Указатель статей, опубликованных в 2018 году

Автор и название статьи

стр.

ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN

Pulsul lunii februarie • Пульс февраля

2

4

Pulsul lunii martie • Пульс марта

3

4

Pulsul lunii aprilie • Пульс апреля

4

4

Pulsul lunii mai • Пульс мая

5

4

Pulsul lunii iunie • Пульс июня

6

4

Pulsul lunii iulie • Пульс июля

7

4

Pulsul lunii august • Пульс августа

8

4

Pulsul lunii septembrie • Пульс сентября

9

4

Pulsul lunii octombrie • Пульс октября

10

4

Pulsul lunii noiembrie • Пульс ноября

11

8

Pulsul lunii decembrie • Пульс декабря

12

4

ИНТЕРВЬЮ

Serghei PUŞCUŢA, directorul SFS, răspunde la întrebările cititorilor revistei

11

4

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Елена ЯВОРСКАЯ

«Новая» Декларация VEN 12

2

21

Елена ЯВОРСКАЯ, Ольга ГОЛБАН

Вопросы, возникающие при составлении Отчета IPC18

3

9

Александр ЭЗБИЧАК

Представлять ли Декларацию CET 15 за 2017 год

3

15

Елена ЯВОРСКАЯ

Исправление отчетов в свете последних изменений

9

8

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Veronica VRAGALEVA, Dorel NOROC, Elena IAVORSCAIA

Aplicarea impozitului pe venit in anul 2018: aspecte noi

2

9

Andrei JIZDAN

Consideraţii privind impozitarea rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei: avantaje şi dezavantaje

2

49

Olga GOLBAN

Regimul fiscal aplicat de către instituţiile medico-sanitare în 2018

4

8

Елена ЯВОРСКАЯ

Освобождения – общие правила и особые ситуации

5

22

Ольга ГОЛБАН

Что изменится в применении подоходного налога и взносов ОГСС с 1 октября 2018 года

8

8

Impozitarea veniturilor angajaţilor din domeniul transportului de călători în regim de taxi

8

28

Comentarii la noile regulamente privind impozitul pe venit

8

31

Галина ШПАК, Ольга ГОЛБАН

Декларирование подоходного налога ИП за 2018 год

11

24

Olga GOLBAN

Completarea notelor de informare privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut pentru anul 2018

12

8

Вопросы – ответы

Dorel NOROC

Privind deducerea plăţilor de stimulare acordate salariaţilor

3

42

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA

Privind contabilizarea sumelor impozitelor diminuate eronat în anii precedenţi şi a sancţiunilor aplicate pentru încălcările fiscale

3

47

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Modul de depunere a cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus

4

45

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Persoana fizică vinde un utilaj entităţii: se reţine impozit pe venit la sursa de plată?

5

52

Privind declararea TVA aferente serviciilor importate

5

53

Dorel NOROC

Privind determinarea impozitului pe venit la repartizarea profitului contrar cotelor de participaţie în capitalul social

7

28

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind lipsa obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul procurării unei remorci de la persoana fizică

8

46

Olga GOLBAN

Privind fişa personală pentru calcularea impozitului pe venit începând cu 1 octombrie 2018

9

72

Cum se efectuează reţinerea impozitului pe venit din salariul pentru luna august, achitat în luna octombrie

9

72

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind impozitarea creşterii de capital obţinute de persoana fizică în anul 2018

9

74

О штрафах и пенях, подпадающих под налоговую амнистию

9

75

Об осуществлении повторной налоговой проверки

9

76

О возмещении физическому лицу подоходного налога, излишне удержанного в 2015 году

9

76

Ольга ГОЛБАН

Суммовые разницы и подоходный налог в размере 4 %

10

33

О выборе режима налогообложения в зависимости от вида оказываемых услуг

10

34

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind consecinţele prezentării Declaraţiei corectate cu privire la impozitul pe venit pe anul 2017

10

35

Privind impozitarea plăţilor pentru lucrările executate în perioada august – octombrie 2018

10

36

Privind impozitarea dobânzilor achitate pentru anii 2017–2018

10

37

Privind impozitarea veniturilor obţinute de către zilieri

10

38

Dorel NOROC

Privind neimpozitarea plăţilor suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajaţilor

11

30

Светлана СЛОБОДЯНУ

О ставке подоходного налога при оплате задолженности цессионарию-нерезиденту

11

32

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind neimpozitarea profitului achitat fondatorului întreprinzătorului individual

11

35

Privind modul de reflectare în Darea de seamă IPC 18 a plăţilor în folosul nerezidenţilor

11

35

Privind neimpozitarea veniturilor de la loterii şi pariuri sportive

11

36

Olga GOLBAN

Privind obligaţia ONC de reţinere a impozitului din plăţile achitate nerezidentului

12

36

Лилия КАУШ – ЦАПУ

Подоходный налог из ликвидационных выплат учредителям

12

36

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind impozitarea câştigurilor de la campaniile promoţionale

12

41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ IVAO

Елена ЯВОРСКАЯ

IVAO – непростая диалектика простого налога

3

25

Вопросы – ответы

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA

Privind componenţa veniturilor din activitatea operaţională

3

31

Privind contabilizarea reducerii cu 50 % a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale

3

33

О признании и учете доходов от продажи долгосрочных активов на предприятиях, применяющих налоговый режим IVAO

3

33

Игорь ЛАЗАРЬ

Плательщик IVAO пропустил срок регистрации в качестве плательщика НДС: с какой даты применяется общеустановленный налоговый режим

3

34

Petru GRICIUC, Roman VIERU

Privind determinarea bazei valorice a mijloacelor fixe în cazul trecerii de la regimul IVAO la regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit

3

35

Privind obligaţia de indicare în politica de contabilitate a regimului de impozitare ales

3

36

Privind regimul de impozitare aplicat de către companiile care prestează servicii de consultanţă fiscală

3

37

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Елена ДАЦЕНКО

Покупки для освобожденных поставок: когда можно вычесть НДС

3

38

Ghenadie NEGARĂ

Consideraţii asupra politicilor contabile ale biroului asociat de avocaţi

7

53

Дмитрий ПАНТЕЛЕЙЧУК

Невозврат ссуды ломбарду: налоговые последствия

7

58

Ghenadie NEGARĂ

Sportul şi fiscalitatea

8

64

Ghenadie NEGARĂ

Aspecte problematice ale contabilităţii în cabinetul avocatului

10

56

Ghenadie NEGARĂ

Privind rolul actelor de verificare

11

58

Марчела ДИМА, Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА

Совместная деятельность (простое товарищество): некоторые особенности учета и налогообложения

11

62

Ghenadie NEGARĂ

Operaţiuni specifice în formaţiunile de avocaţi – monografie contabilă

12

57

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Подача таможенной декларации и фактический импорт имеют место в разных месяцах – какой из них является отчетным?

12

62

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Primirea dreptului de folosinţă temporară a activului ca aport la majorarea capitalului social

7

42

Veaceslav CIOBANU

Locul livrării serviciilor din perspectiva TVA – practica internaţională

7

46

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Елена ЯВОРСКАЯ, Игорь ЛАЗАРЬ

Что изменилось в применении НДС и акцизов в 2018 году

2

15

Игорь ЛАЗАРЬ

Как будет возмещаться НДС согласно обновленному Положению

6

8

Елена ЯВОРСКАЯ

Декларация по НДС – что есть и чего нет в порядке ее заполнения

8

16

Вера БАЧУ, Марина БРИХУНЕЦ

НДС и подоходный налог: ошибки при сделках с нерезидентами

9

20

Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ

Excluderea TVA de la deducere şi aplicarea proratei în cazul schimbării destinaţiei utilizării mijloacelor fixe

10

19

Victoria BELOUS

Aspecte noi privind impozitarea cu TVA a serviciilor de cazare şi a produselor alimentare

12

28

Andrei JIZDAN

Particularităţile aplicării cotei reduse a TVA în domeniul HORECA

12

29

Вопросы – ответы

Dorel NOROC

Privind deducerea TVA în cazul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import

3

41

Privind înregistrarea instituţiei publice în calitate de plătitor de TVA

3

41

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA

Privind contabilizarea TVA aferente construcţiei unui obiect imobil în cazul schimbării destinaţiei acestuia, care a fost dedusă anterior

3

47

Игорь ЛАЗАРЬ

Налоговая накладная выписана позже даты поставки: когда вычесть НДС

3

48

Наниматель транспортных средств осуществляет международные перевозки: есть ли экспорт у наймодателя

3

49

С украденной корпоративной карты оплачен импорт услуг: нужно ли платить НДС

3

50

Налоговый период по подоходному налогу отличается от календарного года: за какой период рассчитывается прората

3

50

Можно ли вычесть всю сумму НДС в момент частичной оплаты приобретаемого заложенного имущества

3

50

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA

Privind recunoaşterea cheltuielilor în cazul emiterii facturii fiscale după data livrării în cursul unei perioade de gestiune

4

33

Factura fiscală a fost primită cu întârziere (în altă perioadă de gestiune): când şi cum trebuie recunoscute cheltuielile în scopuri contabile şi fiscale

4

34

Petru GRICIUC, Roman VIERU

Privind modul de calculare a TVA pentru softurile aferente utilajelor importate

4

46

Игорь ЛАЗАРЬ

Корректировать ли НДС при смешанных поставках с использованием ТМЦ, налог по которым полностью вычтен с применением прораты

5

46

Dorel NOROC

Privind aplicarea TVA la efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice

6

38

Эдуард СЫРБУ

Вычет НДС при отсрочке уплаты таможенных платежей

7

23

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind determinarea sumei TVA spre restituire, în funcţie de modalitatea de achitare a TVA la efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale

7

25

Дорел НОРОК

О режиме обложения НДС поставок материальных ценностей в государственные материальные резервы

9

61

Игорь ЛАЗАРЬ

НДС при оказании рекламных услуг нерезиденту через поверенного

10

32

Ставка НДС на аванс изменилась: нужен ли перерасчет налога при поставке услуг

10

32

Dorel NOROC

Privind regimul de impozitare cu TVA a mărfurilor distribuite cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor

10

41

Roman VIERU

Privind corectitudinea aplicării TVA la serviciile de acces la internet, prestate de către un nerezident

11

33

Ольга ГОЛБАН

Обложение услуг по предоставлению внаем залов и оборудования для конференций по стандартной ставке НДС

12

33

Corectarea facturii fiscale care, după atribuirea codului de plătitor al TVA, a fost emisă fără reflectarea sumei TVA

12

34

Aplicarea TVA la serviciile prestate de un avocat din România

12

35

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind documentarea exportului de mărfuri

12

39

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Игорь СТАВИНСКИЙ

О сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда

2

41

Elena IAVORSCAIA

Aplicarea taxei pentru amenajarea teritoriului în anul 2018

4

25

Елена ЯВОРСКАЯ

Налог на недвижимость в 2018 году

6

18

Ольга ГОЛБАН, Игорь ЛАЗАРЬ

Налогообложение оплаты труда водителей такси с 1 октября

9

31

Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК

Регистрация и налогообложение постоянного представительства

10

24

Вопросы – ответы

Dorel NOROC

Privind obligaţia de aplicare a taxei pentru poluarea mediului la introducerea/scoaterea mărfurilor în/din zona liberă

3

43

Privind neachitarea impozitului unic pentru angajaţii ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate

9

62

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

О порядке исчисления сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями Республики Молдова для прицепов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения на шасси грузовых автомобилей

9

79

Об источниках информации об оцененной стоимости объектов недвижимого имущества

10

43

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

О налогооблагаемой базе сбора на благоустройство территорий в ООО

11

38

Об обязательствах по сбору за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров за транспортные единицы, которые простаивают

11

39

О новом отчете TFD 19

12

42

Об отсутствии обязательств по сбору за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров за транспортные единицы, используемые для перевозки грузов

12

45

О местном бюджете, в который уплачивается сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров при оказании услуг такси

12

45

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Petru GRICIUC, Roman VIERU

Privind modificările aferente sancţiunilor fiscale

2

61

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind mărimea majorării de întârziere în anul 2018

2

62

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Cum se determină obligaţiile fiscale la vânzarea apartamentului de către persoana fizică?

2

63

Victoria BELOUS

Privind aplicarea sancţiunilor pentru efectuarea decontărilor prin intermediari

3

54

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind reţinerea şi declararea impozitului pe venit la sursa de plată la procurarea producţiei agricole

3

56

Privind modul de transmitere a maşinii de casă şi control la reparaţie

3

57

Privind impozitarea câştigurilor de la campaniile promoţionale

3

58

Privind deducerea alocaţiilor financiare destinate activităţii sindicatelor

3

58

Privind sancţiunile pentru neachitarea impozitului pe venit aferent dividendelor repartizate în avans

3

59

Светлана СЛОБОДЯНУ

Репатриация денежных средств: старый закон и новые реалии

4

18

Елена ЯВОРСКАЯ

Подразделения и все, что с ними связано

5

31

Marina BRIHUNEŢ

Modalitatea de garantare a stingerii obligaţiei fiscale

5

37

Александр ЭЗБИЧАК

Налоговый контроль доходов физических лиц

5

54

Victoria BELOUS

Despre obligaţia contribuabililor de a prezenta SFS informaţia privind împrumuturile contractate şi rambursate persoanelor fizice

5

58

Contestarea actelor administrative emise de SFS în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor

5

59

Privind sancţiunile pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Dării de seamă IPC 18

5

61

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Ce dări de seamă prezintă ÎI care angajează persoane pe parcursul anului?

5

63

Privind modul de documentare a achiziţiilor de produse agricole de la persoane fizice

5

64

Privind modul de completare a documentelor de plată aferente restanţelor la buget

5

65

Елена ЯВОРСКАЯ

Новые тенденции при проверках оплаты труда

6

43

Метаморфозы налоговой накладной

7

8

Victoria BELOUS

Procedura urmăririi de către SFS a datoriei debitoare a contribuabilului restanţier

7

34

Ridicarea de către SFS a mijloacelor băneşti în numerar de la contribuabil

7

35

Cele mai importante modificări referitoare la procedura de administrare fiscală

8

48

Александр ЭЗБИЧАК

Косвенные методы определения налогооблагаемых доходов и последствия их применения для граждан

8

50

Roman VIERU

Unele excepţii privind efectuarea controalelor fiscale pentru perioada de activitate de până la 01.01.2018

10

47

Victoria BELOUS

Privind lipsa sancţiunilor pentru prezentarea dărilor de seamă corectate

11

48

Privind posibilitatea stabilirii unei sancţiuni contravenţionale mai blânde

11

48

Светлана СЛОБОДЯНУ

Новые условия репатриации нерепатриированных на 17.08.2018 денежных средств

11

49

О репатриации займов нерезидентам

11

50

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind sancţiunile pentru prezentarea declaraţiei privind TVA cu informaţie neautentică

11

51

Privind sancţiunile contravenţionale pentru comiterea repetată a încălcărilor

11

52

Privind sancţiunea pentru neîntocmirea bonului de plată în cazul comercializării mărfurilor în cadrul iarmaroacelor şi expoziţiilor

11

53

Victoria BELOUS

Noi excepţii la efectuarea controalelor fiscale pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018

12

46

Consecinţele indicării seriei facturii fiscale cu litere minuscule în anexele la Declaraţia privind TVA

12

47

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare în cazul indicării greşite a codului IBAN

12

48

Privind sancţiunile asupra cărora se răsfrânge amnistia fiscală

12

49

Privind efectuarea controlului fiscal la persoanele fizice care solicită restituirea impozitului pe venit pentru anii precedenţi

12

50

Privind neefectuarea controalelor fiscale la persoanele fizice pentru perioadele fiscale de până la 01.01.2018

12

50

Вопросы – ответы

Petru GRICIUC, Roman VIERU

Privind neeliberarea certificatului de rezidenţă în cazul lipsei tratatelor internaţionale pentru evitarea dublei impuneri

3

52

Privind declararea veniturilor obţinute peste hotare de către cetăţenii străini care desfăşoară activitate în Republica Moldova

3

52

Privind confirmarea documentară a achiziţiilor efectuate de la persoanele fizice cetăţeni

3

53

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Plata de locaţiune a fost încasată în avans: cum se va elibera factura fiscală?

4

43

Privind perfectarea documentară a serviciilor prestate cu achitarea prin virament

4

43

Privind prezentarea Dării de seamă IPC 18 de către entităţile care desfăşoară activitate sezonieră

4

44

Privind domeniile de activitate în care pot activa zilierii

4

46

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind documentarea mişcărilor interne de marfă în cadrul entităţii

5

52

Dorel NOROC

Privind perioada pentru care pot fi acordate tichetele de masă

6

37

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind sancţiunea aplicată pentru neinformarea SFS despre închiderea subdiviziunii

6

39

Privind lipsa obligaţiei de aplicare a MCC la primirea împrumuturilor

6

40

Angajatorul a reţinut greşit impozitul pe venit din salariu: care sunt obligaţiile angajatului?

6

41

Despre eliberarea certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la solicitarea persoanelor fizice

6

42

Эдуард СЫРБУ

Нарушены ли условия использования льготы, если ввезенные в качестве вклада в уставный капитал станки проработали по назначению только три месяца

7

24

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind neaplicarea sancţiunilor pentru încălcările fiscale comise ca urmare a explicaţiilor oferite în cadrul vizitei fiscale

7

26

Privind regimul fiscal al veniturilor din arendă şi dobânzi, obţinute de cetăţenii străini rezidenţi ai Republicii Moldova peste hotare

7

27

Dorel NOROC

Privind lipsa obiectului impunerii cu IVAO la vânzarea terenurilor deţinute pentru creşterea valorii lor

7

29

Victoria BELOUS

Privind termenul de prescripţie în cazul tragerii la răspundere penală pentru evaziune fiscală

7

30

Privind impozitarea veniturilor obţinute de persoana fizică de la darea în locaţiune a bunurilor mobile

7

32

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind termenul de intrare în vigoare a actelor normative

8

47

Privind termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de stingere a obligaţiilor fiscale pentru luna august 2018

8

47

Olga GOLBAN

Când angajatul trebuie să actualizeze cererea de acordare a scutirilor

9

70

Cum se reflectă alte plăţi de către angajator în formele IALS pentru anul 2018

9

71

Cum se perfectează refuzul de a transmite scutirea acordată soţiei (soţului) începând cu 1 octombrie 2018

9

71

Utilizarea scutirii personale pentru copilul născut în anul 2018

9

73

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind neaplicarea amnistiei fiscale asupra amenzilor şi penalităţilor aplicate în urma controalelor fiscale

9

73

Roman VIERU

Privind consecinţele fiscale ale acordării împrumutului fără dobândă

9

77

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind sancţiunea pentru neutilizarea MCC

10

39

Dorel NOROC

Privind impozitarea altor venituri decât cele salariale, achitate în folosul angajaţilor parcurilor IT

11

28

Svetlana SLOBODEANU

Privind regimul fiscal al cheltuielilor cu hrana organizată a zilierilor la locul de muncă

11

30

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

О новом классификаторе видов подразделений

11

37

Ольга ГОЛБАН

Особенности выписки налоговой накладной по авансам, полученным предприятиями общепита

12

34

Roman VIERU

Privind modul de reflectare a facturilor fiscale aferente discontului

12

38

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind documentarea producţiei agricole transmise în contul plăţii de arendă a terenurilor agricole

12

40

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Клара СОРОЧАН

Об отражении в Отчете IPC 18 пособий по временной нетрудоспособности

2

64

Clara SOROCEAN

Despre noua modalitate de prezentare a informaţiei pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale

2

66

Ольга ГРИНЕВИЧ

Исчисление и уплата взносов ОГСС и ОМС в 2018 году

2

69

Clara SOROCEAN

Despre înscrierea în conturile personale de asigurări sociale a informaţiei prezentate în Darea de seamă IPC 18

3

60

О декларировании застрахованного дохода застрахованных лиц, работающих на предприятиях – резидентах ИТ-парков

3

62

Ольга ГРИНЕВИЧ

О неприменении финансовых санкций при представлении корректирующей Декларации BASS

3

65

О добровольном медицинском страховании лиц, находящихся за границей более 183 календарных дней в течение бюджетного года

3

66

Об условиях начисления пособия по временной нетрудоспособности при наличии страхового стажа менее трех лет

3

67

Clara SOROCEAN

Despre tipurile Dării de seamă IPC 18

4

48

Ольга ГРИНЕВИЧ

О неправомерности исчисления взносов ОМС из сумм, выплачиваемых по решению суда за период, в котором отсутствовала возможность трудоустроиться

4

50

О назначении пособия по материнству вне зависимости от размера страхового стажа

4

51

О праве мужа на получение пособий социального страхования в случае, когда жена не работает

4

52

О положенных пособиях социального страхования при усыновлении новорожденных детей – близнецов

4

54

Clara SOROCEAN

Despre declararea informaţiei aferente asigurărilor sociale în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC 18

5

66

Ştefan CIMBIR

Privind calcularea primelor de AOAM de la suma facilităţilor acordate de patron

5

68

Privind modul de asigurare medicală a cetăţenilor străini care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova

5

69

Privind calcularea primelor de AOAM din plăţile efectuate cetăţenilor străini pentru trainingurile organizate pe teritoriul Republicii Moldova

5

71

Privind asigurarea medicală a cetăţenilor străini care au achitat prima de AOAM în sumă fixă până la angajare

5

71

Ольга ГРИНЕВИЧ

О социальном и медицинском страховании работающего обладателя предпринимательского патента, который после получения патента уволился

5

72

О пособиях, на которые имеют право лица, заключившие срочные ИТД

5

73

О невозможности применения штрафа за нарушение срока выдачи полисов медицинского страхования

5

74

Clara SOROCEAN

Pregătim carnetele de muncă pentru scanare

6

46

Ştefan CIMBIR

Particularităţile completării tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 18

6

49

Ольга ГРИНЕВИЧ

О порядке оплаты медицинского отпуска, предоставленного гражданину Молдовы во время его командировки за ее пределы

6

52

О порядке выплаты пособия по временной нетрудоспособности лицу, находящемуся в дополнительном учебном отпуске

6

53

О правах и гарантиях, предоставляемых женщине, родившей ребенка в период очередного отпуска

6

54

Clara SOROCEAN

O nouă categorie în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate

7

37

Ольга ГРИНЕВИЧ

О праве лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и работающего неполный рабочий день, на пособие по уходу за больным ребенком

7

39

Исчислять ли взносы ОГСС и ОМС из сумм, выплачиваемых студентам за выполненные ими работы во время прохождения практики

7

40

Об условиях заключения индивидуального страхового договора

7

41

Clara SOROCEAN

Corectarea datelor declarate în forma DSA 18

8

59

Ольга ГРИНЕВИЧ

Об условиях получения пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при смене места работы

8

60

О гарантиях лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет

8

61

О штрафах за занижение взносов ОГСС и ОМС

8

62

Clara SOROCEAN

Cu privire la modificarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate

9

82

Ольга ГРИНЕВИЧ

О неисчислении взносов ОГСС и ОМС из пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых из средств работодателя

9

84

О социальном и медицинском страховании членов совета акционерных обществ

9

85

О порядке медицинского страхования лиц, окончивших высшее учебное заведение

9

85

Clara SOROCEAN

Privind declararea în Darea de seamă IPC 18 a sumelor recalculate pentru perioadele precedente

10

50

Privind declararea ajutorului material acordat angajatului în perioada aflării în concediu de incapacitate temporară de muncă

10

51

Ольга ГРИНЕВИЧ

О начислении пособия по временной нетрудоспособности независимо от момента выплаты заработной платы

10

52

О выплате пособий по временной нетрудоспособности по месту работы по совместительству

10

53

О реализации права на пособия по материнству в случае, когда документы представляются с некоторыми нарушениями

10

53

О порядке начисления пособия по временной нетрудоспособности иностранному гражданину

10

54

Clara SOROCEAN

Cu privire la aprobarea formei DSA 19

11

54

Ольга ГРИНЕВИЧ

Об отсутствии права на пособие по материнству за дородовой отпуск, если за этот период получена заработная плата

11

56

О порядке исчисления трудового и страхового стажа в крестьянском хозяйстве

11

57

Clara SOROCEAN

Despre impactul corectării contribuţiilor de asigurări sociale după data de 01.01.2018

12

51

Olga GRINEVICI

Privind dreptul la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul producerii unui accident de muncă

12

53

Privind asigurarea socială şi medicală la încheierea contractului privind dreptul de autor

12

54

Modul de achitare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care perioada de incapacitate începe într-un an şi se termină în alt an

12

55

Privind asigurarea socială şi medicală a cetăţenilor străini angajaţi în întreprinderi cu investiţii străine

12

55

Вопросы – ответы

Марчела ДИМА

Взносы ОМС от невыплаченной на 1 января 2018 года материальной помощи: признание, вычет, освобождение от обложения

2

59

Petru GRICIUC, Roman VIERU

Privind deducerea cheltuielilor de asigurare CASCO a camionului primit în locaţiune

3

51

Dorel NOROC

Privind neincluderea cheltuielilor pentru transportul şi hrana angajaţilor în baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

9

61

Privind baza de calcul a prestaţiilor de asigurări sociale acordate angajaţilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei

9

62

Dorel NOROC

Privind tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime procentuală, aplicate după 1 octombrie 2018

10

40

ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ

Александр ФРЕКЭУЦЯНУ, Анжела КИШЛАРУ

Учет и налогообложение сельскохозяйственной продукции, переданной в качестве займа

6

55

Александр ФРЕКЭУЦЯНУ, Вадим КОЖОКАРЬ

Учет затрат по переборке сельскохозяйственной продукции, заложенной на хранение

7

65

Marina BRIHUNEŢ

Particularităţile contabilităţii transportului de pasageri pe rutele regulate efectuate pe teritoriul Republicii Moldova

8

67

Alexandru FRECĂUŢEANU

Repartizarea costurilor indirecte de producţie constante la întreprinderile agricole

10

69

Alexandru FRECĂUŢEANU

Evaluarea vacilor primipare la transferarea în cireada de bază a întreprinderii agricole

11

72

Alexandru FRECĂUŢEANU

Contabilitatea costurilor parcului de maşini şi tractoare în agricultură: reglementări şi oportunităţi

12

73

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА

Учет затрат по увеличению уставного капитала

2

45

Марчела ДИМА, Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА

Закупка вторсырья у физических лиц: учет и налогообложение

3

21

Елена ЯВОРСКАЯ

Налоговая «анатомия» рекламы

4

10

Andrei JIZDAN

Terminalele de plată: consideraţii economice, contabile şi fiscale

4

28

Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ - ŢAPU

Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale

5

8

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Avansuri la importul bunurilor: contabilizarea conform SNC şi IFRS

5

28

Татьяна ТУНГУСКОВА

Учет талонов на питание у работодателя

5

41

Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ - ŢAPU

Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale

6

11

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Contabilizarea operaţiunilor privind primirea garanţiei de bună executare a contractului

6

27

Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК

О некоторых аспектах учета и налогообложения деятельности резидентов ИТ-парков

6

29

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Учет операций по договорам лизинга, заключенным в иностранной валюте между резидентами Республики Молдова

6

33

Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК

Особенности организации работы с талонами на питание на торговых предприятиях и предприятиях общественного питания

7

18

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Costurile de constituire a unui punct nou de vânzare: aspecte contabile şi fiscale

8

34

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об учете и налогообложении субсидий

8

39

Елена ЯВОРСКАЯ

Налоговые реформы – по полочкам

9

8

Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ

Cesiunea de creanţă: aspecte contabile şi fiscale

9

26

Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ – ŢAPU

Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale

9

34

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об учете и налогообложении субсидий

9

45

Svetlana SLOBODEANU

Ajutorul material – cui şi în ce mod îl acordăm? Efectul fiscal al carităţii

9

48

Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ

Modificarea dobânzilor aferente împrumuturilor primite în valută străină de la nerezidenţi: aspecte contabile şi fiscale

9

55

Marcela DIMA

Aspecte practice privind noile reglementări internaţionale aferente contabilizării vânzărilor de mărfuri cu drept de retur

10

26

Елена ЯВОРСКАЯ

Декларирование займов от физических лиц

11

12

Alexandru NEDERIŢA, Artur VÎRTOSU

Cum să implementăm noua Lege a contabilităţii şi raportării financiare

12

13

Елена ЯВОРСКАЯ

Налоговые последствия списания запасов

12

18

Вера БАЧУ

Декларирование продаж за наличный расчет на суммы свыше 200 000 леев

12

30

Вопросы – ответы

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA

Privind derecunoaşterea licenţelor pentru activităţile care din luna octombrie 2017 nu se mai supun licenţierii

2

55

Privind reflectarea cotei curente a datoriilor pe termen lung aferente leasingului financiar

2

56

Об учете и налогообложении разниц, возникающих при продаже и покупке иностранной валюты

2

57

Privind reflectarea în situaţiile financiare ale ONC a fondului de autofinanţare cu semnul minus

2

58

Privind modul de aplicare a contului 336 „Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” în ONC

2

58

Об отражении в финансовых отчетах НКО профицита (дефицита), относящегося к целевым средствам

2

58

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA

Privind contabilizarea dispozitivelor speciale cu valoarea unitară nu mai mare de 6 000 lei

3

44

Privind contabilizarea OMVSD transmise în leasing operaţional

3

46

Privind contabilizarea diferenţelor din modificarea dobânzilor aferente împrumuturilor primite în perioadele precedente

3

46

Privind contabilizarea diferenţelor de curs valutar aferente fondului de autofinanţare în ONC

3

47

Privind contabilizarea costurilor de defrişare a plantaţiei perene în cazul utilizării terenului pentru construcţia unui obiect imobil

4

34

Privind contabilizarea subvenţiilor utilizate pentru acoperirea costurilor/cheltuielilor activităţii principale a entităţii

4

35

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU

Privind obligativitatea repartizării profitului anual în SRL

4

37

Privind repartizarea profitului în cazul existenţei pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi

4

37

Privind modul de ţinere a evidenţei analitice în contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”

4

38

Privind modul şi termenele de achitare a dividendelor

4

39

Privind decontarea datoriilor aferente dividendelor cu termenul de prescripţie expirat

4

40

Privind restabilirea datoriilor aferente dividendelor decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie

4

40

Privind utilizarea profitului nerepartizat pentru plata recompenselor membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ai SA

4

41

О порядке и источниках покрытия убытков прошлых лет

4

41

Dorel NOROC

Privind impozitarea tichetelor de masă acordate angajaţilor rezidentului parcului IT

5

45

Alexandru NEDERIŢA

Privind modul de contabilizare a diferenţelor din reevaluarea mijloacelor fixe

5

47

Privind decontarea surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe

5

48

Privind reevaluarea unui obiect de mijloace fixe complet amortizat

5

49

Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA

Privind contabilizarea şi impozitarea sumelor retrase din capitalul social aferente majorării acestuia pe seama profitului net al anilor 2010–2011

5

50

Acoperirea pierderilor nete ale anilor precedenţi pe seama reducerii capitalului social şi a contribuţiilor suplimentare ale asociaţilor: aspecte contabile şi fiscale

5

51

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU

Privind modul de contabilizare şi impozitare a diferenţelor de curs valutar

9

64

Privind contabilizarea plăţilor de leasing financiar

9

65

Privind contabilizarea veniturilor, cheltuielilor şi costurilor aferente prestării serviciilor

9

67

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об учете и налогообложении затрат по ремонту за счет нанимателя основных средств, полученных в имущественный наем

11

40

Об учете и налогообложении затрат по ремонту основных средств, осуществленному нанимателем за счет наемной платы

11

41

О признании в качестве отдельного объекта основных средств затрат по ремонту основных средств, полученных внаем

11

43

Об учете затрат по договорам операционного лизинга

11

45

Об учете затрат, связанных с подготовкой и заключением договора имущественного найма

11

46

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Татьяна ПРИСАКАР

Опыт представления новой Декларации о подоходном налоге для НКО: выводы и предложения

5

80

Опыт представления новой Декларации о подоходном налоге для НКО: выводы и предложения

6

61

Dorel NOROC, Tatiana PRISACAR

Utilizarea sumelor desemnării procentuale în scopul acoperirii cheltuielilor administrative ale ONС

12

65

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Изменение с 1 июня 2018 года судебных процедур

6

69

Устав ООО – не по шаблону773

Sergiu SELEVESTRU

Serviciul Fiscal de Stat – organul de constatare a unor infracţiuni prevăzute de Codul penal

10

61

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Путевые листы для легкового автомобиля

10

65

Практика налоговых споров в 2018 году

1168

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Тудор КАПША

О порядке пересмотра и прекращения трудовых отношений с работником компании – пенсионером

4

70

Privind calcularea vechimii în muncă la acordarea concediului de odihnă anual

4

71

Privind folosirea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani

4

72

Liuba MURSA

Reguli noi de înregistrare a relaţiilor de muncă

4

73

Любовь МУРСА

Компания получила статус резидента ИТ-парка. Что надо знать сотрудникам?

6

76

Тудор КАПША

Об определении стажа работы для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и исчисления отпускного пособия

6

80

Privind remunerarea salariaţilor care vor îndeplini unele obligaţii ale funcţiilor reduse de către angajator

6

82

Тудор КАПША

О правовых гарантиях и денежных выплатах при коллективных увольнениях

7

96

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Правовые нюансы отмены трудовых книжек

8

83

Тудор КАПША

О социальном страховании руководителя предприятия – единственного собственника

8

85

Об условиях оплаты труда и налогообложении дохода поденщиков

8

86

Tudor CAPŞA

Privind specificul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări

9

94

Privind modul şi condiţiile de cumulare a funcţiilor de către contabilul-şef în cadrul companiei

9

94

О порядке обжалования в судебном порядке увольнения главного бухгалтера в связи со сменой собственника предприятия

9

95

Тудор КАПША

О порядке оплаты нерабочих праздничных дней

12

83

Об оплате сверхурочной работы различных категорий работников

12

84

Privind condiţiile de negociere a contractului de formare profesională continuă cu contabila firmei

12

84

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Минимальная зарплата по категориям работников при бестарифной оплате труда в 2017–2018 годах

5

86

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Эдуард СЫРБУ

Формуляр № PV-1 и штраф за завышение суммы сбора за осуществление таможенных процедур

3

80

Оформление Сертификата происхождения Eur. 1 поставщиком из Евросоюза и освобождение от таможенной пошлины при импорте

3

81

Аннулированное освобождение от таможенной пошлины и заполнение рубрики преференциальных контингентов в Таможенной декларации

3

83

Об уточнении порядка предоставления льготы по уплате таможенных платежей при ввозе товаров в рамках проектов технической помощи

7

93

Изменение юридического адреса и недостоверное таможенное декларирование

7

94

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Elena IAVORSCAIA

Ce se consideră locuinţă de bază a persoanei fizice?

3

68

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Лицензия – источник прав и… неприятностей

3

69

Обжалование ставок местных сборов

4

55

Поимущественный налог

12

70

ОПЫТ РАБОТЫ

Светлана СЛОБОДЯНУ

Не подтвержденные документально расходы: как найти компромисс между бухгалтерским учетом и налоговыми нормами

5

75

Инна ГОНЧАРУК, Алла ЗАВИРКИНА, Татьяна ТУНГУСКОВА

Автоматизация бухгалтерского учета: страхи и реальность

10

73

Татьяна ТУНГУСКОВА

Ошибки в учете задолженностей: как найти и исправить

12

79

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В НКО

Svetlana SLOBODEANU

Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
(forma ONG 17) pentru anul 2017 de către organizaţiile necomerciale

2

73

Александр НЕДЕРИЦА, Лидия ФОАЛЯ

Об учете сумм процентного отчисления в некоммерческих организациях

2

82

KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ

Alexandru NEDERIŢA

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea datoriilor curente

3

87

Корреспонденция счетов по учету текущих обязательств

3

87

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor

4

63

Корреспонденция счетов по учету доходов

4

63

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor în organizaţiile necomerciale

5

89

Корреспонденция счетов по учету доходов в некоммерческих организациях

5

89

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor din alte activităţi

6

71

Корреспонденция счетов по учету доходов от других видов деятельности

6

71

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor

7

77

Корреспонденция счетов по учету расходов

7

77

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor în organizaţiile necomerciale

8

73

Корреспонденция счетов по учету расходов в некоммерческих организациях

8

73

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor aferente altor activităţi

9

87

Корреспонденция счетов по учету расходов от других видов деятельности

9

87

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea operaţiunilor cu aplicarea conturilor de gestiune

10

76

Корреспонденция счетов по учету операций с применением управленческих счетов

10

76

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea operaţiunilor cu aplicarea conturilor de gestiune

11

77

Корреспонденция счетов по учету операций с применением управленческих счетов

11

77

Corespondenţa conturilor privind contabilitatea operaţiunilor cu aplicarea conturilor extrabilanţiere

12

86

Корреспонденция счетов по учету операций с применением забалансовых счетов

12

86

КАЛЕНДАРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

2

85

3

84

4

77

5

96

6

83

7

98

8

88

9

97

10

92

11

90

12

96

Обзор законодательных и нормативных документов

2

88

3

117

4

98

5

104

6

97

7

108

8

93

9

107

10

109

11

103

12

108

Саммари обновлений в ОБНП

2

98

3

94

4

79

5

98

6

87

7

100

8

90

9

101

10

94

11

92

12

100

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИНСТРУКЦИИ, ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ

CODUL FISCAL

Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE

1

3

Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

1

10

Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1

42

Titlul IV. ACCIZELE

1

60

Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ

1

69

Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

1

131

Titlul VI¹. IMPOZITUL PE AVERE

1

136

Titlul VII. TAXELE LOCALE

1

137

Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

1

142

Titlul IX. TAXELE RUTIERE

1

146

Titlul X. ALTE REGIMURI FISCALE

1

156

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

1

160

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

1

171

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

1

175

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

1

177

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

1

180

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

1

183

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

1

183

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

1

184

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

185

Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1

194

Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1

230

Раздел IV. АКЦИЗЫ

1

250

Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

1

259

Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1

328

Раздел VI¹. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ

1

333

Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ

1

334

Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1

339

Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ

1

343

Раздел X. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

1

354

Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

1

358

Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

1

371

Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

1

374

Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

1

377

Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

1

380

Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

1

383

Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

1

384

Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

1

384

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Răspunsul Ministerului Finanţelor nr. 09/2-06/240 din 03.07.2018 la interpelarea redacţiei revistei „Contabilitate şi audit“

7

120

Постановление Правительства об определении налоговых обязательств по подоходному налогу (№  693 от 11 июля 2018 г.)

8

95

Prevederi noi ale legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit

8

110

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697/2014 (nr. 970 din 3 octombrie 2018)

10

116

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012
(nr. 44 din 31 ianuarie 2018)

2

111

Regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

6

101

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă (nr. 227 din 12 martie 2018)

4

114

Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 27 din 1 martie 2018)

4

119

Постановление Правительства о некоторых аспектах, касающихся учета рабочего стажа, и о признании утратившим силу Постановления Правительства № 1449 от 24 декабря 2007 года (№ 426 от 15 мая 2018 г.)

5

111

Приказ об изменении и дополнении некоторых приказов министра финансов
(№ 72 от 27 марта 2018 г.)

5

112

Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам
(№ 26-11/1-19/01-2018 от 21 апреля 2018 г.)

5

118

Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам
(№ 26-11/1-19/02-2018 от 11 мая 2018 г.)

5

120

Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Правительства
№ 165 от 9 марта 2010 года (№ 396 от 25 апреля 2018 г.)

5

120

Коллективное соглашение (национальный уровень) об образце Индивидуального трудового договора на период выполнения определенной работы и образце Акта приемки работы

6

115

Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 г.
(№ 543 от 12 июня 2018 г.)

6

119

Методические указания по проведению налоговых посещений
(утверждены Приказом ГНС № 311/2018)

7

110

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
(№ 195 от 27 июля 2018 г.)

9

116

Ordinul SFS cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 415 din 14 august 2018)

9

118

Приказ Министерства финансов о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы (№ 162 от 26 сентября 2018 г.)

10

112

Приказ ГГНИ о внесении изменений в Приказ ГНС № 456 от 8 сентября 2018 г. об утверждении формы UNIF18 – Единый налоговый отчет (Декларация) и порядок заполнения данного отчета (№ 527 от 3 октября 2018 г.)

10

113

Приказ ГГНИ об изменении и дополнении Приказа ГГНИ № 400 от 14 марта 2014 года об утверждении Инструкции по учету обязательств перед бюджетом
(№ 429 от 22 августа 2018 г.)

10

114

Приказ ГГНИ об изменении Приказа № 562 Главной государственной налоговой инспекции от 04.04.2014 г. об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе по созданию и обороту электронных накладных и налоговых накладных «e-Factura» (№ 532 от 5 октября 2018 г.)

10

115

Instrucţiune privind evidenţa contribuabililor (aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017)

11

106

Ordinul SFS cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura) (nr. 645 din 30 noiembrie 2018)

12

114

Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 229 din 1 noiembrie 2018)

12

117

Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 302 din 30 noiembrie 2018)

12

119

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018 (Dispoziţia CNAS nr. II-03/10-1444 din 06.02.2018)

2

115

Regulament privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii

5

108

Ordinul CNAS cu privire la aprobarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate (nr. 119-A din 4 septembrie 2018)

9

112

Приказ НКСС об утверждении Положения о возврате сумм, необоснованно выплаченных в виде пособий социального страхования, в результате представления корректирующих деклараций (№ 144-А от 30 октября 2018 г.)

11

118

ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Hotărârea Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare (nr. 29 din 13 februarie 2018)

4

101

Приказ Министерства финансов о принятии и опубликовании Международных стандартов финансовой отчетности (№ 78 от 30 марта 2018 г.)

5

111

Ordinul MSMPS cu privire la aprobarea balanţei timpului de lucru în anul 2019
(nr. 1432 din 7 decembrie 2018)

12

116