privind modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pe anii 2011–2014

7

106

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 169 от 11 июля 2012 г.)

8

118

Баланс рабочего времени на 2013 год

10

95

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţilor pe acţiuni (nr. 34/8 din 17 august 2012)

11

103

КУРС ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

 

2

117

3

119

4

119

5

119

6

119

7

119

8

119

9

119

10

119

11

119

12

119