Указатель статей, опубликованных в 2013 году

Автор и название статьи

стр.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ

Lilia CAUŞ

Reflectarea operaţiunilor aferente mijloacelor fixe în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
(forma VEN 12)

 

2

 

14

Ирина ЗАХАРЧЕНКО, Светлана СЛОБОДЯНУ

O заполнении Декларации о подоходном налоге (форма VEN 12)

 

3

 

9

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Александр НЕДЕРИЦА

О некоторых аспектах составления финансовых отчетов за 2012 год

 

2

 

20

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Павел ТОСТОГАН

Подоходный налог в 2013 году

 

2

 

5

Ирина ЗАХАРЧЕНКО

Об определении разниц при смене режимов обложения подоходным налогом

 

2

 

30

Елена ЧИРЕШ

Вычеты расходов в налоговых целях: судебная практика

 

2

 

62

Maxim BANAGA

Amendamente privind calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale aferente anului 2012

 

3

 

3

Ирина ЗАХАРЧЕНКО

Об определении расхода (экономии) по подоходному налогу

 

3

 

78

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte aferente contabilizării şi impozitării dividendelor

 

4

 

8

Лилия КАУШ

Об уплате подоходного налога в рассрочку в 2013 году

 

4

 

14

Ghenadie BEJAN

Onorarea obligaţiilor fiscale de către persoanele fizice – cetăţeni străini nerezidenţi

 

4

 

18

Ghenadie BEJAN

Regimul fiscal al veniturilor obţinute sub formă de dobîndă de persoanele fizice

 

4

 

19

Дина ТРОФИМ

Налогообложение дивидендов, полученных в 2013 году из-за рубежа резидентами
Республики Молдова

 

4

 

20

Nicolae RUSSU, Elena CÎRLIG

Consideraţiuni privind raportarea fiscală a imobilizărilor corporale

 

6

 

11

Елена ЧИРЕШ

Возмещение переплаты подоходного налога физическому лицу: судебная практика

 

6

 

58

Елена ЧИРЕШ, Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Программы поощрения клиентов и налогообложение физических лиц

 

8

 

49

Лилия КАУШ

Нужно ли платить налог при продаже гражданином имущества в убыток?

 

10

 

9

Татьяна ГРИНИК

Об администрировании применения IVAO за 2012 год

 

11

 

23

Вопросы – ответы

privind impozitul pe venit aferent agenţilor economici din ZEL

2

42

privind facilităţile aferente impozitului pe venit acordate contribuabililor – rezidenţi ai ZEL

2

43

о начислении износа на основные средства, внесенные в уставный капитал

2

43

о необложении дарений, осуществленных субъектами малого бизнеса

2

44

о неначислении НДОД при продаже доли в уставном капитале

2

44

о подоходном налоге при выплате нерезиденту за оказываемые услуги

2

45

privind deducerea în scopuri fiscale a donaţiei în folosul organizaţiei sindicale primare

2

46

privind reţinerea impozitului din veniturile sub formă de royalty

2

47

privind obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit pentru dividendele achitate

2

48

privind modul de declarare a veniturilor de către fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

3

84

о вычете расходов по выплате средней заработной платы за нерабочие праздничные дни

3

84

о порядке уплаты налога на доход от операционной деятельности

3

85

о порядке налогообложения доходов обменных валютных касс

3

86

privind impozitarea veniturilor din dividendele obţinute în Insulele Virgine

4

32

privind achitarea impozitului pe venit din darea în locaţiune a bunului imobil unui titular de patentă de întreprinzător

4

32

privind impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice în baza unor contracte de superficie şi servitute

4

33

privind pierderea dreptului la scutirea pentru persoana întreţinută, care a fost încorporată
în armată

4

34

privind scutirea personală a persoanei, care pe parcursul perioadei fiscale a fost angajată doar
o lună

4

35

privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice, care a încheiat contract de locaţiune cu notarul privat

4

36

об удержании налога у источника выплаты при оплате услуг, оказанных адвокатским кабинетом

5

18

privind impozitul pe venit obţinut din activitatea operaţională

5

21

privind confirmarea documentară a cheltuielilor în scopuri fiscale

5

22

privind deducerea cheltuielilor de asigurare CASCO

5

23

privind neimpozitarea contribuţiilor de asigurări sociale în sumă fixă, rambursate
ca contribuţii achitate în plus

5

23

privind obligaţiile fiscale aferente sumei datoriei şi cotei-părţi din capitalul social cesionate

5

24

о не вычитаемости долга, иск о возврате которого отклонен судом в связи с истечением срока давности

5

25

о налогообложении сумм промежуточных дивидендов участникам, не полностью внесшим вклад в уставный капитал

5

25

privind impozitarea plăţilor în folosul agentului economic din Federaţia Rusă de către o reprezentanţă permanentă

5

27

privind indicarea în cererea angajatului a perioadei, pe parcursul căreia se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximală

5

28

privind nereflectarea despăgubirilor şi indemnizaţiilor unice în fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron

5

28

privind transmiterea cu titlu gratuit a mijlocului fix

6

25

privind regimul fiscal al sumelor achitate la organizarea junketului pentru nerezidenţi

6

26

privind deducerea cheltuielilor aferente carburanţilor achitate peste hotarele Republicii Moldova

6

26

privind regimul fiscal al cheltuielilor aferente taxelor vamale în cazul angajatului delegat

6

27

privind impozitarea sumelor achitate după concedierea angajatului

6

27

privind impozitarea venitului achitat pentru transmiterea în locaţiune a bunului imobil

6

28

о налогообложении страховых возмещений

6

28

privind deducerea cheltuielilor pentru serviciile notariale

6

29

privind deducerea pierderilor de capital

6

29

privind necesitatea prezentării certificatului de rezidenţă de către un nerezident

7

20

о неприменении IVAO для резидентов зоны свободного предпринимательства

7

21

о льготе по подоходному налогу для предприятий, оказывающих транспортные услуги

7

21

о применении НДС и подоходного налога при импорте услуг

7

22

о зачете налога, удержанного при выплате роялти хозяйствующим субъектам – плательщикам НДОД

7

24

о применении ст. 90 НК при возвратном лизинге

7

25

privind deducerea cheltuielilor aferente ţinerii registrului deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii

8

23

privind deductibilitatea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de întreprindere pentru perfecţionarea profesională a salariatului

8

24

privnid consecinţele fiscale ale angajării temporare a persoanelor întreţinute

8

24

privind impozitarea veniturilor obţinute de persoane fizice sub formă de bonusuri din valoarea achiziţiei efectuată de prietenii lor

8

47

privind venitul impozabil din împrumuturile acordate angajaţilor de către angajator

9

34

об определении стоимостного базиса автомобиля, реализуемого физическим лицом

9

35

о налогообложении сумм материальной помощи лицам, пострадавшим от дождей

9

35

о не обложении суммы снижения штрафа на 50% налогом на доход от операционной деятельности

9

37

privind păstrarea dreptului la scutirea pentru persoanele întreţinute admise la studii superioare peste hotarele Republicii Moldova

9

38

privind consecinţele fiscale la transferarea salariilor elevilor în contul bancar al şcolii profesionale

9

39

о налоге на доход от операционной деятельности

10

18

privind regimul fiscal la achitarea dividendelor unui nerezident

10

20

privind impozitarea certificatelor cadou acordate pentru promovarea produselor

10

21

privind impozitarea cotizaţiilor de membru achitate în străinătate

10

23

privind impozitarea publicităţii plasate pe reţeaua de socializare Facebook

10

24

privind acordarea scutirilor salariatului care se află în concediu de maternitate

10

25

о предоставлении освобождений работнику, находящемуся в отпуске без сохранения заработной платы

10

26

privind impozitarea cîştigurilor de la jocurile de noroc în anul 2013

10

28

privind calcularea impozitului pe venit reţinut la sursa de plată din salariile achitate în folosul angajaţilor – persoane fizice străine

11

34

privind regimul fiscal al sumelor achitate salariatului pentru neangajarea în activitatea de concurenţă

11

35

privind neadmiterea deducerii în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru studiile de masterat

11

35

privind prezentarea dărilor de seamă IRV 09 şi IAL 09 în cazul lipsei venitului impozabil

12

41

об удержании подоходного налога с выигрышей от рекламных кампаний в 2013 году

12

42

о налоговых последствиях получения в наследство банковского депозита

12

44

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Андрей АПОСТУ

Новое в порядке применения НДС

 

2

 

10

Елена ЧИРЕШ

Возмещение НДС: судебная практика

 

5

 

58

Татьяна ГРИНИК

О праве на зачет НДС по налоговой накладной, зарегистрированной в ГЭРНН с опозданием

 

7

 

44

Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН

О регистрации налоговых накладных в ГЭРНН

 

8

 

5

Елена ЧИРЕШ

Акцизные марки и подакцизные товары: судебная практика

 

8

 

78

Comunicatul de presă al IFPSdin 13 august 2013 privind lansarea sistemului informaţional automatizat „Registul electronic al cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA”

8

84

Елена ЧИРЕШ

Компенсируемые расходы и рефактурирование

 

9

 

11

Елена ЧИРЕШ

Ответственность без обязательства?

 

10

 

12

Светлана МОРОЗ

Еще раз о бонусах или как поощрить лояльность покупателей и соблюсти закон

 

10

 

15

Вопросы – ответы

о зачете суммы НДС по импортируемым социально значимым товарам и применении торговой надбавки по ним

 

2

 

39

о корректировке НДС при хищении продукции, произведенной из приобретенного сырья

2

39

о продаже доли в уставном капитале и регистрации в качестве плательщика НДС

2

40

о стоимости поставок, учитываемых при регистрации комиссионера в качестве плательщика НДС

 

2

 

40

о применении НДС по услугам комиссионера комитенту при реализации освобожденных от НДС товаров

 

2

 

40

об исключении стоимости возвратной тары при определении необходимости регистрации налоговой накладной в ГЭРНН

 

2

 

41

о представлении налоговой отчетности при аннулировании регистрации плательщика НДС

2

41

privind TVA aferentă serviciilor de tractare auto

2

42

о вычете НДС по налоговой накладной, зарегистрированной в ГЭРНН с опозданием

4

24

о применении НДС при безвозмездной поставке товаров

4

25

privind aplicarea TVA la serviciile prestate întreprinderilor amplasate în regiunea din partea stîngă a Nistrului

 

4

 

27

privind modul de determinare a TVA aferentă mijloacelor fixe în legătură cu anularea înregistrării în calitate de plătitor al TVA

 

4

 

27

despre reflectarea în anexa la Declaraţia privind TVA a facturilor fiscale eliberate pentru disconturile acordate clienţilor

 

4

 

28

despre completarea Declaraţiei privind TVA la livrarea mărfurilor în baza aceleiaşi facturi fiscale la diferite cote ale TVA

 

4

 

28

despre reflectarea facturilor fiscale, neînregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în anexele la Declaraţia privind TVA

 

4

 

29

privind modul de completare a facturii fiscale la returnarea zahărului procurat în anul 2012

4

29

privind aplicarea TVA la livrarea terenului şi a livezii amplasate pe acesta

4

30

об отсутствии обязательств по ч. (4) ст. 97 НК при импорте услуг на безвозмездной основе

5

15

об учете поставок, осуществленных до аннулирования статуса плательщика НДС, при расчете порога регистрации

 

5

 

15

об отсутствии обязательств по НДС при пересмотре цен товаров, отгруженных до регистрации в качестве плательщика НДС

 

5

 

16

о применении НДС при оказании консультационных услуг постоянному представительству нерезидента

 

5

 

16

о применении НДС по сдаче внаем резиденту Республики Молдова строительного оборудования, используемого за пределами республики

 

5

 

17

об отражении корректировок, связанных с уточнением таможенной стоимости в Декларации по НДС

 

5

 

19

об освобождении от НДС услуг, связанных с подтверждением прав обладателей земли

5

19

despre completarea Declaraţiei privind TVA în cazul efectuării procurărilor şi livrărilor de mărfuri peste hotarele Republicii Moldova

 

5

 

20

despre obligaţiile fiscale privind TVA şi impozitul pe venit ale instituţiilor de învăţămînt

5

21

о вычете расходов и зачете НДС при рефактурировании расходов

6

22

о праве на зачет НДС при переходящем с периода на период сроке регистрации налоговой накладной в ГЭРНН

 

6

 

23

privind aplicarea TVA în cazul prestării de către nerezident a serviciilor de audit

6

24

privind reflectarea datoriei compromise în Declaraţia privind TVA

6

24

privind valoarea livrării în cazul comercializării unui apartament aflat la bilanţul entităţii

7

16

privind regimul fiscal la donarea echipamentului tehnic unei instituţii de învăţămînt

7

16

о налоговых последствиях внесения объекта недвижимости в уставный капитал

7

17

об исчислении НДС при завышении суммы предоплаты поставки

7

18

о возмещении НДС при осуществлении капитальных инвестиций

7

18

privind obligaţiile fiscale în cazul achitării unui nerezident a serviciului de locaţiune

7

18

об отнесении на зачет сумм НДС, дополнительно начисленных таможенными органами

8

17

о представлении налоговой накладной при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования

 

8

 

17

об объектах обложения НДС

8

18

о зачете НДС при ремонте нанятого имущества

8

18

privind trecerea în cont a TVA în cazul implementării proiectului de asistenţă tehnică

8

19

privind aplicarea TVA la livrarea unui obiect, reparaţia căruia este inclusă în lista obiectelor scutite de TVA

 

8

 

19

privind aplicarea TVA în cazul încheierii contractului de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă

 

8

 

20

о применении НДС в случае реализации импортированного оборудования, внесенного в уставный капитал

 

8

 

21

о возмещении НДС по поставке оборудования, внесенного в уставный капитал иностранного предприятия

 

9

 

30

об отнесении на зачет суммы НДС, начисленной учредителем при передаче материальных ценностей в уставный капитал

 

10

 

19

о применении НДС на услуги по ремонту здания, принадлежащего посольству зарубежного государства

 

10

 

19

privind aplicarea TVA la vînzarea imobilelor, amplasate pe teritoriul ZEL

11

29

despre nereflectarea penalităţii în Declaraţia privind TVA

11

29

privind dreptul la restituirea TVA, achitată unui terţ în baza contractului de cesiune a creanţei

11

30

despre corectarea Declaraţiei privind TVA pentru februarie 2013 de către producătorul agricol

11

30

о применении условного коэффициента по НДС и отражении корректировок в Декларации по НДС

 

11

 

31

об отражении в приложении к Декларации по НДС налоговых накладных по всем приобретениям налогоплательщика

 

11

 

32

об отсутствии объекта обложения НДС при переоценке основных средств

11

33

о применении НДС при распространении рекламных материалов в рамках оказания рекламных услуг

 

11

 

33

об отсутствии импорта услуг при найме резидентом помещений за рубежом

12

37

о периоде предъявления к зачету уплаченной суммы НДС, доначисленной таможенным органом

 

12

 

37

о выписке налоговых накладных при электронной торговле

12

38

privind determinarea perioadei pe parcursul căreia urmează a fi efectuate livrări la înregistrarea ca plătitor de TVA

 

12

 

39

privind lipsa obligaţiei de restituire a facturilor fiscale în cazul reorganizării prin separare

12

39

privind impozitarea cu TVA a serviciilor de administrator al întreprinderii aflate în proces de insolvabilitate

 

12

 

40

privind indicarea valorii procurărilor şi livrărilor în Declaraţia privind TVA şi în formele TVA FACT şi TVA LIVR

 

12

 

40

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Вопросы – ответы

об обязательствах по местным сборам ООО, учрежденного физическими лицами-патентообладателями

 

4

 

37

о налогообложении недвижимого имущества, не оцененного кадастровыми органами и не зарегистрированного в реестре недвижимого имущества

 

4

 

39

о сборе за рекламные устройства, расположенные на наружной стене жилого дома, и об их регистрации в качестве подразделений

 

4

 

40

о ставках земельного налога для участков, занятых токами, ремонтными мастерскими, складами для хранения сельскохозяйственной продукции

 

4

 

41

о применении ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг к торговой площади магазинов

 

4

 

42

об обложении платных автостоянок местными сборами

5

29

о критериях установления сбора за объекты торговли и/или за объекты по оказанию социальных услуг

 

5

 

30

об уплате местных сборов юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области азартных игр

 

5

 

31

privind calcularea şi achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare pe trimestrul I 2013

5

32

privind achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe trimestrul I 2013

 

5

 

33

privind necompletarea anexei la Darea de seamă pe taxele locale în cazul cînd unităţile de comerţ sînt amplasate în aceeaşi localitate

 

5

 

33

privind reflectarea în anexa la Darea de seamă a informaţiei aferente unităţilor de comerţ

5

34

privind calcularea taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor

5

34

о применении в целях налогообложения стоимости недвижимого имущества, оцененного более трех лет назад

 

6

 

30

об отчетах по налогу на недвижимое имущество и земельному налогу за 2013 год

6

31

о станциях тестирования транспортных средств и сборе за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг

 

6

 

32

о применении ставок местных сборов в мун. Кишинэу с даты их опубликования

6

33

об обязательствах по сбору за рекламные устройства

6

33

об обязательствах по рыночному сбору

6

33

об отчетности по сбору за уличные объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг

6

33

privind modul de determinare a bazei impozabile a taxei de piaţă

8

26

об уплате сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, которые подлежат техническому тестированию два раза в год

 

8

 

27

об указании идентификационных данных автомобиля в документе на уплату сбора за пользование автомобильными дорогами

 

8

 

28

о процедуре получения информации об оцененной стоимости объектов недвижимого имущества

 

8

 

29

о субъектах налогообложения и льготах по налогу на недвижимое имущество

8

29

о субъектах налогообложения и льготах по сбору за рекламные устройства и сбору за размещение рекламы

 

8

 

31

о регистрации структурных единиц в качестве подразделений

8

32

об изменениях в освобождении от упалты налога на недвижимое имущество земель лесного фонда

 

8

 

33

о регистрации в качестве подразделений объектов мансардного строительства

9

46

privind comercializarea produselor alimentare în baza patentei de întreprinzător

9

47

об оптовой продаже изделий без разрешения на торговую деятельность

9

48

об объектах налогообложения по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова

 

9

 

49

о порядке заполнения расчета по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ-1)

9

50

privind acordarea scutirilor la plata impozitului pe bunurile imobiliare în 2013 persoanelor care au suferit din cauza calamităţilor naturale în 2012

 

10

 

30

privind determinarea gradului de finalizare a construcţiei bunurilor imobiliare

10

30

privind reflectarea în Darea de seamă pe taxele locale a subdiviziunilor şi achitarea plăţilor la buget aferente subdiviziunilor

 

10

 

31

oб информировании территориальных кадастровых органов об осуществлении капитального ремонта

 

10

 

32

об отсутствии обязательств по сбору за рекламные устройства при оформлении фирменными и товарными знаками мест торговли и оказания услуг

 

10

 

33

об отсутствии у некоммерческой организации обязательств по сбору на благоустройство территорий

 

11

 

36

об обязательствах ликвидируемого предприятия по сбору на благоустройство территорий

11

37

о размещении рекламы на транспортных средствах без разрешения органов местного публичного управления

11

37

об отсутствии обязательств по сбору за размещение рекламы на интернет-сайте

11

38

о применении ставок сбора за воду

11

38

о непредставлении отчета по дополнительной обязательной плате от продажи иностранной валюты в отсутствие ее поступления

11

39

об изменениях и дополнениях в Законе о предпринимательском патенте, внесенных Законом № 166 от 11.10.2013 г.

11

39

privind achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători dacă nu au fost prestate servicii prin intermediul unor unităţi de transport

11

41

об исчислении налога на недвижимое имущество по помещениям, которые не были оценены кадастровыми органами

12

45

об исчислении налога на недвижимое имущество по объектам, полученным в пользование от органов местного публичного управления

 

12

 

46

об исчислении сбора за пользование автомобильными дорогами по грузопассажирским автомобилям, зарегистрированным в Республике Молдова

12

47

о представлении отчета по сбору за пользование автодорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова некоммерческими организациями

12

48

об уплате сбора за пользование автодорогами автомобилями с превышением предельно допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритов при исчислении его передвижными службами весового контроля

12

49

о налогооблагаемой базе по сбору за добычу полезных ископаемых

12

49

о субъектах сбора за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

12

51

о сборе за отпускаемую на корню древесину

12

52

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Comunicatul de presă al IFPSdin 7 februarie 2013 privind formularele tipizate de documente primare cu regim special

2

76

Ghenadie BEJAN

Aplicarea amenzilor contravenţionale în cazul săvîrşirii repetate a aceleiaşi contravenţii

 

4

 

43

Елена ЧИРЕШ

Налоговое администрирование: судебная практика

 

4

 

72

Ирина ЗАХАРЧЕНКО, Светлана СЛОБОДЯНУ

Расчеты наличными – законодательные ограничения

 

6

 

14

Victoria BELOUS

Aspecte noi privind declararea veniturilor de către executorii judecătoreşti

 

6

 

40

Елена ЧИРЕШ

Часть (11) статьи 234 Налогового кодекса работает: судебная практика

 

7

 

48

Елена ЧИРЕШ

Налоговая отчетность: судебная практика

 

9

 

58

Елена ЧИРЕШ

О налоговых перспективах на 2014 год

 

11

 

7

Victoria BELOUS

Aplicarea art. 234 alin. (11) din Codul fiscal: practică judiciară

 

11

 

57

Елена ЧИРЕШ

Непредставление документов по первому требованию: судебная практика

 

12

 

65

Вопросы – ответы

о применении санкций за реализацию социально значимых товаров с превышением торговой надбавки до 14 сентября 2012 года

 

2

 

49

privind mărimea anuală a majorării de întîrziere în anul 2013

2

50

об условиях 50-процентного уменьшения налогового штрафа

2

50

privind utilizarea MCC în comerţul electronic

2

52

privind regulile de desfăşurare a comerţului cu ridicata

2

53

о моделях ККМ, срок использования которых заканчивается в 2013 году

2

54

privind elementele obligatorii ale bonului de casă

4

44

об органах, контролирующих торговую сферу

4

44

о порядке осуществления контроля торговой деятельности

4

45

о применении ККМ при оплате ставок в азартных играх банковской карточкой

4

46

о применении ч. (11) ст. 234 НК и дополнительном налоговом обязательстве

5

17

privind sancţionarea titularului patentei de întreprinzător pentru comercializarea mărfurilor fără documente primare de provenienţă

 

5

 

35

privind regulile de desfăşurare a comerţului cu ridicata

5

35

об изменениях в Законе о внутренней торговле

5

36

о применении санкций за повторные нарушения согласно ст. 254 НК в течение календарного года

 

5

 

36

privind suspendarea executării Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală

6

41

privind aplicarea amenzii pentru comiterea repetată a încălcării prevăzute la art. 254 alin. (2) din Codul fiscal

 

6

 

42

privind aplicarea sancţiunilor pentru încălcările depistate în urma controlului fiscal repetat

6

43

privind consecinţele fiscale în urma simulării sensului veridic al operaţiunii economice

9

33

о штрафных санкциях за неприменение ККМ при предоплате зарезервированной путевки

9

36

privind calcularea venitului brut obţinut pe ziua de gestiune în jocurile de noroc

9

51

об акте налоговой проверки и конкретной сумме штрафа за налоговые нарушения

10

28

о наложении штрафа за неприменение ККМ на предприятии

10

28

о моделях ККМ, предельный срок использования которых истекает в 2014 году

10

29

privind posibilitatea sistării postului fiscal

11

42

о применении ККМ при реализации подарочных сертификатов и поступлении их в оплату товаров

12

53

privind efectuarea decontărilor băneşti în numerar la verificarea şi curăţarea coşurilor de fum şi canalelor de ventilare fără aplicarea MCC

12

54

privind termenul de restituire în casieria întreprinderii a contravalorii mărfurilor în cadrul comerţului electronic

12

54

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

StelaGLADEI

Particularităţile achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2013

 

2

 

55

Ольга ГРИНЕВИЧ

O взносах ОГСС и ОМС в 2013 году

 

2

 

57

Clara SOROCEAN

Un nou serviciu pentru contabili

 

4

 

47

Clara SOROCEAN

Aplicarea plafonului anual la calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

 

4

 

48

Clara SOROCEAN

Aspecte noi privind stabilirea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani

 

5

 

37

Clara SOROCEAN

Raportarea electronică la CNAS

 

5

 

38

Clara SOROCEAN

Raportarea electronică la CNAS

 

7

 

26

Клара СОРОЧАН

Новое в представлении электронной отчетности в НКСС

 

10

 

34

Clara SOROCEAN

Calcularea şi reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii a căror activitate de bază este realizarea de programe

 

11

 

44

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Споры с НКСС: судебная практика

 

11

 

51

Clara SOROCEAN

Corelarea contribuţiilor de asigurări sociale plătite cu prestaţiile stabilite

 

12

 

55

Вопросы – ответы

privind necesitatea calculării contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul obţinerii veniturilor din munca prin cumul

2

61

об ответственности работодателей за несоблюдение сроков выдачи работникам полисов ОМС

4

52

о невключении суммы пособия по материнству в базу для исчисления пособия по уходу за ребенком

4

53

о неправомерности установления пособия по уходу за ребенком в размере менее 30% среднемесячного застрахованного дохода в связи с неуплатой работодателем взносов ОГСС

4

53

о порядке предоставления отпуска по уходу за ребенком и выплаты пособия лицу, только что окончившему учебное заведение

4

53

об обязательной активации полисов ОМС пенсионеров при приеме их на работу

4

54

о порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием

4

55

о праве работниц ликвидирующихся предприятий на пособия по уходу за детьми до исполнения им трех лет

4

55

о неуплате работающим учредителем ИП фиксированных сумм взносов ОГСС и ОМС в период отпуска по уходу за ребенком

5

41

о льготах по уплате взносов ОГСС и ОМС для инвалидов и пенсионеров

5

41

о сохранении лицу, работающему на дому, пособия по уходу за ребенком до исполнения ему трех лет

5

42

о социальном и медицинском страховании лиц, заключивших срочный индивидуальный трудовой договор

5

42

об условиях исчисления страхового стажа за предыдущие периоды арендаторам лесных угодий

5

43

о неисчислении взносов ОГСС из выходного пособия, выплачиваемого в связи с отставкой работника

5

44

privind reflectarea în declaraţia persoanei asigurate (REV 5) a indemnizaţiei de maternitate stabilită la locul de muncă al soţului

6

35

privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale din plata pentru studii

6

35

privind dreptul la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă după demisia angajatului

6

36

privind dreptul deţinătorului de patentă la indemnizaţia de maternitate

6

36

о неисчислении взносов ОГСС и ОМС из дохода работника, возникающего в связи с предоставлением ему работодателем беспроцентного займа

6

37

об исчислении взносов ОГСС из сумм, выплаченных для возмещения транспортных расходов

6

37

о праве лица, работающего по срочному ИТД, на пособия по материнству и по уходу за ребенком

6

38

о штрафе за непредставление документов для осуществления проверки

6

39

о медицинском страховании работающего пенсионера, который взял в аренду сельскохозяйственные земли

6

39

о порядке медицинского страхования обладателей предпринимательского патента, оказывающих услуги предприятию

7

28

о погашении обязательств умерших лиц перед бюджетом государственного социального страхования

7

29

о взносах ОГСС, исчисленных от списанных сумм заработной платы

7

30

о сроке исковой давности по взносам ОМС

7

30

о сохранении действия полисов обязательного медицинского страхования работников в периоды неуплаты взносов ОМС

7

30

о порядке обеспечения недостающего страхового стажа для назначения пенсии по возрасту

8

36

об обложении подарков работникам предприятия взносами ОГСС и ОМС

8

36

об учете лиц, уплачивающих взносы ОМС, исчисленные в виде фиксированной суммы

8

37

о контроле за правильностью активации/дезактивации полисов обязательного медицинского страхования

8

38

о праве лица, работающего за границей, на получение пособия по уходу за ребенком до исполнения ему трех лет

8

39

privind calcularea primelor de AOAM şi a contribuţiilor de ASSO la remunerarea membrilor Consiliului societăţii

9

40

об исчислении подоходного налога и взносов ОГСС и ОМС из суммы таможенных платежей, уплаченных работодателем в пользу работников

9

41

о социальном и медицинском страховании лица, заключившего срочный индивидуальный трудовой договор с представительством иностранной компании

9

42

о медицинском страховании неработающего пенсионера, сдающего свое имущество в аренду

9

43

о порядке выплаты пособия по временной нетрудоспособности, наступившей в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

9

44

о выплате пособия по материнству в период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте от трех до шести лет

9

44

о порядке применения административных санкций за нарушения законодательства в области обязательного медицинского страхования

10

35

о порядке оплаты пособия по временной нетрудоспособности по двум больничным листам лицу, больному туберкулезом

10

36

об исчислении взносов ОГСС и ОМС от суммы, уплаченной работодателем за наем квартир для своих работников

10

36

о вычетах взносов ОМС и ОГСС в налоговых целях

10

38

о порядке выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с профессиональным заболеванием

11

47

об основе для исчисления пособия по материнству и пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

11

48

о восстановлении работника в поименном списке застрахованных лиц

11

49

об источнике финансирования и основе для исчисления пособия по уходу за больным ребенком

11

50

о применении льготного тарифа взносов ОГСС

11

50

о выплате пособия по материнству по месту работы мужа в случае, когда жена работает без заключения ИТД

12

57

о неуплате фиксированных сумм взносов ОГСС и ОМС при приобретении патента в период ухода за ребенком

12

58

об обязательствах по социальному страхованию работника в случае его восстановления на работе по решению судебной инстанции

12

59

об отражении пособия по материнству в декларации по форме 4-БГСС в случае, когда его получатель имеет несколько мест работы

12

60

НОВЫЕ НСБУ

Alexandru NEDERIŢA

Noile Standarde Naţionale de Contabilitate: caracteristica generală şi termenele de implementare a acestora

 

5

 

5

Александр НЕДЕРИЦА

Общий план счетов бухгалтерского учета: основные положения и порядок применения

 

8

 

8

Alexandru NEDERIŢA

Noile reglementări contabile naţionale: necesitatea elaborării şi modul de tranziţie

 

9

 

5

Александр НЕДЕРИЦА, Лидия ФОАЛЯ

Общие рекомендации по переходу на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету

 

10

 

4

Александр НЕДЕРИЦА

О переходе на новые НСБУ

 

11

 

11

Елена ЧИРЕШ

Новые НСБУ: принципиальные отличия

 

11

12

 

16

28

Татьяна ГРИНИК

Об износе МБП по новым стандартам бухгалтерского учета

11

20

Alexandru NEDERIŢA

Recomandări practice privind tranziţia la noile reglementări contabile naţionale

12

21

ВНЕДРЯЕМ МСФО

Людмила АБЛИНА

Налоговые аспекты перехода финансовых учреждений от НСБУ к МСФО

8

12

Nina ŞCHENDREA

IAS 12 „Impozitul pe profit”: aplicarea în practică

12

68

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ

Татьяна ГРИНИК

О формировании цен на социально значимые товары в общественном питании

 

5

 

50

Татьяна ГРИНИК

Цемент как социально значимый товар

 

6

 

53

Татьяна ГРИНИК

О налогообложении адвокатских кабинетов

 

7

 

51

Анна ЗАКЕРНИЧНАЯ

Учет и налогообложение в ломбардах: нарушения, проблемы и пробелы в законодательстве

 

7

 

59

Татьяна ГРИНИК

О применении НДС к пакетам туристических услуг

 

7

 

75

Татьяна ГРИНИК

О вычете отходов в торговле

 

8

 

53

Вопросы – ответы

privind regimul fiscal al avocaţilor străini care profesează în Republica Moldova

9

32

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Viorel RUSU

Comerţul cu ridicata: perspective dictate de noua legislaţie

 

2

 

66

Татьяна ГРИНИК

Дестабилизация торговли и откровенное лоббирование избранных

 

2

 

67

Елена ЧИРЕШ

Выходное пособие за 2-й и 3-й месяцы: облагать или нет?

 

3

 

89

Елена ЧИРЕШ

Включаются ли доходы ИП в Декларацию СЕТ 08?

 

4

 

58

Татьяна ГРИНИК

Об отсроченных активах и обязательствах по подоходному налогу и двух режимах налогообложения в одном году

 

4

 

61

Федор ГЛАДИЙ

О налоговых проверках, государственной помощи и защите предприятий от недобросовестной конкуренции

 

4

 

67

Елена ЧИРЕШ

О праве единственного учредителя предприятия на труд и социальное страхование

 

5

 

45

Татьяна ГРИНИК

О дисконтах, бонусах и НДС

 

6

 

44

Анжела ИОВУ

О наказании покупателя при нерегистрации продавцом налоговой накладной в ГЭРНН

 

6

 

50

Тудор КАПША

Труд руководителя-собственника: социально-правовые аспекты

 

7

 

31

Елена ЧИРЕШ, Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Есть ли у единственного учредителя право на социальную защиту?

 

7

 

38

Татьяна ГРИНИК

Регистрация наличных денежных потоков через ККМ: актуальные проблемы и необходимость перемен

 

8

 

41

Татьяна ГРИНИК

Освобождение от уплаты НДС согласно ст. 1012 НК – льгота или субсидия?

 

12

 

34

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Dina TROFIM

Impozitarea cîştigurilor de la campanii promoţionale – „surprize noi”

 

4

 

56

Valeriu CHIŢAN

Restartarea reformei fiscale – imperativ pentru sustenabilitatea finanţelor

 

7

 

71

Татьяна ГРИНИК

Об определении стоимости сделки по договорам с валютной оговоркой

 

9

 

53

Татьяна ГРИНИК

О подоходном налоге с выплат за услуги адвокатских кабинетов

 

12

 

61

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Alexandru NEDERIŢA, Valentina PANUŞ

Aspecte practice privind contabilizarea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie

 

6

 

62

Ion PRISĂCARU, Marcela DIMA

Tratamentul fiscal şi contabil al tranzacţiilor aferente contractului de comision

 

7

 

5

Елена ЧИРЕШ

Правовое регулирование налогообложения внешнеэкономической деятельности

 

7

 

11

Alexandru NEDERIŢA, Valentina PANUŞ

Contabilitatea produselor secundare şi a pierderilor de producţie

 

7

 

64

Марина ПАРНИЦКАЯ

Профессиональная сертификация – ключ к успешному бизнесу

 

7

 

78

AlexandruNEDERIŢA, ValentinaPANUŞ

Aspecte practice privind calculaţia costului produselor fabricate

 

8

 

57

Павел ТОСТОГАН, Лилия КАУШ, Наталья ЗЛАТИНА

Ликвидация юридического лица: правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты

 

9

12

 

18

6

Alexandru NEDERIŢA, Valentina PANUŞ

Aspecte practice privind calculaţia costului produselor fabricate

 

9

 

61

Родика КУШМЭУНСЭ

Tендерные торги: учет и налогообложение

 

9

 

68

Alexandru NEDERIŢA, Valentina PANUŞ

Aspecte practice privind întocmirea documentelor contabile aferente calculaţiei costurilor de producţie

 

11

 

65

Вопросы – ответы

privind modul de contabilizare a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale

4

22

о заполнении акта закупки услуг по сдаче внаем имущества в случае неполного расчета с наймодателем

9

36

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА • КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКС

Об оформлении отпуска и расчете отпускного пособия

5

10

Компенсация за неиспользованный отпуск в вопросах и ответах

6

69

Любовь МУРСА

Трудовые книжки: оформляем правильно

 

10

 

40

Вопросы – ответы

о совмещении бухгалтером других должностей

6

73

о пересмотре размера заработной платы работника

6

74

о пособии по временной нетрудоспособности в случае болезни работника после подачи заявления об отставке

6

75

privind reţinerea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din suma prejudiciilor materiale şi morale

6

76

privind plata indemnizaţiei de şomaj tehnic în instituţia bugetară

7

82

privind modul de perfectare a raportului de serviciu în caz de încălcare financiară

7

83

privind cuantumul salariului şi durata concediului de odihnă anual pentru specialiştii ONG

7

85

privind răspunderea angajatorului pentru neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată

7

85

privind acordarea concediilor de odihnă anuale suplimentare plătite

7

86

о подтверждении форс-мажорных обстоятельств в трудовых отношениях

8

64

о порядке информирования работников о начислении заработной платы

8

67

об оплате труда при совмещении должностей

8

68

о порядке осуществления кадрового аудита

8

69

privind prestarea muncii prin cumul de către contabilul-şef

8

71

privind plata concediului medical în cazul în care acesta coincide cu concediul neplătit

8

71

privind evidenţa timpului de muncă în cazul cumulării funcţiilor

8

72

privind eliberarea femeii gravide din funcţie în perioada concediului medical

8

73

privind specificul de angajare şi condiţiile de muncă ale muncitorilor din construcţii

8

75

privind acordarea premiilor curente şi a ajutorului material

8

75

Tрудовое законодательство – вопросы и ответы

9

76

Legislaţia muncii – întrebări şi răspunsuri

11

75

Tрудовое законодательство – вопросы и ответы

12

76

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

LiliaDABIJA, RaduŢURCANU

Repere legale privind realizarea controlului ulterior prin audit postvămuire

 

4

 

77

Radu ŢURCANU

Analiza „facilităţilor” vamale recente

 

5

 

60

Эдуард СЫРБУ

O деятельности Консультационного комитета при Таможенной службе

 

5

 

71

Radu ŢURCANU

Repercursiunile procedurii electronice a exportului

 

11

 

58

ИНТЕРВЬЮ

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Ion Prisăcaru răspunde la întrebările cititorilor revistei „Contabilitate şi audit“

6

6

Начальник Главной государтсвенной налоговой инспекции г-н Ион Присэкару отвечает на вопросы читателей журнала „Contabilitate şi audit“

6

6

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Начисление износа в налоговых целях

3

87

Тонкости учета в ломбардах

7

63

Legislaţia muncii • Трудовое законодательство

10

11

12

39

81

83

КАЛЕНДАРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

2

74

3

90

4

87

5

86

6

79

7

88

8

82

9

89

10

47

11

83

12

85

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУКЦИИ, ПИСЬМА РАЗЪЯСНЕНИЯ

CODUL FISCAL

TitlulI. DISPOZIŢII GENERALE

1

3

TitlulII. IMPOZITUL PE VENIT

1

9

TitlulIII. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1

34

TitlulIV. ACCIZELE

1

49

TitlulV. ADMINISTRAREA FISCALĂ

1

56

TitlulVI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

1

104

TitlulVII. TAXELE LOCALE

1

109

TitlulVIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

1

114

TitlulIX. TAXELE RUTIERE

1

118

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

1

129

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

1

140

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

1

143

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

1

145

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

1

147

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

1

150

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

1

150

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

1

151

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

152

Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1

159

Раздел III.НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1

186

Раздел IV. АКЦИЗЫ

1

202

Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

1

209

Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1

263

Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ

1

268

Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1

273

Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ

1

277

Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

1

288

Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

1

301

Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

1

304

Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

1

306

Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

1

308

Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

1

311

Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

1

312

Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

1

312

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение)
(№ 307 от 26 декабря 2012 г.)

2

106

O применении налога на доход от операционной деятельности хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий (Письмо ГГНИ № 26-08/1-12-51/477/58 от 24.01.2013 г.)

2

110

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14/3-06/51 din 06.02.2013

2

112

Privind aprobarea Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională
(OrdinulMinisteruluiFinanţelornr. 16 din 11.02.2013)

2

112

Постановление Правительства об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова
(№ 101 от 5 февраля 2013 г.)

3

101

Приказ ГГНИ об изменении приложения № 2 к Приказу ГГНИ № 147 от 22.07.2003 г.
(№ 412 от 8 апреля 2013 г.)

5

107

О налогообложении доходов судебных исполнителей (Письмо ГГНИ № 26-08/1-12-441/4845
от 11.06.2013 г.)

6

117

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 16 din 11.02.2013 (nr. 101 din 3 iulie 2013)

7

109

Положение о порядке исчисления налоговых обязательств при осуществлении операций в иностранной валюте (утверждено Постановлением Правительства Республики Молдова № 488 от 4 мая 1998 г.)

8

109

Приказ ГГНИ о внесении изменений и дополнений в Перечень кодов налоговых льгот по подоходному налогу, утвержденный Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 1080 от 10 октября 2012 г. (№ 1628 от 5 сентября 2013 г.)

9

116

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/1-13-727/7510 din 11.09.2013

9

118

Cu privire la decizia Consiliului consultativ referitor la administrarea impozitului pe venit din activitatea operaţională (IVAO) (Ordinul IFPS nr. 1983 din 01.10.2013)

11

109

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение) (№ 267 от 1 ноября 2013 г.)

12

99

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14/3-06/347din 08.11.2013

12

102

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Постановление Правительства об утверждении Положения о возмещении налога на добавленную стоимость (№ 93 от 1 февраля 2013 г.)

2

90

Schimbarea regimului fiscal privind TVA (Scrisoarea IFPS nr. 26-08/2-11/1/136 din 09.01.2013)

2

110

Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative (extras)(nr. 164 din 11 iulie 2012)

3

116

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 183 din 13 martie 2013)

4

117

Ordinul IFPS cu privire la completarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012 (nr. 278 din 11 martie 2013)

4

118

Закон о внесении изменения в статью 1012 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года (№ 73 от 11 апреля 2013 г.)

5

108

Приказ ГГНИ о внесении изменений и дополнений в приложение № 2 к Приказу Главной государственной налоговой инспекции № 1164 от 25.10.2012 г. (№ 519 от 7 мая 2013 г.)

5

109

Закон о внесении дополнения в Налоговый кодекс № 118 от 23 мая 2013 г.

7

108

Приказ Министерства финансов о внесении дополнений в приложение № 4 к Приказу Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010 г. (№ 35 от 21 марта 2013 г.)

7

115

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Положение о возмещении сумм акцизов (№ 334 от 7 июня 2013 г.)

8

114

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 172 от 12 июля 2013 г.)

8

116

Privind modificarea anexei la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 446 din 21 iunie 2012 (Ordinul IFPS nr. 1317 din 14.08.2013)

8

117

Privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal (Ordinul IFPS nr. 1388 din 20.08.2013)

8

117

Приказ Министра финансов об изменении пункта 5 Приказа Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010 г. об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (№ 117 от 6 августа 2013 г.)

9

116

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Положение о возмещении налога на добавленную стоимость (№ 790 от 7 октября 2013 г.)

11

106

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Ordinul IFPS privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora (nr. 1603 din 20 decembrie 2012)

3

93

Приказ ГГНИ об утверждении типовых формуляров отчетов, соответствующих некоторым дорожным сборам, и инструкций о порядке их заполнения (№ 274 от 7 марта 2013 г.)

4

98

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/1 din 28.03.2013)

5

111

Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chişinău (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/2 din 29.03.2013)

5

112

Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/3 din 29.03.2013)

5

115

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotelor de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău (Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/7 din 02.04.2013)

5

116

Ordinul IFPS privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată şi impozitul funciar (nr. 751 din 3 iunie 2013)

6

82

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 166 от 11 октября 2013 г.)

11

107

Hotărîrea Guvernului сu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 (nr. 865 din 1 noiembrie 2013)

12

98

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 101 от 13 декабря 2012 г.)

2

103

O порядке администрирования процедуры выдачи типовых форм первичных документов строгой отчетности (за исключением налоговых накладных), вмененного в обязанность Главной государственной налоговой инспекции (Приказ ГГНИ № 141 от 05.02.2013 г.)

2

114

Ordinul IFPS cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004 (nr. 290 din 21 martie 2013)

5

99

Приказ ГГНИ об изменении Приказа ГГНИ № 141 от 5.02.2013 г. (№ 534 от 20 мая 2013 г.)

6

110

Referitor la folosirea de către asociaţiile de proprietari de locuinţe a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar (Scrisoarea IFPS nr. 26-11/2-12-606/4856 din 12.06.2013 )

6

118

Приказ ГГНИ об утверждении Типового положения о главных принципах создания и функционирования налоговых постов (№ 776 от 17 июня 2013 г.)

7

91

Приказ ГГНИ о порядке выдачи типовых форм первичных документов строгой отчетности (за исключением налоговых накладных) (№ 780 от 18 июня 2013 г.)

7

102

Приказ Министерства финансов Республики Молдова (№ 78 от 27 мая 2013 г.)

7

107

Приказ Министерства финансов Республики Молдова (№ 83 от 10 июня 2013 г.)

7

107

Приказ ГГНИ о внесении изменений в Приказ № 183 от 30.03.2012 г. об утверждении Инструкции о порядке представления налоговых отчетов в электронном виде
(№ 787 от 21 июня 2013 г.)

7

108

Приказ ГГНИ о порядке подачи заявок на выдачу типовых форм первичных документов строгой отчетности посредством электронных средств удаленной передачи
(№ 1018 от 29 июля 2013 г.)

8

87

Cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (Comunicatul de presă al IFPS din 11.09.2013)

9

118

Privind abordarea univocă a practicii de examinare a materialelor de constatare a încălcărilor din domeniul maşinilor de casă şi control parvenite din cadrul MAI, sub aspectul examinării acestora în conformitate cu prevederile art. 254 al Codului fiscal
(Scrisoarea IFPS nr. 26-11/2-12-959/7757/66 din 20.09.2013)

11

110

Privind reglementarea unor aspecte la achiziţionarea produselor de la populaţie de către contribuabili (Scrisoarea IFPS nr. 26-11/1-14-1029/8344 din 16.10.2013)

11

111

Interpelarea redacţiei revistei „Contabilitate şi audit” către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 13-E-9 din 01.10.2013

11

112

Scrisoarea IFPS nr. 26-11/2-13-1035/8412 din 18.10.2013

11

114

Privind confirmarea documentară a achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni
(Comunicatul de presă al IFPS din 25.11.2013)

12

102

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 8 июля 1999 года (№ 285 от 13 декабря 2012 г.)

3

118

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale (nr. 193 din 13 martie 2013)

4

118

Scrisoarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. II-03/10-2280 din 03.04.2013

7

116

Privind unele aspecte ce ţin de procedura de eliberare şi/sau prelungire a patentei de întreprinzător şi de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către titularii patentei de întreprinzător în anul 2013 (Scrisoarea CNAS nr. II-03/10-4078 din 10.06.2013 şi IFPSnr. 26-08/3-09-317/4821 din 10.06.2013)

7

117

Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования (№ 289-XV от 22 июля 2004 г.)

8

103

Recomandări privind modul de calculare a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii cu aplicarea plafonului anual de 5 salarii medii prognozate pe economie

11

114

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (извлечение)
(№ 77 от 12 апреля 2013 г.)

7

112

Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la aprobarea Instrucţiunii provizorii privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator
(nr. 121 din 24 iulie 2013)

11

89

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Ordinul ministrului finanţelor privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (nr. 44 din 1 aprilie 2013)

5

88

Постановление Правительства об утверждении изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства (№ 313 от 28 мая 2013 г.)

6

107

Приказ Mинистeрства финансов об утверждении Национальных стандартов бухгалтерского учета (№ 118 от 6 августа 2013 г.)

8

85

Приказ Mинистeрства финансов об утверждении Общего плана счетов бухгалтерского учета (№ 119 от 6 августа 2013 г.)

8

87

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice (nr. 92 din 24 iunie 2013)

8

91

Planul general de conturi contabile

10

49

Общий план счетов бухгалтерского учета

10

49

Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 15-08/581 din 18.11.2013

11

118

Приказ министра финансов об утверждении Методических рекомендаций по переходу на новые Национальные стандарты бухгалтерского учета и изменений и дополнений к приказам №118 и 119 от 6 августа 2013 г. (№ 166 от 28 ноября 2013 г.)

12

89

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi reverificarea declaraţiilor vamale (nr. 63-O din 11 ianuarie 2013)

4

89

Постановление Правительства об утверждении Положения о погашении таможенных обязательств и/или переплаченных сумм с истекшим сроком давности (№ 1000 от 28 декабря 2012 г.)

4

104

Приказ Таможенной службы о внесении изменений и дополнений в приложение № 11 к Приказу Таможенной службы № 346-O от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 128-O от 15 февраля 2013 г.)

4

107

Постановление Правительства об утверждении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства (№ 929 от 13 декабря 2012 г.)

4

113

Приказ Таможенной службы об утверждении Положения об упрощенном порядке таможенного оформления (№ 521-О от 10 декабря 2012 г.)

5

89

Приказ Таможенной службы об упрощении экспортной процедуры (№ 481-О от 1 октября 2013 г.)

11

92

Постановление Правительства об утверждении Положения об электронной процедуре таможенного оформления экспорта товаров (№ 904 от 13 ноября 2013 г.)

11

94

Приказ Таможенной службы об утверждении методологии по выполнению предварительной проверки перед таможенным оформлением (№ 442-О от 12 сентября 2013 г.)

11

103

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (extras)
(nr. 275 din 15 noiembrie 2013)

12

100

Приказ Таможенной службы об изменении Приказа № 346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 569-О от 28 ноября 2013 г.)

12

101

ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013 (nr. 165 din 19 decembrie 2012)

2

77

Постановление Правительства об утверждении размера среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2013 год (№ 951 от 20 декабря 2012 г.)

2

102

Постановление Правительства об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства (№ 1008 от 28 декабря 2012 г.)

2

108

Hotărîreа Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 928 din 12 decembrie 2012)

3

114

Закон о внесении изменений и дополнений в Закон об обществах с ограниченной ответственностью № 135-XVI от 14 июня 2007 года (№ 269 от 30 ноября 2012 г.)

3

117

Informaţia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2012

4

98

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 41 от 21 марта 2013 г.)

5

106

Закон о внесении изменения и дополнения в статью 8 Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 года (№ 42 от 21 марта 2013 г.)

5

107

Приказ министра финансов об утверждении изменений и дополнений к Приказу № 149 от 22 ноября 2010 г. (№ 61 от 24 апреля 2013 г.)

5

108

Постановление Правительства об изменении пункта 1 Постановления Правительства № 165 от 9 марта 2010 г. (№ 287 от 30 апреля 2013 г.)

5

109

Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности (извлечение)
(№ 131 от 8 июня 2012 г.)

6

95

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 150 din 22 noiembrie 2010 (nr. 79 din 27 mai 2013)

6

106

Приказ Министерства финансов о внесении дополнений в Приказ министра финансов № 165 от 19 декабря 2012 г. „О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2013 г.”
(№ 64 от 26 апреля 2013 г.)

6

114

Scrisoarea informativ-normativă a Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 iulie 2013 (nr. 11-09/1286 şi nr. 05/12-1284 din 27 iunie 2013)

8

94

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale (nr. 98 din 4 februarie 2013)

8

96

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011 (nr. 77 din 22 mai 2013)

8

111

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul nr. 48 din 31 martie 2010 (nr. 90 din 18 iunie 2013)

8

114

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la aprobarea, modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (extras)
(nr. 157 din 1 august 2013)

9

93

Национальные стандарты внутреннего аудита (утверждены Приказом министра финансов
№ 113 от 12 октября 2012 г.)

9

109

Баланс рабочего времени на 2014 год

10

118

Ordinul IFPS despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti (nr. 1373 din 17 august 2013)

11

85

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 222 din 8 noiembrie 2013)

11

100

Письмо Министерства финансов и Министерства строительства и регионального развития о внесении изменения в информационно-нормативное письмо «О порядке определения стоимости объектов строительства с 1 июля 2013 г.» (№ 11-09/2813 от 30 сентября 2013 г., № 05-12/2014 от 30 сентября 2013 г.)

11

106

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea punctului 3 din Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30 septembrie 2010 (nr. 143 din 15 octombrie 2013)

11

107

Ordinul ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 130 din 30.09.2010 (nr. 154 din 31 octombrie 2013)

11

107

Постановление Правительства о днях отдыха в 2014 году (№ 990 от 6 декабря 2013 г.)

12

97

Lege pentru modificarea articolului 186 din Codul muncii al Republicii Moldova
(nr. 264 din 1 noiembrie 2013)

12

98

КУРС ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

2

117

3

119

4

119

5

119

6

119

7

119

8

119

9

119

10

119

11

119

12

119