Pulsul lunii martie

Formularul tipizat IPC 21 a fost modificat

 

Prin Ordinul MF nr. 25/20231 au fost operate modificări în Ordinul MF nr. 94/20202. Acestea sunt condiţionate de noile dispoziţii ale Codului fiscal, care au fost puse în aplicare prin Legea nr.  356/2022, şi prevăd în special redenumirea formularului IPC 21 din „Dare de seamă” în „Declaraţie”, completarea lui cu noul rând 23 destinat reflectării veniturilor obţinute de către persoanele fizice sub formă de dobânzi şi/sau creştere de capital determinată de la valorile mobiliare de stat, precum şi excluderea din tabelul nr.  2 a rândurilor în care se declarau indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă calculate şi achitate din mijloacele BASS.

 

Comentarii detaliate la acest subiect sunt propuse în prezentul număr al revistei3.

 

Sunt propuse noi măsuri pentru susţinerea activităţii de întreprinzător

 

Guvernul a aprobat şi a prezentat spre examinare Parlamentului proiectul de lege4 prin care vor fi modificate unele acte normative, inclusiv care reglementează raporturile de muncă, controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător etc.

 

Principalele modificări propuse în Codul muncii (în continuare – CM) prevăd următoarele:

■ schimbarea statutului regulamentului intern al entităţii din act juridic obligatoriu în unul opţional. Angajatorilor care întocmesc în mod benevol regulamente interne li se aplică prevederile corespunzătoare din CM (temei: art. 9 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 198 alin. (1) etc.);

■ posibilitatea semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariaţii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (temei: art. 55 alin. (1) lit. m1));

■ posibilitatea suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în cazul absenţei salariatului la locul de muncă, dacă angajatorul nu a fost informat despre motivul absenţei (temei: art. 78 alin. (2) lit. a1));

■ transformarea programării concediilor de odihnă anuale din obligaţie în drept pentru angajator. Concediile programate în conformitate cu prevederile CM vor fi obligatorii atât pentru angajator, cât şi pentru salariaţi. Totodată, va fi exclusă preavizarea în scris a angajatului despre data începerii concediului anual (temei: art. 116 alin. (1) şi (5)).

 

Contribuabilii vor fi mai protejaţi în faţa organelor de control

 

În vederea susţinerii activităţii de întreprinzător, prin proiectul de lege la care am făcut referinţă mai sus, în Legea nr.  131/20125 vor fi operate modificări care prevăd:

■ anexarea obligatorie la delegaţia de control a listelor de verificare în temeiul cărora se va desfăşura controlul respectiv. Astfel, persoana controlată va fi informată despre aspectele care vor fi inspectate şi se va asigura că inspectorii desfăşoară controlul strict în limita şi modul prevăzut în lista de verificare aferentă (temei: art. 18 alin. (3));

■ dreptul iniţierii controlului după înregistrarea în Registrul de stat al controalelor nu doar a delegaţiei de control, ci şi a notei de motivare în cazul controlului inopinat. Astfel, vor fi evitate controalele inopinate care nu sunt oportune sau justificate (temei: art. 21 alin. (1) lit. f));

■ dreptul persoanei controlate de a documenta (prin proba cu martori, mijloace foto, video, audio etc.) acţiunile inspectorilor şi a persoanelor care îi însoţesc în interes de serviciu, fără obligaţia de a obţine acceptul acestora pentru documentare (temei: art. 25 lit. k)).

 

Formularul tipizat VEN 12 va fi modificat

 

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a propus spre consultare publică proiectul de ordin6 prin care vor fi operate modificări în Ordinul MF nr. 153/20177. Acestea sunt determinate de necesitatea aducerii în concordanţă a reglementărilor elaborate de Ministerul Finanţelor cu prevederile Codului fiscal, ale Regulamentului aprobat prin HG nr. 704/20198, precum şi ale altor acte normative.

 

Modificările acceptate vor fi comentate după aprobarea proiectului.

 

În atenţia beneficiarilor de lucrări prestate de către zilieri

 

La data de 1 martie 2023, au intrat în vigoare modificările la pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/19999, care au fost operate prin Legea nr. 353/202210. Ca urmare, din data menţionată beneficiarii de lucrări în agricultură urmează să calculeze, să declare şi să achite contribuţii de ASSO conform tarifului de 6 % la remuneraţia zilnică pentru persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/201811, inclusiv pentru pensionari şi persoane cu dizabilităţi. Excepţie în acest sens fac persoanele fizice care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la punctele 1.1–1.8 ale anexei respective.

 


1 Vezi p.109.

 

2 Cu privire la aprobarea formularului tipizat (forma IPC 21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

 

3 Vezi p. 43.

 

4 www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6384/language/ro-RO/Default.aspx

 

5 Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

 

6 particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-omf-cu-privire-la-modificarea-omf-nr-1532017-privind-aprobarea-formularului-tipizat-al-declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-agentii-economici-forma-ven12/9956

 

7 Ordin privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici.

 

8 Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

 

9 Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

 

10 Vezi p. 106.

 

11 Legea privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.