Курс НБМ на: 13.03.2023 - Понедельник
EUR: 19.8637
USD: 18.7589
01.03.2023Дорогие друзья!Вышел в свет номер 2/2023 журнала „Contabilitate şi audit”, в котором опубликованы материалы по актуальной тематике:
• составление годового финансового отчета и Декларации VEN 12;
• особенности применения НДС в различных ситуациях;
• амортизация основных средств в целях налогообложения;
• рекомендации по применению налогового законодательства в 2023 году.
Подпишитесь на журнал на 2023 год!
ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ
Актуальные темы
2023-02
Modificări aferente administrării fiscale în anul 2023
În prezentul articol autorul oferă cititorilor comentarii pe marginea unor prevederi ale politicii bugetar-fiscale pentru anul 2023, adoptate prin Legea nr. 356/2022. Este vorba, printre altele, despre regimul de administrare fiscală a conturilor de plăți deschise la societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale; depunerea cererii privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător; prezentarea obligatorie în format electronic a dărilor de seamă aferente perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023; recalcularea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, determinate prin metode și din surse indirecte; aplicarea măsurilor de executare silită a restanței contribuabilului în cazul contestării faptului de existenţă a restanţei şi mărimii ei; efectuarea controlului fiscal prin metode indirecte de estimare a venitului impozabil în privința persoanelor fizice; determinarea faptului expirării termenului de prescripție pentru anularea obligației fiscale a contribuabilului
2022-12
Depistarea şi sancţionarea cazurilor de achitare a salariilor „în plic”: acţiuni ale autorităţii fiscale
Drept cauză principală a fenomenului salariilor achitate neoficial, denumite şi salarii ,,în plic”, poate fi considerată intenția angajatorilor de a minimiza obligațiile fiscale aferente salariilor achitate angajaţilor. În astfel de situații angajatorii, urmărind interese financiare proprii, calculează impozitele salariale doar din partea oficială a salariilor, partea neoficială a acestora fiind achitată „în plic”. Întrucât salariile oficiale declarate de către angajatori sunt mici, angajații se confruntă cu sume diminuate ale concediilor anuale, diverselor indemnizații, precum şi ale viitoarelor pensii. Evident, achitarea salariilor ,,în plic” implică anumite riscuri și pentru angajatori. Astfel, aceştia nu dispun de suficiente pârghii pentru a responsabiliza angajații față de munca prestată și rezultatele obținute, sunt lipsiţi de posibilitatea legală de a recupera pe deplin eventualele pagube cauzate de către angajaţi și, nu în ultimul rând, riscă aplicarea amenzilor și a altor sancțiuni în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În contextul celor menţionate mai sus, autorii prezentului articol examinează cazuri din practică referitoare la estimarea fondului de salarizare diminuat în rezultatul aplicării salariului ,,în plic”, la sursele de estimare și probele aferente
2022-12
Электронные подписи в «новой обложке»
10 декабря 2022 года вступил в силу новый нормативный акт, заменивший Закон об электронной подписи и электронном документе № 91/2014. Данный закон в последнее время был достаточно актуальным благодаря постоянно расширяющемуся перечню электронных услуг, предоставляемых государством. Первопроходцем в этой области можно считать изданный в 2004 году и утративший силу в 2014 году Закон об электронном документе и цифровой подписи № 264/2004.Теперь применение электронной подписи будет регулировать закон с совсем иным названием: Закон об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022. В контексте вышесказанного автор статьи раскрывает, в частности, новые предметы законодательного регулирования, правила взаимного признания электронных подписей, виды электронной печати, правовой режим электронного документа и особенности организации электронного документооборота, переходные положения нового закона
2022-09
Care sancţiuni pot fi aplicate pentru diminuarea obligaţiilor depistată în cadrul controlului fiscal
În cadrul controlului fiscal s-a constatat că pentru perioadele septembrie 2018 şi februarie 2019 entitatea a declarat la SFS în cuantum diminuat contribuţiile de ASSO, primele de AOAM şi impozitul pe venit din salariu. Ce sancţiuni vor fi aplicate entităţii pentru diminuarea obligaţiilor fiscale într-o astfel de situaţie?
Смотреть больше
Самые читаемые статьи
2023-02
Comentarii la modificările operate în anul 2023 în domeniul aplicării TVA
Prin Legea nr. 356/2022 în CF au fost operate diverse modificări, inclusiv în ceea ce privește aplicarea TVA. Unele dintre acestea poartă un caracter mai mult redacțional sau de ajustare, prin altele însă s-a urmărit scopul implementării unor reglementări și concepte noi care vor necesita eforturi pentru percepere și ajustarea business-proceselor atât din partea contribuabililor, cât și a autorităților fiscale. Pentru început autorul dezvăluie modificările operate în titlul III din CF, menite să aducă pozițiile tarifare la care se face referință în el în concordanță cu Nomenclatura combinată a mărfurilor. Ulterior, sunt examinate modificările ce ţin de tratamentul TVA în cazul importului de servicii; restituirea taxei aferente procurărilor şi investiţiilor capitale; deducerea TVA în cazul procurărilor cu destinație „mixtă” şi edificării clădirilor care includ spații cu destinație atât locativă, cât și nelocativă etc.
2023-02
Modul de aplicare a TVA aferente importului de servicii începând cu 1 ianuarie 2023
În prezentul articol sunt comentate modificările operate prin politica fiscală și vamală pentru anul 2023 în articolele 101 alin. (1), 109 alin. (2) și 115 alin. (2) din CF referitoare la importul de servicii. Autorii explică esența noului concept de aplicare a TVA asupra serviciilor importate, ilustrează modul de aplicare a taxei, dezvăluie modalitatea de declarare a sumelor TVA pentru importul de servicii în funcţie de statutul beneficiarului, iar în baza unor exemple convenţionale examinează particularitățile calculării, deducerii și achitării TVA la buget de către contribuabili în diverse situații. Este de menționat, de asemenea, că în cuprinsul articolului se fac referințe la formularul Declarației privind TVA modificat prin Ordinul SFS nr. 20/2023
2023-02
Principalele aspecte privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2023
În prezentul articol sunt examinate prevederile noi ale titlului II din CF. Printre altele, este vorba despre obligația persoanelor fizice rezidente care efectuează desemnarea procentuală de a prezenta Declarația CET 18 utilizând metode automatizate de raportare; determinarea facilității fiscale aferente sumei dobânzii pentru împrumuturile acordate salariatului de către angajator; tratamentul fiscal al veniturilor obținute din tranzacțiile cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât cel de piață; deducerea reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale; utilizarea metodei amortizării accelerate; restricțiile la aplicarea scutirilor privind impozitul pe venit; determinarea creșterii sau pierderii de capital începând cu perioada fiscală 2023; termenele, modul, forma și locul achitării impozitului; reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit
2023-02
Новое в порядке применения налогов на недвижимое имущество и сборов в 2023 году
Автор данной статьи знакомит читателей с изменениями в порядке исчисления и уплаты некоторых налогов – на недвижимое имущество, земельного и поимущественного, а также различных сборов – местных, за природные ресурсы и дорожных
2023-02
Амортизация основных средств для целей налогообложения: вопросы и ответы
Применение в обязательном порядке, начиная с 2021 года, новых правил начисления амортизации основных средств (согласно ст. 261 НК) до сих пор вызывает у читателей множество вопросов. Учитывая это, автор данной статьи предлагает ответы на те из них, с которыми чаще всего сталкиваются специалисты в данной области. В частности, речь идет о применении нового предела для признания основных средств; определении срока полезного функционирования в налоговых целях; отражении многократного капитального ремонта, проведенного в течение года; капитализации затрат на ремонт арендованных основных средств; продажи основных средств, переведенных в состав товаров; списании основных средств, срок использования которых истек только в бухгалтерском учете
« Март 2023 «
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
истекает срок сдачи отчетности
истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
Наши рубрики