Указатель статей, опубликованных в 2019 году

Автор и название статьи

стр.

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN

Pulsul lunii februarie • Пульс февраля

2

4

Pulsul lunii martie • Пульс марта

3

13

Pulsul lunii aprilie • Пульс апреля

4

4

Pulsul lunii mai • Пульс мая

5

4

Pulsul lunii iunie • Пульс июня

6

4

Pulsul lunii iulie • Пульс июля

7

4

Pulsul lunii august • Пульс августа

8

4

Pulsul lunii septembrie • Пульс сентября

9

8

Pulsul lunii octombrie • Пульс октября

10

4

Pulsul lunii noiembrie • Пульс ноября

11

4

Pulsul lunii decembrie • Пульс декабря

12

4

ИНТЕРВЬЮ

Ion CHICU, ministrul finanţelor, răspunde la întrebările cititorilor revistei «Contabilitate şi audit»

3

4

Ион КИКУ, министр финансов, отвечает на вопросы читателей журнала «Contabilitate şi audit»

3

8

Юрий ЛИКИЙ, заместитель директора ГНС, отвечает на вопросы читателей журнала «Contabilitate şi audit»

9

4

POLITICA FISCALĂ • НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Dorel NOROC

Politica fiscală şi vamală pentru anul 2020: simplitate, claritate, comoditate

12

6

Светлана СЛОБОДЯНУ

Новая налоговая амортизация – как применять?

12

12

IMPLEMENTĂM MODIFICĂRILE OPERATE ÎN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НСБУ

Александр НЕДЕРИЦА

Комментарии к основным изменениям, внесенным в НСБУ и в Общий план счетов бухгалтерского учета

8

8

Alexandru NEDERIŢA

Comentarii privind conţinutul şi modul de implementare a modificărilor de bază operate în SNC

8

20

Александр НЕДЕРИЦА

Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»

9

12

Александр НЕДЕРИЦА

Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы»

10

8

Elena IAVORSCAIA

Testăm cât de bine am însuşit prevederile modificate аle SNC

10

14

Alexandru NEDERIŢA

Comentarii privind conţinutul modificărilor de bază operate în SNC „Imobilizări necorporale şi corporale” şi modul de aplicare a acestora

11

6

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА

Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Обесценение активов»

11

20

Alexandru NEDERIŢA

Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate in SNC „Stocuri”

12

30

Alexandru NEDERIŢA

Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate în SNC „Capital propriu şi datorii”

12

40

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА

Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Доходы»

12

51

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Елена ЯВОРСКАЯ

Особенности составления Декларации VEN 12 за 2018 год

2

11

Elena IAVORSCAIA

Cum întreprinzătorii individuali declară veniturile anului 2018

2

25

Елена ЯВОРСКАЯ, Александр ЭЗБИЧАК

Декларации гражданина за 2018 год

3

17

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Александр ЭЗБИЧАК, Елена ЯВОРСКАЯ

Налоговые последствия аннулирования задолженности работника по займу

11

42

Pavel TOSTOGAN

Contractul de comodat: aplicarea TVA și a impozitului pe venit

12

66

Jana GRICIUC

Aspecte noi aferente Notei de informare IALS 18 şi modului de completare a acesteia

12

69

Вопросы – ответы

Olga GOLBAN

Obligaţiile fiscale ale subiecţilor regimului de impozitare IVAO la achitarea dividendelor în avans

2

73

Regimul fiscal al plăţilor efectuate de cabinetul avocatului în folosul nerezidenţilor

2

74

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind reportarea pierderilor suportate şi transferul scutirilor neutilizate de către GŢ între etapele anului 2018

3

54

Privind lipsa obligaţiei de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice care au mai multe locuri de muncă

3

55

Privind utilizarea scutirilor pentru persoanele întreţinute în anul 2018

3

56

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Se includ oare dividendele achitate în avans în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?

4

51

Persoana aflată la întreţinere înstrăinează un apartament: cum se determină obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit?

4

53

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind impozitarea veniturilor asociaţiilor obşteşti

5

47

Jana GRICIUC

Consecinţele fiscale ale primirii sumei de bani cu titlu de moştenire de către persoana fizică nerezidentă

6

64

Privind acordarea scutirilor aferente impozitului pe venit în cazul concedierii şi reangajării persoanei fizice în aceeaşi lună

6

65

Privind beneficierea de scutirea pentru persoana întreţinută în cazul în care persoana întreţinută s-a căsătorit pe parcursul anului

6

66

Galina ŞPAC

Unele aspecte privind impozitarea veniturilor nerezidentului

6

67

Diferenţele de sumă nu se recunosc la finele perioadei fiscale

6

69

Parascovia CEBOTARENCO

Cu privire la deducerea impozitului pe venit achitat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi

7

39

Водитель такси уходит в неоплачиваемый отпуск: следует ли уплачивать подоходный налог, взносы ОГСС и взносы ОМС?

7

40

Jana GRICIUC

Impozitarea salariului achitat restant din perioada fiscală 2018

7

41

Reţinerea impozitului la sursa de plată în cazul în care sunt doi proprietari ai imobilului procurat

7

42

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind obligaţiile fiscale ale persoanelor angajate pe parcursul anului în cadrul entităţilor rezidente ale parcurilor IT

8

63

Александр ЭЗБИЧАК

Отсутствие налогооблагаемого дохода работников резидента IT-парка от участия в тимбилдинге

8

65

Налоговые последствия оплаты работодателем обучения дочери работника

8

65

Оплата обучения в автошколе не уменьшает налогооблагаемый доход адвоката

8

66

Налоговые последствия возмещения исполнителю услуг расходов на питание, проживание, транспорт

8

67

Налогообложение дохода от лекций, прочитанных гражданином Молдовы в Таджикистане

8

68

Jana GRICIUC

Privind consecinţele fiscale ale transmiterii de către persoana fizică a unui bun mobil în locaţiune altei persoane fizice

8

68

Privind dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută care se află peste hotarele Republicii Moldova

8

69

Privind pierderea dreptului la facilitatea aferentă locuinţei de bază în cazul schimbării vizei de reşedinţă

8

70

Privind impozitarea venitului sub formă de dividende obţinut de către persoana fizică de peste hotarele Republicii Moldova

8

70

Parascovia CEBOTARENCO

Privind obligaţiile fiscale aferente salariilor conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi

8

73

Privind termenul de prezentare a notei de informare IALS 18 de către contribuabilii care aplică o altă perioadă fiscală decât cea generală

8

74

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind regimul fiscal al plăţilor efectuate în folosul fondatorului întreprinderii individuale din contul profitului după impozitare

9

44

Privind impozitarea veniturilor din dobânzi obţinute de rezidenţi

9

44

Privind responsabilitatea pentru achitarea impozitului pe venit care nu a fost reţinut la sursa de plată

9

45

Privind obligaţiile fiscale la vânzarea apartamentului privatizat anterior

9

46

Privind obligaţiile fiscale în cazul donaţiei terenurilor agricole

9

47

Olga GOLBAN

Impozitul pe venit reţinut într-un alt stat nu poate fi trecut în cont pentru a micşora obligaţia aferentă impozitului unic

9

49

În lipsa obiectului impunerii la sursa de plată nu este necesară prezentarea certificatului de rezidenţă

9

50

Доходы от отчуждения долей участия не облагаются IVAO

9

52

Jana GRICIUC

Asociaţia obştească va reţine impozitul pe venit conform art. 901 din CF

9

59

Procurarea autoturismului pentru fondatorul unei persoane juridice nu are consecinţe fiscale pentru plătitorul impozitului unic

9

59

Privind consecinţele fiscale ale prestării serviciilor de către persoana fizică pensionar

9

60

Александр ЭЗБИЧАК

Определение стоимостного базиса унаследованного незавершенного объекта недвижимости

9

63

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind sancţiunile pentru prezentarea cu întârziere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

10

46

Privind regimul fiscal al plăţii de locaţiune a apartamentului în folosul administratorului entităţii

10

47

Privind trecerea în cont a impozitului pe venit aferent dividendelor achitate în avans

10

48

Jana GRICIUC

Privind impozitarea şi declararea veniturilor obţinute sub formă de câştiguri de la loterii şi/sau pariuri sportive începând cu 01.01.2020

10

50

Din plăţile achitate angajaţilor nerezidenţi, care execută lucrări pe teritoriul altui stat, nu se va reţine impozitul pe venit

10

51

Asociaţia de coproprietari în condominiu urmează să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12)

10

53

Irina TROCIN

Privind declararea obligaţiilor fiscale de către agenţii economici reorganizaţi prin transformare

10

54

Privind obligaţia de prezentare a dărilor de seamă de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei

10

55

Diana RUSU

Privind categoriile de contribuabili care pot efectua desemnarea procentuală

10

56

Игорь ЛАЗАРЬ

О порядке исчисления единого налога при оказании посреднических услуг

11

59

Об определении права на личное освобождение при продаже капитальных активов в 2020 году

11

60

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Angajatul nu a informat entitatea despre pierderea dreptului la scutirea pentru persoana întreţinută: cine va suporta consecinţele?

11

62

Privind beneficierea de scutirea pentru persoanele întreţinute care sunt cetăţeni ai altui stat

11

63

Privind obligaţiile fiscale în cazul vânzării autoturismului în baza procurii

11

64

Андрей АПОСТУ

Об исчислении налогооблагаемой базы единого налога

11

64

Jana GRICIUC

Privind beneficierea de scutirea suplimentară în cazul în care soţul, pe parcursul anului, a obţinut dreptul la scutirea personală majorată

11

65

Privind venitul impozabil din vânzarea materialelor obţinute în urma demolării unei case

11

67

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind consecinţele fiscale ale închirierii unui apartament pentru angajaţii entităţii

12

72

Privind valabilitatea în anul 2020 a certificatului de rezidenţă emis în anul 2019

12

73

Jana GRICIUC

Privind baza valorică a cotei de participare în capitalul social al entităţii la data înstrăinării

12

77

Privind consecinţele fiscale ale utilizării scutirii personale în anul 2020 de către persoanele fizice al căror venit impozabil depăşeşte 360 000 lei

12

78

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗЫ

Roman VIERU

Corectarea erorilor comise la întocmirea facturilor fiscale în diverse situaţii

2

32

Roman VIERU

Aspecte fiscale privind deducerea şi restituirea TVA la investiţiile capitale

5

34

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

НДС при продаже автотранспортных средств: на что обратить внимание

6

13

Елена АВДЕЕВА

Выписка налоговой накладной в рознице и ее отражение в Декларации по НДС

6

49

Вопросы – ответы

Игорь ЛАЗАРЬ

Корректировки в Декларации по НДС при признании безнадежного долга по поставкам и приобретениям смешанного назначения

2

63

Учет возврата товаров при определении условного коэффициента

2

64

Вычет НДС в связи с признанием долга покупателя безнадежным не корректируется

2

64

Декларирование НДС по основным средствам, внесенным в уставный капитал, при несоблюдении условий, установленных в ст. 103 ч. (1)
п. 29) НК

2

64

Oльга ГОЛБАН

Признание к вычету расходов по списанию НДС в связи с ликвидацией предприятия

2

69

Отдел кулинарии в торговом зале магазина не может применять сниженную ставку НДС

2

70

Regimul fiscal privind TVA al mărfurilor livrate în zona economică liberă

2

71

Игорь ЛАЗАРЬ

О вычете НДС при погашении обязательства по импорту товаров за счет переплаты, возникшей до регистрации в качестве плательщика НДС

3

46

О применении НДС к сумме, полученной в счет компенсации возможного ущерба, при ее направлении на оплату найма

3

46

О применении штрафа по ст. 260 ч. (4) НК только к плательщикам НДС

3

47

О начислении НДС по объекту финансового лизинга при аннулировании статуса плательщика НДС

3

47

Об уплате НДС в бюджет на дату внесения платежа за услуги, приобретаемые у приднестровского предприятия

3

48

Игорь ЛАЗАРЬ

Сохранение моратория на проверки при корректировках прошлых периодов в Декларации по НДС

4

46

Налоговые последствия передачи внаем основного средства, внесенного в уставный капитал с применением льготы по НДС

4

46

Условный коэффициент не пересчитывается при признании долга покупателя безнадежным

4

47

Стоимость безнадежного долга не учитывается при расчете условного коэффициента

4

47

Обязательства по НДС отсутствуют при приобретении недвижимости в Приднестровье

4

47

Распространение рекламных материалов в рамках оказываемых рекламных услуг не подпадает под действие ст. 95 ч. (2) лит. с) НК

4

48

Елена ЯВОРСКАЯ

На какие активы и от какой стоимости начисляется НДС при аннулировании статуса плательщика НДС

4

48

Последняя Декларация по НДС при аннулировании статуса плательщика НДС

4

49

Roman VIERU

Privind aplicarea termenelor de prescripţie la restituirea TVA din buget

4

54

Игорь ЛАЗАРЬ

О документировании услуг, оказанных нерезиденту

5

36

При утрате отходов, приобретенных без права вычета налога, НДС не начисляется

5

37

О налогообложении услуг поверенного по поставке товаров, освобожденных от НДС без права вычета

5

37

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind obligaţiile fiscale aferente licenţelor pentru aplicaţiile IT procurate de la nerezidenţi

5

45

Igor STAVINSCHI

Privind scutirea de TVA a aporturilor la capitalul social

6

60

Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere în cazul schimbării regimului vamal din export temporar în export definitiv

6

61

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Regimul fiscal privind TVA în cazul participării la expoziţii peste hotare

6

73

Игорь ЛАЗАРЬ

Ставка НДС на продукты питания, поставляемые столовой при предприятии

7

37

НДС по расходам, рефактурируемым неплательщиком налога

7

37

Igor STAVINSCHI

Privind aplicarea TVA la comercializarea căsuţelor de vacanţă

8

53

Privind modul de eliberare a facturilor fiscale pentru livrările impozabile cu TVA efectuate în cadrul achiziţiilor publice după 1 iulie 2019

8

53

Privind reflectarea mărfurilor primite cu titlu gratuit în Declaraţia privind TVA

8

54

Игорь ЛАЗАРЬ

О прекращении действия льготы по НДС при уменьшении уставного капитала на стоимость изъятого объекта недвижимости

8

55

Об обязательстве перед бюджетом при наличии переходящего остатка НДС по активу, внесенному ранее в уставный капитал

8

56

Об отражении в Декларации по НДС суммы возврата НДС, исчисленной от завышенной таможенной стоимости

8

57

Об отсутствии необходимости отражения в Декларации по НДС процентных отчислений

8

57

Igor STAVINSCHI

Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la livrarea mărfurilor pentru export din ZEL

9

39

Privind pierderea dreptului de deducere a TVA aferente mijloacelor fixe aflate în afara ţării, care au fost distruse

9

40

Privind aplicarea TVA la livrarea autoturismelor dotate cu echipamente medicale procurate separat

9

41

Igor LAZARI

Privind unele aspecte ale ajustării deducerii TVA în cazul schimbării regimului fiscal sau a destinaţiei pentru mărfurile, serviciile procurate anterior

9

41

Privind ajustarea deducerii TVA urmare a modificării regimului fiscal sau a destinaţiei utilizării mărfurilor în decursul unui an de la procurarea acestora

9

43

Privind ajustarea proratei în anul ulterior celui pentru care a fost aplicată prorata definitivă

9

43

Olga GOLBAN

Consecinţele fiscale ale înregistrării tardive în calitate de plătitor de TVA

9

49

Igor STAVINSCHI

Privind reflectarea în Declaraţia privind TVA a returului de mărfuri exportate anterior

10

42

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Privind refacturarea de către un plătitor de TVA a cheltuielilor compensate aferente serviciilor prestate de un neplătitor de TVA

10

44

Gabriela IVANOVICI

Privind regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

10

45

Игорь ЛАЗАРЬ

Об определении даты экспорта товаров при исчислении суммы НДС к возмещению

11

59

Roman VIERU

Privind aplicarea TVA la livrarea mărfurilor în contul stingerii datoriei aferente penalităţii calculate

12

75

Privind obligaţiile aferente TVA în cazul nerespectării condiţiilor de acordare a facilităţii prevăzute la art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF

12

76

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Elena IAVORSCAIA

Determinarea datei plăţii cu cardul business în scopul executării obligaţiei privind TVA la importul de servicii

6

84

Ghenadie NEGARĂ

Consecinţele fiscale legate de produsele alimentare expirate

7

58

Ghenadie NEGARĂ

Contabilului despre semnătura facsimil

9

71

Елена ЯВОРСКАЯ

Rent a car в командировке: да разве это прихоть?

11

55

Елена ЯВОРСКАЯ

Отчеты «После налоговой проверки»

12

98

DISCUTĂM PROBLEMA  ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Светлана СЛОБОДЯНУ

Проблемы перехода к линейному методу налоговой амортизации основных средств

2

49

Лилия КАУШ-ЦАПУ

Закрытие резервов: появляется ли налогооблагаемый доход

4

68

Светлана СЛОБОДЯНУ

Неденежные займы: особенности учета и налогообложения

4

72

Svetlana SLOBODEANU, Iuliana ŢUGULSCHI

Amortizarea fiscală a mijloacelor fixe: probleme, tendinţe şi aşteptări

5

69

Veaceslav CIOBANU

Reprezentanţa permanentă a nerezidentului – practica naţională şi internaţională

5

75

Veaceslav CIOBANU

Contracte de societate civilă: incertitudini contabile

9

80

Pavel TOSTOGAN

Aplicarea proratei în cazul procurărilor cu destinaţie mixtă: probleme şi soluţii

10

73

Svetlana SLOBODEANU

Înregistrarea în ECC a veniturilor din comercializarea biletelor pe rutele interurbane regulate

10

82

Павел ТОСТОГАН

Льгота по НДС для сельхозпроизводителей и нарастающее переходящее сальдо по расчетам с бюджетом

11

52

Elena IAVORSCAIA

Rulajele nu se însumează – un adevăr imuabil

12

103

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Вопросы – ответы

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

Нужно ли платить сбор за объекты торговли в повышенном размере за бутики, расположенные в торговых центрах мун. Кишинэу?

2

77

Уплата сбора на благоустройство территорий за учредителя акционерного общества, который является одновременно его директором

2

77

Можно ли размещать наружную рекламу без разрешения органа местного публичного управления?

2

78

За какие веб-сайты уплачивается сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг?

2

79

О льготах по уплате местных сборов для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность

2

80

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

Уплата сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при осуществлении уличной торговли в течение ограниченного времени

3

57

Исчисление и уплата местных налогов и сборов по подразделениям в 2019 году

3

57

Рестораны не применяют ставку сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг, установленную для отделов, обслуживающих клиентов методом кейтеринга

3

59

О применении ставок сбора за объекты по предоставлению услуг проката в соответствии с видами деятельности по КЭДМ

3

59

Геннадий БЕЖАН

Могут ли органы местного публичного управления устанавливать сбор за объекты торговли по складам, предназначенным только для хранения товаров

5

41

Сбор за объект торговли по летней террасе при ресторане

5

42

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

О возможности корректировки кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

6

74

Об отсутствии права на скидку за предварительную уплату налога на недвижимость по объектам, не имеющим кадастровой оценки

6

75

ГНС располагает сведениями о фактической дате появления или изменения кадастровой оценки объектов недвижимости

6

76

О применении оцененной стоимости объекта недвижимости с 1 января года, следующего за годом оценки

6

77

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

Исчисление, уплата и декларирование Ассоциацией совладельцев в кондоминиуме налога на недвижимое имущество

7

46

О субъекте налогообложения по жилому дому, период строительства которого превысил три года, а степень готовности составляет 50 %

7

47

Исчисление налога на недвижимое имущество по сданному в эксплуатацию дому при постепенной продаже квартир

7

49

Налог на недвижимое имущество по гаражам, расположенным в жилом доме

7

50

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

Об исполнении обязательств по налогу на недвижимое имущество после смерти собственника недвижимости

8

71

О декларировании сумм сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии льготы по уплате

9

64

Privind obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile materiale şi impozitul pe avere

9

65

Igor STAVINSCHI

Privind achitarea accizelor aferente stocului de mărfuri ca urmare a majorării cotelor

10

41

Людмила ГРОПА (МИЦОВА)

Баннеры на стройках: наружная реклама или информационное панно

10

57

Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при отсутствии кассового аппарата

10

58

О ставках налога на недвижимость в разных населенных пунктах

10

59

Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилем, зарегистрированным в Республике Молдова, грузоподъемностью свыше 5 тонн

10

59

Ludmila GROPA (MIŢOVA)

Privind calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului

11

68

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind modul de calculare a taxei pentru poluarea mediului aferente mărfurilor aflate în regim de antrepozit vamal

12

74

Людмила ГРОПА (МИЦОВА),

Изменение кодов экономической классификации по налогу на недвижимость в 2020 году

12

79

Об условиях отсутствия обязательств по уплате и декларированию сбора за пользование автомобильными дорогами

12

79

Определение владельца автомобиля в целях применения сбора за пользование автомобильными дорогами

12

81

Нулевой отчет TFD 19 не представляется

12

83

Представление отчета TFD 19 и уплата сбора по автомобилю, полученному в финансовый лизинг

12

83

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Victoria BELOUS

Modificarea condiţiilor de acordare a reducerii cu 50 % a amenzilor aplicate pentru încălcările fiscale

2

81

Repatrierea împrumuturilor acordate nerezidenţilor până la 17.08.2018 pe un termen mai mare de 3 ani

2

82

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind mărimea majorării de întârziere în anul 2019

2

84

Privind neaplicarea sancţiunilor pentru neeliberarea facturilor fiscale la exportul mărfurilor

2

84

Efectuarea controlului la persoanele fizice pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018

2

85

Nicoleta NEMERENCO

Despre informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice şi cele rambursate persoanelor fizice

2

86

Victoria BELOUS

Noul Cod administrativ: aspecte generale

3

61

Victoria BELOUS

Sancţiunile pentru încălcarea modului de declarare a obligaţiilor fiscale

4

57

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind prezentarea dărilor de seamă corectate pe durata sistării controlului fiscal

4

60

În ce cazuri contribuabilul pierde dreptul la reducerea amenzii cu 50 %?

4

60

Privind sancţiunile pentru neprezentarea documentelor în cadrul controlului fiscal

4

61

Елена ЯВОРСКАЯ

Контрольно-кассовые машины: что изменилось?

5

50

Victoria BELOUS

Vizita fiscală versus controlul fiscal

5

60

Елена ЯВОРСКАЯ

1 июля – крайний срок для установки POS-терминалов

6

78

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind sancţiunile pentru diminuarea contribuţiilor de ASSO

6

81

Roman VIERU

Privind aplicarea metodelor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale

6

82

Victoria BELOUS

Privind aplicarea măsurilor de executare a creanţelor băneşti

8

75

Victoria BELOUS

Privind lipsa obligaţiei de repatriere a sumelor aferente creanţelor stinse prin compensare

9

68

Privind informaţia despre contribuabili pe care SFS o poate comunica mijloacelor mass-media

9

69

Estimarea venitului persoanelor fizice prin metode indirecte: prevederi noi

9

69

Victoria BELOUS

Trebuie înregistrat sau nu la organul fiscal acordul adiţional la contractul de locaţiune încheiat între persoanele fizice

10

61

Елена АВДЕЕВА

Как оформить получение наличных без ККО

10

63

Victor SÎRBU, Oxana ZĂNOAGĂ

Modul de examinare a cazurilor de încălcare fiscală şi de adoptare a deciziei privind acestea

11

73

Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН,

О санкциях за ошибки, допущенные при регистрации налоговых накладных в ГЭРНН

11

78

О санкциях за непредставление налоговых отчетов

11

79

Victoria BELOUS

Privind înregistrarea în calitate de plătitori de TVA a entităţilor care importă servicii

11

80

Privind conlucrarea cu organul fiscal în cadrul controlului fiscal

11

81

Roman VIERU

Privind modul de aplicare a sancţiunilor pentru încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat

11

82

Victoria BELOUS

Încasarea silită a restanţelor prin urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabililor

12

84

Depunem dezacordul cu actul de control fiscal – recomandările juristului

12

85

Вопросы – ответы

Dorel NOROC

Impozitarea dobânzilor obţinute de cetăţenii străini de la depozitele deschise în Republica Moldova

2

65

Determinarea şi declararea creşterii de capital în cazul proprietăţii în devălmăşie

2

67

Olga GOLBAN

Utilizarea scutirilor nefolosite aferente perioadei de până la 01.10.2018

2

71

Deducerea plăţii unice pentru înregistrarea în Registrul public al entităţilor de audit

2

72

Transmiterea pe durata concediului pentru îngrijirea copilului a scutirii soţiei angajate în cadrul unei entităţi rezidente a parcului IT

2

73

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Documentarea operaţiunilor de arendă a terenurilor agricole de la persoane fizice cetăţeni

2

75

Acordarea scutirilor persoanelor care se află în concediu pe cont propriu

2

76

Игорь ЛАЗАРЬ

О необходимости документального подтверждения признания долга нерезидента в качестве безнадежного

3

47

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind imposibilitatea deducerii cheltuielilor care nu contribuie la obţinerea de venituri

3

53

Privind dreptul la alegerea regimului de impozitare

3

53

Privind consecinţele nedocumentării serviciilor de locaţiune a automobilelor de la persoane fizice

3

54

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind prezentarea dării de seamă IPC 18 cu zero

4

51

Privind deducerea cheltuielilor pentru studii

4

52

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Poate oare fi aplicat avizul de însoţire a mărfii la transportarea mărfurilor în cadrul entităţii?

5

44

Privind elementele obligatorii ale procesului-verbal cu privire la contravenţie

5

46

Igor STAVINSCHI

Privind momentul eliberării facturii fiscale la prestarea serviciilor turistice

6

61

Ghenadie BEJAN

Privind documentarea livrărilor în cadrul achiziţiilor publice

6

62

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind deducerea cheltuielilor pentru transportul angajaţilor la/de la locul de muncă

6

70

Privind plafonul valoric pentru recunoaşterea mijloacelor fixe

6

71

Privind deducerea cheltuielilor de cazare neconfirmate documentar

6

72

Privind deducerea cheltuielilor de publicitate

6

73

Игорь ЛАЗАРЬ

Дата поставки и дата выписки в обобщающей ТСУ налоговой накладной

7

38

Регистрация в ГЭРНН обобщающей налоговой накладной, выписанной на основании ТСУ

7

39

Продажа товаров, полученных по ТСУ

7

39

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind modul de corectare a erorilor din notele de informare IALS 14 şi IALS 18

7

44

Privind obligaţiile fiscale la comercializarea autoturismelor de către persoana fizică cu achitarea în rate

7

45

Игорь ЛАЗАРЬ

О необходимости регистрации в ГЭРНН налоговой накладной при рефактурировании компенсируемых расходов

8

56

О документировании поставок, осуществленных до включения поставщика в список предприятий, обязанных использовать е-фактуру

8

57

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind impozitarea veniturilor de la depozitele bancare obţinute de către entităţile care aplică regimul fiscal IVAO

8

61

Privind regimul fiscal al veniturilor obţinute de membrul familiei fondatorului gospodăriei ţărăneşti

8

62

Privind deducerea în scopuri fiscale a amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit

8

63

Privind modul de calculare a plăţii pentru poluarea mediului pentru sacii din polimeri de etilenă

8

64

Александр ЭЗБИЧАК

Подтверждающие документы по расходам на рекламу в социальных сетях

8

67

Igor STAVINSCHI

Privind modul de documentare a livrărilor de mărfuri din antrepozitul vamal în ZEL

9

39

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind documentarea penalităţilor calculate conform clauzelor contractuale

9

45

Victoria BELOUS

Privind deducerea plăţii de locaţiune achitate în folosul soţiei contribuabilului

9

47

Olga GOLBAN

Posibilitatea de completare a documentului primar „foaia de parcurs” cu date suplimentare

9

51

Jana GRICIUC

Privind impozitarea şi declararea serviciilor de consultanţă prestate de către persoana fizică nerezidentă

9

61

Privind desfăşurarea activităţii independente de către fondatorul întreprinderii individuale

9

62

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

О действиях налогоплательщика в случае утери всех экземпляров налоговой накладной

10

43

О документировании компенсации материального ущерба

10

43

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind efectuarea controalelor fiscale pentru perioadele fiscale de până la 01.01.2018

10

46

Privind nereflectarea în dările de seamă fiscale a reţinerilor efectuate în baza titlurilor executorii

10

47

Privind modul de efectuare a vizitei fiscale

10

49

Privind posibilitatea prezentării dărilor de seamă corectate după primirea înştiinţării despre efectuarea vizitei fiscale

10

49

Jana GRICIUC

Cheltuielile aferente delegării se vor deduce în scopuri fiscale dacă persoana delegată este încadrată în statele de personal

10

50

Privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente instruirii personalului

11

67

Елена ЯВОРСКАЯ, Александр ЭЗБИЧАК

Электронная торговля в рамках независимой деятельности

11

70

Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN

Privind regimul fiscal al cheltuielilor aferente instruirii şi delegării persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii

12

71

Privind deducerea cheltuielilor aferente asigurării mijloacelor de transport primite în locaţiune

12

72

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Clara SOROCEAN

Declararea categoriilor persoanelor asigurate în condiţiile anulării carnetelor de muncă

2

89

Declararea perioadelor de aflare în concediu de maternitate sau în concediu pentru îngrijirea copilului

2

91

Ольга ГРИНЕВИЧ

Порядок исчисления и уплаты взносов ОГСС и ОМС в 2019 году

2

94

Clara SOROCEAN

Despre aprobarea Informaţiei IRM 19

3

66

Ольга ГРИНЕВИЧ

О включении в основу для исчисления пособий по временной нетрудоспособности доходов с мест работы по совместительству независимо от того, что на дату наступления страхового риска застрахованные лица в этих местах уже не работали

3

69

О санкциях, применяемых при неуплате фиксированной суммы взносов ОМС

3

69

О порядке обязательного медицинского страхования в 2019 году неработающего пенсионера, сдающего транспортное средство в аренду

3

70

Клара СОРОЧАН

О представлении отчета IPC 18 после налоговой проверки

4

63

Ольга ГРИНЕВИЧ

О порядке исчисления пособия по временной нетрудоспособности при отсутствии справки о доходах с прежнего места работы

4

64

О порядке применения санкций за занижение обязательств перед БГСС

4

65

О порядке социального и медицинского страхования лица, приостановившего ИТД на 6 месяцев

4

66

О включении в основу для исчисления пособий социального страхования вознаграждений по итогам работы за год

4

67

Клара СОРОЧАН

О порядке декларирования периодов временной нетрудоспособности после 01.07.2019 г.

5

63

Olga GRINEVICI

Privind modificările în modul de calculare şi achitare a indemnizaţiilor de asigurări sociale

5

66

О порядке назначения и выплаты не востребованного в срок пособия

5

68

Clara SOROCEAN

Particularităţile raportării perioadelor de muncă şi de incapacitate temporară de muncă

6

86

Ольга ГРИНЕВИЧ

О порядке уплаты взносов ОГСС работодателями в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров

6

90

О порядке возврата излишне выплаченных пособий за счет средств бюджета государственного социального страхования

6

91

О выплате пособий по материнству и по воспитанию ребенка в случае, когда жена находится на содержании у застрахованного мужа

6

92

Parascovia CEBOTARENCO

Modificări operate în Informaţia IRM 19

7

51

Ольга ГРИНЕВИЧ

Об отчетах, подлежащих представлению индивидуальным предприятием, которое на определенный период стало работодателем

7

52

Об условиях оказания собственникам земель льгот по медицинскому страхованию

7

53

Елена ЯВОРСКАЯ

Восстановленный работник имеет право на страховой стаж

7

55

Parascovia CEBOTARENCO

Privind dreptul angajaţilor la serviciile medicale gratuite în perioada concediului pe cont propriu cu o durată mai mare de o lună

8

77

Privind calcularea contribuţiilor de ASSO pentru persoanele străine angajate în asociaţiile obşteşti

8

78

Ольга ГРИНЕВИЧ

О некоторых вопросах, связанных с изменениями, внесенными ПМФ № 98/2019

8

79

О нераспространении налогового стимулирования на основные платежи

8

80

Parascovia CEBOTARENCO

Entitatea acordă împrumut fără dobândă angajatului: se calculează oare contribuţii de ASSO şi prime de AOAM

9

75

Геннадий БЕЖАН

О новом Классификаторе категории застрахованных лиц

9

77

Parascovia CEBOTARENCO

Privind modul de reflectare a informaţiei aferente perioadei de muncă în darea de seamă IPC 18

10

65

Privind statutul raporturilor de muncă al persoanelor delegate să activeze în cadrul birourilor electorale

10

66

Privind calcularea contribuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM din salariul achitat pentru perioada lipsei forţate de la serviciu

10

66

Ghenadie BEJAN

Privind declararea plăţilor cu caracter unic

10

68

Ольга ГРИНЕВИЧ

О некоторых особенностях исчисления пособия по временной нетрудоспособности из средств работодателя

10

70

О сроках назначения и выплаты пособий социального страхования

10

72

Геннадий БЕЖАН

Декларирование периодов в таблице № 3 отчета IPC 18: на что обратить внимание

11

84

Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО

Обязаны ли ООО, у которых нет работников, представлять отчет IPC 18

11

87

Об отражении в информации IRM 19 данных по принятым на работу иностранным гражданам

11

88

Privind reţinerile din plăţile achitate membrilor nerezidenţi ai consiliului societăţii

11

88

Ольга ГРИНЕВИЧ

Об обложении выходного пособия при увольнении взносами ОГСС и взносами ОМС

11

89

Parascovia CEBOTARENCO

Privind calcularea contribuţiilor de ASSO de la valoarea tichetelor de masă începând cu 1 ianuarie 2020

12

87

Despre drepturile persoanelor cu care entitatea a încheiat contracte civile privind executarea de lucrări sau prestarea de servicii

12

88

Privind lipsa obligaţiei de confirmare a achitării primelor de AOAM stabilite în sumă fixă de către titularul patentei de întreprinzător

12

89

Modul de declarare în darea de seamă IPC 18 a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă

12

90

Parascovia CEBOTARENCO, Irina TROCIN

Privind asigurarea socială şi medicală a salariaţilor rezidenţilor parcurilor IT, care activează în condiţiile timpului de muncă parţial

12

91

Геннадий БЕЖАН

Исправление отчета IPC 18: взаимосвязь с назначенными пособиями

12

92

Declararea plăţilor în legătură cu suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă

12

94

Ольга ГРИНЕВИЧ

О социальном и медицинском страховании программиста, работающего одновременно на двух предприятиях, применяющих разные режимы налогообложения

12

95

О порядке исчисления страхового стажа

12

96

О неисчислении взносов ОГСС и взносов ОМС из сумм, выплачиваемых по договорам имущественного найма

12

97

Вопросы – ответы

Dorel NOROC

Particularităţile achitării contribuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM de către întreprinzătorii individuali – rezidenţi ai parcurilor IT

2

68

Olga GOLBAN

Privind lipsa obligaţiei de calculare a primelor de AOAM din veniturile achitate titularilor patentei de întreprinzător

2

74

Jana GRICIUC

Privind deducerea cheltuielilor aferente examinării medicale a lucrătorilor expuşi acţiunii factorilor profesionali de risc

10

52

CONTABILITATE RAMURALĂ  ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ

Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC, Tatiana ŞEVCIUC

Criteriile de contabilizare a costurilor şi închiderea contului analitic „Parcul de maşini şi tractoare”: experienţă şi perfecţionare

3

86

Alexandru FRECĂUŢEANU, Andrei ROMANCIUC

Însămânţarea şi reînsămânţarea în fitotehnieaspecte contabile şi fiscale

5

90

Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Andrei ROMANCIUC

Condiţionarea recoltei de cereale: aspecte contabile şi fiscale

8

86

Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Andrei ROMANCIUC

Condiţionarea recoltei de cereale: aspecte contabile şi fiscale
(sfârşit, începutul vezi în revista „Contabilitate şi audit”, 2019, nr. 8)

9

90

Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Angela CHIŞLARU

Înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor viticole tinere în condiţiile creditării şi subvenţionării: aspecte contabile şi fiscale

10

85

Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Angela CHIŞLARU

Perisabilitatea naturală la păstrarea produselor vegetale: determinare, contabilizare, impozitare

11

91

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Александр НЕДЕРИЦА

Новый Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности вступил в силу: основные изменения и порядок их применения

2

37

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

2

45

Dorel NOROC

Impozitarea certificatelor cadou acordate salariaţilor

3

32

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Субсидирование рабочих мест для безработных и лиц с ограниченными возможностями: особенности предоставления, учета и налогообложения

3

36

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

3

40

Dorel NOROC

Tratamentul fiscal al TVA pentru operaţiunile de reparaţie, în funcţie de locul livrării serviciilor

4

9

Елена ЯВОРСКАЯ

Каноны первичного документа

4

11

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU

Subvenţionarea creării locurilor de muncă: aspecte contabile şi fiscale

4

25

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Субсидирование рабочих мест для безработных и лиц с ограниченными возможностями: особенности предоставления, учета и налогообложения

4

30

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Stingerea datoriei faţă de asociatul SRL prin majorarea capitalului social

4

36

Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ

Modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor cu resursele naturale

4

40

Елена ЯВОРСКАЯ

Товарно-сопроводительное уведомление – новая опция, оставляющая вопросы

5

6

Dorel NOROC, Pavel TOSTOGAN

Diferenţe de curs valutar sau de sumă: analize, argumente şi concluzii

5

13

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об учете и налогообложении оценочных резервов

5

18

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

5

28

Pavel TOSTOGAN, Vasile BENDERSCHI

Contractul de cesiune de creanţă asupra bunului imobil: aspecte juridice, contabile şi fiscale

6

7

Alexandru NEDERIŢA

Aspecte generale privind aplicarea IFRS pe teritoriul Republicii Moldova

6

18

Светлана СЛОБОДЯНУ

Реорганизация путем выделения – бухгалтерские и налоговые аспекты

6

22

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Практические рекомендации по учету и налогообложению операций по списанию основных средств

6

30

Елена ЯВОРСКАЯ

Эволюция подарочных сертификатов

6

36

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

6

45

Andrei JIZDAN

ONC: aspecte fiscale privind cheltuielile de delegare

6

51

Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ

Modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor cu resursele naturale

6

52

Alexandru NEDERIŢA

Comentarii privind modificările de bază operate în Planul general de conturi contabile

7

8

Елена ЯВОРСКАЯ

Что неладно с е-фактурой?

7

16

Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA

Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“

7

27

Victoria BELOUS, Alexandr EZBICEAC

Donaţia între persoane fizice – consecinţe fiscale

7

31

Елена ЯВОРСКАЯ

Пособие по нетрудоспособности: рассчитываем по-новому

8

26

Ghenadie NEGARĂ

Contabilului despre operaţiunile cu participarea terţilor

8

40

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Об остатке страховой премии при продаже застрахованного автомобиля

8

46

Наталья ДИМОВА, Андрей ЖИЗДАН

Особенности отражения лотерейных билетов в бухгалтерском учете

8

50

Елена ЯВОРСКАЯ

Пакетные туры: изменился ли учет у турагентов?

9

20

Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ

Decontarea creanţelor şi datoriilor comerciale externe cu termenul de prescripţie expirat: aspecte contabile şi fiscale

9

32

Елена ЯВОРСКАЯ

«Круговорот» ставок в Налоговом кодексе

10

26

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА

Оказание услуг с выездом к клиенту: документация, учет и внутренний контроль

10

30

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ,

Об учете и налогообложении промежуточных дивидендов

10

35

Elena IAVORSCAIA

Rezultatele inventarierii anuale: evidenţă & impozitare

11

27

Юлиана ЦУГУЛЬСКИ

Расходы на гарантийный ремонт товаров возмещает производитель-нерезидент: учет и налогообложение

11

35

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU

Privind contabilizarea costurilor aferente confecţionării şi instalării firmei întreprinderii

11

47

Вера БАЧУ

Для кого проведение аудита в 2019 году является обязательным?

11

49

Елена ЯВОРСКАЯ

Какие проблемы выявила молочка

12

59

Вопросы – ответы

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU

Contabilizarea şi impozitarea subvenţiilor în entităţile care aplică regimul fiscal IVAO

3

49

Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor entităţilor care aplică regimul fiscal IVAO în cazul acordării reducerilor de preţ

3

50

Alexandru NEDERIŢA

Privind ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare fără aplicarea programelor informatice

3

51

Privind modul de contabilizare a costurilor ulterioare capitalizate

3

51

Alexandru NEDERIŢA

Privind documentarea şi contabilizarea în ONC a diferenţelor dintre cursul oficial al BNM şi cursul de vânzare/cumpărare a valutei străine

4

55

Галина ШПАК

О налогообложении надбавок специалистам, работающим вахтовым методом за рубежом

5

38

О документальном подтверждении расходов при выполнении строительных работ за рубежом

5

40

Alexandru NEDERIŢA

Privind contabilizarea în ONC a mijloacelor fixe procurate pe seama împrumuturilor primite

5

48

Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU

Privind contabilizarea şi impozitarea anvelopelor procurate separat de mijlocul de transport şi înstrăinate ulterior împreună cu acesta

8

59

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

Об учете аккумуляторных батарей

9

53

О порядке списания автошин, снятых с выбывших транспортных средств

9

55

Об учете и налогообложении безвозмездно полученных основных средств

9

56

Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ

О порядке списания и учета стоимости автошин, установленных на переданном в имущественный наем транспортном средстве

11

61

Об учете неиспользуемого комплекта автошин

11

62

CONTABILITATEA ŞI AUDITUL ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE 
УЧЕТ И АУДИТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Dorel NOROC, Tatiana PRISACAR

ONC-urile raportează într-un mod nou: declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale

3

72

Татьяна ПРИСАКАР

Административные расходы в некоммерческих организациях

7

76

Татьяна ПРИСАКАР

Практические аспекты составления учетных политик в некоммерческой организации (НКО)

10

95

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Новые обязанности администратора

3

95

Elena IAVORSCAIA

Concedierea angajatului în baza hotărârii judecătoreşti

3

98

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

«Модернизация» подряда и услуг

6

94

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Заем в новой редакции Гражданского кодекса

7

84

PRACTICĂ JUDICIARĂ  СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Судебная практика вокруг налоговой накладной

12

105

DREPTUL MUNCII  ТРУДОВОЕ ПРАВО

Тудор КАПША

О порядке приостановления индивидуального трудового договора во время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы

4

78

Об условиях оплаты дня отставки работника

4

79

Privind categoriile de salariaţi care beneficiază de dreptul la plata zilelor de sărbătoare nelucrătoare

4

80

Елена ДАЦЕНКО

Отпуск в начале мая: как оформить и когда выплатить отпускные

4

82

Тудор КАПША

О гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе

5

84

О правомерности введения журнала выдачи расчетных листков

5

85

О возможности взыскания с работника части материальной помощи

5

86

Privind condiţiile legale de reducere a drepturilor salariale ale angajatului

5

87

Liuba MURSA

Acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la 3 ani

5

89

Тудор КАПША

Как оплатить простой работнику, попавшему под сокращение

6

98

О некоторых правовых гарантиях для осведомителей по неподкупности

6

99

Любовь МУРСА

Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам

6

100

Тудор КАПША

Взыскание недостачи с работника при отсутствии договора о полной материальной ответственности

7

89

Ежегодный отпуск совместителя с неполным рабочим временем и расчет компенсации за неиспользованный отпуск при его увольнении

7

91

Cu privire la condiţiile de plată a sporului pentru vechime în muncă în cadrul întreprinderii

7

92

Любовь МУРСА

Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам

7

93

Тудор КАПША

О сроках выплаты отпускного пособия

8

99

О выплате пособия по отцовству педагогическому работнику в период его нахождения в ежегодном удлиненном оплачиваемом отпуске

8

100

О применении технического простоя

8

100

Любовь МУРСА

Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам

8

101

Любовь МУРСА

Готово ли предприятие к проверке в области охраны труда

9

101

Тудор КАПША

О предоставлении ежегодного отпуска вне графика отпусков за текущий год

10

109

О пересмотре штатного расписания бюджетного учреждения

10

110

ÎN AJUTORUL CONTABILULUI • В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ

Valentina PANUŞ, Angela LUPU

Documentarea imobilizărilor corporale: reglementări şi recomandări

7

62

ORGANIZAREA ȘI REMUNERAREA MUNCII • ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

Светлана СЛОБОДЯНУ

«Сторожевой» вопрос: оплата труда при суммированном учете

8

95

Вопросы – ответы

Irina TROCIN

Privind modul de determinare a plafonului lunar al cheltuielilor pentru hrana angajaţilor

10

54

CODUL CIVIL MODERNIZAT 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Новый юридический смысл понятия «недвижимость»

8

81

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Дебиторская задолженность: срок давности

9

96

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Нотариус вместо судьи

10

103

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Доверенность: новые правила

11

97

КАЛЕНДАРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

2

99

3

99

4

85

5

100

6

107

7

96

8

106

9

105

10

111

11

101

12

110

Обзор законодательных и нормативных документов

2

115

3

108

5

110

6

115

7

109

8

113

9

113

11

111

Саммари обновлений в ОБНП

2

102

3

103

4

88

5

103

6

111

7

98

8

109

9

109

10

113

11

103

12

115

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИНСТРУКЦИИ, ПИСЬМА, РАЗЪЯСНЕНИЯ

CODUL FISCAL

Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE

1

3

Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

1

10

Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

1

41

Titlul IV. ACCIZELE

1

59

Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ

1

68

Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

1

129

Titlul VI¹. IMPOZITUL PE AVERE

1

134

Titlul VII. TAXELE LOCALE

1

135

Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE

1

140

Titlul IX. TAXELE RUTIERE

1

144

Titlul X. ALTE REGIMURI FISCALE

1

154

Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

1

158

Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

1

172

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

1

176

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

1

178

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

1

181

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

1

184

Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

1

184

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

1

185

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

186

Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1

194

Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1

228

Раздел IV. АКЦИЗЫ

1

248

Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

1

257

Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1

326

Раздел VI¹. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ

1

331

Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ

1

332

Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

1

337

Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ

1

341

Раздел X. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

1

351

Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

1

355

Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

1

371

Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

1

374

Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

1

377

Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

1

380

Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

1

383

Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

1

384

Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

1

384

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Постановление Правительства o применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов (извлечение)
(№ 141 от 27 февраля 2019 г.)

4

104

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” (nr. 65 din 18 aprilie 2019)

5

113

Ordinul SFS privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (nr. 194 din 25 aprilie 2019)

5

117

Приказ Министерства финансов о внесении изменений в Приказ Министерства финансов № 118 от 28 августа 2017 г. (№ 72 от 26 апреля 2019 г.)

5

120

Ordinul SFS privind aprobarea formularului Deciziei privind iniţierea controlului şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind iniţierea controlului (DIC) (nr. 245 din 31 mai 2019)

7

111

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 (nr. 98 din 28 iunie 2019)

7

115

Постановление Комитета по надзору за аудитом об утверждении Норм сроков уплаты платежей и взносов (№ 14 от 28 мая 2019 г.)

8

114

Постановление Комитета по надзору за аудитом об утверждении Норм профессиональной подготовки стажеров в аудиторской деятельности (№ 15 от 6 августа 2019 г.)

8

115

Приказ ГНС об утверждении Методических указаний по проведению налоговых посещений (№ 388 от 9 сентября 2019 г.)

9

115

Приказ Таможенной службы об утверждении Инструкции о порядке периодического декларирования товаров, экспортируемых экономическими агентами посредством международных почтовых отправлений (№ 408-О от 4 сентября 2019 г.)

10

117

Scrisoarea Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-11/1-13/12371 din 13.09.2019

10

120

ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019
(Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 9/2 din 19.12.2018)

3

112

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Методические указания по декларированию периодов деятельности и категорий застрахованных лиц в Отчете IPC 18 начиная с 01.07.2019 г.

6

117