Pulsul lunii februarie

Un nou temei pentru efectuarea controalelor inopinate

 

Prin Legea nr. 355/20221 în unele acte normative au fost operate modificări menite să combată fenomenul „salariilor în plic”, care prevăd următoarele:

■ organul de control va putea decide efectuarea controalelor inopinate asupra unei persoane în cazul deţinerii informaţiilor/indiciilor privind utilizarea muncii nedeclarate, achitarea salariului fără reflectarea în contabilitate etc. (temei: completarea art. 19 alin. (1) din Legea nr. 131/20122 cu noul pct. 7), în vigoare de la 1 martie 2023);

■ în cazul constatării în activitatea angajatorului a încălcărilor menţionate mai sus, Inspectoratul de Stat al Muncii sesizează SFS imediat, dar nu mai târziu de 10 zile de la constatarea acestora. În lipsa informaţiilor pentru estimarea perioadei faptelor respective, se prezumă că acestea au o durată de cel puţin 6  luni (temei: completarea art. 35 din Legea nr. 489/19993 cu alin. (12) şi (13)), în vigoare de la 1 ianuarie 2023);

■ pentru stabilirea încălcărilor respective, inspectorul de muncă va aplica metode şi surse indirecte prin compararea salariului mediu în întreprindere cu indicatorii similari la nivel de ramură şi/ sau cu salariul indicat în contractul colectiv de muncă, precum şi în baza altor informaţii (temei: noul art. 115 din Legea nr. 140/20014, în vigoare de la 1 ianuarie 2023).

 

Noi prevederi privind restituirea/rambursarea TVA

 

Au fost operate modificări în unele acte normative care reglementează restituirea/rambursarea TVA:

■ în urma completării Codului fiscal cu art. 1016 a fost stabilit dreptul la restituirea depăşirii sumei TVA aferente procurărilor asupra sumei TVA aferente livrărilor (formate începând cu 1 martie 2023). Una dintre condiţiile de restituire în astfel de cazuri este documentarea tranzacţiilor prin facturi fiscale emise în SIA „e-Factura” şi/sau prin bonuri fiscale emise de ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”. Mecanismul şi cerinţele pentru restituirea TVA urmează a se aproba de Guvern (temei: Legea nr. 356/20225);

■ din pct. 32 subpct. 6) al Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată6 a fost exclusă cerinţa prezentării de către entităţi a documentelor confirmative la solicitarea restituirii TVA aferente exportului serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice (temei: HG nr. 35/20237);

■ a fost modificat Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul MF nr.  3/20238. Dacă anterior la determinarea limitei de rambursare se luau în calcul doar contribuţiile de asigurări sociale pentru angajaţii atribuiţi la categoria 147 „Persoană angajată în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, antrenată în activităţile prevăzute în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei” din Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, actualmente, restricţia respectivă a fost exclusă (temei: Ordinul MF nr. 12/20239).

 

A fost modificat formularul Declaraţiei privind TVA

 

Prin Ordinul nr. 20/202310 SFS a aprobat modificările în formularul Declaraţiei privind TVA şi, respectiv, a ajustat modul de completare a acestuia în conformitate cu modificările operate în Codul fiscal prin Legea nr. 356/2022.

 

Astfel, au fost instituite reguli noi de declarare a TVA, principalele dintre care sunt:

■ a fost exclusă condiţia achitării la buget a TVA aferente importului de servicii pentru realizarea dreptului la deducerea ei, dar cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 102 din CF;

■ contribuabilii vor avea dreptul să treacă la deduceri suma TVA aferente procurărilor cu destinaţie mixtă, atribuită anterior la costuri/cheltuieli, dacă ponderea anuală a livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere în totalul livrărilor anuale (impozabile cu TVA şi scutite de TVA fără drept de deducere) va fi mai mică de 5 % (coeficientul 0,05). Astfel, decade necesitatea aplicării proratei anuale dacă ponderea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere este mai mică decât coeficientul menţionat (temei: art. 102 alin. (4) din CF);

■ se va implementa un nou mecanism de deducere a TVA în construcţii în schimbul aplicării proratei. TVA spre deducere se va determina în baza ponderii costului de deviz aferent spaţiilor folosite pentru efectuarea livrărilor impozabile (cu destinaţie nelocativă) în totalul costurilor aferente spaţiilor cu destinaţie mixtă (impozabile şi scutite de TVA). Astfel, la efectuarea procurărilor cu destinaţie mixtă, suma TVA aferentă acestora se va deduce prin aplicarea ponderii respective fără a fi necesară determinarea proratei (temei: art. 102 alin. (41)–(43) din CF);

■ la aplicarea taxării inverse în cazul procurărilor de proprietăţi specificate în art. 95 alin. (1) lit. e) şi/sau lit. f), achitarea TVA la buget se efectuează în termenele general stabilite, dar nu în mod separat (temei: art. 115 alin. (2) lit. c)), iar boxele 7.1 şi 8.1 „Inclusiv/В том числе” din Declaraţia privind TVA sunt substituite cu boxele 9 şi 10, acestea având denumirea „Taxare inversă/Обратное налогообложение”.

 

Comentarii la unele dintre subiectele menţionate mai sus sunt expuse în prezentul număr al revistei11.

 

Modificări în legislaţia muncii

 

Începând cu 1 martie 2023, intră în vigoare modificările operate în Codul muncii al Republicii Moldova prin Legea nr.  353/202212, potrivit cărora:

■ în perioada aflării în concediu de maternitate salariata are dreptul de a continua/relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate şi de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata îşi continuă/reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăşi 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) emis de către angajator la data recepţionării cererii salariatei (temei: art. 761 alin. (1));

■ salariatul are dreptul la revenirea din concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani şi din concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului înainte de expirarea termenului stabilit anterior, anunţând despre aceasta angajatorul cu 15 zile lucrătoare înainte (temei: art. 124 alin. (6) şi art. 126 alin. (5));

■ în contractul individual de muncă părţile pot conveni asupra cuantumului salariului în valută străină, cu achitarea în monedă naţională la un curs de schimb al leului moldovenesc agreat de părţi, care nu poate fi mai mic decât cursul oficial de schimb al leului moldovenesc stabilit de BNM (temei: art. 141 alin. (2)).

 

Atenţionăm, de asemenea, că a fost abrogat art. 1141 care reglementa modul de calculare a duratei concediului de odihnă anual proporţional cu timpul lucrat într-un an de muncă.

 

Comentarii la acest subiect sunt expuse în prezentul număr al revistei13.

 

Este reglementată procedura de corectare a plăţilor la BASS

 

Prin Ordinul CNAS nr. 247-A/202214 a fost aprobat Regulamentul privind corectarea plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, care reglementează următoarele procese:

■ trecerea sumelor plătite în plus sau incorect de la un tip de plată la altul sau de la un cod al localităţii la altul;

■ corectarea codului fiscal neidentificat;

■ trecerea plăţilor de la un cod fiscal la altul;

■ trecerea soldurilor de la un cod fiscal la alt cod fiscal.

 

Modul de desfăşurare a fiecăruia dintre procesele menţionate prezintă anumite particularităţi. Însă, este necesar a avea în vedere faptul că ajustarea plăţilor la BASS se efectuează, după caz, în baza cererii plătitorului sau la iniţiativa CNAS, în baza informaţiilor înregistrate în SI „Protecţia socială”. La cerere plătitorii pot anexa copiile documentelor de plată sau alte documente confirmative care atestă achitarea sumelor la BASS.

 

Prevederile noului Regulament sunt executorii pentru CNAS şi plătitorii de contribuţii.

 

Declaraţiile fiscale – doar în format electronic

 

Reamintim că declaraţiile fiscale aferente perioadelor fiscale începând cu 1  ianuarie 2023 se prezintă, în mod obligatoriu, în format electronic de către toţi contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau profesională, indiferent de numărul de salariaţi, precum şi de către persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

 

Pot prezenta declaraţiile fiscale prin metode automatizate de raportare electronică doar contribuabilii care deţin semnătură electronică sau mobilă emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditaţi în domeniu. În caz contrar, trebuie iniţiată procedura de obţinere a acesteia. Ulterior, contribuabilii urmează să se autentifice prin intermediul site-ului www.sfs.md în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.

 

Comentarii la acest subiect sunt expuse în prezentul număr al revistei15.

 


1 Legea pentru modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate).

 

2 Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

 

3 Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

 

4 Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii.

 

5 Legea pentru modificarea unor acte normative.

 

6 A fost aprobat prin HG nr. 93/2013.

 

7 Hotărârea cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

 

8 Vezi p. 108.

 

9 Ordinul cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli.

 

10 Ordinul cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.

 

11 Vezi p. 8 şi p. 12.

 

12 Legea pentru modificarea unor acte normative.

 

13 Vezi p. 57.

 

14 Vezi p. 103.

 

15 Vezi p. 56.